BOUWTERREIN e Tl Uitverkoop KENNISGEVING. 1DQ. Advertentiën. Aan de leden der Herv. Kerk graaf bentinck. Vrije Geref. Gemeente, Naaischool TABITHA. „TESSELSCHADE," „ontwaakt bij tijds." ALGEMEEN Kies- en Stemrecht. „TIVOLI." Helder. BiMai 16 eo Woensflaj 17 Irate: Voorstellingen GRAND SPECTACLE CONCERT VARIÉ Varitée en Specialiteiten- Lokaal „Diligentia." Zondag 14 November 1886 TI VOL I. Zondag a.s. BAL. Gevraagd tegen Januari, een lelnwi Paar, zonder Meren, JACOBUS Be Me» Schipper. Café Passage. Pretentie te koop, Openbare Verpachting T Aansluitingen aan de te maken rioleeringen Afslag van Rundvleesch. A. VAN BENDEG0M. S. Jèclirmlcr. TAAI EN SPECULAAS, van alle MANUFACTUREN. Gemaakte Dnffelsclie Jassen f 12.00 Dnffelsclie Broeken f 9.50. IiVesten f4.50. J. W. KAMPER, Bij S. A. KAMEWASSER, Lanpstraat, Het bevel over het trausport schepelingen ea mariniers, dat 18 December a. s. per atoomschip Soerabaija naar Oost lndië zal vertrekken, is op gedragen aan den luit. t. z. der ie kl J. R. Eek. Den kapt.-t.-z. J. M. L. A. P. Wirix zal, naar men mededeelt, op zijn verzoek eervol ontslag worden verleend. Naar wij vernemen, zal Z. M. s.s. »Koningin Emma" Maandag a. s. naar West-Iudië, enz. vertrekken. Een transport schepelingen der Ma rine, groot p. m. 200 man, vertrok heden middag per spoor naar Amsterdam,om mor gen per mailboot naar Indië te vertrekken. De stafmuziek geleide de troep naar het ■tation. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins Frederik is Zaterdag van Padaug vertrokken naar Amsterdam. Volgens bericht uit Aden, van 8 Nov. is een overeenkomst getroffen om het vol water aan den grond zittend stoomschip Prins Hen drik voor 1500 p. st. in veiligheid te brengen. Het stoomschip Prinses Marie is 9 Nov. Gibraltar gepasseerd naar Amsterdam. Visscherij-Berichten. 11 Nov. 32 beugers met 10 tot lOOschelv. per 100 stuks f 42 tot 58,1 tot 3 kab. per stuk f 2,50, 26-tal haring per tal f 5,3 sloepen, 2 met 3300 schelv. in ijs per 100 f 17,tot f 29, een 50 lev. kabelj. per stuk f3,15, 200 doode kabelj. per stuk f 1,55 a f 1,90, 600 schelv. in ijs per 100 stuks f 7,50, 16 doode leng per stuk f 0,90. 12 Nov. v.m. 15-tal haring per tal f 4, Schuiten terug uit zee. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 9 tot 12 Nov. 1886. ONDERTROUWD: J. Lankhof, stoker bij de marine, en D. J. van der Bruggen. W. de Vries, korporaal der mariniers, en E. Lijnsvelt. GEHUWD: J. C. E. Bruijstens, en A. P. de Groot. A. C. A. Bosschaart en G. D. Lith. J. H. Bijl en C. Coppé. BEVALLEN: C. W. Barneveld, geb. Suk, z. T. van Twuijver, geb. Oom, z. J. M. Berg, geb. van den Berg, d. A. Dol, geb. Vos, z. A. de Jong, geb. Bijl, z. OVERLEDEN: M. S. Bakker, 10 d. D. Groot, 11 m. J. Dijkstra, 54 j. Een levenloos aangegeven. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 4 tot 10 Nov. ONDERTROUWD Geene. GEBOREN GEHUWDJacob Vonk Lz. en Neeltje Witvliet. OVERLEDENJohannes Nicolaas Van der Hoeven, weduwn. van Maria Anna Barkay, 53 jaren, Cornelis Eelman, gehuwd met Jan netje Keijzer. Levenloos aangegeven 1. Vervolg der Berichten. Aan den heer P. J. Bakker, leerling aan de zeevaartkundige school van den heer A. J. Leger, alhier, is door de Staats commissie tot het examioeeren van varens lieden, te Amsterdam, het diploma A uit gereikt als tweede stuurman voor de groote vaart. De Scherm- en Gymnastiekvereni ging Oefening kweekt Kunst, zal morgen in Tivoli, een openbare uitvoering geven voor hare leden. Bij deze gelegenheid zullen ook de as piranten en de leden der voorbereidings klasse aan de oefeningen deelnemen. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der dir. belastingen en accijnsen te Gouda, de heer G. Bouriciusthans ontvanger derzelfde middelen alhier. Een bjjna 80jarige vrouw, de wed. Weimar, alhier, is Woensdag met vuur in aanraking gekomen en daardoor deerlijk gebrand. Buren verleenden hulp en de heer B. trachtte die te verkrijgen van arm- of ziekenverpleging, maar was daarin Donderdagmiddag nog niet geslaagd Oudeschild, 12 Nov. De heer A. B. Weber, van Helder, be reidde gisteren den leden der Sociëteit »Neptunus" alhier een recht genoegelgken avond. Die heer, toch welwillend aan een uituoodiging van genoemde vereeniging voldoende, hield een zeer schoone, leer rijke lezing en gaf daarna op meesterlijke wijze een paar schoone dichtstukken ten beste. Ademloos werd hij aangehoord en dankbaar toegejuicht na 't volbrengen zijner taak. De bijdrage, door den heer Kruithoed gehouden, viel mede zeer in den smaak, terwijl de avond voorts door bijdragen van andere leden werd aangevuld. De heer Weber zij een hartelijk »tot weerzien!'" toegeroepen. Naar het „Dagblad" verneemt, is het lijk van vrouw H., geb. v. d. V., die Dinsdagmiddag in de Bagijnestraat te 's Hage, naar het heette door ver stikking in den drank, zou zijn bezweken, Woens dag naar het gasthuis overgebracht om gerechtelijk te worden geschouwd. Daar het in die buurt van algemeene bekendheid is, dat H. zijne vrouw dik werf mishandelde en er nu geruchten zijn verspreid, dat niet de drank, maar mishandeling oorzaak zou zijn van den dood, heeft de politie zich de ziak aan getrokken en H. voorloopig in hechtenis genomen. H. leefde vroeger met zijne vrouw zoo vreedzaam als dat voor een bordeelhouder mogelijk is. Zijn oogappel en ook die zijner vrouw was een meisje, dat, uit ontucht geboren, door hen tot zich was ge nomen toen het drie dagen oud was; Vijftien jaren werd dat kind door hen gevoed en verzorgd, toen eensklaps de moeder hare dochter kwam opeischen. Gemakkelijk stonden de pleegouders hun pleegkind echter niet af. en eerst toen de rechtbank alhier een vonnis ten voordeele der moeder had gewezen, welke procedure een geweldige sensatie in die wijk te weeg bracht, werd het kind afgegeven. Dat was de nekslag voor den huiselijken vrede. Veel geld was - aan het proces ten koste gelegd, paard en rijtuig waren er aan opgeofferd, en van dat oogenblik bracht de jeneverflesch twist en dikwijls ernstige vechtpartijen. liet huis in de Schapensteeg, waarin H. een kleine tapperij houdt, is gesloten. Vele Advertentiën zijn tot het volgende nummer verschoven. Op den 18 November onze geliefde ouders PIETER OVERDUIN MARIA VAN DEN OOSTEN hunne 35-jarige Ecktvereeniging i te herdenken. i Hunne dankbare kinderen, WILLEM OVERDUIN. i GEEETRUIDA OVERDUIN. j JANSJE OVERDUIN, j geb. Horis. j Amsterdam, November 1886. j SM Op den 22en November 1886, hopen onze geachte Zwager en Zuster P. HÜLLEKER en M. KEIJZER, te ScHEVENINGEN, hunne 25-Jarige Ecktvereeniging te herdenken. Namens Moeder, Broeders en Zusters. J. H. HOFFMAN. Strekkende deze tot algemeene j kennisgeving. Ondertrouwd: v JOHANNES LANKHOF, Vuurstoker Ie kl., en DINA JACOBA van der BRUGGEN. Helder, 11 November 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd ANTHONIE CHRISTIAAN ARNOUT BOSSCHAART en GERARDA DOROTHEA LITH. Helder, 11 November 1886. Bevallen van een welgeschapen Zoon A. W. MOORMAN—Esbach. Amsterdam, 9 November 1886. Op den 9den Nov. overleed onze lieveling DANIËL, in den jeugdigen leeftijd van circa 1 jaar, diep be treurd door zijne bedroefde ouders. Helder, 11 November 1886. P. GROOT, en Echtgenoote. Eenige en algemeene kennisgeving. Op den lOden November 1886, ontsliep zacht en kalm, na een lang durig, doch geduldig lijden, mijn geliefde Echtgenoot JOHANNES DIJKSTRA, in den ouderdom van 54 jaren. Helder, 12 Nov. 1886. Namens de Weduwe J. DIJKSTRARiemers. Op verzoek van den overledene zullen geen uiterlijke teekens van rouw worden gedragen. Door deze mijn hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, onder vonden tijdens de bevalling mijner Echt genoote. P. Th. LUIJCKX. De ondergeteekende be tuigt langs dezen weg, haren hartelijken dank aan den Wel- Ed. Hr. RINNER, Godsdienstonderwijzer, voor de vele blijken van belangstelling, tij dens de ziekte van haar Echtgenoot bewezen. Namens de Weduwe J. DIJKSTRA—Riemers- Dankbetuiging1. De ondergeteekenden brengen bij deze hunnen hartelijken dank, voor de vele blijken van belangstelling, bij de ziekte, bet overigden en de ter-aarde-bestelling van bun beminden Echtgenoot en Vader betoond; inzonderheid aan den WelEd. Heer Dr. PELTZER, voor zgne onver moeide zorgen en hulp, benevens aan de Vereeniging »Het Metalen Krüis" en aan den Heer A. G. J. DE VRIES, President, en de verdere Leden van de Vereeniging Ontwaakt bij Tijds". De hartelijkheid, waarmede deze hulp werd betoond, wordt door ons zeer gewaardeerd. Helder, 10 Nov. 1886. Wed. C. DIENAAR—Kooij. Mede uit naam van Kinderen, Behuwd- en Klein-Kinderen. Bij vonnis der Arrondissements-Recbt- bank, te Alkmaar, van den 30 September 1886, is ontbonden verklaard door echt scheiding, bet huwelijk bestaande tusscben JOHAN LAMENS, vroeger matroos, ge domicilieerd te Helder, doch wiens tegen woordig verblgf is onbekend, en JANSINA MEIJSSER, wonende te Helder, en ten verzoeke van deze. rr i De Procureur der eischeresse, Kosteloos. j G yoNK. Bij ons vertrek naar Rotterdam, roepen wij aan Familie, Vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe. P. STRIKKER, Echtgenoote en Zoon. F. A. KRIJGER. p. p. c. A. C. SCHREEVEN Jzn. p. p. c. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 14 November 1886: des voormiddags ten 10 ure en 's avonds 6 ure, zal, D.V. als spreker optreden de Hoog WelGeb. Heer HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 ea 's namiddags 51/, ure X>s. Versteeg. DE KERKERAAD. Het Bestuur van bovengenoemde School bericht bij deze, dat een groote hoeveel heid HEMDEN en BROEKEN, van di verse afmetingen, aldaar voorbanden en tot de minst mogelijke prijzen verkrijg- baar is gesteld. Afdeeling NIEUWEDIEP-HELDER. Maandag 15, Dinsdag 16 en Woens dag 17 November a. s. van V/t4 uur zal in de »Bouwzaalc (Kerkgracht), wel willend door 't Hoofd der Gemeente af gestaan, een BAZAR gehouden worden van voorwerpen van nut en smaak, door de werksters der Vereeniging vervaardigd. Moge een druk bezoek het bewijs geven dat het doel der Vereeniging veler sym pathie wegdraagt. Het Bestuur. vereeniging Algemeene vergadering op ZONDAG den Hen NOVEMBER 1886, in het lokaal Tivoli". Opening der vergadering om 5 uur precies. Een getrouwe opkomst wordt verzocht. jjet BESTUUR. Zij die genegen zijn mede te werken tot stichting eener Afdeeling van boven genoemd bond, worden uitgenoodigd zich in verbinding te stellen met de Afdeeling Alkmaar. Adres: P. A. KOOT, Clarissenstraat No. 4, Alkmaar. twee buitengewone, groote Directeur: G. R. D. STROOBER. Aanvang 8 uur. EntreeEerste Rang f 0.75. Tweede Rang f 0.50. Buitengewone Tooneelvoorstelling, Groot Beroemd Drama in negen tafereelen. SMT" De Hoofdrollen zullen vervuld wor den door den Heer H. W. Nieuwenhuis H. Juu en Mejuffrouw C. A. Sluiter. Entrée 35 Cent. Na afloop BAL. Aanvang half acht nnr precies. als Huisbewaarders. Brieven franco, met duidelijke opgaven van adres en inlich tingen, aan bet bureau van dit blad on der de letters P, K. Er biedt zich aan een flinke BOEREN MEID, die goed met de melk en kaas makerij bekend is. AdresBERKHOUT Co. SCHOENMAKERSJONGEN gevraagd, die eenigszins met bet vak bekend is, bij E. C. KWIST, Molengracht. d-evraaga een fatsoenlijk DIENSTMEISJE. Wasch buiten's buis. Adres bureau van dit blad. Een flink DAGMEISJE gevraagd, dat goed kan werken. Adres Berkbout Co. V er loren een gonden Ring met Steentje. Tegen belooning terug te bezorgen bij den Boek handelaar A. J. MAAS, Dijkstr., Helder. kom terug of geef uw adres opde meente raakt zonder kolen. Mijn dank gebracht aan WOPKE NIENS- KEMA, GRIETJE TETKSJE VAN BRUMMELEN en BARBARA, uit Dnezum. Ondergeteekende verwit tigt de Leden der Onder- linge-Vereeniging Helder, dat de goederen aanstaanden Zondag 14 dezer ter bezichtiging zullen worden gesteld, van 1 tot 4 uur ia het boven lokaal van den Heer VISSCHER Kanaal- weg No. 1, en ten 5 ure worden ver deeld. F. i. BUSSING. De ondergeteekende brengt biermede ter kennis dat hij zijn timmermanswerk plaats aan de Molenstraat te Helder, verhuurd beeft aan den Heer J. DUIN- KER, 2e Vroonstraat aldaar, die de zaak daarin geheel voor eigen rekening drijft. Amsterdam, 11 November 1886. P. DUINKER. Met verwijzing naar bovenstaande ad vertentie, beveelt de ondergeteekende zich beleefdelijk aan, voor alle voorko mende Timmer- en Metselwerken, terwijl bij zich tevens belast met het ophalen van buur. Helder, 12 November 1886. J. DUINKER, 2e Vroonstraat. De ondergeteekende bet „Café Pas sage" aan den Heer PRUIMERS overgedaan hebbende, bedankt bij deze Helder's en Nieuwedieper ingezetenen, voor de gunst, welke hij, tijdens zijn ver blgf alhier, beeft mogen ondervinden en beveelt zijn opvolger aan, hopende, dat bij dezelfde clientèle zal mogen behouden, die hg zoo ruimschoots heeft genoten. Achtend, C. DENIJS. Met verwijzing naar boven staande annonce, heeft de on dergeteekende de eer het ge acht publiek bekend te maken, dat hij het „Café Passage," van af beden, voor zgne rekening zal exploiteeren. Onder minzame aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, D. PRUIMERS. Aristrokratie, voorwaar een kras woord, Hoe of men het ook moge noemen, Heeft menig eenvoudig gemoed steeds ge- Is waarlijk niet om op te roe men(sf oord- P. A. HIJLKEMA. Te hnur EEN WOONHUIS, staande in de Keizerstr. 448a61 tegen f 2.50 per Adres Berkhout Co. Te koop een Salontafel, Spiegel en zes Stoelen met Springveeren zittings. Adres: BERKHOUT Co. Te huur, tegen half December, een gemeubeleerde Kamer, met Slaapka mer, met of zonder bediening. Kanaalweg 107. t© Koop in Molen- en Keizerstraat. Adres J. DUINKER, 2e Vroonstraat. op J. B H N Estafmuzikant bij de K. N. M. Adres met franco brieven, onder letter C D, bij BERKHOUT Co. Notaris 0BREEN, te Wieringen, zal op M&andag 15 November 1886, des voormiddags 10 ure, aan het Sterfhuis van den beer SIMON CORNELISZOON WAGEMAKER aldaar, op Hypolitushoef in bet openbaar verkoopen Eenige MEUBELEN, HUISRAAD en verderen INBOEDEL, alsmede 5 SCHAPEN. Betaling tegen borgstelling op 20 Maart 1887. bij Wieringen. De Ontvanger der Registratie en Do meinen te den Helder, zal op Zaterdag 20 November 1886, des voormiddags ten 11 ure, te Hypolitushoef op Wieringen, in bet logement van C. K O O RN, ten overstaan van den Notaris H. A. J. Van der Speck Obreen aldaar, voor den tijd van zes jaar, in 't openbaar verpachten: 1°. de Rijkszeedijken op Wierin gen, zooals die tot heden zijn ver pacht geweestbenevens de strook grond, langs de steenglooiing der voormalige Quarantaineplaats aldaar. en 2°. de Vogelarijen op het strand van Wieringen, buiten de verpachte vischplaatsen. De perceelsbeschrijving en voorwaarden liggen ter lezing aan de kantoren van genoemden Notaris en Ontvangerten kantore van laatstgenoemde worden na dere inlichtingen gegeven en liggen de kaarten ter inzage. worden gemaakt door A. GRAAF, aan nemer der riolen. Andere aansluitingen mogen niet gemaakt worden, dan na afloop van bet onderhoud, zijnde 15 Juni 1887, of met goedvinding van den onder- Helder, 12 November 1886. A. GRAAFF. Biefstuk en Haas 50, Klompstuk, Rol lade eu Boeuf 40, Lapjes en Gebakt 85, Varkensvleesch 35 cent, alles per 5 ons. A. BLIKKENHORST, Langestraat, Helder. Slijters rabat. uitverkoop van Mans-, Vrouwen- en Kinder-KLOMPEN, tegen fabrieksprijs. Hoek Paleissteeg, achter HnntdgrachtNo.177. Bij J. MAKELAAR, in de Koning dwarsstraat is alle dagen vet Koevleesch verkrijgbaarBiefstuk 40, Rollade 35, Lapjes 30, dik vet Schapenvleesch 25 ets. tegen concurreerende prijzen. Bij de Wed. P. MOOR, in de Koningdwarsstraat, is weder een best PAARD geslacht. Lapjes 121/s Ct. Rollade 15, Biefstuk 221/, Ct. Alles per 5 ons. Ruim voorzien van fijne Vleeschwaren. Gelderscbe Ham zonder been 50 Ct. Schouderbam 38 Bankethammetjes 30 Rookworst 40 45 Cervelaatworst 50 Saucisse de Bologne 70 100 Muisjes Rookvleesch 90 Haagsche Leverworst 30 Cornedbief 50 Fijne GOUDSCHE en LEIDSCHE KAAS. Zuivere NATUURBOTER. Diverse VETWAREN in verschil- lende prijzen. Alles krimimij en met kaai zevoerd. Deze lage prijsnoteering geeft ieder gelegenheid om een extra koopje te doen. Spoorgracht O 355. zijn in de 322ste Staatsloterij verdiebiteerd de kapitale prgzen Op nummer 992 f 25009, zijnde 13137 - IDOO, 7Ao. Alsmede van f 200. Tevens zijn voor de 323ste Staatsloterij HEELE en GEDEELTEN van LOTEN te bekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2