DË rO\ri KmUv\T. Weststraat L 87-88. DE LAKENWINKEL W.V.BRUINVIS Pelterijen. Firma Poppelman Co. DE ALLEMANSGADING MAGAZIJN DE CONCURRENT. DE TIJDGEEST. WINTERJASSEN KINDER-SPEELGOEDEREN, GALANTERIEN, enz. Voor 94- Cent lOoktM, me KATOENEN-, VOLLEN- EN MOLTON-DEKENS. KLEEDERMAKERIJ. II P. F. MARMELSTEIN, DUFFEL, FLOKKONNÉi, ESKIMO en RATINÉ Van af heden is de groote 30-CENTS ÉTALAGE voor het aanstaande Sint Nicolaasfeest gereed en voorzien van een prachtige collectie VLEESCHHOUWERIJ, N. J. EINDT. A. KORFF Az., Kanaalweg. H. RIESSELMANN, Spoorstraat. J. IJlarmtóm, Gentlle en Wollen. ECHARPES. Attentie! „DE K L O K." r EAU DE COLOGNE en alle Parfumeriën, uan Willigen, „Die Nilbraut," SAMMTLICHE WERKE ROMANTISCHE WERKEN BERKHOUT Co., BoettanfleL M. MARMELSTEIN, Nieuwstraat, blijft zich beleefdelijk aanbevelen voor het uitvoeren van orders in EFFECTEN, verwisselen van COUPONS, etc. BllllJKe provisie Koppens Verkoophuis, Hoofdgracht K 84. van J. SCHACER. alles tegen de bekende lage prijzen. Solied werk en nette coupe. L. R O O G. Voor Sint Nicolaas geëtaleerd. 33. WEST STRAAT 33. Afdeeling Karpetten, Tafelkleeden, Wasdoeken, Gor dijnstoffen en Behangselpapieren. BEHANGSELPAPIER, RANDEN en HOEKEN. ZIE DE UITSTALLING, Dames Wollen ROKKEN en Zwarte FICHUS. KLEEDERMAKERIJ P. F. MARMELSTEIN, Ruime keuze Stoffen. Bankethammen. P. 0ETELMANS. ZUURKOOL. J. Niemlim Jr„ Binnenliaven Nd. I H. RIESSELMANN, Ii Je Yrnchtenlioom" zün ontvanpn: EAKBOKE3NG. Ragoutschelpen. Zuiver Ossenvet, Bii H. RIESSELMANN. Spoorstraat. Profiteer van T 'Tw. KAMPER Jr.r' in DE TABAKSPLANT, Spoorgracht D129. S. GOUDSMIT, Weststraat 93, PETROLEUM, bii H. RIESSELMANN, Spoorstraat. V erliulsd S. GOUDSMIT, WESTSTAAT No. 93, STEEDS IN ALLE MATEN VOORRADIG: van af f 11.25. SPOTPRIJZEN! Schoenwerk, Porcelein en Glaswerk, Ijzer waren en Huishoudelijke Artikelen. 'SPOTPRIJZEN.* VRIESLANDER. SPOORSTRAAT Q 16. De ondergeteekende maakt 't geachte publiek bij deze bekend, dat hij van af heden le kwaliteit Rt' NOVLEE9CH levert, tegen de navolgende prijzen BIEFSTUK en HAAS 60, ROLLADE, KLOMPSTUK en BOEUF 425, LAPJES en GEHAKT 375 Cts., alles per 5 ons. Ontvangen een fraaie sorteering Luxe-Artikelen, Kinderspelen, Frö- beldozen, enz. Uiterst lage prijzen. Puike NATUURBOTER 621/, Ct. Beste 2e soort 57 Vs MARGARINE-BOTER 50, 45, 40, 35 30 en 25 Ct. per 5 ons. Stukjes BOTER, van ruim 5 ons, de fijnste 45 Ct., beste 35 Ct. 2e soort 30 Ct., bij spoorstraat, heeft ontvangen: Van uitgevallen haar worden in den kortst mogelijken tijd VLECHTEN ver vaardigd tegen f 2.00 en hooger, alsmede Paruiken, Toupets en Scheidings, tegen uiterst billijke prijzen. P. VAN WIJNGAARDEN, COIFFEUR. (plakboeken). 393. SPOORSTRAAT. 393. 2'/i pond welke ook gebruikt kan worden als lichte PRUIMTABAK. Verkrijgbaar in het Tabak- en Sigaren-Magazijn I-'aaol Helcler 13 ij r». Si il A L., in de Vleeschhouwerij van 8. MAKELAAR, hoek Sluisdijk- straat, is wederom verkrijgbaar: best KOEVLEKSCH. Biefstuk 40, Rollade ■321/8, Lapjes 30 Ct., alles per 5 ons. w van J. C. BOLDOOT. Voor Winkeliers en Slijters zijn de prijzen als aan de Fabriek te Amsterdam. L 87. WESTSTRA 4T. L 88. drib deelen, is de jongste roman van GEORGE EBERS. Prijs ingen. f 7.80, geb. f 9.75. Van HEINRICH HEINE's verscheen een nieuwe editie. 12 deelen in 4 banden voor f3.90. Van Mr. J. VAN LENNEP's is het 1ste deel verschenen van een 50 Cents editie. Compleet in 11 deelen, voor f 5.50, in evenzoovele elegante bandjes, voor f 8.25. 3?- TH. LTTITCKX. ONTVANGEN in ruime keuze, Rook-, Salon-, Werk-, Album- en Bloemtafels, Parapluie- en Haardstandaards, Kleêr- en Theedoeken- Rekjes en WandtasschenJapansche en Palissanderhouten Werk-, Kap-, Tabak- en Sigarenkisten, Nécessaires en Albums, Portemon- naies, Sigarenkokers en een uitgebreide sorteering EUNDBE-SPEBLaOIiDBEENr, enz. Spéciaal lnsorlclit voor oor llkwldalie heeft het Verkoophuis „DE KLEINE WINST", alle winkelartikelen overgenomen van Mej. PRINS, Hoofdgracht en is alzoo daardoor in de gelegenheid gesteld, alle artikelen tot spotprijzen uit te verkoopen. Gaarne zouden wij de artikelen op noemen, maar door de uitgebreidheid derzelve is dit onmogelijk, dat de artikelen solide zijn, behoeft zeker geen betoog. Ontvangen bonte lange PELSEN f3.75 en MUTSEN, fijne kwaliteit fl.90. Echt EYansch MANTELBONT. Groote voorraad ASTRAKAN en PLUCE, bij OudWLerWL cfc Van Praag. t Nederlandsche, Amerikaansche, Japansche, Fransche en Duitsche Artikelen. Groote verscheidenheid in de nieuwste Kinder - Speelgoederen. Tevens een uitgebreide collectie SURPRISES. Gouden en Zilveren P Flacons, Braceletten, Parures, Dasspeldjes, Ringen, Portemonnaies, Siga- p renkokers. Dames-Kettingen. WIJN-, BIER- en PUNSCH-GLAZEN op zilveren voet, enz. enz. uu,uiH) 3?. TH. LTTIJCKX. KARPETTEN, uitsluitend eerste kwaliteit met Sajet bewerkt 3 bij 2 Els f 3.50, 3 bjj 21/, Els f4.50, 31/, bij 2V. Els f5.50, 4 bij 3 el f7.50, 41/, bij 3% Els f 10.en 5 bjj 4 els f 12.50, prachtige kleuren. KARPETTEN gewone kwaliteit 12 els f3.50, f4.50 en f5.50. KARPETTEN rood wollen Schotscb en gekleurd Schotsch, prachtige nieuwe dessins, in verschillende afmetingen, f 10.f 12.f 15.en f 18. KARPETTEN in Axminster, Kidderminster enz. van af f 18 prachtvol. DEUR-, GANG- en CANAPÉ-KLEEDEN, in de nieuwste dessins, van af 75 Cts. tot f7.per stuk. GANG- en TRAPLOOPERS, in Linnen, Zeildoek en Gonje van af 20 Cents. TAFELKLEEDEN in rood en zwart gedrukt Laken, in Linnen, in Gonje, in Trijpt, in Gutta Pdrcha, in Velvet, in Gobelins en meerdere soorten, de nieuwst uitgekomen dessins van af 75 Cents tot f20.per stuk. WASDOEKEN voor Tafelzeil, in 8/4 en 9/4 breedte, uitsluitend echt Fraukforter dat niet bant, in notenboom en mahony. LEERDOEKEN voor Overtrek van Canapé, Stoelen en Wagentjes, in bruin en zwart, nitsluitend eerste kwaliteit. BEHANGSELLINNEN in 2 Els en 10/4 breedte, en MATRASLINNEN in 9/4 breedte van 15 Cents per el. GORDIJNSTOFFEN, als: Gedrukt Gonje vol 6/4 van 16, 18 en 20 Cts., vol 2 els met dubbelen rand, van 40, 50 en 60 Cts., echte IRLANDAISES van 90 Cts. tot f 2.50 per el. CRETONNES-DAMAST-REPS en andere soorten met bijpassende Franjes en Kwasten. Een groote keuze in prachtvolle dessins. Voorhanden om direct te leveren, ruim 50 dessins van af 10 Cts. (per rol van 12 El). Prijzen ver beneden de algemeen bier bekende, vooral in de betere soorten TH LUITCK.X VAN SPOORSTRAAT. SPOEDIGE EN SOLIDE BEWERKING. P.SELDERBEEKjVischmarkt hoek Oranjestraat. Alle dagen verkrijgbaar RUNDVLEESCh! Bfefetuk 50, RoUadl 40 en Lapjes 35 Ct. Alles per 5 ons. f' BANKETBAKKERIJ. a iü Ontvangen een partij 3 6 ENG. DROPS en PEPERMUNT. gg De Drops per flacon f145. g De Pepermunt (supra fijn) p. kistje eü f 2.20. Zeer voordeelig v. Winkeliers. M A. J. VAN ZWEDEN. Wederom ontvangen de echte Mainzer ZUURKOOL, tegen concurreerenden prijs, bij heeft ontvangen mooie stukjes GEROOKT VLEESCH van af f2.per stuk, SAU- CYS DE BOLOGNE 12jen 20 ct. per ons. Puike METWORST 42 Ct., nieuw gerookt SPEK 34 Ct., REUZEL en OSSEVET 20 Ct. per 5 ons. Ontvangen: 3*~mooie B4NKE T-H .4 M M E N, wegende 3 a 4 kilo per stuk. Spaansche Konlngs-Castanjes, puik best, groot soort, 14 Ct., Spaansche Castanjes, 12 Ct., Nieuwe Stokvisch, 30 Ct. de 5 ons, Groote Spekbokking, 5 Ct., klein soort 4 a 10 Ct., Groote Bootsman$haring 4 Ct. Haring om te marineeren, 5 a 10 Ct., per 100 f 1.75Gemarineerde Haring 5 Cts. per stuk. Pas ontvangen 12000 dozen van de onovertroffen Poetspom m ade a 3 Ct. per doos. M. WAAS, Spoorstraat. Versche Bakbokkings zijn evenals de vorige jaren weer dagelijks verkrijgbaar bij N. KRAAN, Steigersteeg, Dijkweg. NIEUWSTE CONSTRUCTIE: zoomede de beroemde REICHSLAMP en de RUBINBRANDER, welke dit voor deel geeft, dat hij op iedere lamp geschroefd kan worden, lederen avond brandend te bezichtigen. G. J. DE JONG, Zuidstraat 32. SPOORSTRAAT, beeft ontvangen Zwarten GekleurdVeeren GALON, a 30 Cts., Zwart en Gekleurd BONT, Zwart FLUWEEL, a 45 Cts. en hooger, Zijden PLUCHE, a f 1.20, Ge kleurd FLUWEEL, a 55 Cent. Garnituren, Knoopen, enz. in vaatjes van ruim 40 kilo, ad 17 Ct. per half kilo. Vrij aan huis. üaraappelen. één Gnlden de zak. Schipper J. LUIDINGA. Wegens vergevorderd seizoen opruiming van Behangselpa pier en Randen, koopt en verkoopt nieuwe en gedragen goe deren; koopt Toow, Zeildoek en Huisraad. Is ook aan huis te ontbieden. Handmoffen, Boa's, Cols, Kragen, Voet- zakken in groote verscheidenheid en lage prijzen bij P. F. MARMELSTEIN, Spoorstraat. per vat 8s/8 per 100 kilo. bij 3 vaten 81/3 met verbooging van 50 cent vracht per vat, van de PALEISSTRAAT naar de naast den Heer POSTMA, vroeger bewoond door den Heer S. M. DE JONG. Blijft koopen en verkoopen nieuwe en ge dragen Kleederen. Bericht zgn geachten begunstigers, dat hij weder een prachtige partij IJZER- en KOPERWAREN heeft aan gekocht van een der soliedste Winkels te Rotterdam, als: ijzeren geschilderde Em mers met dubbele banden, 80 Cent; idem Tijlen 421/3 Ct., bruinkoperen Theelichtjes fl.00 en f 1.10, id. Doofpotjes 32 Cent, ijze ren Doofpotten met koperen Deksel, enz. f 1.10, Strijkbouten 30 en 35 Cent, Koekenpannen 25 en 40, heele groote 60 Ct., stalen Klauwha mers met steel 40 Ct., Geëmailleerde Water scheppers 35 en 40 Ct., Kinderkopjes 18 Ct., Zeepkoppen 32 Ct., Haalmessen 35 en 40 Ct., Raksloten 15 Ct.verder ruim gesorteerd in geëmailleerde Pannen, Koffiekannen, Melkkan nen, Vergiets, Braadschotels, Lepels, Schuim spanen, koperen Doofpotten, Kachel- en Schenk- ketels, Vaaskachels, Fornuizen, Duimhengsels, Draadnagels, vertinde Pannen, Petroleumtoe- stellen en meer artikelen, welke alle voor bui tengewoon lage prijzen worden verkocht. Overtuig UM Profiteer van deze schoone gelegenheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3