't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Wo. 1436. Zaterdag 20 November 1886. Veertiende Jaargang. EALENDEB DEB WEEE. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Aavertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. NOVEMBER, (Slachtmaand), 30 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 39 m. Onderg. 3 u. 56 m. Zondag 21 Maandag 22 Dinsdag 23 Woensdag 24 Donderdag 25 Nieuwe Maan. Vrijdag 26 Zaterdag 27 HELDER, 19 November 1886. Woensdagavond gaf het Tyroler- gezelschap Arlberger, onder directie van den hr. Roos, een concert in café Passage. Door 't mingunstige weer was de opkomst niet groot. De bezoekers hebben zich echter niet beklaagd, want een dergelijk concert beeft altijd iets aantrekkelijks, en al klinkt 't jodlen op alm of alp eigen aardiger dan in een zaal, toch kreeg de jodler meermalen een luid applaus. Ook de andere nummers werden toege juicht en herhaalde malen gcbiseerd. 't Slotnummer National Tanz" was niet 't minst aantrekkelijke. De opkomst in »Tivoli" zou Dinsdag avond zeer bevredigend geweest zijn en daarom waren vele bezoekers minder ge sticht, toen ze vernamen dat 't Speciali teiten-Gezelschap van den hr. G. Stroober niet was gearriveerd en het concert dus niat kon plaats hebben. Texel, 18 November. Sedert eenige weken heeft een liefhebber alhier iets daargesteld om het waterwild te verschalken. Hij heeft geen kooi, ge weer of slagnetten noodig, maar heeft op strand, nabij schorrenstaannetten geplaatst, netten met ruime mazen, hoog 3 meter en lang 100 meter. Deze netten zijn gespannen tusschen twee spieren wanneer de nacht donker en stormachtig is, vangt hij de waargrauwe ganzen, rotganzen, eenden, taling, wulpen, alles wordt zijn buit's morgens vroeg gaat hij halen wat de nacht hem heeft opge leverd. Uit Scheveningen wordt gemeld Schipper Pronk, voerende de schuit Maria Jacoba, bericht dat een Engelsche visscher van hem 38 netten heeft afge kapt. Hij had het geluk, die des ande ren daags weer te vinden, ofschoon be schadigd. Men schijnt er tegenwoordig maar op toe te hakken. De luit. t. z. Ie kl. C. Vreede, is op de wereld-tentoonstelling te Liverpool bekroond met de zilveren medaille voor ingezonden modellen voor mist- en nacht signalen op zee. In de maand October jl. zijn bij het Koloniaal Werfdepot aangenomen 155 personen, w. o. 111 Nederlanders, en werden van de andere corpsen 109 mili tairen overgenomen. Naar Oost-Indië vertrokken in drie detachementen met 10 officieren 226 man schappen, terwijl 6 officiereu en 5 minde- deren afzonderlijk de reis aanvaardden. Uit Oost-Indië keerden 70 militairen terug, die aldaar gemiddeld 71/, jaar waren verbleven. Van hen verlieten 24 den dienst met pensioen van f 100 tot f 450, werden 13 gepasporteerd en ble ven 33 in afwachting op nadere regeling hunner positie. Uit West-Indië keerde een sergeant terug. Uit de van Aden ontvangen be richten blijkt, dat de aanvaring van het stoomschip Prins Hendrik, door het Eng. stoomschip Hubbuck, zich als volgt heeft toegedragen De Prins Hendrik had Batavia den 13 October verlaten met een diepgang van 20 voet voor en 21 voet achter, arri veerde den 31sten October te 7 uur 30 minnten namiddag te Aden en ankerde ter reede zoo dicht mogeljjk onder den wal. Even na middernacht te 12 uur 40 minuten was men met de koleninname gereed, het anker werd gelicht en met de machine langzaam achter uitgewerkt, aangezien het schip met den kop naar den Aden-wal gezwaaid en er vóór geen genoegzame ruimte was. Onder het achter- uitstoomen zag men de zijlichten en het toplicht van eeu recht op de Prins Hen drik aankomend stoomschip dat, hoewel gewaarschuwd door drie stooten met de stoomfluit, niet tijdig van koers veran derde. Dit stoomschip de Hubbuck trof de Prins Hendrik aan stuurboord zijde een weinig voor den bezaansmast, juist in de hut van den administrateur, en maakte op die hoogte een verticaal gat van 24 voet, Passagiers en mails werden daarop onmiddellijk ontscheept, Na de aanvaring kwam de Prins Hendrik weer ten anker en werden alle pogingen aangewend om het schip vlot te houden. Deze mochten echter niet batenhet achterruim, de machinekamer en het ketelruim stonden spoedig vol water, ter wijl des ochtends te zeven uur vijf voet water in het groot ruim werden gepeild, ten gevolge van ontzetting, zooals uit iedere expertise bleek; het voorruim bleef aanvankelijk droog. Met de lossing werd zoo spoedig mo gelijk aangevangente 12 uur 's mid dags waren circa 3000 b. koffie droog gelost: 2000 b. koffie, na deze gelost, waren geheel doorweekt. Experts bevalen aan, te trachten het lek met planken te voorzien en het schip leeg te pompen, waartoe, na bekomen machtiging van be langhebbenden, terstond is overgegaan. De passagiers en 21 man der equipage hebben, zooals reeds gemeld is, den 12n dezer met het stoomschip Voorwaarts de reis voortgezet. Die dronken dreumessen Door een politieagent te Nijmegen, werden twee jongens van 13 jaren, een van 10 jaren en een meisje van 7 jaar ontmoet, die allen te Nijmegen woonach tig, in kennelgken staat van dronkenschap verkeerden. Door de arrestatie van een hunner kwam men tot de ontdekking, dat zij des avonds drie halve fleschjes met cognac in een slijterij in de Hezelstraat aldaar hadden ontvreemd en van die hoe veelheid ruim de helft door hen was op gedronken. Men stelle zich de verbazing voor der ouders, vooral van een hunner, de wed. B., van wie er drie kinderen bij waren, toen dezen in dien toestand te huis kwamen. Dat de oprechtste trouw ter wereld alleen tusschen man en vrouw wordt ge vonden is voor de zooveelste maal opnieuw te Goes bewezen. Daar resideerde sedert eenige dagen op grooten voet in een der logementen een koopman uit Schiedam, die in het middelpunt van Beveland een kamer tot bergplaats zijner goederen had gehuurd en beweerde gisthandelaar te zijn. Aan het leven van vroolijk Fransje werd Zondag een einde gemaakt. De ega van den marchand verscheen als een Deus ex machina ten tooneele, om haren echtvriend naar het zwart berookte stadje te voeren, waar hem een vijftal kinderen in tranen wachtten. Onder een stortvloed van verwijtingen, die niet alleen bij woorden bleven, werd manlief uitgenoodigd met zijn tweede helft te vertrekken naar de stad, die onzen bakkers de meeste gist levert, en kalm en lijdzaam volgde hij de moeder zijner kinderen. De Parkschouwburg te Amsterdam zal den 2en Februari a. s. bij opbod en den 9en d.a.v. bij afslag in het openbaar worden verkocht. Een herinnering De slechte gewoonte om muren of sshut- tingen met onreine vuile woorden te be kladden, waardoor de openbare zedelijk heid gekwetst, het kiesch gevoel en het oog onaangenaam aangedaan wordt, is volgens art. 451 al. 3 van ons nieuw Strafwetboek gelukkig strafbaar. En die straf is waarlijk zoo gering niet ook; er staat niet minder dan 5 dagen hechtenis of f 15 boete op. Naar de betrekking van directeur van de tram BreskensMaldeghem, op een jaarwedde van f 1500dingen meer dan 200 sollicitanten. Onder hen telt men gepensioneerde assistent-residenten, hoofd-officieren van 't Indische leger, kapiteins, officieren te land en ter zee in werkelijken dienst, sergeants, korporaals, brood-, beschuit- en koekbakkers, koopvaardij - kapiteins en stuurlieden, directeurs en ondergeschikte beambten aan trams enz. Geneeskundige hulp. De Regeeriug heeft een matige som aangevraagd, om door subsidiën te gemoet te kunnen komen aan het gemis vau ge neeskundige hulp in hulpbehoevende ge meenten. Ter beoordeeling dier behoeften heeft de minister van binnenlandsche zaken thans een lijst openbaar gemaakt van de geneeskundigen en vroedvrouwen op 31 October in de verschillende gemeenten gevestigd. Daaruit blijkt o.a. dat er op dien dag 1857 praktiseerende geneeskundigen en 778 vroedvrouwen over het land verspreid woonden, maar dat geen geneeskundige is gevestigd in het volgende aantal ge meenten. Limburg 105 Brabant 103 Zuid-Holland58 Zeeland. 57 Noord-Holland 37 Gelderland. 36 Utrecht. 29 Overijsel 21 Drente 13 Groningen. 6 Friesland 2 Het volgende strooibiljet werd Woens dagmorgen te Amsterdam verspreid Hböüsn Diamantslijpers. Onze vakgenooten in Atwerpen hebben het werk gestaakt. Zij vragen 100 ver hooging, ingaande op heden. Reeds heeft er een conferentie plaats gehad van de gezamenlijke juweliers met een commissie uit de werklieden, waarbij de patroons 25 verhooging hebben aangeboden, wel een bewijs, datf zij het kunnen doen. Het resultaat is nog niet bekend. Doch niettemin, laten de Amsterdamsche werk lieden hiermede hun voordeel doen en zich vereenigen, om ook te trachten verhooging te verkrjjgen. Men late zich niet weer houden door angstvalligheid of verkeerd geplaatste vrees, want de juweliers grijpen ook elke gelegenheid aan om het loon te verminderen. Laat men nu deze ge legenheid aangrijpen, om de loonen te verhoogen. Reeds heeft een Amsterdamsch werk gever zijuen werklieden de verzekering gegeven, dat, indien er verhooging komt, hij de eerste zal zijn, die het geven zal. De justitie uit Arnhem heeft zich be geven naar Kelder, gem. Bergh, ten einde een onderzoek in te stellen naar een aldaar door den vader op zijne dochter gepleegde ernstige verwonding. Het meisje zou met een schop of spade bijna het hoofd doorkliefd zijn. De vader van het meisje is in hechtenis genoman. In navolging van Utrecht, is men ta 's Gravenhage, naar de N. R. Ct. meldt, bezig een commissie te vormen tot luisterrijke viering vau den 70n ver jaardag van Z. M. deu Koniug. Vooral tracht men daartoe de mede- en samen werking van directeuren van vereenigin- gen te verkrijgen. Op nieuw is te Arnhem proces verbaal opgemaakt tegen een vrouw uit Wastervoort, die kunstboter voor natuur boter trachtte te verkoopen. Zondagmorgen, omstreeks kwart voor tien, ontstond er een ware paniek in de hervormde kerk te Uithuizen. De pre dikant preekte bij lamplicht. Eensklaps kwam de oliehouder der lamp van binnen in brand. Door den kerkbediende werd de lamp naar beneden geworpen en in eeni ge oogenblikken was de preekstoel in een vuurmassa veranderd. Gelukkig was men door spoedige hulp het gevaar weldra meester. Persoonlijke ongelukkan zgn niet te betreuren. Volgens een bericht uit Brussel aan de Berliner Börsencourier zou de Nederl. Regeering toch inderdaad den Noord- Duitschen Lloyd trachten over te halen Vlissingen tot aanlegplaats te kiezen voor de gesubsidieerde Duitsche stoom vaartlijnen. In wél onderrichte kringen gelooft men evenwel dat Antwerpen blij vend tot haven voor deze lijueu zal aan gewezen worden. Nabij Egmond aan Zee is door den heer P. H. M. Ibink Meienbrink te Alk maar, een prachtexemplaar van een arend geschoten, waarvan de vlucht 1.80 M. bedraagt. Een meisje, wier ouders te Drou- wenerveen (Drente) woonachtig zijn, werd voor enkele jaren door eene oude tante belangrijk gelegateerd. Eerst na haar meerderjarigheid zou de gelegateerde som aan haar mogen worden uitgekeerd. Zij ging iutusschen te Amsterdam een dienst betrekken en kwam daar in kennis met een jonkmandie haar hand en hart aanbood. Voor weinige weken werd het huwelijk voltrokken en kwamen beiden in de ouderlijke woning een bezoek bren gen, tevens bij den testamentair-executeur de geldeu opeischende, die huu na tuurlijk werden ter hand gesteld. Thans verneemt men, dat de jonggehuwde man, iu het bezit der gelden, naar Amerika is vertrokken en zal de jonge vrouw weldra in de ouderlijke woning terug- keeren. Ondanks de ernstige waarschuwing van hare medepassagiers, had Maandag tusschen Vechel en 's-Hertogenbosch een vrouw de onvoorzichtigheid om uit den reeds in beweging gestelden tramwagen te springen, meenende dat deze het sta tion, alwaar zij moest uitstappen, was voorbij gestoomd. De ongelukkige nam den sprong te kort, werd aangereden en overleed nog 's nachts aan de gevolgen, een echtgenoot met 11 kinderen nalatende. Dinsdag loste te Havelte zekere K., eeu strooper, een schot op J. L., terwijl deze bezig was de door K. gezette wild strikken te vernielen. J. L. werd zoodanig getroffen, dat men voor het behoud van zijn leven vreest. De zaak is in handen der justitie. Te Roubaix hadden dezer dagen bij een deftige trouwpartij, aan den ingang der kerk, ongeregeldheden plaats. Een menigte vrouwen stond daar den bruids stoet op te wachten, en toen de bruide gom, met zijn schoonmoeder aan den arm, wilde binnengaan, trad een der vrouwen hem in den weg, met een lief, driejarig kind aan de hand, dat hem een ruiker immortellen aanbood. Toen de ontstelde bruidegom het kind ruw terugstiet, ontstond er groote op schudding onder de vrouwen. De sluier der bruid werd afgerukt en verscheurd, de plechtigheid in de kerk werd telkens door gejoel en geschreeuw gestoord, en de stoet moest door de politie beschermd worden toen hij zich weder in de rijtui gen begaf. De brand op de terreinen der groote gasfabriek van Birmingham ontstond door een of ander toeval, in een ontzaglijk grooten hoop cokes een berg van 100 meter lengte, 70 meter breedte en 15 a 20 meter hoogte. Die massa is dagen lang blijven doorbranden, zonder dat de po gingen tot blusschen iets konden baten. Maar de vrees, dat de brand een gasont ploffing zou veroorzaken, is gelukkig niet bewaarheid. De Koning van België heeft aan 350 veroordeelden wegens de gebeurtenissen te Charleroi geheel, aan 300 gedeeltelijk kwijtschelding van straf toegestaan. Schmidten Falleur krijgen geen gratie. Een dief van een half millioen aan diamanten werd te Parijs gearresteerd. Hij zou in een rijtuig naar de gevange nis worden gebracht. Voor het stadhuis gekomen, klaagde hij over koliekde agent, die hem vergezelde, gaf hem ver gunning even uit te stappen; de man zette het op een loopenen loopt nog. Een Hollander (Leidsch sigarenma ker), Pothos genaamd, is Woensdag uit de gevangenis te Antwerpen ontsnapt. Hij droeg het kostuum der gevangenis. De gendarmen zoeken den vluchteling. Pothos was veroordeeld tot 1 jaar en 8 maanden gevangenis wegens diefstal. Hij heeft zich van een touw bediend, om over den muur te klimmen. >Een karretje op een zandweg reed; De maan scheen helder, de weg was breed, De voerman reed met lusten" op zeker Duitsch dorpje aan. Ter be stemder plaatse gekomen, bemerkte hg, dat achter in ziju wagen de nachtwacht van een stadje, sedert anderhalf uur ach ter den rug, in diepen slaap lag verzon ken. De man had de kar voor de herberg van bovenbedoeld stadje zien staan, was er ingeklommen en had zich een gemak kelijk plaatsje uitgezocht. Onze guitige voerman wachtte zich wel den slaapdronken nachtwacht in te lich ten over de verandering, en deze dacht bijgevolg niet anders of hg bevond zich iu het stadje, dat hem had zien geboren en nachtwacht worden. En zoo kwam het dat op dien gedenkwaardigen laten avondstond de werkelijke nachtwacht van het dorpje meende te zullen verstommen van schrik. Daar had iemand de snood heid zijne nachtwachtswaardigheid aan te randen daar werd geblazen op een nacht wachtshoorn. Hij begreep, hier met alle gestrengheid der wet te moeten optreden en snelde naar buiten. Een conflict tus schen beide nachtwachts scheen onvermij delijk, maar gelukkig helderde zich alles nog bijtijds op en eindigde dit avontuur met den overhaasten terugmarsch van den eenen nachtwacht. Ter kennismaking werd ons toege zonden een aflevering van het Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, onder redactie vau prof. C. M. Kan en J. J$. C. A. Timmerman. Voor hen, die hunne aardrijkskundige kennis trachten te vermeerden, achten we dit tgdschrift uitmuntend geschikt. De prijs, f 11.90 per jaargang van pi. m. 100 vel druks, is zeer billijk. De afleveringen, iu keurigen netten omslag, zijn op goed papier gedrukt, terwijl de vignetten en kaarten wel mogen gezien worden. We houden 't er voor, dat de uitgever, C. L. Brinkman, te Amsterdam, met de uitgave wel succes zal hebben. CHINEESCHE WET. Bij de langgestaarte lieeren, Die in 't hemelsch rijk verkeeren, Is nog steeds een wet in zwang, Om te scheiden van de vrouwen, Die den mond niet kunnen houen. En die wet heerscht daar al lang. Durft een vrouw wat druk te praten, Dan kan traan nog smeeking baten, Aanstonds wordt zij aangeklaagd Voor den rechter moet zij hooren: «Vrouw, je hebt je plaats verloren En zij wordt op straat gejaagd. Als die wet ook in ons landje Eens bestond; hoe menig standje Werd voorkomen hier en daar. Bedsermoenen, zedepreeken, Bleven uit. Voorzichtig spreken, Werd dan 't hoogst gebod voor haar. Maar, laat geen beschaafde menschen Naar zoo'n barren toestand wenschen Als in het Chineesche Rijk Nog bestaatwant vrouwen, mannen, Zijn, hoe 't hier en daar moog spannen, Hier staag voor de wet gelijk. Heldersche Moppen. AARDIG VOORSTEL. Een paar echtelieden leefden in bestendige oneeniglieid, door de twistzieke gemoedsgesteld heid der vrouw. Op zekeren dag xeide zij, op een voor hem ongewoon vriendelijken toon z/Gij hebt er voorzeker niet eens aan gedacht, dat wij den tweeden dezer maand, 25 jaren gehuwd geweest zijn. Nu moesten wij toch onze zilveren bruiloft vieren." //Mij dacht," antwoordde de man, na een korte pauze, «wij moesten nog 5 jaren wachten, dan konden wij den 30-jarigen aorlog vieren." o De zoon van een vrek kreeg op schoei den eersten prijs. Daar hij thuis geen gevolgen van het behaald succes mocht zien, vroeg hg aan zijn vader «Pa, wat krijg ik nu van u, omdat ik den eersten prijs heb verworven?" «Watje krijgt?" klonk het verontwaardigd antwoord. «Wel heb ik ooit van myn leven! De commissie heeft je den eersten prijs gege ven, drie mooie boeken, waarvan de banden alleen minstens vijf gulden waard zijnen je bent nog niet tevreden En als ik je niet op school had gedaan zeghadt ge dan ooit den prijs kunnen halen?" GOEDE VOORNEMENS. Een beschuldigde werd door de rechtbank veroordeeld tot 5 jaren tuchthuisstraf, «onder aanneming van verzachtende omstandigheden." «Zie je," zeide hij na zijne veroordeeling, «dat is nog eens een goede rechtbank, ik be loof de heeren, ik kom spoedig terug."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1