Jaarlijkscïïe Zanguitvoering KENNISGEVING. Advertentiën. lieistoelin Aan de leden der Herv. Kerk Ds. SCHULLER TOT PEURSUM, Vrije Geref. Gemeente, WESTSTRAAT No. 93, TI VOL I. Zondag a.s. BAL, „DILIGENTIA.' Een Dienstbode gevraagd. Geld beschikbaar. Een klein AclterMsje in de Meistraat 8 jonge Kippen voor f een ijzeren of i Marine en Leger. De officier van administratie der le kl. E. H. W. Wijnmalen gaf Dinsdag den administratieven dienst van het koninklijk instituut voor de marine alhier over aan den officier van administratie der le kl. D. A. van der Laan. Zr. Ms. stoomschip Koningin Emma arriveer de Dinsdagmiddag ten 1 uur te Vlissingen en zal vermoedelijk morgen van daar zee kiezen. Zr. Ms. stoomschip Alkmaar, is weder door het Groot Noordh. kanaal van hier naar Am sterdam overgebracht om aldaar verder voor den dienst gereed gemaakt te worden. De luit- ter zee 1ste kl. J. Cardinaal, ge plaatst bij den Marine-torpedodienst, wordt met 1 Dec. a. s- op non-activiteit gesteld. Ingedeeld te Helder de bij het 1ste reg. inf. benoemde kapt. J. D. A. Rakder. Stoomvaartberichten. Volgens een bij de directie der stoomvaart maatschappij //Nederland" Woensdag ontvan gen telegram, was behalve de reeds opgegeven hoeveelheid droog geloste lading van het stoom schip Prins Hendrik ongeveer de helft van de nog in het schip aanwezige lading, geheel door weekt, ontscheept. Er stond nog 15 voet water in het schip, dat thans in 2 voet minder water ligt. De pompen zijn onklaar geraakt. Het stoomschip Prins Maurits, van Suriname naar Amsterdam, arriveerde 18 Nov. te IJmui- den. Het stoomschip Prinses Marie, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 18 Nov. te IJmui- den. Het heeft bij het binnenkomen even binnen de pieren aan den grond gezeten, doch is met eigen stoom weder vlot gekomen. Het stoomschip Burgemeester den Tex is 17 Nov. van Southampton vertrokken naar Batavia. Het stoomschip Voorwaarts is 18 Nov. te Suez aangekomen van Batavia. Marktberichten. Purmerend, 16 Nov. Aangev. 1 Paard, 426 Melk- en vette Koeien, handel stug, lage prijs, 119 vette Kalveren f0,60 a 0,80 per P., 107 nucht. dito f 10 a 25, beide handel stug, 2873 Schapen en Lammeren, vette Schapen lager, Schapen prijshoudend, handel stug, 192 vette Varkens 10,38 a 0,46 per P., 467 Biggen f3 a 6, 490 Ganzen f2,40 a 3,40, 142 Zwanen f7,75 a 9, Kipeieren f6,50 a 7,50 per 100, 1418 P. Boter, f 1,20 a 1,25 per P, 200 mud Appelen f 3,50 a 4,50, 100 mud Peren f 3 a 4 per mud. Kleine Kaas f31, Middelbare f34, aangev. 245 stapels. Si-hagen, 17 Nor. 10 Paarden f50 af 150, 2 Stieren f90 a f150, 88 Geldekoeien f80a f170, 18 Vaarzen f 45^1" 75, 26 Hokkelingen f 28 a f48, 9 nucht. Kalveren f 12 af 22, 470 Schapen f 15 af 29, 8 Bokken en Geiten f 1 a f8, 29 magere Varkens f7 af 12, 22 Biggen f3 af 5, 20 Kippen f0,15afl,25, 30 Eenden 60 tot 90 cent, Boter per kop f 0,90 a f 1, Kaas per kilogram 30 tot 35 cent, Kip-Eieren per 100 stuks f 6 a f 6,50. Visscherij-Berichten. 17 Nov. 1 sloep schipper L. v. Pelt met 4900 schelv. per 100 stuks f24. 15 beugers met 25 tot 100 schelv. per 100 st. f38,50 a f 46, 160 rog per stuk 88 tot 95 cent. 2 schuiten van Terschelling met 240 rog per stuk 85 cent. In twee dagen geen schuiten naar zee. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 16 tot 19 Nov. 1886. ONDERTROUWD: J. P. de Wolf, matroos bij de marine, en M. J. Hendriks. J. Vrolijk, matroos, en C. Neuteboom. D. Bakker, torpe- dist, en C. H. Tiets. GEHUWD: K. C. Schriel en M. C. K. Schieke. II. Smids en C. Wegman. D. Uile man en A. M. Snel. P. G. Spigt en C. G. D. van Hees. BEVALLEN: J. Bais, geb. de Boer, d. J. de Vroome, geb. Kooger, z. G. Wulffelé, geb. Hop man, z. D. C. Rung, geb. Boogmans, z. C. M. Brinkman, geb. Rademaker, z. T. Schraa, geb. van Rees, z. N. Klant, geb. Kooij, z. A. Taal, geb. de Boer, d. OVERLEDEN: J. van der Meule,41j. A. M. van der Molen, geb. Klein, 62 j. G. J. Kroon- stuiver, 17 m. A. de Reus, 64 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 10 tot 17 Nov. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: GEBORENAntje, dochter van Paulus Vos en Trijntje Visser. Cornelis, zoon van Jan Buis en Antje Dekker. Fedde Elisaberthus, zoon van Leonardus Johannes De Vries en Jannetje Van Wingerden. OVERLEDEN: Antonij Hemelrijk, zoon van Johannes Hemelrijk en Antje Geus, 16 jaren. Adrianus Halsema, zoon van Bernardus Halse- ma en Hendrika Van Kooten, 10 jaren. Afloop der Veiling van Huizen en Land, op Donderdag 18 November 1886, ten overstaan van don Notaris Hattinga Raven. 1. Het Hotel en Café wDe Zeevaartmet Erf, staande en gelegen te Nieuwediep, aan de Binnenhaven, groot 2 aren 89 centiaren; kooper A. Visser, voor f6700. 2. Een Woon- en Wagenhuis, achter het vorige perceel, aan de Achterbinnenhaven, groot 1 are 76 centiaren: kooper J. Gouwenberg, voor f 4240. 3. Een Woonhuis en Erf, te Helder, aan den Kanaalweg, I 74, naast het Postkantoor, groot 87 centiaren; kooper M. Schrijver,voor f2386. 4. Een stuk vruchtbaar Weiland, genaamd: //Kakebeen," gelegen in den Helderschen polder, groot 1 hectare 56 aren 80 centiaren; kooper D. Hoogenbosch, voor f3090. 5. Een stuk Weiland, in den polder van llelder en Huisduinen, groot 78 aren; kooper M. Verburgt, voor f 1238. Alles te zamen voor f17654. POX.ITIB. Gevonden voorwerpen: een Ring met Sleutels en een Voeruians- zweep. Adres Bureau I. Vervolg der Berichten. Gisterenavond vierde 't College „Entre Nous" zijn achtjarig bestaan in de smaakvol versierde zaal van Musis Sacrmn. De president, de heer Blankwaart, opende de bijeenkomst met een wel komstgroet. wensokte leden en geïntroduceerden veel genoegen op 't feest en gaf een kort over zicht van den toestand van 't College, welk over zicht later door den secretaris, den heer v. d. Ordel, werd uitgebreid, die met blijmoedigheid constateerde, dat 't ledental van 2G tot 80 was geklommen- Na een paar muzieknommers, onder directie van den heer A. L. Schouten uitgevoerd, werd 't College aangenaam verrast door de aan bieding van een banier. Op 't tooneel stonden dames en een aantal net gekleede kinderen ge schaard, die eenige coupletten zongen, waarna de banier door mej. C. Al. v. d. Ordel aan den president onder 't houden van een gepaste toe spraak werd overhandigd. Met een woord van dankbetuiging werd dit geschenk door den president namens 't College aanvaard. De banier, waarop 't insigne van 't College, omgeven door een lauwerkrans, vertoont de woorden „College Entre Nous 1886", en is door mej. v. d. Ordel met veel smaak vervaar digd. Bij de banier werd een album overgereikt, dat in keurig schrift de namen der schenkers bevat. Onder de muzieknummers, wier uitvoering een woord van lof verdient, kunnen we niet naluten in 't bijzonder melding te maken van de schoone voordracht van een trio, door L. van Beethoven, uitgevoerd door de h.h. J. Koning, L. A. Schouten en E. Hentzsch. Na de pauze, waarin de leden ververschingen werden aangeboden, voerde men met veel succes op 't blijspel „Het spreekuur van den dokter. Voor het eindigen der werkzaamheden, had nog een bijzondere plechtigheid plaats. Door het bestuur van „Entre Nous" werd nl. aan de dames van Wijngaarden, Schouten en van den Ordel, die zich gezamenlijk met de uitvoering van het plan tot hef schenken der banier hadden belast, het eere-lidmaatschap van „Entre Nous" aangeboden, en haar het insigne met een harte lijke toespraak door den president overhandigd. De apothéose, door bengaals vuur beschenen, maakte een schoon effect. Een tombola voor de dames verhoogde 't ge noegen en de avond werd besloten met een ge animeerd bal, dat tot in den vroegen morgen voortduurde. Naar de D. C. verneemt, wordt, met 1 Mei 1887, de betrekking van hoofd der keurings- commisiiën opgedragen aan den kapitein A. H. Yan Breda, die daartoe van 1 Dec. a. s. af bij de artillerie stapel- en constructie-ma gazijnen zal worden gedetacheerd. Als een bijzonderheid deelen we mede, dat, ondanks 't vergevorderd herfst seizoen en 't gure weder der laatste da gen, bij onzen plaatsgenoot, Volkering, nog rijpe frambozen in zijn tuintje ge vonden werden. Uit Scheveningen wordt gemeld Volgens rapport van schipper M. de Ruiter zijn van hem 18 netten door een vreemden visscher afgekapt. Hij had het geluk ze den volgenden dag nog drijvende te vinden, ofschoon iets Men schrijft uit IJmuiden Met 't oog op de ontworpen visschers- haven alhier, biedt thaus de haven een belangrijk schouwspel aan. De geheele noordzijde der haven, waar de ducdalven staan, waaraan de groote schepen moeten meren, is geheel bezet door visschers- vaartuigen, zoodat wanneer een zeeschip binnenkomt en het uit zijn koers loopt, er kans bestaat voor groote averijen. Dus de visschersvaartuigen liggen on veilig, bovendien loopt elk binnenkomend dus ook uitgaand schip de kans, behalve zijn eigen averijnog die aan de vis schersvaartuigen te moeten betalen. Het is meer dan tijd, dat er een visschers- haven komt. Voor de beschuldigden, die 29 Nov. a. s. voor het Hof te Amsterdam zullen terechtstaan, wegens de gebeurtenissen op de Lindegracht, zal gepleit worden door de heeren mrs. Lionio, Simons, Z v. d. Bergh en Caroli, allen advocaten te Am sterdam. De rechtbank te Amsterdam deed gistermorgen uitspraak in de zaak For- tuijn en Van der Stadt. Het vonnis overweegt, dat de aansporing -»vereenigt u niet is aansporing om zich aan te sluiten bij den soc.-dem.-bond, maar wel degelijk een opwekking tot het volk, om zich iu een oproerige samenscholing tot een massa te vereenigen. Het stuk bevat alzoo opruiïng, en mitsdien zijn beide beklaagden daaraan schuldig. Ieder hun ner wordt veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, met bepaling dat de tijd hunner praeventieve hechtenis (v. d. S. 70 dagen, F. 71 dagen) in mindering der opgelegde straf zal komen. Door de weinige voorzichtigheid van een logeergast iu het Hotel et Café Fran£ais« aan het Plein te 's-Hage is in de kamer no. 2 van 't hotel een begin van brand ontstaan. De gast had name lijk een lucifer, waarmede hij zijne kaars bij 't naar bed gaan, had aangestoken, op het kleed, dat de tafel bedekte, geworpen. Den geheelen nacht hadden het kleed en de tafel gesmeuld, zoodat een verstikkende rook de kamer vulde, waardoor de gast wakker werd. De nachtpolitie schelde de bewo ners op, waarna men door spoedige hulp het brandje weldra meester was. Het gou den horloge van den logeergast is gedeel telijk gesmolten. Uit Neerbosch meldt men ons: De directeur der weesinrichting ontving uit de Transvaal van den oud-wees R. Pijpstra be richt, dat in den laatsten tijd eenige ver betering in den algemeen gedrukten toe stand aldaar is waar te nemen. De hoofd oorzaak hiervan is de ontdekking van nieuwe goudmijnen, waar vele emigranten heen trekken om goud te zoeken. De prijs der ossen is wel de helft hooger dan verle den jaar; levensmiddelen zijn buitenge woon duur, vooral aardappelen, die zelfs tot den ongehoorden prijs van f 54 per heet. op de goudvelden zijn verkocht. Pijpstra maakt zich nu gereed, om met een ander naar een dier nieuw ontdekte goudvelden te trekken, om daar een groenteveld aan te Dinsdagavond had de vrouw van den schoenmaker Mulder te Rijsen een aange name verrassing. Bij het schoonmaken eener woning vond zij een aanzienlijke som in contanten in den grond verborgen, waar van de eerlijke vindster behoorlijk aangifte deed. Gistermorgen, omstreeks 6 uur, is in den Volendammermeerpolder de boe- reuplaats van H. Edel geheel door brand vernield. Hetzelfde lot trof eergisteren de boerenplaats van J. Meester, ook in dien polder gelegen. Uit Breda wordt gemeld Gisterennaraiddag om 2 uur had aldaar een vreeselijk ongeluk plaats. De naar Terscheiden terugkeerende diligence werd aan den spoor-overweg nabij de Maurits- straat overvallen door een trein, die den wagen verbrijzelde. Een inwoner van Terscheiden werd bijna geheel vermorzeld, en alle passagiers bekwamen zwaardere of lichtere kwetsuren. Voor het leven van twee in het Gasthuis opgenomen perso nen bestaat groote vrees. De boomen van deu overweg waren open, naar men zegt, doordat de aanko mende trein geen signaal had gegeven. De justitie doet onderzoek. Terwijl de vrouw uit een werkmans gezin te Utrecht de laatste plichten vervul de aan het lijk van een harer dochtertjes, werd haar man in deerniswaardigen toe stand thuis gebracht. Werkzaam aan een gebouw aan den Amsterdamschen straat weg, was hij van een hoogen steiger geval len. Zijn toestand moet zeer bedenkelijk zijn. De genade der justitie kan wel eens lastig wezen ook. Een echtpaar te Rijsel leefde sedert eenigen tijd gescheiden, om de eenvoudige reden, dat de heer gemaal wegens diefstal in de gevangenis zat. Daar om niet getreurd, dacht het vrouwtje, in hare eenzaamheid kon zij vrienden genoeg vinden en van hare vrijheid profiteerde zij naar hartelust. Haar man had het inmiddels minder pleizierig in zijn kerker en begreep, dat er niets anders voor hem op zat, dan zich zoo goed mogelijk te gedragen, ten einde verlichting van straf te bekomen. Dat lukte en om zijn vrouwtje te verrassen, besloot de man onverwacht bij haar te komen. Nu, die verrassing gelukte won derwel, maar was voor geen van beiden aangenaam. De huiswaarts keerende echt genoot vond zijn vrouw in zulk goed ge zelschap, dat hij niet erg snugger behoefte te zijn om te beseffen, dat hij eer te veel was dan gemist werd. Het gevolg laat zich denken. In woede ontstoken, greep de man een mes, bracht zijn vrouw een wonde toe en.... vierentwintig uur na zijn ontslag uit de gevangenis, zat hij er weer in, beschuldigd van poging tot moord. 20-Jarige Echtvereeniging van H. VONK Kz., van Medemblik, T. DEN BOER, van de Hooge Zwaluw. Helder, 21 November 1886. Op den 21n November onze geliefde Ouders: WOUTER JOHANNES VAN VECHGEL en JOHANNA VAN WILLIGEN hunne 2ö-jarige Echtvereeniging te herdenken. Uit naam hunner dankbare Kinderen, Jacobus Adrianus van Vechgel. Maria Anthonia Carolina van Veciigel, geb. Barbarini. Maria Elizabetii van Vechgel. Helder, 19 November 1886. Ondertrouwd DIRK BAKKER CORNELIA HELENA GEERTRUIDA TIETZ. Helder, 18 Nov. 1886. Ondertrouwd JOHANNES PIETER DE WOLF en MARIA JOHANNA HENDRIKS. Helder, j lg Nov lgg6^ Den Haag, Getrouwd P. G. SPIGT, en van Amsterdam, C. G. T. VAN HEES, van Helder. Helder, 18 November 1886. Getrouwd DIRK UILEMAN, van Amsterdam, en ANNA MARIA SNEL. Helder, 18 November 1886. Getrouwd GERARDUS PETRUS HOEFNAGELS, Vuurstoker le kl. bij de Marine, en ANNA AGATHA BERGSMA. Helder, 18 November 1886. Getrouwd HENDRIK SMIDS. en CORNELIA WEGMAN. Helder, 18 Nov. 1886. Algemeene kennisgeving. Geboren JOHANNA THEODORA, dochter van J. A. PETERS en D. PETERS, geb. Been. Helder, 16 November 1886. Algemeene kennisgeving. Heden overleed na een langdurig en smartelijk doch geduldig lijden, in den ouderdom van 41 jaren, mijne zeer geliefde Echtgenoote, SUZANNA LAVELL, mij nalatende zeven kinderen. Amsterdam, 16 November 1886. G. W. BOGAERTS. Op den 16 November 1886 over leed plotseling onze geliefde Echtge noot en vader ARIE DE REUS, in den ouderdom van 64 jaar en eenige dagen. Mede namens Kinderen, Behuwd- Kleinkinderen en verdere Familie. De Wed. A. de REUS geb. A. Postma. Mijn dank aan allen voor de ontvan gen gelukwenschen met mijne bevordering Helder, 18-11-86. G. BOURICIUS, Rijks-OntvaDger te Helder, benoemd te Gouda. Hartelijk dank aan allen, die van hunne belangstelliug hebben doen blijken bij 't bekend worden van mijne benoe ming tot Commissaris der Loodsen te Vlis singen op 1 Januari 1887. November 1886. H. J. KAREL, Eerste Stuurman v.c. b/d Marine. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, die wij van familieleden, vrienden en plaatsgenooten ontvingen, bij het zeer smartelijk verlies, om het welk ons ouderhart treurt, betuigen wij onzen innigen dank. J. HEMELRIJK, A. HEMELRIJK-GEUS. Oudeschild, 18 November 1886. op Zondag 21 November 1886, voormiddags half tien. te HELDER (Palmstraat.) Zondag SI November 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als spreker optreden de WelEerw. Heer van Alkmaar, hoogstraat. ZONDAG a. s voormiddaga 10 en 's namiddags 51/a ure X>s. Vorsteog. de kerkeraad. vernulsa S. aOUDSMIT, van de PALEISSTRAAT naar de naast den Heer POSTMA. Koopt en verkoopt gemaakte KLEEDEREN, en koopt al wat in den handel voorkomt. Zondag a, s. ZB -A- Xj. op Woensdag 24 November 1886, in het lekaal „TIVOLI," des avonds te half acht uren. Toegangskaarten zijn uitsluitend te be komen bij Mej. de Wed. P. Bruijn Wz., Spoorstraat Q 13, den Heer C. Maalsteed (Tivoli) en den pedèl J. Akkerman. Plaatsen kunnen aan bet lokaal be sproken worden van af heden tot aan 24 November, tegen 10 Cents extra. De ondergeteekende brengt hiermede ter kennis dat hij zijn Timmermanswerkplaats aan de Molenstraat te Helder, verhuurd heeft aan den Heer J. DUINKER, 2de Vroonstraat aldaar, die de zaak daarin geheel voor eigen rekening drijft. Amsterdam, 11 November 1886, l>. DUINKEK. Met verwijzing naar bovenstaande ad vertentie, beveelt de ondergeteekende zich beleefdelijk aan, voor alle voorkomende Timmer- en Metselwerken, terwijl hij zich tevens belast met het ophalen van huur. Helder, 12 November 1886, J. DUIK KEK, 2de Vroonstr aat Gisterenavond in MUSIS SACRUM" achtergeblevendrie Paraplaies, een Fantastehoed, een Dames bontje en een paar Handschoenen. Terug te hekomen bij T. AKKERMAN, Achtergracht Westzijde L 181. Adres Zuidstraat No. 8. Zich te vervoegen 's avonds tusschen 8 en 9 uur. Wordt gevraagd een zindelijk DIENSTMEISJE, dat eenigs- zins met de wasch bekend is daarmede onbekend, onnoodig zich aan te melden. Adres Nieuwstraat O 387j, Helder. Wordt gevraagd: een zindelijke Dienstbode, niet beneden de achttien jaar. AdresBERKHOUT Co. V7 <:;rloi*en LI. Donderdagavond een ZILVEREN gaande van de Koningstraat naar den Helder en van daar naar de Hoofdgracht. Die dezelve terug bezorgt zal goed beloond worden. Adres: BERKHOUT Co. Beschikbaar de som van p. m. f 4000, »iS hypotheek op vast goed, tegen eene rente van 5%. Adres franco brieven, onder lett. G., aan den Boekbandelaar H. A. STADERMANN, Helder. To Huur te Helder. Te bevragen bij L. M. ZACHARIASSEN Hoofdgracht. ,T© ÜOOP Adres Bureau van dit Blad. Te koop aangeboden: voorzien van solide supor, geheel com pleet, met tree-toestel. Geringe prijs f60. Adres Bureau dezer Courant. schoon en droog. R. I"© xïia.'o.r een net Burger-WOONHUIS, tegen 10 Gulden per maand. Adres H. BAKKER, Kanaalweg 1142. DE GARNIZOENS-VOEDINGSCOM- MISSIE zal op Dinsdag den 23 November 1886, des middags te 12 uren, ten bureele van den Majoor-Commandant van het 5e Bataljon le Regiment Infanterie, te fort »Erfprins", in het openbaar ver pachten, het weghalen der: Ie. Beenderen. 2e. Spoeling, aardappelschillen en afval van groenten. 3e. Privaatmest en vuilnis. Een en ander van de troepen der land macht, die het garnizoen Helder zullen uitmaken, over het tijdvak van den. In Januari tot en met ultimo December 1887. De voorwaarden welke aanmerke lijk zijn gewijzigd, liggen ter lezing ten bureele voornoemd, van af den 16 No vember tot op het uur der aanbesteding, van 's morgens 9 tot 12 uur. Helder, 13 November 1886. De Majoor-Voorzitter, H. J. G. BENSCHOP. De le Luitenant-Secretaris, J. M. YAN BAAK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2