't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. DE VLIJT. BAZAR S KLEEDERMAKERIJ. GEBr. VIS. Uitverkoop No. 1438. Zaterdag 57 November 1886. Veertiende Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Advertentiën. De Sint-Nicolaastafel, |öj Speelgoederen, Poppen, fj Luxe-Artikelen enz. Goedkoop Verkoophuis, Uge 'VriÏSLANDER, Zijlstraat H. H. V1BURGT, IfirtMl. ROBINSON CRÜSOE, M. HIN. Eei hoogst nuttig St. Nicolaas-Cata. lste Soort BOTERLETTERS en stukjes BANKET, Goedkoop Verkoophuis, aatóapij tul Jut can 't gJJjgemeen. !®Sai®ea® Verkoopt voor de minste prijzen a Contant met 2 pCt. korting. Atoonnem ent per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franeo per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. NOVEMBER, (Slachtmaand), 30 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 48 m. Onderg. 3 u. 49 m. Zondag 28 Eerste Advent. Maandag 29 Dinsdag 30 DECEMBER, (Wintermaand), 31 dagen. Woensdag 1 Donderdag 2 Vrijdag 3 Eerste kwartier. Zaterdag 4 Met het oog op het aan staande SintNicolaasfeest, verzoeken we den inzen ders van Advertentiën beleefd deze s. v. p. zoo vroegtijdig mogelijk te willen inzenden. Onze groote oplage noodzaakt ons steeds vroegtijdig met afdrukken aan te vangen. DE UITGEVERS. HELDER, 26 November 1886. De zangschool »Euphonia" gaf jl. Woensdagavond in »Tivoli" hare jaar- lijksche uitvoering, onder directie van den heer W. Kuyk. Door de jeugdige zangers en zangeressen werd een 10-tal liederen en koren voorgedragen, die met genoegen door de talrijke belangstellenden werden aangehoord. De derde afdeeling, een ope rette onder den titel »Het gouden gansje," viel algemeen in den smaakde zang was flink, de costumes niet onaardig en de groepeering, vooral in 't laatste be drijf, uitmuntend. We houden 't er voor, dat zangers zoowel als toehoorders zich uitstekend geamuseerd hebben. Met genoegen zullen zeker vele liefhebbers van 't tooneel gelezen hebben, dat we hedenavond gelegenheid hebben de Nieuwe Rott. Schouwburg-maatschappij onder directie van den heer A. Faassen, in »Tivoli" te zien optreden. We houden het er voor, dat het gekozen stuk >Mijn naam is Lehman," een geestig blijspel, dat in verschillende plaatsen van ons vaderland met succes is opgevoerd, ook hier in den smaak van het publiek zal vallen. Na voldoend afgelegd examen is het diploma der kweekschool voor Machi nisten o. a. uitgereikt aan de heeren J. N. Verhoeve Bruinvis en T. Wigraan. Door de geneeskundige Staatscom missie te Amsterdam is toegelaten voor het 1ste gedeelte van het artsexamen de heer J. P. J. Goedkoop, doctarandus, van hier. In de nabijheid der Texelsche Hors nam men Dinsdag a/b van de stoomka- nonneerboot Vidar, schietproeven met ach- terlaad-geschut van 28 c. M. op een nieu we, ongeveer 20 c.M. dikke, panterschijf, welke met het eerste schot werd door boord. De mist was oorzaak dat men de proeven niet ten einde kon brengen, zoodat deze nogmaals zullen moeten herhaald wor den. Uit Texel wordt van 22 November gemeld Behalve eenig wrakhout zijn gisteren aan het strand te Eierland een aantal nieuwe hoepels, kurken en een menige breiltjes aangespoeld. In eenige van die breiltjes was het merk 116 vl. duidelijk zichtbaar. Men vreest dat een visschersvaartuig ver ongelukt is en de aangespoelde voorwer pen daarvan afkomstig zijn. Voor de eerste maal in een geheel jaar arriveerde Maandag te Hellevoetsluis een stoomboot, die door het Voornsche kanaal haar weg naar Rotterdam koos. Zulk een mededeeling teekent den steeds toenemenden achteruitgang van een plaats die voorheen de bloeiende voorhaven van Nederlands tweede koopstad was. De Rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuur man aan boord van koopvaardijschepen zal, aanvangende den 14n December, te 9l/s uar zitting houden te Rotterdam (gebouw der Loge, Eendrachtsstraat no. 14.) Nadere bijzonderheden bevat de St.- C." van heden. Te Purmerend is een zeer geacht in gezetene en een in den lande algemeen bekend handelaar, de beer Brantjes, mede eigenaar van een der voornaamste zaken in den houthandel, overleden. De ontdekking van den vermoedelijk schuldige aan den diefstal van jassen en parapluien uit een kleedingmagazijn in het Noordeinde, te 's-Hage, heeft zich eigenaardig toegedrageu. Er vervoegde zich een ontslagen gevangene bij de poli tie, met het aanbod om tegen een goede fooi de koopers der ontvreemde voorwer pen aan te wgzen. Dit werd aangenomen, waarna de mededeelingen van den man werkeljjk leidden tot inbeslagname der goederen door de politie. Als verkooper werd aangeduid een persoon, wiens signa lement precies overeenkwam met het uiterlijk van den aanbrenger van den diefstal. Deze kwam later nog bij de po litie terug en was nu bereid tegen een nieuwe geldelijke belooning den dader op te geven. Hiervoor werd echter vriendelijk be dankt, de snaak werd zelfs in verzekerde bewaring gesteld, omdat de inmiddels verkregen inlichtingen geen twijfel over lieten of dief, verkooper en aanbrenger waren in den aangehoudene vereenigd, ofschoon hij de twee eerste titels ver werpt. 't Koddigst van alles was nog, dat hij ten slotte de verklapping van den echten dader aanbood in ruil voor zijne vrijheid. Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in 't hoofdkiesdistrict Arn hem zijn uitgebracht 1272 stemmen gel dig 1207. Herkozen de heer Ph. W. v. d. Sleijden met 1152 stemmen. - Zondagavond omstreeks 9 uur brandde de boerderij genaamd de Tolkamer te Lobit geheel af. Zeven-en-twintig koeien en drie varkens kwamen in de vlammen om. Oorzaak onbekend. Alles was ver zekerd. Voor de ramen van een winkel in petten en mutsen in de Hoogstraat te Amsterdam stond te lezen »Wie voor een gulden koopt krijgt f 2 op de koop toe," Koopt Het spreekt van zelf dat vele voor vooral zg die van buiten de stad met den Maandag de markt bezoch ten, zich lieten verlokken om hun slag te slaan. De meesten gingen met een pet of muts naar huis, maar niemand ontving de beloofde twee gulden. Toch was de winkelier in zijn rechtdaar niet één voorwerp tegen één gulden werd ver kocht, maar wel daar beneden of daar boven, kon niemand er zich op beroepen, dat hjj voor een gulden had gekocht. M. L. Veldman, hnisvr. van A. Kerkhof, en haar 19-jarige dochter Soetje Kerkhof, zijn ter zake van opzettelijke brandstichting, in den nacht van 5 op 6 Sept. 11., in hun woning aan het Vrie- zeplein te Dordrecht, ten gevolge waar van levensgevaar voor anderen te duch ten was, door de Rechtbank te Dordrecht veroordeeldde eerste als hoofddaderes, tot 5 jaren, de tweede tot één jaar ge vangenisstraf, gerekend te zijn ingegaan den 6n Septtoen zjj in preventieve hechtenis zijn gesteld. Voor de rechtbank te Heerenveen heeft Dinsdag terecht gestaan Frederik Schipper, visscher te Giethoorn, beschul digd van moord op den Rijksveldwachter Kiel, te Wanneperveen, gepleegd. De leisch van den officier van justitie strekte tot veroordeeling tot gevange nisstraf van tien jaar en acht maanden. Zaftk-Langelaan. Poging tot moord. Voor het Gerechtshof te Amsterdam stond Dinsdag terecht Willem Adrianus Lange- laan, oud 39 jaren, van beroep zeevarende, geboren en wonende te Arasterdam, in hechtenis, beschuldigd van poging tot moord op den agent van politie Jelle Korfmaker. De voornaamste punten uit de akte van beschuldiging hebben we reeds voor eenige dagen medegedeeld. Ter terechtzitting verschenen verschil lende getuigen, die het gebeurde toe lichtten. Na het hooren der getuigen was het woord aan het O. M. waargenomen door den adv.-gen. mr. Jolles. Deze noemde besch.'s daad poging ^ot een lagen sluip moord en requireerde zijne veroordeeling tot acht jaar gevangenisstraf. De verdediger mr. J. P. A. N. Caroli meende dat hier noch van voorbedachten raad, noch van opzet om te dooden sprake kon zijn en was van gevoelen dat bekl. alleen had willen mishandelen. De sche delfractuur stond z. i. niet vast. PI. be riep zich hierbij op het door hem inge wonnen gevoelen van den Amsterdamschen arts dr. H. de Wal. Daar de besch. naar pleiter's gevoelen in een doorsterken drank veroorzaakten opgewonden toestand ver keerd had, moest z. i. slechts een zeer lichte straf wegens eenvoudige mishan deling worden opgelegd. Maandag a. s. uitspraak. De honderdste verjaardag van me juffrouw de Wed. Knoppert is Zondag te Haarlem luisterrijk gevierd. In het genot van de beste gezondheid was het oudje den heelen dag in een echt opgeruimde stemming. De bewoners der Zuiderstraat, nabij het Zuiderhofje, lieten te harer eer de vlag van hunne woningen wapperen, terwijl de binnenplaats van het hofje vol met vlaggen getooid was. Hare woning met toepasselijk opschrift en groen behangen, en op haren stoel was een boog van lauwertakken aangebracht. Het hofje werd gedurende den ganschen dag door tal van personen bezocht, die met groote belangstelling een blik wierpen op de hoogbejaarde, in hare woning zittende vrouw. Bovendien werd zij door een reeks van bekenden en aanzienlijke per sonen bezocht, en werden haar verschil lende geschenken vereerd, welke zij met dankbaarheid aannam, bij herhaling be tuigende, hoezeer zij den zegen waardeer de, die haar op dezen dag ten deel viel. Te Woolwich had een zot voorval plaats tusschen een olifant, een vrouw en een politie-agent. Een olifant behoorde tot een rondrei zend circus, had 'snachts zijn bewaker verschalkt en was op avontuur gegaan. was begonnen met een schutting omver te loopen en stond nn voor de achterdeur van een huis door den am bachtsman Adams bewoond. Het deurtje bood niet lang weerstand, maar hoe de olifant ook wrong kon hij den kop niet in het ganhetje krijgen. Weldra beproefde hij dan ook iets anders. Hij verbrijzelde de ruit, waardoor zijn snuit toegang tot de kamer kreeg. De restjes van het avone- maal, die nog op de tafel stonden waren in een oogwenk naar binnen. Gelijk lot onderging het middagmaal, in een doek geknoopt, dat de werkman den volgen den morgen zou meenemen. De olifant maakte den knoop netjes los en at het maal op. Toen. niets meer vindend, begon hij met zijn snuit het huisraad in stukken te slaan. Vrouw Adams, door het leven gewekt, snelde toe met den pook in de hand. Slaperigheid en duisteenis beletten haar juist te zien. Zij onderstelde een dief en riep onder den indruk van het oogen- blik met iets theataars in haar stem »ga weg of geef je over!" Het zwarte voorwerp liet zich echter niet van zijn stuk brengen en kwam nader. Toen nam zij baar pook en gaf den gewaanden dief een harden slag op het hoofd. De olifant trok zijn snuit in en liet een vervaarlijk gebrul hooren, waardoor de ontsteltenis nog grooter werd. De vrouw riep nu de hulp in van een politieagent, die deij snuggeren inval had een kaars op te steken, wat den waren staat van zaken aan liet licht bracht. Een der knechten van het circus werd daarop gewaarschuwd en de olifant weder in verzekerde bewaring genomen. Berichten uit België verzekeren dat het contract met den Noordduitschen Lloyd, betreffende Antwerpen als aanleg- haven voor de Duitsche pakketschepen, op 1 Januari zal worden vernieuwd. De Britsche posterij heeft het aanbod van den Noordduitschen Lloyd omtrent het overbrengen der Amerikaansche post, eiken Donderdag van Southampton uit, definitief aangenomen. zooals ieder jaar ruim voor- R f zien van een flinke sorteering «gag* van alle soorten is gereed. Gekleede Wascb-Porceleinen POPPEN, van af 71/8 eent, tot aan de duurste; GEREEDSCHAPSDOOZEN, KRUIWA GENS, WIEGEN, KINDERWAGENS, SPEELDOOZEN,BOUWDOOZEN,TROM MELS enz. enz. van het goedkoopste tot aan het duurste. Neem slechts een kijkje; de prijzen ziju zoo laag mogelijk en de goederen ziju allen nieuw en frisch van kleur. Middenstraat 213, Helder. Matten maüers 2 Ontvangen een groote partij witte stukjes nieuw TOUW, zeer voor- deelig om matten te makentot zeer Een nette keuze in wollen Fichus, gekleurde en zwarte Fanchons, wollen Haarnetten, Kapers, Kinderjurkjes, Rokjes, effen en gestreepte Kinder- en Dames-Kousen, bonte Kragen en Handmoffen, Katoenen-, Flanellen- en Zijden Cachenez, Heeren wollen Vesten. Alle grootten in Jongens- en Heeren wollen Borstrokken en Pan talons. Fantasierokken, Polsjes, Mof jes, Wantjes, witte wollen Kinder doeken, Chatelaines, Flanellen Over- doekjes, Handschoenen, alle tailles. Alle prijzen in gebreide witte wollen BORSTROKKEN, enz. enz. G. Dtë BARBANSON »Heb je nog iets aan te merken, be schuldigde «Ja, Mijnheer de president Ik zou wel willen dat de jeugdige leeftijd van mijn verdediger als verzachtende omstan digheden in aanmerking werd genomen en de duur zgner redevoering van mijn straftgd afgetrokken van al de nog voorhanden zijnde SCHOENEN, LAARZEN, BOTTINES, PANTOFFELS enz., tegen inkoops prijs bij Het boek van opnieuw uitgegeven door J. J. A. GOEVERNEÜR, en versierd met 185 lllustratlën. Dit boek is niet een prentenboekje voor de kleine jeugd, maar het is een boek voor grooten en grooterenEn wie zou de geschiedenis van die merkwaardige avonturen niet willen herlezen Voor f 1.90 leveren wfl dat mooie boek. BERKHOUT C<>, Alles solide en goedkoop. Ontvangen zeer geschikt nor St. NICOLAAS-CADEAUX. KAPOK-BEDDEN, prima QLualltelt. Het stel f18.— J. Vil. KAMPER, hack Nieuwstraat. Ijtf-* zie de uitstalling: gestikte en molton DEKENS. fijne kwaliteit, iederen dag versch, 60 ct., slijters 50 ct. Men gelieve van wege de drukte als het kan 1 December be stellingen op te geven. Bestellingen 5 Ct. minder per 5 ons. Let s. v. p. op 't adres: Middenstraat 213, Helder. Bestel per briefkaart, het wordt bin nen de gemeente franco bezorgd. VOLKSBIJEENKOMST op Maandag 29 November 1886, des avonds 8 ure, in Tivoli." Spreker de beer COHEN STUART, van Alkmaar. Entrée-kaarten, 10 Cents, zijn, tot een beperkt getal, verkrijgbaar op den dag der bijeenkomst, 's morgens 10 ure, bij Mej. de Wed. S AM WEL en de Heeren STADERMANN en BERKHOUT Co. De bepaling, dat personen beneden 16 jaar en Meisjes zonder geleide niet worden toegelaten, zal streng worden gehandhaafd. GROOTE VOORRAAD: Winterjassen;* van af f 5,50. ■gMS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1