Lampen Ül|l Be Graaf ie Honte Clrislo. W St. Nicolaas. St. Nicolaas. Meien inn lm prii Groote Tombola zonder nieten, Ml Tfixel. W, C. REU. W. LOURENS BAKKER. Oostorot L Advertentiën. Aan de leden der Herv. Kerk Vrije Geref. Gemeente, „Vaderland en Oranje." Lokaal „Diligentia." ZONDAG 28 NOVEMBER, TI VOLI. Nieuwe Rotter! Sctoowliori-Maatscliappü. Hedenavond M ij n n a a m i s LEHMAN! Schouwburg „TIVOLI." Mm Bal! TIVOLI. Zondag a.s. BAL. DIE PORT VON CLEVE," z. panbakker. Zit-1 Zie de uitstalling bij |P. F. MAEMELSTEIN, Spoorstr. Wegens gevorderd seizoen zullen de nog voorhanden zijnde KOLEN-,TURF- en GRUISBAKKEN met bij- behoorende a r t i k e I e n tot uiterst lage prijzen worden G.J. DE JONG, Zniflstr. 32. G.J. DE J0N6 Zniflstr. 32. Bij A. ZWAAN. iiiiwi, Lees vooral dit bij de Wed. P. C. SAMWEL, ftieolaaglcegt. Joh. Verfaille. De Erven B. F. WIELICK, ZATERDAGAVOND 27 NOVEMBER A. K00MEN, Spoorstraat, melk-inrichting. Schootsvellen en Steekmouwen, Sint Nicolaas- HAMMETJES, P. 0ETELMANS. j. w, kamper j'., Wegens Concurrentie cadeaux voor st.-nic0laas DE WITTE KOUS LIJNKOEKEN, RUNDVLEESCH Stoomvaartberichten. Het stoomscliip Burgem. deu Tex vertrok 25 Nov. van Marseille naar Batavia. Het stoomschip Conrad vertrok 24 Nov. van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip Prins Alexander arriveerde 23 Nov. van Amsterdam te Batavia. Het stoomscliip Soenda vertrok 23 Nov. van Suez naar Batavia. Het stoomschip Prinses Wilhelmina, vertrok 24 November van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip Burgemeester den Tex van Amsterdam naar Batavia, vertrok 25 Nov. van Marseille. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 23 tot 26 Nov. 1886. ONDERTROUWD: K. Edelenbosch, zse- man, en J. Mens. B. Zwart, marinier, en M. Bruin. M. Wijnants, werkman, en M. Smit. GEHUWD: J. Lankhof en D. J. van der Brugge. C. W. Harbreekt en E. van der Haa- gen. N. Hin en J. J. van Haren. BEVALLENJ. C. lian, geb, Grooff, d. M. Delij,geb. Muller, z.A. C. iiuber,geb. Le Mat, d. OVERLEDEN: L. J.Beek, 68j. C. Pronk, 39 j. Een levenloos aangegeven. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 17 tot 24 Nov. ONDERTROUWDGeene. GEHUWDJoost Johannes Hoeksel en Rennoutje Henkes. GEBOREN Frouwtje, d. van Jonas Scka- gen Wz. en Martje Visser. Jannetje, d. van Klaas Knol en Christina Busse. OVERLEDENJacob Griek, 8 m., zoon vao Jantje Griek. POLITIE. Gevonden voorwerpen: Adres Bureau II, een Kip. Vervolg der Berichten. Woensdagavond omstreeks 11 uur, strandde in de zuidergronden de Engelsche smak „Herbert and Polley", gevoerd door kapitein Bird, en thuisbehoorende te Yarmouth. Door de onstui mige zee en bet daarmede gepaard gaande ge vaar, waarin de opvarenden zich bevonden, waren dezen, 6 in getal, genoodzaakt met de scheepsboot het vaartuig, dat inmiddels lek gesprongen was, te verlaten later werden zij door de sloeperlieden Th. Rijkers, Jb. Bakker en P. Kramer, die zich hiertoe met een vlet in zee hadden begeven, na vele vergeefeche pogingen ten Westen van Oude Schild (Texel) drijvende gevonden en alhier be houden aan wal gebracht. Van het gestrande vaartuig is niets meer te ontdekken, zoodat het zonder twijfel vol water geloopen en gezonken is. Een woord van lof mag den hierboven ge noemde wakkeren mannen niet worden onthouden, zonder wier m'enschlievende pogingen de schip breukelingen veel kaus hadden gehad, in de golven om te komen. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram, is Zr. Ms. schroefstoomschip le kl. Koningin Emma der Nederlanden, in den avond van den 22en dezer Dungeness gepasseerd. Aan boord was alles wel. Namens de leden werd aan den heer A. G. J. de Vries, President der vereeniging «Ont waakt bij Tüds", op een der jongst gehouden vergaderingen, een fraaie voorzittershamer aan geboden. Op het zilver, waarmede dit waardig- heidsteeken gemonteerd is, is een toepasselijke inscriptie aangebracht. W ©gens plaatsgebrek kunnen we ons FEUILLETON heden niet vervolgen. In het volgende nommer zullen we onze lezers daarvoor schadeloos stellen. Een aantal advertentiën zijn eveneens, wegens plaatsgebrek, moeten blijven liggen. Op Zondag 28 Nov. a.s. hopen j wij te mogen herdenken de 25-jarige Echtvereeniging van onze geliefde ouders MEIJERT DE WIJN en CLARA ANNA FREEKE. Helder, 26 Nov. 1886. Hun dankbare kinderen, j Den 29n November hopen wij i de Twintigjarige Echtvereeniging te herdenken van C. VAN DEN BERG en P. DE BOER. Hunne moeder, Wed. A. van den Berg. J IS1/,-jarige Echtvereeniging van A. VAN TWISK en E. BOMHOFF. Helder, 27 November 1886. Namens Broeders en Zusters. J. BOMHOFF. i Den 29en November a.s. hopen wij de 20-jarige Echtvereeniging te herdenken van Cornelis van den Berg en Popke de Boer, Namens hun Oom en Tante, L. DE BRUIN. R. DE BRUINMensis. Den 29en November a.s. hopen Cornelis van den Berg en Popke de Boer, hun 20-Jarige Echtvereeniging te herdeuken. Uit naam hunner dankbare Pleegdochter, DINA FURST. Ondertrouwd KLAAS EDELENBOSCH en JANSJE MENS. Helder, 25 November 1886. Ondertrouwd P. C. DE WILDE, en van Haarlem, M. KINDT. Helder, 26 Nov. 1886. Geen Receptie. Getrouwd JOHANNES LANKHOF, Vuurst. le kl., en DINA JACOBA VAN DER BRUGGEN. Helder, 26 November 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd: W. C. HARBRECHT en E. VAN DER HAAGEN, die tevens hun hartelijken dank betuigen, voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 25 Nov. 1886. Getrouwd NICOLAAS HIN en JOHANNA JACOBA VAN HAREN, die tevens, ook namens wederzijdsche familie, hun dank betuigen} voor de be langstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 25 November 1886. Bevallen van een Zoon Mevrouw KUJJCK geb. Vandevelde. Helder. 21 November 1886. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Dochter, A. WIJKER, geb. Hubbeling. Nieuwediep, 25 Nov. 1886. Hedenavond ten 8 ure overleed, na een smartelijk doch geduldig lijden vau zes weken, mijn innig geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgvolle vader, CERRIT NOOT, in den ouderdom van 27 jaren. Helder, 25 Nov. 1886. Wed. G. NOOT—Oudijk. Mede uit uaam van verdere Familie. Strekkende tot algemeene kennisgeving. Heden overleed, in den ouderdom van 68 jaren, mijn Echtgenoot Leon Jakob Beek, diep betreurd door mijne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Nieuwediep, 24 Nov. 1886. Wed. L. J. BEEKManheim. Heden werd ons ouderhart ge troffen door het afsterven van ons geliefd Zoontje CORNELIS, in den jeugdigen leeftijd van ruim 4 jaren. Helder, 26 Nov. 1886. P- DE WAARD. M. DE WAARD, geb. de Jong. Algemeene kennisgeving. Hartelijke Dankbetuiging. Wij ondergeteekenden brengen langs dezen weg onzen hartelijken dank aan HH. dragers, voor de laatste eer, onzen zoon bewezen. Helder, 26 November 1886. G. STRIKKER en Echtgenoote. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden na het overlijden van onzen geliefden Zoon, betuigen wij onzen o p- rechten dank. Helder, Wed. EELMAN-Snooij, 25 Nov. 1886. en Familie. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 28 November 1886: des voormiddags ten 10 en 's avonds ten 5 ure zal, D.Y. als spreker optreden de Hoog WelGeb. Heer Baron van Doorn van Westkappelle, van 's Graveniiage. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namiddags 5ure Ds, "Versteeg. DE KERKERAAD. De wekelijkscbe Vergaderingen zullen, van af ZATERDAG den 27n NOV. a.s., ten 7Va ure, geopend worden. Lezing door den Heer Verzoeke trouwe opkomst. H' r BESTUUR. op algemeen verlangen: Eerste Rang f0,49. Tweede Rang f0,35. NA AFLOOP BAL. In studie„De Scheepsjongen." Directeur ALEX. FaASSEN. Blijspel in 4 Bedrijven van Wilhelm Mejo. Vertaling van Jac. de Vos. Eerste Buitengewone Voorstelling door de Korporaals-Vereeniging van Land- en Zeemacht „EENDRACHT HAAKT MACHT," op Donderdag 2 December 1886, des avonds ten 8 ure precies. Op zeer vereerend verzoek van eenige Leden, die naar Nederlandsch Indië zullen vertrekken. Op te voeren Getrokken uit den beroemden roman »Le Comte de Monte Christo," van den genialen DUMAS. Groot drama in 5 bedrijven, met een Voorspel, door H. Kroon Dz. Voorspel: Het verraad, speelt in 1815. le bedrijf: De zinnelooze, 1829. 2e Sinbad, de onbekende, j> 1829. 3e De stem des bloeds, 1838. 4e Men schrijft uit Janina 1838. 5e 't Geweten, 1838. Entrée de persoon f 0,49. KAARTEN zijn verkrijgbaar bij de HH. D. Pruimers, Café »du Passage"; B. J. Bakker, KanaalwegJ. S. Vries, Kruis weg T. Beugeling, Loodsgracbtde Jong, Kanaalweg, en aan bet lokaal, alwaar tevens plaatsen zijn te bespreken, a 10 Cents extra. C2 ~pp -p-i voorheen ,,'t Centrum". De ondergeteekende geeft liet geachte pu bliek te kennendat van af heden de kleine zaal expresselijk voor Vergaderingen en Bij eenkomsten is ingericht en opengesteldwaar vóór hij zich beleefd aanbeveelt. De ondergeteekende belast zich met de verwisseling van oude loten tegen nieuwe en is bereid hieromtrent de noodige in lichtingen te verschaffen. Tijdvak der conversie 15 November tot 15 Dec. 1886. P. GROEN, Makelaar. Gevraagdeen DAGMEISJE. Adres Dijkweg I 224, Helder. Wordt gevraagdeen zindelijke DIENST BODE, niet beneden de 18 jaar. Adres: BERKHOUT Co. Gevraagd EEN DIENSTBODE, boven de twintig jaar. Adres Stadermann. 'ordt gevraagd een DAGMEISJE, benedep de 16 jaar. Adres Hoofdgracht K 22. ■e huur een WINKELHUIS, waarin een BAKKERSOVEN. Adres RICHTER, Zuidstraat. re buur: een net BURGER WOONHUIS, a f2.75 per week. Adres A. GRAAFF. Twee mooie WONINGEN te liuur, in de Verlengde Gasstraat, bevattende ieder een Kamer en Keuken, Bak, Put en ruime bleek, tegen f 1.25 per week. Te bevragen bjj J. J. MENS, Spoorgr. 63. met vrije opgang. Adres Kanaalweff I 88. Te KCuur een prachtige ZIT- en SLAAPKAMER, met Kost en Bediening, in de onmiddel lijke nabijheid der Werf. Dadelijk te aan vaarden. AdresBERKHOUT Co. te koop voor f 2500 annex Café, zeer net, gelegen 15 minuten buiten Amsterdam, zijnde een mooi boekhuis, van ouds be kend. Huur billijk met huurjaren, zeer geschikt voor buitenmenschen. Brieven franco, lett. H D K, Bureau Vliegend Blad," van Amsterdam. Verloren een bloedkoralen SLANGENKOP van een Armband. Men wordt verzocht dien tegen belooning terug te bezorgen. Adres Berkhout Co. Men biedt ter overname aan een Tabak-, Snuif- en Sigarenhandel, op een der beste standen, Kanaalw.) Adres franco brieven, onder 't motto vSigaren." bij den Boekh. Stadkrmann. uitverlioolit. en Kooktoe- 8telleu nieuw ste constructie zoomede de beroemde REICHSL4MP en de RUBINBRANDER, welke dit voor deel geeft, dat hij op iedere lamp ge schroefd kan worden. lederen avond brandend te bezichtigen. Bij de Wed. P. MOOR, in de Koningdwarsstraat, is weder een best PAARD geslacht. Lapjes 12% Ct. Rollade 15, Biefstuk 22% Ct. Alles per 5 ons. Zuivere ROOMBOTER a 00 01. de5 ons; puike Edammer KAAS, per stuk van i kil., f 1. 25 Cent per Lot. Bij DOUWE GOETHAKDT, ia de Jon- kerstraat is verkrijgbaar Machinale Zuur kool 4 Ct. per 5 ons. Hillegommer Snij- boonen 10 Ct. Spercieboonen 8 Ct. Alles per 5 ons. Bij de 25 pond minder. Ook beste Zeeuwscbe Aardappelen 25 Cent de 5 kop, 10 Cent per kop. Beste Friescbe 20 Cent de 5 kop, 8 Cent per kop. Tegen de nu aan staande feesten (St. Ni colaas, Kerstmis en Nieuwjaar) ruim voor zien van PORTRET-, POËZIE- en PLAK ALBUMS, SCHRIJFMAPPEN en LUXE PAPIER, PRACHTBANDEN, PREN TENBOEKEN en vele andere artikelen geschikt voor CADEACX, SPOORSTRAAT. HHB De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot de levering van alles voor boven genoemd feest. Hij is ruim voorzien van Banketletters, St. Nicolaas, Chocoladeletters Harten en Figuren, Borstplaat in soorten. Banketbakker, Spoorstraat. HOOFDGRACHT K 16, berichten haren geachten clientèle, dat van af beden de prijzen van bet RUND- VLEESCH zijn als volgt Biefstuk en Haas f 0.70 per l/a KG. Rollade en Boeuf - 0.45 Lapjes, Gehakt en Bouilli - 0.40 Ontvangen een scboone keuze in Gouden en Zilveren Voorwerpen, zilveren en nickelen- Horloges, voorts: Albums, Byonteriën, Japanscbe-, Mahony- en Palissanderhouten Werk-, Kap- en Sigarendoozen, Pluche en lederen Werk- tascbjes, een schoone collectie LUXE ARTIKELEN, Gezelschapsspelen, Speel goed, enz. Alles tot uiterst lagen prijs en zeer geschikt voor Cadeaux. N.B. Wegens gebrek aan plaatsruimte in den winkel, zijn de LUXE-ARTI KELEN binnen uitgestald. verloting, bij F. B r o n s e m a, te Koegras, toest K.OBVET, 25 Ct de 5 ons, per 5 pond. HELDERSCHE EN NIEU WEDIEPER Versche Boter 75 Cent per 1/% kilo. Belegen 65 De ondergeteekende bericht dat hij weder ruim voorzien is van nieuw BEDSTROOen puik HelderschPOL- DE RHOOI. Verkrijgbaar elke boe veel heid, naar verlangen, bij Jb. G0UWENBERG. NB. Slijters van Stroo genieten rabat. over de Tuinstraat, is verkrijg baar VARKENSVLEESCH, Karbonade 32% Cent., Lapjes 35 Ct., alles per 5 ons. bij BorstelworK en Zeomledor, in ruime keuze bij Spoorgrnclit 129. is bij den ondergeteekende de prijs van lste kwaliteit RUNDVLEESCH: Rollade en Stukken, 45 Cent de 5 ons. Lappen en Gebakt 40 >5 Lapjes in den winkel a contant 35 Ct. de 5 ons. M. EVELEIN. Weststraat 33. 1 Weststraat I, 33. Voorradig een groote collectie en alle bijzondere gelegenheden. GOUD. ZILVER, GALANTERIËN, BYOÜTERIËN, KRISTAL, PORSELEIN, ODEUR-ZEEPEN, SURPRISES enz., tevens groote keuze in KINDER-SPEELCOE DEREN, waaronder zeer prachtige Bouwdoozen. zeer lage doch vaste prijzen. AFSLA C3r. P.SELOERBEEK, Vischmarkt hoek Oranjestraat, Alle dagen verkrijgbaar 1 e kwaliteit dik vet RUNDVLEESCH, Biefstuk 45, Rollade 35 en Lapjes 32% Ct. Alles per 5 ons. DAMES- en KINDER-MOFFEN, COLLIERS, Wollen en Tricöt-JURKJES, HANDSCHOENEN, WANTJES, MOFJES, enz. BIJ F». ZAAL, in de Vleeschhouwerij van S. m/ MAKELAAR, hoek Sluisdijk- straat, is weder verkrijgbaar Vet Rundv,eescht tegen de volgende prijzen als: Bief stuk 40, Rollade 32yg, Lapjes, 30 Ct., alles per 5 ons. Tevens dik vet SCHAPEN VLEESCH 25 Ct., de 5 ons. f9,— per 100. T. BAIS. Afslag van bij de Wed. J. KUIJPER, Oostslootstraat, tevens verkrijgbaar geen tweede maar eerste kwaliteit RUNDVLEESCH. Lapjes 3772, Rollade, Klompstuk en Boeuf 42%, en Biefstuk en Haas 60 Cent. Alles per 5 ons. B(j J. MAKELAAR, in de Koningdwarsstraat, is verkrijgbaar dik vet KOE VLEESCH. Biefstuk 40, Rol lade 35, Lapjes 30, Cent. Vet KALFS- VLEESCH 35 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2