L. F. F. SCHILLING, FIRMA POPPELMAN C°. finter- en BepntÉ. jfittl Hinkt#, Ar JP gv-Sla dit niet over! PÉISPÉ KENNISGEVING. S. A. PRELLER, Weststraat, naast „De Concurrent". Belief e Mooii, Koppens Verkoophuis. A. Van Willigen. Zaterdagavond opening der GROOTE TOMBOLA ZONDER NIETEN a vijf-en-twintig Centen het lot. DE ALGEMEENE BOEKHANDEL J. C. de Buisonjé Zoon, Béu: lenze in SPEELGOEDEREN en fijn gekMe POPPEN iu iels, Pateen, Brnien, Boawjlol/Ler, Gereed- schap- en ZaaEdoozen, Pep- en Speelpaardjes, Toow pen-MenMen, Kinderstoel- .Ofef^^l^Stói'LaitaarDs, Porseleinen ei tjes, Tafeltjes, wotaScla-^SSg^^CriA Tinnen- Eet- ei Thee serviezen ei alle soorten DOOZEN SPEELGOEDEREN. Is geëtaleerd niet een poote ia Speelgoederen. Alles zeer lage prijzen. Bil J. GRUNWALD, Binnenhaven 24, Spoorstraat, hoek Weezenstraat. Zie de étalage, 20 pCt. beneden elke concurrentie. Van af Maandag 29 November OPRUIM INC van een zeer groote partij LAPPEN, totzeer lage prijzen. SINT NICOLAAS-CADEAUX. Baaien, Bevers, Duffels en Flanellen. Wollen, Katoenen en Molton Dekens. Kanaalweg. A. KORFF Az. goedkoopen Winkel van VAN PRAAG, Vlamingstraat. Spoorstraat, hoek Weezenstraat. stukjes Letterbanket Spoorstraat, hoek Weezenstraat. Kaas- en Boterprijzen. «s A. J. Maas, KOOPJES! in de Allemansgading. Afslag van Rundvleesch. F. DE BEURS, Middenstraat, Helder. Ik bericht het geëerde publiek, dat bij mij ontvangen is een schoone verzameling NOUVEAUTÉS, bij zonder aanbevolen voor een St.- Nicolaas-Cadeau. Afslag van Rundvleesch. J. DE BEURS Pz. Binnenhaven. Het Goedkoopie, Magazijn de Theeboom. A. VAN BENDEGOM, J. KORVER, Spoorstraat. Oorlogsspel, BERKHOUT Co. Uitgesneden Vleeschwaren, BERKHOUT Co. De deelnemers ontvangen Hierdoor zeer nuttige artikelen. wegens liquidatie van een Magazijn te Amsterdam. De Deurwaarder KWAKT, te Helder, zal op Dinsdag den 30" November e.k.des namiddags ten twee ure, Woensdag den ln December, des Yoormiddags ten tien ureen daarop den volgenden dag, des namiddags ten twee urein het lokaal MUSIS SACRUM," te Helder, publiek verkoopen Een groote partij geëmailleerde en vertinde Keukenbenoodigdheden. koperen, nickelen, compositie- en Berlijnzilveren voorwerpen, alsTheestoofjes, Theepotten, Koffiekannen, Messenbakken, Doofpotten, Ketels, Lepels, Yorken, Tafel-, Ontbijt- en Dessertmessen; een partij verlakte voorwerpen, als: Presenteertromme^s, Bladen, Thee- Stoven; gegalvaniseerde en geschilderde Emmers, Akers, Theestovenijzeren Potten en Pannen, waaronder van binnen wit geëmailleerde; ronde ijzeren Waschtafels met garnituren; Fransche en Engelsche Hakbijlen en Hamers, een partij Friesche en Engelsche Schaatsen met riemen en banden; groote en kleine zinken Bad- Kuipen, Warmwaterborden; eeo partij Kachels, waaronder Fornuizen met koperen water kranen, geëmailleerde, zwarte en gekleurde Haarden, idem Vulkachels, vierkante Ka merkachels, Haardstellen, Kolenbakken Parapluistanderds, Schuif- en Hanglampen voorts: een partij Borstel- en Scliaiërwerk, Houtwerk; een partij Lampenkatoen in verschillende breedten, India Rubber Voet matten, enz. enz. Alles op den eersten verkoopdag, van des voormiddags 10 uur te bezichtigen in bovengemeld lokaal. van heeft in groote keuze voorhanden BOEKEN. PRACHTWERKEN. PRENTENBOEKEN. POSTPAPIER. LUXE-ARTIKELEN. SCHEURKALENDERS. enz., enz., en z. Op aanvraag op zlcnt. vindt men een ruime keuze in Gekl. en zw. Tricot-Glacé Dames- en Kinder-Hand- sckoenen, zijden Fichus, Tricot Lijfjes, zw. Kinder-Handmofjes van af 60 Ct. en hooger, zeer geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. P=5 bestaande uit de grootste sorteering CARTONNAGES en SUR PRISES te dezer plaatse; benevens een prachtige collectie Sui ker- en Chocoladeartikelen, gefabriceerd in de Koninklijke Fabrieken van de Heeren de Laittb Co. en Bensdorp Co. na 393, SPOORSTRAAT 393. "V-A-DRIIN A'S! HU RnnlfOrcï worden bij deze attent gemaakt op de groote sorteering «n. nUUIVCl O. SIGAREN, alle keurig verpakt in kistjes van 25, 50 en 100 stuks. Alle uitstekend geschikt voor Sint Nicolaas-Cadeaux. Verkrijgbaar iu bet NIEUWE DEPöT 303. Spoorstraat 393, POETOEICOI Iloordgraolit li 513. De grootste sorteering HOEDEN, PETTEN, MUTSEN, KROLLEN enz. voor St. Nicolaas-Cadeaux, vindt men bi] bovengenoemde. Goederen, die niet passen en voor Cadeaux hebben gediend, mogen geruild worden. p. TH. LUIJCKX. Ontvangen een mooie sorteering P. TH. LUIJCKX. Zie de uitstallingen. P. TH. LUIJCKX. P. TH. LUIJCKX. Ontvangen een ruime sorteering Poëzie-, Por tret-, Plak- en Postzegel-Albums, Schrijfmappen, Werk- en Byouteriedoozen en Taschjes, Speel goederen en een keurige collectie 30Cents Artiüelen Zie de Étalage en uiterst lage prijzen. In den allergoedkoopsten winkel vroeger bewoond door Mejuffrouw METS JE Vlamingstraat, zijn de onderstaande Goederen te verkrijgen alsGeneverglaasjes 8 Cent, Lampenglazen 3 ct., Nootenboomen Melkkan 35 ct., Emmers van af 30 ct., Kolenschoppen 8 ct., Stoffers, Boenders, Kleerenschuiers, Waschborden, Porcelein-, Glas- en Aardewerk en verder alle soorten Galanteriën. Manufacturen, benevens Garen, Band, Sajet en nog wel duizend andere artikelen meer, te veel om op te noemen. En het mooiste zijn wel de prachtige Sint Nicolaas-Cadeanx van af 3 ct. per stuk. Spoed U naar de VLAMINGSTRAAT. Alles beneden concurrentie, in den De tijd dat men alleen voor hooge prijzen goede waar kon krijgen, is voorbij, dus waarom zoude men voor fl.00 betalen, terwijl J. KRIJNEN Jr., z& levert voor 0O Cent per s ons. Molengraclit 5235-250, met eene overgroote sorteering van de fraaiste KINDER SPEELGOEDEREN van de nieuwste vinding; hierbij munt uit de groote collectie fraaie POPPEN. OUDE FRIESCHE OUDE LEIDSCHE NIEUWE LEIDSCHE Zeer goede GOUDSCHE W 25 BESTE GOUDSCHE 35 ZEER FIJNE OUDE 40 (O u ct- 0! o u U ZEER GOEDE id. fl] 25&30 p, Verkrijgbaar bij: He Rlegselm&Ritf Fijnere stukjes Boter nog in grooten voorraad. BESTE FIJNE NATUUR- .n ZEER GOEDE id. ÏT FIJNE MARGARINE- BESTE id. 62® 57' 45 35 i PrachtwerkenKinderpren- teboeken, Gezelschapsspelen, Scheurkalenders in soorten, Bloc-Notes, Poëzie-Albums, Schrijfmappen, Scrabs, Plak plaatjes, Photographiën, enz. enz. zijn tegen billijken prijs voorhanden bij BOEKHANDELAAR, DIJKSTRA AT 392, HELDER. Alle soorten Dames- en Heeren WIN- TERPANTOFFELS, Dames- en Heeren- BOTTINES, verschillende soorten KIN DERSCHOENEN en Leêren SCHOEN KLOMPEN. Koopjes VRIESLANDER. De ondergeteekende bericht aan zijne geachte begunstigers en plaatsgenooten, dat de prijzen zijn als volgt: Biefstuk en Haas 65 ct. p. 1f2 Kg. Boef, Klorapstnkken en Rollade45 Lapjes35 en 40 Gehakt40 S. A. PRELLER. Bij ondergeteekende zijn de prijzen als volgt; Biefstuk en Haas 70, Rollade, Beent en Klompstuk 45, Lappen en Gehakt 40 en vette Lapjes 35 cent, alles per vijf ons. WESTSTRAAT No. 93, naast den Heer POSTMA, verkoopt alle soorten gemaakte KLEEDEREV, KOPEK- en IJZERWAREN. pkijzën onconcurbeëebaar. Goucismit Zuivere HAVERDOPPEN, 25 Cent. Blank BEDSTROO. Kleine AARDAP PELEN (Drielingen), 10 Ct'. de 5 kop. 1. KKUIJFF, Vischmarkt. Bericht de ontvangst van nieuwe Pruime- danten, Bosnische Pruimen, Smirna Vij gen, Kraak-Amandelen, Muscadel Rozijn, Bourbon-Vanille, Anijsmelk-Tabletten enz. Cervelaatworst, Rookworst, Saucis de Bou- logne, Haramen, Orange Marmelade enz. en merken, ItAlli benevens Kistjes van 25 stuks, zeer geschikt voor Cadeanv. Langestbaat C 110. Extra puike Lijnkoeken per 104 f 12.25. Kleine Mais per gemeten mud a 80 Kg. f 5.60, Erwten en Boonen in ruime sor teering puik kokeude en billijke prijzen. 25 Cent, hij V aderland. tiV Voor dit Dagblad worden mede- lezers gevraagd. Adres: BERKHOUT Co. De ondergeteekende brengt hiermede ter kennis dat hij zijn Timmermanswerkplaats aau de Molenstraat te Helder, verhuurd heeft aan den Heer J. DUINKER, 2de Vroonstraat aldaar, die de zaak daarin geheel voor eigen rekening drijft. Amsterdam, 11 November 1886. P. DUINKER. Met verwijzing naar bovenstaande ad vertentie, beveelt de ondergeteekende zich beleefdelijk aan, voor alle voorkomende Timmer- en Metsel wek en, terwijl hij zich tevens belast met het ophalen van huur. Helder, 12 November 1886, J. DUINKER, 2de Vroonstr a,at. verkrijgbaar bjj H. RIESSELHANN. Gerookt Vleesch 20, Saucisse de Bou- logne 12 en 20, Gesneden Ham 14 Ct., Corned Beef 8 Cts., alles per ons als mede iü voorraad mooie BANKET- en VOORHAMMEN en s t u kj e s gerookt VLEESCH, van af f2.per stuk. Ontvangen versche REUZEL, a 36 Ct. per 5 ons. SCHILLER. Gallerie nach original car- tons von Wilh. Kaulbach. f 13. SHAKESPEARE Gallerie nach original cartons in lichtdruck von Adolf.Men- zel, f 9.75 FAUST. Eine Tragödie von GOETHE, mit Illustrationen von Alex. .Zich. f 7.80 HEINE'S Sammtliche werke v. LENNEP, 11 deelen compleet DA COSTA VONDEL BILDERDIJK v. ZEGGELEN GENESTET ingen. id. geb. f 1.75, met portret VAN BEERS iugen. 11.90, geb. -2.40 CAMERA OBSCURA f 1.80 en - 3.90 Voorhanden in den Boekhandel van -3.90 -5.50 -8.25 -2 50 -5.70 -4.60 -2.10 - 1.00 - 1.95

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3