't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. W.V BRUINVIS DE VLIJT pi GËLDERSCHE HOTSPOT, HANGLAMPEN, Eerste Blad. KENNISGEVING. J van MUIJDEN, Binneiiliav. No.10. BEfiBöÜfrclllsiraat. J.N. No. 1440. Zaterdag 4 December 1886. Veertiende"Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Advertentiën. F. H. DE COEIJ, SPECULAAS TAAI-TAAI. Bij de 5 pond 32 en 15 Cent het pond. is geëtaleerd voor het Sint Nicolaasfeest. DE BARBANSON. NOORDZEE-OESTËKS, KOR-OESTEKS, KRLKELS, KOKKELS, IJLKEN enz., worden ingekocht aan de Oesterput „Amsteldiep", bij fort Oostoever. Betaling tegen ontvangbewijs. Voor contracten en reclames adres: J. POT, Alkmaar. De Sint-Nicolaastafel, Goedkoop Verkoophuis, flat Boel, een Novelle of een Breiboefje BELANGRIJKE J. W. KAMPER J'., P. YAN WIJNGAARDEN, Coiffeur. Eerste kwaliteit P. OETELMANS. Op nieuw ontvangen: een ruime sorteering Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franeo per post75 Afzonderlijke nummers2 Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. DECEMBER, (Wintermaand), 51 dagen. Opkomst der Zon 8 u. m. Onderg. 3 u. 46 m. Zondag 5 2e Advent. Maandag 6 H. Nicolaas. Dinsdag 7 Woensdag 8 Maria Ontvangenis. Donderdag 9 Vrijdag 10 Zaterdag 11 Volle Maan. HELDER, 8 December 1886. Gelijk wij daarvan in ons vorig nommer met een enkel woord melding maakten, strandde Maandagavond, omstreeks 10 nren, aan den Noordkant van het Westgat het Eng. fregat /rBrambletye," kapt. Jones, geladen met lijn zaad, komende van C^lcutta en bestemd naar Amsterdam. Ondanks het stormachtige weder vertrok de sleepboot //Hercules" ongeveer een uur na de stranding, met de reddingsboot op sleeptouw, om, zoo mogelijk, assistentie te verleenen. Door de hevige branding was dit echter voor den volgenden morgen onmogelijk; toen slaagde men er in een sleeptros op het schip over te brengen, doch de aangewende pogingen, om het in vlot water te krijgen, bleven zonder resultaat. Daar evenwel langer verblijf aan boord voor de uit 26 man bestaande equipage noodlottig kon worden, werden door de red dingsboot 21 hunner (waaronder twee zieken) gered en op de //Hercules" overgebracht. Dat dit werk door de hooggaande zeeën en hevige branding met vele bezwaren gepaard ging, behoeft nauwelijks te werden gezegd. Men hoore echter slechts de namen van hen, die de reddingsboot bemanden, om van den goeden uitslag verzekerd te zijn; het waren: Th. Rijkers, schipper, H. Kuiper, J. Bijl, H. Kenning, C. Bijl, J. Kuiper, K. Bijl, C. Smit, P. Oostenbrug, M. van 't Hert en V. de Wit, welke mannen een wóórd van dank voor hunne menschlievende daad niet mag worden ont houden. De vijf opvarenden, die aanvankelijk ter be waking van schip en lading aan boord waren achtergebleven, verlieten tegen den nacht met hun eigen boot het schip, en kwamen, won derbaar genoeg, dwars door de branding heen, behouden alhier aan. Woensdagmorgen mocht het de Hercules eindelijk weer gelukken het schip, nadat dit 's nachts eenigszins verdreven was, vast te krijgen en vlot te sleepen, waarna het met be hulp van vletterlieden en de sleepbooten Sim- son en Stad Amsterdam alhier werd binnen gebracht. Onder de hevige stormbuien was het echter Dinsdagnacht lek gestooten en vol water ge- loopen, waardoor het binnenbrengen met vele bezwaren gepaard ging, en tengevolge waar van het schip, na aan den steenen dam te zijn vastgemeerd, gelukkig buiten het vaarwater, zonk. Zoo spoedig mogelijk zal nu de bescha digde lading worden gelost, om het schip te lichten. De heer Heiligers, directeur van het postkantoor te Schagen, herdacht jl. Woens dag den dag, waarop hij voor 25 jaar zijne tegenwoordige betrekking aanvaardde. Het kamerlid, de heer Schaepruan, heeft het volgende voorstel tot verande ring van art. 194 der Grondwet bij de Kamer ingezonden ïHet onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering. »Het geven van onderwijs is vrij. »Het toezicht van de overheid op het onderwijs in het algemeen, de inrichting van het openbaar onder wijs, en, voor zoo ver het lager en middelbaar onderwijs betreft, de aan den onderwijzer te stellen eischen van bekwaamheid en zedelijkheid, worden door de wet geregeld. »Het lager ouderwijs wordt zoodanig ingericht, dat voor ouders, voogden en verzorgers de gelegenheid niet ontbreke, om de kinderen die onder hun macht zijn, of aan hun zorg zijn toevertrouwd, in het genot te stellen van voldoend lager onder wijs, waarbij hun godsdienstige overtui ging niet worde gekrenkt. »De kosten van het lager onderwijs, verstrekt aan kinderen van bedeelden, of van hen, die, ofschoon niet bedeeld, on vermogend zijn schoolgeld te betalen, worden naar een hij de wet vast te stellen maatstaf, aan iedere school, door zoodanige kinderen bezocht, nit de openbare kassen vergoed. >De Koning doet van den staat der hooge, middelbare en lagere scholen, jaar lijks een uitvoerig verslag aan de Staten- Generaal geven." In een oud kerkboek vond men dezer dagen de volgende regelen KLaas Jan Eriks Leeraar der doopsgezinde gemeente te barsingerhorn is in den Heere gerust den 15 April 1 6 8 3, oud zijnde 83 jaaren, en heeft met zijn vrouw gehuwd geweest 60 jaaren, En heeft erbij verwekt 10 kinderen, welke kinderen hebben verwekt 80 Kinderen. En deze tachtig kinderen hebben bij zijn leven voortgebracht 128 Kinderen te saamen een getal van 218 Zielen. Een zeker digter maakte weleer dit versje Noot is er nit zijn huis een dood gedragen. Heeft nooit geen kist betaald van al zijn levens dagen Hij is het eerste lijk hij was de eerste dood Die men ter aarde bragt van al zijn huis genoot. Dinsdagmorgen, omstreeks 10 ure, had de plechtige ter - aarde - hestelling plaats van den hier ter stede weibaken- den oud-tooneeldirecteur Boas. De stoet bewoog zich door de Amstelstraat, voorbij de stichting van den overledeneden Salon des Variétés.'' Er werd halfstok gevlagd. De lantarens aan weerszijden der middendeur waren brandende en in rouwfloers gehuld. De deurtn zelve wer den opengeworpen, op het oogenblik dat de lijkwagen voorbij den schouwburg reed. Het voetlicht branddede gaspitten wa ren eveneens ontstoken. Voor 't scherm hing een groote, zwarte roset. Onder de tonen van een treurraarsch, uitgevoerd door Sonneman's kapel, voor wie boven de middendeur plaats was ge maakt, toog de stoet verder. Daar de overledene lid was van het Israëlietisch wees-college, gingen eenige Israê'lietische weesjongens voor den lijkwagen. Achter dezen sloten zich de leden van 't tooneelgezelschap des heeren Charlier aan, die den gestorvene tot aan de Plan tage-Middellaan uitgeleide deden. Een zevental rijtuigen volgde. Aan de groeve wijdde de heer Charlier eenige warme woorden aan de nagedachtenis van den kunstbroeder, terwijl een groote fraaie krans, namens het tooneelgezelschap van den Salon" op de kist werd gelegd. (Dagbl. v. Amst.) Aan het commissariaat van politie te Breda meldde zich een huisvader aan, de bekentenis afleggende, dat hij, bij ge legenheid van een grooten brand, die eenige jaren geleden aan de Boschstraat woedde, voor eèn bedrag van ongeveer f 1000 had gestolen, ten nadeele van iemand, die reeds in het gasthuis is overleden, 's Mans geweten liet hem geen rust, en vandaar zijne bekentenis, die aanleiding gaf tot zijne inhechtenisneming. Te Westzaan zijn door den gemeen teveldwachter H. Hendriks twee valsche munters opgespoord. Zij vervaardigden op vrij ruwe wijze kwartjes, welke zij hier en daar hebben uitgegeven. Yoorloopig zijn zij in het huis van arrest te Haarlem geplaatst. In Drente heeft men tegenwoordig zeer veel last van poldergasten, die met hunne woonscheepjes de kanalen afvaren, zich bij de boeren aanmelden en dezen aardappelen of andere zaken afbedelen. De vaartuigjes worden door de vrouwen bestuurd en door de kinderen voortgetrok ken, terwijl de mannen, meestal kerels Is hoornen, hun bedelwerk verrichten, ij weigeren zijn zij buitengewoon bru taal daar zij waarschijnlijk wel weten dat de politie ver genoeg woont. De meest afgelegen huizen worden dan ook bij voorkeur bezocht. AAN SINT-NICOLAAS. Beste Sint, reeds vele jaren Yreeg ik u dan dit, dan dat En ook thans durf ik weer vragen, Dat gij ons met uwen schat Helpen zult en weldoend steunen, Gij, tot helpen steeds gereed, 'k Vraag u ditmaal niet voor kind'ren, Wijl gij die toch nooit vergeet, Maar ik smeek voor groote menschen, Dat gij ditmaal hen gedenkt, En als gij er iets aan doen kunt Daardoor rijken zegen chenkt. Geef toch de Atjelineesche benden Meer respect voor Neerlandsch kroost, Anders komt er nooit een einde Aan dien oorlog in onze Oost. Schenk 't geteisterd Bulgarije Fluks een vorst van marsepijn, Dien de Russen kunnen eten, Als ze op hem verbolgen zijn. Leg in Kaulbar's schoen een roede Want hij heeft een gard verdiend. Breng wat splint in onze schatkist 't Is hoog noodig, kindervriend Deel in lekk're boterletters Het woord VREDE alomme rond Prent het in der vorsten harten, Dan eerst is de zaak gezond. Help onze armen in den winter; Toch aan werk en brood en geld Laat do vreugde wederkeeren, Waar 't ellendig is gesteld. Geef aan hen, die oproer preeken, Of staag prikk'len tot verzet, Met uw roede flink om de ooren Geef, dat eerbied voor de wet Overal gewoonte worde Schenk, dat elk naar hartelust, Ook voortaan alle ambtenaren, Deelen in de Zondagsrust. Strooi alom uw milde gaven, Geefmaar neenik durf niet meer Van U vragen. Sint, mijn hulde! 'k Acht U hoog, eerwaarde heer. Afloop der Veiling van Huizen en Erven op Woensdag 1 December, ten overstaan van Notaris J. W. Hattinga Raven. 1. Een Woonhuis en Erf, aan de Hoogstraat P 324, groot 81 centiaren. Kooper de heer W. J. Bakker. f 750. 2. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, P 325, groot 81 centiaren. Kooper dc heer M. A. Kolster. f 750. 3. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, P 326, groot 81 centiaren. Dezelfde, f 760. 4. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, P 327, groot 81 centiaren. Kooper de heer P. De Bruijne. f 750. 5. Een Woonhuis eii £rf, naest het vorige, P 328, groot 81 centiaren. Kooper de heer H. Bakker Dz. f 760. 0. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, P 329, groot 81 centiaren. Kooper de heer P. De Bruijne. f 740. 7. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, P 330, groot 81 centiaren. Kooper de heer P. J. Jcsterhout. f 730. 1. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, P 331, groot 81 centiaren. Dezelfde, f 730. 9. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, P 332, groot 81 centiare». Kooper de heer I. De Yries. f730. 10. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, P 333, groot 1 are 8 centiaren. Kooper de heer M. A. Kolster. f 740. 11. Een stak Bouwland met houten Keet, gedeeltelijk achter de vorige nommers, groot 9 aren 83 centiaren. Kooper de heer D. De Yries. f480.— 12. Een stuk Bouwgrond, aan de Bassingr., groot 5 aren 35 centiaren. Opgehouden. 13. Een stuk Bouwgrond, aan de Achtergr.- Zuidzijde, groot 54 centiaren. Opgehouden. 14. Een Pakhuis, Erf en afzonderlijk steenen Gebouw, aan de Spoorgracht hoek Jonkerstraat, groot 3 aren 32 centiaren. Kooper de heer J. N. Prins. f 2265. 15». Een Woonhuis en Erf, aa» de Kerkgr., I 345, groot 90 centiaren. Kooper de heer N. L. Ten Hacken qq. f 1250. 16. Een Woonhuis en Erf, naast het vorige, I 344, groot 90 centiaren. Kooper de heer P. J. Jesterhout. f 1325. Totaal f 12760— Marine en Leger. De ofBcieren van administratie bij de K. N. Marine E. De Bruyn en K. A. De Josselin de Jong zullen 15 Januari a. s. per stoomschip Koningin Emma" naar Oost-Indië vertrekken n te Maraeille scheepgaan. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram, is Zr. Ms. schroefstoomschip „Koningin Emma der Nederlanden," onder bevel van den kapt. ter zee J. H. Commijs, in den namiddag van 29 November te Lissabon aange- gekomen. Aan boord was alles wel. Uit het geneeskundig jaarverslag nopens den gezondheidstoestand bij de K. N. Marine in het jaar 1884 blijkt, dat op de schepen binnengaats van 3513 man zijn overleden 36, van dc mari niers, sterk 900 man, zijn overleden 11, van de bemanning der schepen bestemd voor buiten- landsehen dienst, sterk 540 koppen, zijn 3 over leden. Op de schepen in de West-Indische wateren kwamen geen sterfgevallen voor, op die in Oost-Indië 54, waarvan 23 bij Europeanen en 31 bij inlanders. De sterkte der marine in Oost- Indië was 3657 man. Reclames 20 cent per regel. Wandelaars richten deze dagen hunne schre- den tot de Spoorgracht, hoek Nieuwstraat, en bewonderen daar de schoone verzame ling KINDER-COSTUMES en rijk ge drapeerde WIEGEN, alles op smaakvolle wijze tentoongesteld. De ondergeteekende brengt hiermede ter kennis dat hij zijn Timmermanswerkplaats aan de Molenstraat te Helder, verhuurd heeft aan den Heer J. DUINKER, 2de Vroonstraat aldaar, die de zaak daarin geheel voor eigen rekening drijft. Amsterdam, 11 November 1886. P. DUINKER. Met verwijzing naar bovenstaande ad vertentie, beveelt de ondergeteekende zich beleefdelijk aan, voor alle voorkomende Timmer- en Metselwerkan, terwijl hij zich tevens belast met het ophalen van huur. Helder, 12 November 1886, J. DUIVKER, 2de Vroonstr aat. tegenover de Zusterschool. Amsterdamsche en Opruiming tegen fabrieksprijs, van de nog voorhanden zijnde Haarden, Kachels, Fornui zen, Kolen- en Turfbakken. GANZENSPEL, 1, 5, 10 en 15 Cent, bij BERKHOUT Co., Boekh. Witte Krimpvrije en Spaansche Wol, in alle nummers. Blauwe Truienwol. Effen, gekleurde fantasie en Mignonwol voor Kinder en Dames-Kousen. Zwarte, grijze en bruine wol en sajetten, voor Heeren-Kousen en Sokken en diverse aanverwante ar tikelen. zooals ieder jaar ruim voor- Jn f zien van een flinke sorteering agË^P van alle soorten H|? Speelgoederen, Poppen, JkM Luxe-Artikelen enz. .■gfgjlflk-; is gereed. Gekleede Was-Porceleinen POPPEN, van af 71/i cent, tot aan de duurste; GEREEDSCHAPSDOOZEN, KRUIWA GENS, WIEGEN, KINDERWAGENS, SPEELDOOZEN,BOUWDOOZEN,TROM MELS enz. enz. van het goedkoopste tot aan het duurste. Neem slechts een kijkje; de prijzen zijn zoo laag mogelijk en de goederen zijn allen nieuw en frisch van kleur. Middenstraat 218, Helder. De Vroolijke Reismakker I dat is een Boet met honderden allernar- dirate Anecdoten. I-rijs f 0 80 X7VOl nU Zij, die met St. Nicolaas voor 80 centen Prenten- beeken bij ous koopen, krijgen Daar de ondergeteekende een gelikwideerd magazijn heeft leeggekocht zoo worden onderstaande goederen beneden alle concurrentie uitverkocht. Zuigslangen met flesch 15 cent, fijn wit rroegei Ge- Porceleinen Koppen en Schotels vroeger 90 cent, thans 60 cent de 6 paar. Ge kleurd idem met goud de 6 paar één gulden. Porceleinen mans Kop en Schotels 20 cent het paar. Witte Kopjes en Scho teltjes vroeger 8 cent thans 5 cent het paar. Suikerpotten, Kristal 16 cent, en nog wel duizend andere artikelen beneden fabrieksprijs en het mooist® daarvan is 2 percent korting. M. WAAS, Spoorstraat. Borstelwerk cn Zeemleder, IN RUIME KJiUZE BIJ Spoorgracht 120. Attentie Van uitgevallen haar worden in den kortst mogelijken tijd VLECHTEN ver vaardigd tegen f 2,00 en hooger, alsmede Parniken, Toopets en Scheiding®, tegen uiterst billijke prijzen. BOEKEN, welke door de firma Koster, Bolle of Cohen en anderen voor min deren prijs verkocht worden, kunnen door ons zonder pryererhooging of vooraf gaande betaling geleverd worden. BERKHOUT Co., Boekhandel. Boekbinderij. In vaatjes vtn IA en 20 kilo. Bronzen SCHUIFLAMPEN, van af f 2.50, met best groote branders f3.50. Verder Union, Reichs, Sepulchre, Nederlandsche en verdere soorten met fraaie namen en prachtig lichtgevende eigenschappen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1