h. l. schrqber, Klap - Sigaren. Sint Nicolaas 1886. Warme Roomhoterletters a la Vanille, „de concurrent," sigaren met st. nicolaasfeest; 33 91 kleine winst alleffiansgablmg Yerlotina van Speculaas, Taaien?. a 80 Cent de 5 ons. SPEELGOEDEREN, ter oleieÉelRaTleTsrMaSest eïe praÉö collectie 393 Spoorstraat. 393 WINTERMANTELS, Kanaalveg 197. MEIJER HABEBIA1. MaiiiiJpriitii OiAJIiüatisgaiïifii» fLi S. J. MANHEIM, Opruiming Bij VAN PRAAG. Vlamingstraat. St Nicolaasfeest, van 6 groote BROODEN, Groote Verloting Verloting in Diamanten, Gouden en Zilveren Werken, ScMalenders, Almanakken en Nieuwjaars-Briefkaarten, bij C. v. d. KUIJL, H. L. Schröder, Hei Goedfcoepie, Bestellingen worden ten allen tijde uitgevoerd!! H. A. HEIJBLOM. A.YAN BENDEGOM, Lanpstraat C110. H. RIESSELMANN. Een ruime keuze van de nieuwste en fijnste Nouveauté's geëtaleerd voor het St. Nicolaasfeest. Dat is toch een kans! GOEBKOOP VERKOOPHUIS, J. W. KAMPER Jr. Sla dit niet over! KOPPEN'S VERKOOPHUIS, KANAALWEG HANGLAMPEN S. K. LÜIJTZEN, Kanaalweg J. KPIJSINfi. WostgracM. ie Uitstalliiiff in het Beiien- ei latras- sen-Mapzijn m j. w. KAMPER. Een ieder, die wat koopt in dit nieuw Depot Ontvangt per 20 Cent nog iets daarbij cadeau. Firma Poppelman Co. Gemaakte KLEEDEREN, LAKENS, BUKSKINGS, enz. 0© Allemansgading nu een voordeelig Nicolaascadeau wil koopen, kome bij J. SCHACER. Groote op ruiming van alles, wat voorradig is. tot buitengewoon lage prijzen, a contant. Magazijn De Klok. Friesche AARDAPPELEN, BOELSUMS, BERKHOUT Co. OPRUIMING aititelen, top de laagste C. PRINS, Kanaalweg. V erloting op ZATERDAGAVOND 4 DECEMBER, van een half VARKEN, GANZEN, KONIJNEN en WORST, bij J. SMIT, hoek Langestraat, Helder. v!/" erloting hedenavond en op Zaterdagavond 4 Deccmb., van J. BOSCH, ten hnize van W. OVERTOOM. Spoorstraat. op Zaterdagavond in 't Cafe' Vennik. Kanaalweg. J. DE JONC. Zaterdagavond, van KRENTENBROOD, WORST, KONIJNEN en HAZEN, bij A. RIEMERS, hoek Windsteeg. Groote Verloting- van zeer vette KO.WJNEN, op ZATERDAG AVOND 8uur, bij JONGKEES, Middenstraat D 263. Hoofdgracht K 49. De St. NICOLAAS- ÉTALAGE is geree'd. Hopende ook dit jaar, ge lijk vorige jaren, zich met een druk bezoek vereerd te zien. bericht zijnen geacbten begunstigers, dat bij Dinsdag en Woensdag a. s., (7 en 8 December) te spreken is, ten huize van Mej. de Wed MANHEIM, Langestraat. VERKRIJGBAAR: van den uitgever Joh. de Liefde, te Utrecht, Eerste Vroonstraat P 234 t. Magazi] n DE KLOK. HOOFDGRACHT 49. SLEMPPOEDER, ZANDKOEKJES en echte WEESPER MOPPEN. TBLEQEAMI Zoo even ontvangen een partij mooie, groote koperen WATER- en KOFFIE KETELS die groote Ketels worden op geruimd voor f 2,50. Het is een degelijk huiselijk en goedkoop St. Nicolaas-Cadeau. Profiteer van dit koopje Weststraat, naast den Heer POSTMA. Goudsmit. OUTVAira-BlT een ruime sorteering Eau de Cologne, Odeurs, enz. enz. Coocurreereude prfjzeu. verkrijgbaar bij Gerookt VLEESCH 20, SAUCISSE DE BOULOGNE 12 en 20, Gesneden HAM 14, CORNED BEEF 8 Ct„ alles per ons: alsmede in voorraad mooie Banket en Voorhammen, HAM zonder Been en stukjes gerookt VLEESCH, van af f 2 per stuk. Ontvangen versche Reuzel a 36 Ct. per 5 ons. L 87. W eststraat. L 88. J. "V-A-Isl WILLiaBlT. 8. K. LU IJ TZ EN. van alle voorhanden Haarden, Kachels, Turf- en Kolenbakken, Haardstellen, enz. enz., tegen ongekend lage prijzen. 33. Kanaalweg. 33. in verschillende prijzen en verpakt in kistjes van 100,5D en 25 stuks allen zeer geschikt voor CADEAUX. Wed. P. JONKER. Tombola zander nieten. Grootste prijzen, een prachtige HARMONICA en een groote gebronsde SGHUIFLAMP. En wat is toch het mooist Wint men iets, waarin men geen zin heeft, dan kan men er een half poüd Spe culaas voor krijgen. En wat kost zulk een lot? Zie daar: al heel 20 Cent. LET WEL OP HET ADRES: Middenstraat 213. J. GRUNWALO. Binnenhaven, heeft voor het St. Nicolaasfeest zeer geschikte en nuttige Voor werpen voor Cadeaux, tot zeer lage prijzen. Zooeven ontvangen 6-kwart Damesluken, v. af 25 Ct. NEGR0HEAD en lekkere ROOKTABAK, vin 20, 40 en 50 Ct. per 5 ons. AEGROIIEW» per stukje 3 en 6 Cent. Vs <ie smterljvan HC. RIESSELMANN, Spoor ruim voorzien van zuivere Bordeaux, Madeira- en Port Wijnen, Vieux en fine Cognac, oude en gewone Jamaica Rum, Siroop de Punch a 1'arac en au rum, fijne, dubbele en gewone Likeu ren als: Persico, Aimisette. Cura$ao, Crème de Rose, Vanille en Noyaux, Roosjes zonder Doornen en Parfait Amoiir, Zilver en Guldewater etc. Verschillende soorten Bitters als: Maag, Bonckauip, Citroen, Cats, Pomnieraiis en Longue Vitae. Pnike Roode- en Witte Bessewijn, Advocaat enz. Ufog te veel om op te noemen. C3L0I1 gOlieOlOIl gQOPQIl<3.. opruiming van de onderstaande Goederen, als volgt: Jeneverglaasjes 5 Cts.geslepen 8 Cts., Larapenglazen 3 Cts., Bierglazen 7 Cts., Suikerpotten op voetjes 15 Cts., Melk kannen op voetjes 10 Ct., glazen Mosterd pot 10 Ct., granieten Borden, geschulpt, 12y2 Cts.witte Kop en Schotel 5 Cts., Notenboomen steenen Melkkannen 35 Ct. 2 zilveren Bekers 35 Ct.; verder: Poets pommade, best merk, a 3 Cts., Domino spellen (been) 40 Cts., Klompen, voor kinderen van 3 jaar, 10 Ct., en nog wel duizend andere artikelen, te veel om .op te noemen. Het mooiste er van is wel 't Speelgoed, voor St. Nicolaas-Cadeaux, a 3 Cent per stuk. DE GOEDKOOPSTE WINKEL. Hoofdgracht K 84, Nieuwediep. Groote keuze in Buitenlandsche LUXE-ARTIKELEN en KINDER SPEELGOEDEREN, die tot zeer lage prijzen worden opgeruimd. Prachtige collectie met branders van verschillende constructie alsmede ook van diewelke op andere lampen geplaatst kunnen worden. Bij den ondergeteekende is weder vorige jaren verkrijgbaar: puike Hillegommer SNIJBOONEN 12 ct., SPERCIEBOONEN 8 ct., ANDIJVIE 8 ct., ZUURKOOL 4 ct., groote Spaanscbe CASTANJES 12 ct., alles per 5 ons. Tevens puike Friescbe AARDAPPELEN f 1.de zak. Engelsche Ledi- d O N 3 h ft I I I I I kanten met Victo- jj* li II ria Matras en ver- fdj gulde knoppenGe- fa zondheids-Ledikanten met matras. 2 Keur van Wiegen en Luier- U mandjes, gegarneerd en ongegar- M neerd, prachtige Doopjurken en 2 alle benoodigdheden voor de Luier- V mand. Groote keuze gestikteWollen 0 en Katoenen Dekens. Q W^KAPOK BEDDE* f!8.— *90 51 Zie de uitstalling! Een prachtige partij fijne St. Nicolaas- Cadeaux ontvangen, waaronder zijn: zeer fijne SPOOR MANDEN, STOF- MANDJES, WERKMANDJES, SLEU TELMANDJES, BREIMANDJES, BLOE MENMANDJES, PRONKMANDJES en verschillende fijne soorten MAA'DEA'WERK, afkomstig van een der fijnste (gelikwi- deerde) winkels, welke tot spotprijzen worden uitverkocht in De Allemansgading. WIE£i Wegens gevorderd seizoen OPRUIMING van alle zal Zaterdagavond precies om half vijf geopend zijn. Spoigoedkoope St. Nicolaas-Cadeaux. Voor 't bovengenoemde feest staat van af heden alles in gereedheid, hopende evenals de vorige jaren met een druk bezoek vereerd te mogen worden. W. II. BURGERS, Middenstraat. P. SELDERBEEK, Vischmarkt, hoek gea gunstigers, dat hij voor St. Nicolaas een beste vette KOE beeft geslacht. Prijs als volgt: Lapjes 32ys, Rollade en Stukjes 35 Ct. Biefstuk 45 Ct. alles per 5 ons. EAU DE COLOGNE Bij de inaat en en alle andere ODEURS In fleschjes. Met 't St. Nicolaasfeest worden verschillende soorten COMESTIBLES tot lage prijzen verkocht. Men zie de prijzen in de uitstalkast. SS^SB H. RIESSELMANN, Spoorstraat. Zondag den geheelen dag geopend. Weder een partij beste 20 Ct. de 5 kop, fl.de zak. Tevens verkrijgbaar ingelegen: SLABOONEN 8 Ceiit het Pond. SNIJBOONEN 10 ZUURKOOL 4 Breewaterstraat. Voor de W i n t e r-a v o n d e n is die knutselpartij voor Jongens een aardige bezigheid. Prijs 40 Cent zonder, en met mecha niek 30 Cent. ST. NICOLAAS-CADEAUX: Porte monnees, Déjeuner's, Punschpotten, Wa terstellen, Zeep, Horlogekettings, Haar- Schuiërs, Hoedenschuiërs, Poppen, Dames- of Heeren Kop en Schotel, Bloempotten, Kiuderserviesjes, prachtige Kleèrborstels, Tabakspijp, Tabaksdoos, Theebladen, een stel Vazen, Lepels en Vorken en ver schillende huishoudelijke artikelen, goed koop, in de Allemansgading. Heden avond is de nieuwe Paardenslachterjj geopend van P. VORRER, de 2de Molenstraat, naast den Hr. Hoogenbosch, Mr. Bakker. Tevens bericht hij dat hij een uitmun tend best vet PAARD heeft geslacht. Biefstuk 20, Rollade 15 en Lapjes 121/s Ct. prijzen, Wed. n. j. hanheih, Langestr. Tegen de nu aan staande feesten (St. Ni colaas, Kerstmis en Nieuwjaar) ruim voor zien van PORTRET-, POËZIE- en PLAK ALBUMS, SCHRIJFMAPPEN en LUXE PAPIER, PRACHTBANDEN, PREN TENBOEKEN en vele andere artikelen geschikt voor CADEAUX, bij de Wed. P. C. SAMWEL, mmmmm SPOORSTRAAT, mammam Een doelmatig, prachtig en goedkoop SINT NICOLAAS-CADEAU. Dames- en Heeren-BOTTINES. Dames- en Heeren- PANTOFFELS, en verschillende soorten Kinder-SCHOENEN. Goedkoop, in de ALLEMANSGADING.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3