De Vlijt S'. Borstplaat Borstplaat Binttiin in sttits Bièi GRAND CONCERT, 1 —ar" Baiitet Winter-1 Reaennantels. ST, NiOOLMS Goewnenrs MsMeii. .C. WATERSTOVEN, Ihan «dijden,s&l d3SW303Q S OVQNOZ ST NICOLAASFEEST. ïaenneia A. Van Willigen. GEDROOGDE GROENTEN EN FRUIT. Bienw loiel ffaterstflven, De Wei F. KEMELIE, In eene nette keuze voor handen en zeer geschikte artikelen voor Winter-Artikelen. G. DE BARBANSON. Opruiming van Winter- en Regenmantels en Kleedjes. BANKETLETTERS, SI. NICOLAAS, CHOCOLADELETTERS, HARTEN BB FIGUREN, BORSTPLAAT in soorten. Joh. Verfaille. Café „PU PASSACE." Entrée 25 Cent. n ■uajn s§Bpp|UJGu sap oi sSeppjuijooA sap uba Jï w Ontvangen een grooté sorteering SIGAREN, in verschillende prijzen en verpakkingen; zeer geschikt voor SINT NICOLAAS-CADEAUX. A. B. WEBER. CHOCOLADEWERKEN, J. H O N DI U S, H. BRUNSTING Rz„., J. DUNSELMAN, SINT NICOLAAS-CADEAUX. P. TH. LUIJCKX. Baaien, Bevers, Duffels en Flanellen. Wollen, Katoenen en Molton Dekens. Wed. P. BRUIJN Wz. Spoorstraat Q 13, geurige Havanna's en Manilla's WESTSTRAAT ROOG WESTSTRAAT CADEAUX VOOR ST.-NICOLAAS GOUD, ZILVER, GALANTERIËN, BY0UTERIËN, KRISTAL, PORSELEIN, ODEUR-ZEEPEN, SURPRISES, ENZ., Zondags GESLOTEN. MET MARASQUIN. MET VANILLE. MET ROZENOLIE. MET SAFFRAAN. MET FRAMBOZEN. MET CITROEN. MET CHOCOLADE. MET RUM. suo q jed JU9Q qi DE ALGEMEENE BOEKHANDEL J. C. de Buisonjé Zoon, BOEKEN. I POSTPAPIER. PRACHTWERKEN. I LUXE-ARTIKELEN. PRENTENBOEKEN. g SCHEURKALENDERS. lste Soort BOTERLETTERS en stukjes BANKET, Goedkoop Verkoophuis, SIGAREN A. VAN BENLEGOM, BERKHOUT Cd., MMl 8* Bruidsuikers 9 Cent per ons. SP00RGRACHT. UBP Zondags gesloten. In Je Yrnchtenboom" zijn ontranp: Sdiuiflampen met patent branders, f3.50. Generaal-Bepöt voor Hollani, Bete', Frairl, Mant en Koloniën: Meyerstein Hahn, Amsterdam. St. NICOLAAS-CADEAUX. M. HIN. Fijne geurige SIGAREN, TABAK en PIJPJES, PARFUMERIE N. '/.ie Etalage. N.B. Verder allle soorteu van SPECU LAAS, TAAI-TAAI en een groote sorteeriug SUIKERWERK. Weststra.at 245. Wollen FICHU'S, gekleurde en zwarte FAVCHO.YS, Wollen HAARNETTEN, KA PERS, wollen KINDERJURKJES, ROK JES, effen en gestreepte KINDER- en DAMESKOUSEN, bonte COLLIERS en HANDMOFFEN, katoenen-, flanellen- en zijden CACIIEN EZ, wollen Ueeieu VESTEN, FANTASIEROKKEN, zwarte Alpaca-, witte en gekleurde katoenen Kinder- en Daiues- ItOEZELAARS, CORCHETTEN, WOLLEN POLSJES, MOFJES en W ANTJES, Kinder-, Dames- en Ileeren HANDSCHOENEN, witte wollen KINDERDOEKEN, CHATÊLAINES, flanellen OYERDOEKJES, alle grootten in gebreide witte en gekleurde wollen HORSTKOKKEN voor Ileeren, Dames en Kinderen en diverse andere ;i| Hedeiv Ontvangen: een nieuw model -- zeer geschikt voor |P Sint Nicolaas - Cadeaux. <p| De Wed. J. M GROEN, HOOFDGRACHT K 24. Lage prijzen Gedurende het Kinderfeest alle dagen verkrijgbaar versche, blanke TAAI-TAAI, a 17 ct. per 5 ons, per 5 pond a 16 ct. SPECULAAS 40 ct. per 5 'ons, per 5 pond a 35 ct. KRENTEBOLLEN in alle soorten, lekker voorzien van Succade en an- dere Specerijen. TKOMASZ, Wagenstraat. De ondergeteekende beveelt zich be leefd aan tot de levering van alles voor bovengenoemd feest. Hij is ruim voorzien van Banketbakker, Spoorstraat. Zondag 3 Deoember 1886 te geven door den Heer CANTOR Jr. van Rotterdam. ion VIT IPJOIVN. bD CD c3 ce Ft d Prijscouranten verkrijgbaar. 00 Fijne zoete tot de minst mogelijke prijzen. Koek- en Banketbakker, r No. 37. I wordt geleverd a 90 Ct, en 1 Gld. de Kilo, in vaatjes van pm. 18 en 85 Kilo, franco elk station, onder rembours, door Kerkstraat. Beilen. De ondergeteekende bericht zijnen geëerden begunstigers, dat van af he den voor bovenstaand feest alles in gereedheid is. ttauket- en Koekbakker, Bassingracbt. P. TH. LUIJCKX. Ontvangen een mooie sorteering Zie de uitstallingen. P. TH. LUIJCKX. P. TH. LUIJCKX. bericht haren geachten plaatsgenooten, dat zij voorhanden heeft een in uiterst net verpakte kistjes van f 0.50, f 0.75, f 1.00, f 1.25, f 1.50, f 2.00, f 2.50, f 3.00, enz. enz. Ook voorhanden Voorradig een grooto oolleotie en alle bijzondere geiegenheden. tevens groote kenze In KUTDEB-SPBBLa-OBDBEBlT, waaronder zeer prachtige BOUWDOOZEN. Zeer lage clooli vaste prijzen. 3 11) J. KKIJi\El\ Jr., Confiseur. cn CD TAN heeft irt groote keuze voorhanden enz., enz., en z. Op aanvraag op zsioHt. fijne kwaliteit, iederen dag versch, 60 ct., slijters 50 ets. Men gelieve van wege de drukte als bet kan beden bestellin gen op te geven. Bestellingen 5 Ct. minder per 5 ons. Let s. v. p. op 't adres: Middenstraat 213, Helder. Bestel per briefkaart, bet wordt bin een de gemeente franco bezorgd. T| '1 I Een sorteering Tl '1 I l*X*a 1 - morlran IAAAA I Een sorteering in verschillende prjj« en merken, benevens Kistjes van 25 stuks, zeer geschikt voor Cadeau. Langestraat C 110. Lotgevallen van de H. Genoveva van Bra bant. De hut van Oom Tom of de ver schrikkingen van het slavenleven in Amerika. Marie, of de dochter van het regiment. De schoone Magelona. Avonturen in den Nieuwjaarsnacht. Aballino, de gevreesde bandiet. Ali-Baba en de veertig roovers. Hendrik van Eichenfels of de wonderbare wegen der Voorzienigheid. Rosa van Den nenburg of de zegepraal der kinderliefde. Fortunatus, zijn tooverhoedje en geluksbeurs. De Maagd van Orleans. Jozef Zwart mantel, het huzarenkind, of wat God doet is welgedaan. Preciosa of het Spaansche hei- dinnetje. Willem Teil of de eedgenooten van den Rütli. Geschiedenis der schoone Hirlanda, of de zegepraal der onschuld over de boosheid. De nieuwe Robinson of de zeereizen en avonturen van een Hollandschen jongen. Kaatje van Heilbron en Graaf Frederik van den Stralenburg. De goud smid van Parijs. Gaston van Frankrijk of de man met het ijzeren masker. Tijl Uilen spiegel, zijne grappige invallen en streken. Robert de Duivel. Fra-Diavolo, of de her berg te Terracina. Don Juan of de steenen gast. Hertog Ulrik van Wurtemberg. Prins Eugenius, de dappere ridder. Beatus, de kluizenaar. Het Opperhoofd der Ama- kozen. De Schatgravers in 't zwarte woud. Natban, de woudlooper. De student van Ulm. Het koralen Kruis. Docter Faust of het verbond met Satan. Schinderbannes, de rooverhoofdman. De veldtocht in Rus land. De smid van Hoornberg. Rinaldo Rinaldini. Reynoud, het wonderkind. - De sehoone Carolina. Helena, de keizers dochter. Elk {boekdat een treffende geschiedenis bevat, kost slechts Z5 Cents. Eene keuze van zes uit deze collectie kost f 1.20. Naar buiten verzenden wij, na overmaking van bet bedrag, zes boeken voor fl.85. u o o t-i Oh -I O fl ■p X CM O OO cent de 3 ons. Speculaas 40, blanke Taai-Taai 17 Cent per 5 ons, bij de 5 pond minder. co o CD B e+- m o c/ï Spaansche Koningi-Castaajes, puik best, groot soort, 14 Ct., Spaansehe Castanjes, 12 Ct., Nieuwe Stokvisch, 30 Ct. de 5 ons, Groote Spekbokking, 5 Ct., klein soort 4 a 10 Ct., Groote Bootsmansharing 4 Ct. Haring om te maineeren, 5 a 10 Ct., per 100 f 1.75Gemarineerde Haring 5 Cts. per stuk. Pas ontvangen12000 dozen van de onovertroffen Poetspom maae k 3 Ct. per doos. M. WAAS, Spoorstraat. WINKEL- en BILJARTLAMPEN van de nieuwste vinding; prijzen onder alle concurrentie. ike V«H ww MOLENGRAGHT 255-256. Molengracnt 233-256, met eene overgroote sorteering van de fraaiste KINDER- SPEELGOEDEREN, van de nieuwste vinding; hierbij munt uit de groote collectie fraaie POPPEN, CONTINENTAL PRAESERVEN FABRIEK HILDESHEffl. Fabriek van alle soorten Deze op een nieuw systeem gedroogde groenten en vruchten houden smaak en geur gelijk de fijnste versohe groenten in den zomer Het beste en voordeeligst voor de huishouding. Veel goedkooper en beter dan Conserven in blikken. Ook wordt het lastige inmaken hierdoor vermeden. Verkrijgbaar te Niëffwediep bij J. DITO en P. SPIGT. Oorlogsspel Ct. Tramwayspel Kat en Muisspel Panopticumspel Tentoonstellingsspel De vijf «pelen te zamen voor 65 Cont, zoo lang er voorraad is bij BERKHOUT Co., Boekhandel. Ontvangen zeer geschikt vaor HANDELSDRUKKERIJ C. DE HOER JR., HELDER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4