LAMPE BELGE. NATIONALE MILITIE-VERZEKERING IE QNNOOZELE SCHAAPJES. St. NIGOLAAS-CABEAPX. Geen grijs laar meer!! St. Maas-Mem. Voor Sint Nicolaas- Cadeaux Jacques van Rosendael. VERZEKERING GeDrs. J. S. VAN DAL Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars. Binnen- en Bnitenlanflsclie HOUTWAREN, Thee van E. Brandsma, 13 <5 KISTJES Militieplichtigen 1887. van de Weduwe J. MAAS. Op Maandag 6 December, de Echte St. Nicolaasdag, des avonds tusschen 7 en 9 uren, 'kunnen in het Verkoophuis „DEROODE KOUS", alle vrouwelijke Dienstboden der Geregelde Begunstigers van Bovenstaand Magazijn, zoolang de voorraad strekt, de Surprise hen door Sunterklaas toegedacht, persoonlijk komen afhalen. Goedkoop Verkoophuis, Sint Nicolaas- HAMMETJES. P. 0ETELMANS. de Wed. H. RAB, St. Nicolaas-Cadeaux. HARMONICA'S, A. J. Maas, Gedurende de 8t. NICOLAAS, maken wij' het geachte publiek bekend, dat a. s. Zaterdagavond 4 December geopend zal worden om half acht ure. A. ENGLANDER, Kanaalweg. Nieuwe, nuttige en zeer geschikte Van af heden tentoongesteld in het Magazijn „DE TIJDGEEST;' hij Jacques van Rosendael. Parapluie. J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139. Letter-Banket, Op nieuw ontvangen: J. VAN MÜIJDEN, Ons VAN BIEZEN Co. Brand-Maatschappij, BERKHOUT Co. Bil L. BÜTEBJi Ï8 Vilzelstraat, zoo verscli ontvangen Puike Meppeler NATUURBOTER, in vaatjes vau ruim 10 kilo, tegen 52]/s Ct. per pond, bij de 5 pond 21/s Ct. hooger en per enkel pond 57l/a Ct.; voor kwa liteit wordt ingestaan. MARGARINE- BOTER van 25 Ct. per pond en booger 30, 35, 40, 45, 50 Ct. Beste Geldersche WORST, 40 Cts. per pond. Puik ge rookt SPEK, tegen 28 Ct. per pond. Alles heel concurreerend. Door deze geven wij ouders en voogden van Militieplichtigen kennis, dat wy ons, als zoo vele jaren, blijven belasten met het stellen van Het nut eener vroegtijdige verbintenis, zij ieder aanbevolen. Onze conditiën zijn zeer billijk, vrijstelling door broederdienst voor de opvolgende broeders, volgens art. 49 en 50 der Wet op de Nationale Militie van den 19 Augustus 1861 (St.bl. No. 72) verzekerd, terwijl onze soliditeit sedert 1853, van algemeene bekendheid is. Yraag s. v. p. reglementen en prijs opgaven aan ons kantoor Keizersgracht bij de Huidenstraat 361, Amsterdam. Geschikte personen kunnen zich als Plaats vervangers en Nummerverwisselaars aanmelden bij M. VAN PRAAG, te Helder en C. SWARTH0F, te Scha- gerbrug. De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot voort durende levering van geschaafde en geploegde DELEN, binnen- landsch bewerkt in de Stoomschaverij en Zagerij van den Heer P. de Vries Dz., te Zaandam, welke uitmunten in kwaliteit en zeer zijn aan te bevelen voor binnen vertrekken, daar deze uitmuntend droog zijnalsmede ongeschaafde DELEN. Groote voorraad Grenen en Vuren BADDINGS, PLATEN, RIBBEN, KOL DERS, SPARREN, JUFFERS, TENGELS, enkele en dubbele PANLATTEN, PLIN TEN, SCHROTENalles tot de minst mogelijke prijzen; wordt vrij aan boot of spoor geleverd. Tevens alle soorten IJZERWAREN, hetgeen in het timmermansvak ten ge- brnike komt, tot concnrrccrende prijzen. Ook voorhanden een groote party SCHALEN, voor spotprijs. Levert ook Zaagsel voor IJspakhuizen, J. N. PRINS, Binnenhaven, 76, NIEUWEDIEP. De riebt aan H.H. Fabrikanten en Afnemers, dat de alom bekende OLIEÈN van Kruseman en Co., in alle kwaliteiten voorhanden zijn, als van 40, 50 en 60 Ct. de Liter. N.B. Een groote hoeveelheid mindere soort zeer geschikt voor draai banken en boormachines, voor 30 Ct. de Liter. TEN HACKEN, WESTSTRAAT. TRAD E MARK Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KORVER, Spoorstraat; J. KORVER, ZuidstraatMej. C. ZUNDERDORP, Ko ningsmaat W. H. BURGERS, Midden straat; J. VAN ZWEDEN, Spoorstraat; J. W. KAMPER Jr., Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234Werklieden- Vereeniging, Koningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS, Kanaalweg E. LABOUTVroonstraat B. DE KLERK, Kanaalweg; J. HOEF MAN, id.L. A. MOS, Weststraat 84 T. KIESSEWETTE R, Keizerstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJMMej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHON THEE fl.30 per 5 ons. i M w M- «si i—i ca van 25 en 50 stuks. De firma der bovenstaande Militie-Ver zekering heeft bij deze de eer aan be langhebbenden ter algemeene kennis te brengen, dat zij zich evenals vorige jaren blijft belasten met bet stellen van PlaatSVOrVÖ-llg©rS en Nummerverwisselaars. De gunst en bet ver trouwen haar gedurende ruim vijftig achtereenvolgende jaren zoo ruimschoots te beurt gevallen, zoowel wegens soliditeit als aannemelijke betaling en voorwaarden, doen haar ook ditmaal zich minzaam aanbevelen. Belanghebbenden worden aan het nut eener vroegtijdige verbintenis herinnerd waartoe dagelijks gelegenheid bestaat aan het kantoor: St.-Jansstaat 73, tegenover het Gouvernementsgebouw te HAARLEM. 1W Gelieve wel op het adres te letten. ffijÈSSBF* Per80nen geschikt om als Plaatsvervanger en Nnmmerverwisselaar in dienst te treden, kunnen zich aanmelden bij W.C.CALTENBACH, hoek Trechtersteeg, Achtergr.-Zuidzijde, Nieuwediep. 1ste soort Speculaas 35 Ct., per 5 pond 27'/* Gent. 1ste soort blanke Taai-Taai 16 Cent, per 5 pond 14 Gent. 1ste soort Kriekjes 18 Gent, slijters 15 Gt 1ste soort Meppen 18 Gt., slijters 16 Gent Letters en stukjes Banket 60 Gent, slijters 50 cent. Middenstraat, 213 Helder. Ontvangen een ruime sorteering SPEEL GOEDEREN, ge schikt voor het a. s. St. Nicolaasfeest. De étalage is gereed bij MIDDENSTRAAT, HELDER. Allee goedkoop en liilljikc prijzen. Voor de winteravonden ontvangen een ruime keuze in uit een der beste fabrieken. Prijzen van af f 2.50. J. N. QUERELLE, Kanaalweg |139. Prachtwerken, Kinderpren- teboeken, Gezelschapsspelen, Scheurkalenders in soorten, Bloc-Notes, Poëzie-Albums, Schrijfmappen, Scrabs, Plak plaatjes, Photographiën, enz. enz. zijn tegen billijken prijs voorhanden bij BOEKHANDELAAR, DIJKSTBAAT 392, HELPER. n* TERPENTIJN. WRIJFWAS. Tafelolie, Poettpommade, Roodaard, Potlood. 1. W. KAMFER Ir., Spoorgracht 129. Voor lauisliouclelij soTavviilaL: tafelkleeden, in meer dan 50 soorten en in alle afmetingen van af 75 Cts. Voor Speel-en Fantasie tafeltjes, tot aan f20.00 p. stuk. HAARDKLEEDEN, CANAPÉKLEEDEN, Kamerkleoden. DEURKLEEDJES enz. in de nieuwste eu prachtvolste dessins dezer dagen ontvang.n. Diner- en Déjeunerstellen, prachtige dessins. VINGERDOEKJES, TAFELLAKENS en SERVETTEN. Wollen en machinaal gestikte DEKENS, prachtvolle kwaliteiten en zeer lage prijzen. VOOr KLindoren: nieuwe HANDMOFFEN, KRAGEN en BOASONS, TRICoT-JURKJES, MANTELTJES, ROKJES, LIJFJES en OVERBROEKJES, BAR- RETS, CAPELINES en MUTSJES, CHATELAINES, OVERDOEKJES, HANDSCHOEN TJES, fijne wollen Fantasie-KOUSJES. Voor Dames: Prachtige WINTER-OVERROKKEN, LIJFJES, TRIC6TS- CHEMISETTES, STRIKJES, DASSEN, HANDSCHOENEN, FANCHONS en MUTS JES, Chenille- en Wollen OVERDOEKEN, ZAKDOEKJES, prachtige PARAPLUIES enz. V OOr Hoorende nieuwste modellen in BOORDEN, MANCHETTEN en OVERHEMDEN, JACHTVESTEN, Flanellen Jaegeb-GOEDEREN, STRIKJES, DAS SEN en CACHENEZ, MITAINES en HANDSCHOENEN, PLAIDS of REISDEKENS in groote keuze. Specialiteit in doelmatige HEERES-PARIPLUIES. SURPRISES in doosjes voor Dames en Kinderen. De nieuwe London ia de beste der Par fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is dn- schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar f (Prijs 85 Cent per flacon en fl.50 de dubbele flacon. Bij deze weersgesteldheid ls er geen nuttiger St. Nicolaas-Cadean dan een Steeds in groote sorteering voorhanden by Stulsjes 60 Gent per 5 ens. Spoorstraat. J. KRIJNEN. van Lempereüre Beilnard. Alsmede de Reichslamp, Triumph- Lamp, Royale Lamp en de Rubin- branders, deze laatste hebben dit voor, dat zij op iedere lamp ge schroefd kunnen worden. BINNENHAVEN No. 10. uit de beste Engel- sche Mout en de fijnste Hop vervaar digd, is 't aange naamst en meest versterkend Tafel bier. Bierbrouwerij „HET FORTUIN," te Alkmaar. P.fIM,ÏMlSlral!».139, Aanspreker en Bedienaar bij Geboorte en Overlijden. Blijft zich in de herinnering van het publiek aanbevelen Prjjs zeer billijk opgericht Id 1790 te Amsterdam. Verzekert tegen billijke en vaste premiën HUIZEN, SCHEPEN, KOOPMANS GOEDEREN en INBOEDELS. Kosten van polis fl,50, zonder meer* De AGENT, voor Helder en Omstreken, OUDENHOVEN, Makelaar. SCHILLER. Gallerie nach original car- tons von Wilh. Katjlbach. f 13. SHAKESPEARE Gallerie nach original cartons in lichtdruck von Adolf Men- zbl, f 9.75 FAUST. Eine Tragödie von GOETHE, mit Illustrationen von Alex. Zich. f7.80 HEINE'S Sammtliche werke - 3.90 v. LENNEP, 11 deelen compleet -5.50 geb. - 8.25 DA COSTA - 2.50 VONDEL - 5.70 BILDERDIJK - 4.60 y. ZEGGELEN -2.10 GENESTET ingeu. - 1.00 id. geb. fl.75, met portret -1.95 VAN BEERS ingeu. f 1.90, geb. - 2.40 CAMERA OBSCURA fl.80en-3.90 Voorhanden in den Boekhandel ran Boek-, Courant- en Handels-Drukkery van O. DE BOER Jt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2