't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. r- tfo. 1443. Woensdag ld December 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. VERGADERING ADcmnement per 3 maande* binnen de gemeente50 Cent. >3 franeo per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Gelijk voorgaande jaren, zal er ook nu weder in ons blad van 1 Januari, gelegenheid bestaan, tot het plaatsen van ADVERTENTIËN als aan Familie, Vrienden en Bekenden, tegen 25 Cent per advertentie. Vertrekdagen der Mail naar Oost-lndië. 18 December (Fransche mail) over Napels. 24 December (Engelache mail) over Brindisi. 24 (Hollandsche uit Amsterdam. 25 over Marseille. Laatste liehting aan het Postkantoor alhier T uur avonds; alleen voor de Hollandsehe mail over Marseille 1 uur 's namiddags. Posterij en. LIJST DER BRIEVEN enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 1ste helft der maand October T. Luitse, Amsterdam. liej. Prinselaar, id. J. van den Berg, id. Mej. M. P. van der Eist, 's Gravenhage. P. A. d'Aneona, Haarlem. Bootsman, Helder. A. den Hertog, Iiooge Zwaluw». Mej. H. A. d'Hulst, Rotterdam. H. de Haan, Zaandam. Briefkaarten. Brun, Amsterdam. P. Schuitemaker, Bovenkarspel. Brieven, verzonden geweest naar Amerika. A. F. Bouchier, verder F. Waarendorp, Phila- delphia. Frankrijk. J. Klein, Marseille. Denemarken. N. P. Johnsen, Toorgode. HELDER, 14 December 1886. De eerste voorstelling van Helders Dilettantenclub Thalia, in Musis Sacrum, werd Zondagavond niet druk bezocht, 't Was te betreuren voor de spelers, die blijkbaar hun best deden, hunne respec tieve rollen naar hunne beste krachten te vervullen in de dramatische schets De valscbe Munter." 't Nastukje kon niet doorgaan, daar een der spelers ongesteld geworden was, en werd dus door een an der vervangen. De onderofficiers-vereeniging voor land- en zeemacht Vaderland en Oranje gaf Zondagavond in >Tivoli" een buiten gewone voorstelling, 't Programma werd zeer goed afgewerkt. In beide blijspelen, »De wraak van een Kapper," en »Ik in viteer mijn Kolonel" werden de rollen goed gespeeld en komt aan de hoofdrol een woord van lof toe. Muzikale en andere voordrachten verhoogden 't ge noegen. De pantomime was een aller aardigst nummer. Herhaalde applaus gaven blijk dat V. en O. gewaardeerd wordt. Vrijdagnacht is op de Zuiderzee, niet ver van den Marker-vuurtoren, een tjalk gezonken, welke door het noodweer overvallen was. De 80-jarige schipper en de twee knechts trachtten in den mast een schuilplaats te vinden. De schipper werd evenwel door een stortzee overval len en verdween in de golven. De knechts werden den volgenden dag door Gooi- sche visschers gered en te Volendam bin nengebracht. Daar werden zij door de Volendammers liefderijk opgenomen en verzorgd. Doch ondanks de goede ver pleging is toch een der knechts, een man in de volle kracht des levens, te Volen dam gestorven, tengevolge van de door gestane ellende. Het lijk is naar het lijkenhuis te Edam overgebracht. Volgens zeggen van een Belgischen zeeloods, te Vlissingen uit zee binnen, heeft hij bij den jongsten storm in de Noord zee een stoomschip zien zinken, waarvan bij het dek alles was weggeslagen en de masten overboord waren gegaan. Noch van de bemanning, noch van de vlag was iets te ontdekken. Door het gerechtshof te Amsterdam werd Vrijdag bg breed gemotiveerde ar resten, uitspraak gedaan in zake de on lusten daar ter stede op 25 en 26 Juli van dit jaar. Wegens de ongeregeld heden op Zondag 25 Juli veroordeeld le. Arend Schoncville, oud 21 j., tot gevan genisstraf van 10 maanden 2e. Hermanus Hnbertus 8taneke, ond 25 j tot gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden; 3e. Frans Coenraad Domna, oud 31 j., tot gevangenisstraf van 1 jaar en een maand 4e. Johannes Pietersen, oud 26 j., tot ge vangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden; 5e. Warnard van Beesten, oud 50 j., tot ge vangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden; 6e. Hendrik Faille, oud 27 j., tot gevange nisstraf van 9 maanden 7e. Jan Heeren, oud 17 j., tot gevangenis straf van 10 maanden 8e. Johannes Mater, oud 44 j. Vrijgesproken. 9e. Dirk Dirks, oud 17 j., tot gevangenisstraf van 1 jaar 10e. Cornelis Johannes Fontijn, ond 35 j., tot gevangenisstraf van 1 jaar eu 3 maanden; 11e. Maria Potters, huisvrouw van Hermanus Bosman, ond 26 j., tot gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden 12e. Petronella Heinsius, huisvr. van Hendrik Scholten, oud 41 j., tot gevangenisstraf v. 1 j.; 13e. Petronella Johanna Jacomina Scholten, ond 16 j., tot gevangenisstraf van 6 maanden; En wegens die op Maandag 26 Juli, le. Andries Kampman, oud 31 j., tot gevan genisstraf van 9 maanden 2e. Klaas Lodewijks, ond 23 j., tot gevange nisstraf van 1 jaar en 3 maanden; 3e. Cornelis Nicolaas Schweitz, oud 27 j., tot gevangenisstraf van 2 jaren en 6 maanden 4e. Hendrik Abraham Antonie Wouterson, ond 26 j., tot gev. straf van 2 j. en 6 m.; 5e. Nicolaas Jan van den Broek, oud 22 j., tot gevangenisstraf van 2 jaren en 6 maand. 6e. Willem Andries de Leng, oud 2 3 j., tot gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden 7e. Joseph Marinus v. Iperen, oud 17 j., tot gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden 8e. Franciscns Bernardus Snak, oud 26 j., tot gevangenisstraf van 2 jaren en 6 maanden; 9e. Willem Elias Bredius, oud 23 j., tot ge vangenisstraf van 2 jaren, en 10e. Jan Willem Bemard Baars, oud 23 j., tot gevangenisstraf van 1 jaar. Door den gemeenteraad te Alkmap* is besloten tot aankoop van 't eenige nog overgeblevene van het blok huizen, be- noodigd voor de uitbreiding der kaas markt, en wel voor f 13.000. De eigenaar, die oorspronkelijk f 16.000 vroeg, is lang zamerhand tot f 13.000 gedaald. De brand in het Kurhaus te Sche- veningen zal waarschijnlijk toch nog aan leiding geven tot een gerechtelijke ver volging Wij vernemen althans, dat dezer dagen de raadkamer van het Haagsche gerechtshof, in strijd met de beslissing der rechtbank, die geen termen moet hebben gevonden tot het doen instellen eener vervolging tegen de dienstbode, op grond van art. 158 strafwetboek een nienw on derzoek heeft bevolen. Tot deSt. Nicolaasverrassingen van dit jaar behoorde bij een winkelier te Utrecht ook de omstandigheid, dat de vloer van zijn welvoorzien winkeltje wegzonk en vaten met ingemaakte groenten, klompen, turf, hout, aareewerk, kruidenierswaren, enz in den kelder terechtkwamen. Vrijdagmorgen zijn door de politie te Leiden in een herberg aangetroffen, en vervolgens naar het politiebureel ge leid drie kwartjesvinders, uit Amsterdam. In de Buitenspaarne te Haarlem is met succes een water-rijwiel beproefd. Het bestaat uit twee lichte, doch hechte scheepjes ieder 10 meter lang, en op kor ten afstand van elkander verbonden door een houten dekje, dat zoo noodig, ruimte heeft voor 10 personen. Daarop bevin den zich de zitplaatsen der rijders, twee in getal en aehter elkander, benevens de krnk-of trapassen. De beweging dier assen wordt overgebracht op de as der beide schepraderen, van sierlijke rader- kasten voorzien. De lijken van schipper Smeding en een zijner kinderen, die zoo droevig bg Vollenhove op de Zuiderzee het leven ver loren, zijn gevonden. De lijken van de vrouw en die der beide kinderen zgn nog *iet aangespoeld. De knecht, K. Bosman, de eenige der opvarenden, die zich het leven redde, heeft op de palen, waarop hij een toevlucht zocht, wel anderhalf uar doorgebracht. Toen sprong hij weer in zee en bereikte, na een uur gezwommen en geworsteld te hebben met de onstui mige gel ven, den vasten wal. Hij werd daar in geheel bewusteloozen toestand ge vonden. In een der bladen komt een adver tentie voor, waarin men te huur vraagt: een orgel, liefst valsch van toon Zon men hier wellicht met een nieuwe onderneming te doen hebben, waarvan de deelgenooten met valschklinkende draai orgels door de straten trekken om zoo doende spoedig een gift te ontvangen, daar toch zeker niemand gaarne een dergelijk muziekinstrument lang voor zgn deur heeft. Weer is een Amsterdammer ge arresteerd wegeus beleedigende uitdruk kingen jegens Z. M. den Koning. Er komt ook wel eens een geluk bij een ongeluk Woensdagavond (het stormde verschrik kelijk) verliet in Den Haag de vrouw van een gepasporteerd militair haar werkhuis en nauwelijks had zij hare parapluie opge stoken, of de wind liet deze een luchtreis maken, terwijl zg den knop er van in de handen hield. Het regenscherm kwam juist neer op de impériaal van een voorbij snorrende vige- lanten en in aanraking met den hoed van den koetsier, waardoor diens hoofddeksel zeer nederig de laagte zocht. Onderwijl hij met een hand het katoenen versleten ding machtig had weten te worden met de andere zgn voertuig deed ophou den, had de vrouw zich meester gemaakt van den ouden hoed en staken ze gelijk over. Waar mot je heen, moeder? vroeg de koetsier, *Naar het Scheve ningsche Veer!" was het antwoord. »Stap dan maar in! Ik moet in de Zee straat voorkomen." De vrouw liet zich dit niet tweemaal zeggen, en haar parapluie had daardoor vrg van dienst gekregen. De aanwending van de stoom bij de visscherij in volzee gaat over het ge heel blijkbaar vooruit. In Engeland had men tgnens ae visscherij tentoonstelling in 1883, nog slechts 34 visch-en visch- transport-stoombooten," maar in 1884 waren daar reedt 244 en in 1885 256 van die stoombooten. In België telde men onder de visschersvloot van de voor naamste visschersplaatsen 9 stoombooten. In Nederland nam men deze nieuwigheid nog bedaard opvan de haringvangst bij de Shetlandseilanden afgezien, zgn daar tot dusver bg de versche-vischvangst nog slechts enkele proevin genomen. Yan Pernis werd in 1885 een ▼isschersstoom- boot in de vaart gebractt, maar de uit komsten waren onbevredigend en de boot is tot gelijk doel in andtre banden over gegaan. Te IJmuiden werd ook zulk 'n boot in de vaart gebracht, terwijl de zeevis- scherij maatschappij te Maassluis 3 Schot- sche vischstoombooten leeft aangeschaft. Gelijk Zondag ko'telijk is gemeld, heeft de politie te Loncbn de dieven, die onlangs den posttrein ^an Ostende naar Verviers bestalen, spoedij opgespoord. Het zgn drie gevaarlijke miidadigers, op wie reeds sinds April de vmdenking rustte dat zij aan den toen in Engeland ge- pleegden postdiefstal schildig waren. Ook de beide medeplichtigei de diefstal werd door vijf personen gepleegd zijn der politie bekend. De dieven bewegen zch echter vrij op straat, omdat, zooals wj mededeelden, de Engelsche wet geen staf bepaalt tegen een diefstal, door Eng4schen in andere landen gepleegd. Zij tachten de onge slepen diamanten te vekoopen, waarvan zij een grooten voorrad buit maakten. De pbotographiïn weke naar Brussel werden gezonden, zijn trstond door den conducteur herkend als de conterfeitsels der vijf reizigers, die i de coupé zaten naast den postwagen. Het komt er nu slechts op aan de dieva naar een plaats te lokken, waar zij ondr bereik der Bel gische wet komen. Niet alleen in on land, maar ook in Groot Brittannië wedde de storm buitengewoon hevig. Debarometer daalde overal met groote snelhid, de wind ver hief zich meer en meerregenvlagen, ha gel en sneeuw wisselde elkaar steeds af. Te Londen viel de neeste regen. Al leen "s avonds om negQ uur woedde er een geduchte donderbui welke met zware hagelbuien gepaard gin; Groote schade werd veroorzaakt aan d gebouwen, maar persoonlijke ongelukkei zijn niet te be treuren. De bliksem loeg in de St.- Andrewskerk, waardoor ?en deel van den muur naar beneden kwa, gelukkig zon der iemand te kwetsen Dergelijke be richten komen ook uit e andere deelen des lands. Bijna overal werden huizen beschadigd en op vele plaatsen werd de telegraphische gemeenschap verbroken. Te Edinburg lag de sneeuw twee duim boog. Op de Zuid- en Zuidwestkust was de storm het hevigste. Twee schoeners bij Brighton strandden, doch de bemanning werd door Jde reddingsboot) Dora behou den aan wal gebracht. Een met steenen beladen schip zonk voor Lowestoft. De kapitein en de bemanning werden door middel van touwen op de pier geheschen. De Nederlandsche schoener Wietske liep boven Knock-Sand op het strand. Het schip geraakte spoedig onder water, maar de reddingsboot uit Southend redde de be manning, welke uit vijf personen bestond. Op de Oostkust van Schotland stak de storm zoo plotseling op, dat de vissehers hun netten in den steek moesten laten en moeite hadden zichzelven te redden. Een schoener, waarvan de naam onbekend is, stiet tegen de »Corr Rocks" bg May- Island en zonk, waarbij de geheele be manning omkwam. Uit Iglesias, in Italië, wordt de in hechtenisneming van 16 misdadigers be richt, allen leden eener bende, die zich aan tal van diefstallen en roovergen schuldig maaktenonder hen bevinden zich enkelen die reeds 15, 5, enz jaren tuchthuisstraf achter den rug hebben. Voor de rechtbank te Termini, even eens in Italië, stond dezer dagen een dergelijke bende moordenaars en dieven terecht, waarvan de hoofdschuldige wegens manslag tot levenslange, een ander tot 25 en een derde tot 12 jaar tuchthuis straf werd veroordeeld, terwgl 9 dezer -fcofc -g on 7 celstraf werden verwezen. van den Raad der gemeente Helder op Vrijdag 10 December 1886, Voorzitter de heer mr. K. J. C. Stakman Bosse. Tegenwoordig 15 leden; de heeren Groen en Oudenhoven zijn afwezig. De tribune is goed bezet. Na de opening door den voorzitter, worden aan de orde gesteld het nemen van een besluit ter zake van de adressen, ingekomen met 't verzoek om bestrating. Op voorstel van het Dag. Best. ♦ordt met eenparige stemmen besloten aan die verzoeken te voldoen, met door gebruik te maken van bij nieuwe bestratingen vrijkomende oude steenen. Na eenige discussie, wordt verder be sloten, dat een gaslantaarn zal worden geplaatst op het terrein tnsschen de Nieuwstraat en de Leliestraat, waaromtrent een adres was ingeko men van de heeren Klauwers c. s., in het belang van bezoekers der avondgodsdienstoefening in de nabijgelegen R. C. kerk. Bij de bespreking van dit onderwerp wordt door den br. over de Linden opnieuw kraohtig aangedrongen op meerdere ver lichting bij avond vnn de Gravenstraat en wordt door den voorzitter de indiening van voorstellen in het belang van die straat, tegen de eerstvol gende vergadering toegezegd. Door den br. Ver- faille, die daarom ook tegen het toestaan van 't verzoek stemde, werd de meening volgehouden, dat door verplaatsing van één lantaarn in de Nieuwstraat in de behoefte aan verlichting be hoorlijk zou zijn voorzien. Er geschiedt voorlezing van het in de vorige zitting reeds ingekomen adres van h.h. schilders in dezegemeente, houdende verzoek, dat, bij openbare aanbesteding van gemeentewerken, het verfwerk afzonderlijk moge worden aanbesteed, en van het rapport van B. en W. dienaangaande, in welk rapport wordt voorgesteld, adressanten te antwoorden, dat op het door hen uitgedrukt verlangen zooveel mogelijk zal worden gelet. De voorzitter en de heer 11. Janzen verdedigen de conclusie van dit rapport en doen uitkomen, dat Bteeds, zooveel mogelijk althans, de splitsing van het timmer- eu schilderswerk is bevorderd. De heer J. C. Jansen wijst er op, dat niets den schilders belet om zeiven aannemers van gem.- werken te zijn, terwijl zij dan bet timmerwerk aan anderen kunnen opdragen. De heer v. Gijn, v. Neck en Korver dringen op een meer afdoende verzekering aan, en ten slotte wijzigt de voor zitter de conclusie van het rapport in dier voege, dat de gem.-bouwmeester zal worden uitgenoodigd om bij aanbesteding de splitsing van timmer- en schilderswerk zooveel doenlijk te bevorderen. Deze conclusie wordt bij acclamatie aangenomen. Als leden van het burg. armbest. worden her kozen de h.h. J. Breebaart en H. A. Stadermann, respectievelijk met 15 en 13 stemmen, en geko zen tot lid van dat bestuur de br. D. Hoogen- bosch, met II stemmen, ter vervangiug van den hr. H. Janzen Ezdie verzocht had niet weder in aanmerking te komen. Met de benoemden stonden op de aanbevelingslijst de h.h. P. Kindt, J. Dito cn J. Daarnhouwer. Als leden der raads-commissie voor de gemeentewerken wer len herbenoemd de h.h. J. C. Jansen, H. Janzen Ez., Beukenkamp en Tinkelenberg, respectievelijk met 14, 13, 13 en 12 stemmen. De hh. Korver en v. Gijn verkregen ieder 2 stemmen, de hh. over de Linden, Hordijk, Hoogenbosch en Govers ieder 1 stem. De volgende mededeelingen worden achtereen volgens voor kennisgeving aangenomenle. dat hh. Gedep. Staten afwijzend hebben beschikt op een adres van den hr. J. C. F. Kroon, houdende verzoek om vermindering vnn zijn aanslag in den hoofdelijken omslag, dienst 1886; 2e. dat Z. M. de Koning gunstig heeft beschikt op het verzoek tot verlenging, voor den tijd van 3 jaren, van de concessie voor het houden eener Bank van Leening; 3e. dat hh. Gedep. Staten hebben goed gekeurd het besluit van den raad tot het ver- leenen van 3-tal gratificatiënen 4e. dat die Staten hunne goedkeuring hebben gehecht aan de af- en overschrijving van de som van f75 uit den post voor publieke vermakelijkheden voor de gratificatiën, hiervoren vermeld. Er geschiedt voorlezing van een adres van de wed. A. Tegel, wier echtgenoot 36 jaren lang gemeente bode is geweest. Op haar hoogen leeftijd ziet zij zich thans gedrongen, om eene toelage uit de ge meentekas te verzoeken. Op voorstel des voorzit ters wordt, na eenige discussie, de beslissing op dit adres uitgesteld tot de volgende zitting. Aan den heer N. H. Klaassen wordt, op zijn daartoe gedaan verzoek, ontheffing verleend van 1/12 van 't bedrag hoofd, omslag 1886, waarvoor hij was aangeslagen, en zulks wegens zijn vertrek nit deze gemeente- De voorzitter deelt mede, dat in de volgende vergadering de benoeming van een gemeente-bode zal plaats hebben. De heer Hordijk geeft als zijne meening te kennen, dat de benoeming van een bode niet door den Raad, maar door B. en W. behoort te geschieden. Bij de gewone rondvraag, dringt de heer Korver er op aan, dat door B. en W. worde bevorderd het tot stand komen van een politie-verordening, regelen stellende voor de berging van hoeveel heden petroleum binnen de kom der gemeente. De voorzitter doet den heer Korver opmerken, dat deze zaak is voorzien bij eene Rijkswet, welke wcfc dezer dagen nog door B. en W. is toegepast bij gelegendheid van eene aanvraag van deu heer Klik. De voorzitter verklaart hierop de verga dering voor gesloten. Zitting van den Gemeenteraad van Texel, op 8 December 1886. De voorzitter opent de vergadering. Afwezig de heeren J. R. G. Coninck Westenberg, C. Zijm en P. K. Brouwer. De notulen der vo rige vergadering worden gelezen en goedge keurd. Ingekomen stukken van de provinciale staten worden voorgelezen en voor kennisge ving aangenomen. Ingekomen een missive van den heer C. Bosman, te Alkmaar, aannemer v/d stoombootdienst van Texel naar den Helder, om een subsidie van de gemeente van 1000 gulden 'sjaars, voor den tijd van 5 jaar; aan genomen. Een request van de vroedvrouw te De Cocksdorp, om een gratificatie, als tege moetkoming voor de weinige pract\jk te dier plaatse; van de hand gewezen. Een aanvrage van Brouwer, te Oosterend, om vrijstelling van hoofdelijken omslag; werd mede van de hand gewezen. Het verzoek van eenige arbeiders te den Hoorn, om intrekking van het verbod om schelven brandstof binnen de gemeente te plaatsen, daar genoemde arbeiders, door de weinige verdiensten, niet in hun behoeften kunnen voorzien, en anders door het verza melen van planten, die op de Mient groeien (als heide en dorens), altijd aan de bakkers te kunnen leverenwerd met eenige wijzigingen toegestaan. Tot regenten en regentessen van het Algemeen Weeshuis, werden herbenoemd de heer A. P. Koorn en mej. Ponger. Tot leden van het Algemeen Armbestuur werden herbenoemd de heeren C. Blom, te Oudeschild, en M. de Graaf, te De Cocksdorp. Het kohier van den hoofdelijken omslag is teruggezonden naar de Gedeputeerde Staten, om wijziging. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. Marine en Leger. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram, heeft Zr. Ms. schroefstoom- schip Ie kl. „Koningin Emma der Nederlanden," onder bevel van den kapt. ter zee J. H. Commijs, in den namiddag van den 9den dezer Lissabon weder verlaten, koers stellende naar Cura^o. Aan boord was alles wel. Bij de rijkswerven zijn ingevoerd de qualiteiten van werkman bij de conservatie, ad f 1^80 a f 1,60 per dag; en jongen f0.20 k f0,80 per dag. Door het departement van marine is ontworpen een nieuwe regeling nopens vergoeding voor reis- en verblijfkosten van het mindere personeel van de zeemacht, van 's rijks werven en van het loods wezen, welke 1 Januari a. s. zal ingaan. De detacheering bij de kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen te Arasterdam, van den len machinist v. c- L. Klompé wordt met 1 Janu ari a. s. ingetrokken. In diens plaats wordt de machinist le kl. v. c, J. F. de Leeuw, thans ge detacheerd bij de Ned. Stoomb.-Maatschappij te Feijenoord, derwaarts overgeplaatst, terwijl de machinist 1ste kl. v. c, K. A. van Boven aidun te Feijenoord met het toezicht op de vervaardi ging van stoomwerktuigen wordt belast.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1