Woon- en WMelbnizen. Advertentiën. Dankbetuiging, mLIEDEN-YEMENlM. Schouwburglokaal „Tivoli" LEVEND BEÊRAVEN. DE SCHEEPSJONGEN. Buitengewone Voorstelling in het lokaal MUSIS SACRUM. Henri Burton, Entree 49 Cent de persoon. CAFE AMUSANT, p flen fijt een HUIS met TUIN. 3 perceelen BOUWTERREIN. VEILING J. W. HATTINGA RAVEN, Bij goed. weer zal iu liet begiu dezer week do lichtsterkte van een nieuw toplicht beproefd worden door de Aruba. Het licht zal van 's avonds 5 tot 8 ure bevestigd zijn aan den toren te Oudeschiid op Texel. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prinses Marie vertrok 9 Dcc. van Southampton naar Batavia. Het stoomschip Prinses Wilhelmina, van Ba tavia naar Amsterdam, vertrok van Aden den 12 Dec. Het stoomschip Prins Frederik, van Batavia naar Amsterdam, passeerde Aden den llen Dec. Visscherij-Berichten. 13 Dec. 90 Beugers 30 tot 200 sehelvisch, per 100 f32 a 40. 14 Dec., v.m. 1 sloep, schipper J. van der Hoek, 1300 schelv., per 100 t 22. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 10 tot 14 Dec. ONDERTROUWD en GEHUWD: Geene. BEVALLEN: G. M. P. Kaan, geb. Wic- kel, D. A. Keizer, geb. Luitse, D. C. Jans sen, geb. van der Wijk, D. 11. Middelkamp, geb. do Gaat, D. S. A. W. van Baak, geb. Heidenrijk, Z. E. Stutje, geb. Nicmeijer, Z. C. Hajcnius, geb. de Joneheere, D. H.Saun- ders, geb. Bode, Z. E. M. W. van Rijn geb. Smits, 2 D. P. M. Boerdijk, geb. Boon, Z. J. de Beurs, geb. llamkema,'Z. OVERLEDENJ. W, Eusman, 2 j. A. Braaf, geb. Snijer, 71 j. F. Jacobs, 3 m. C. Buisman, geb. Kaars, 85 j. C. A. van Wijngaarden, 1 j. J. Hagenaar, 20 m. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Yan 2 tot S Dec. ONDERTROUWD Jacob Koorn en Elisa- beth Knol. Frederik Wessel en Adriaantje Schagen. GEHUWDGeene. GEBOREN Pieter, zoon van Siraon Dog ger en Neeltje Plaatsman. Johannes, zoon van Adriauus Johannes Yan 't Noordende en Cornelia Clementina Logman. OVERLEDEN Jan den der Wal, weduwn. van Adriana Onté, 90 jaren. Geertje Hemel rijk, ongehuwd, 66 jaren. Willem Rab, on gehuwd, 75 jaren. POLTIla Gevonden veorwerpen: EEN SLEUTEL, adres Bureau RaadhuisEEN SLEUTEL, adres Bureau I. Vervolg der Berichten. Volgens de annonce, in dit blad voorkomende, zal Donderdag in .Tivoli" worden opgevoerd: Levend begraven," een ridder-tooneelspel in 5 bedrijven, met een voorspel, zeker niet iets alledaagsck op tooneelgebied, en wel door 't Noord en Zuid-Holl. Tooneelgezelscbap, onder directie van den beer W. Hart. Bij vroegere gelegenheden heeft dit ge zelschap zich gunstig aanbevolen en werd vooral 't spel van den hr. Hart geroemd. We vertrouwen, dat zoowel de titel van 't stuk als de goede renommee, die boven- genoemd gezelschap zich vroeger hier verwierf, tot een bezoek zullen uitlokken. Aan het strand te Huisduinen alhier is heden aangedreven een scheepsnaambord, waarop Great-Eastern-Railway, benevens eenige planken en battings, voor een gedeelte met oen L gemerkt. Op een aantal waren de merken onleesbaar. Het schip Ocean, van Stutskar naar Nie- wediep, is, volgens bij de vereeniging van Assu radeuren ontvangen telegram nit Mandal, aldaar lek binnengeloopenen moet lossen om te repa- reeren. 's-Gravesande, 12 Dec. Heden is in de na bijheid aldaar gestrand, de Duitsche schoener Agnetha, van Newcastle met steenkolen naar Plymouth. Vier man der equipage zijn met 't reddingstoestel gered, terwijl een is verdronken. Het schip is vermoedelijk wrak. Door het om slaan der reddingboot van hier verloor een man van Terheiden en een van de Hoek van Holland bet leven. Terschelling 13 Dec. De sleepboot is uit gegaan naar een schip, dat met averij voor de kust is. IJmuiden, 12 Dec. Met de lossing der lading van het stoomschip Stella, is nog niet aangevan gen. Zaterdag zijn de goederen der equipage aan wal gebracht. Heden stormt het uit het westen, zoodat kapitein en stuurman tegen hoog water verplicht waren het schip te verlaten. Het schip lag met hoogwater verschrikkelijk te rijdon, zoodat het vandaag veel geleden en waar schijnlijk wel lek geworden zal zijn. In 't achter ruim stond Zaterdagavond vijf voet water. Honderden menschen kwamen heden hier om een kijkje van het gestrande schip te nemen; terwijl de treinen gewoonlijk uit drie, hoogstens vier wagens bestaan, kwamen heden dc treinen met twaalf wagens en moest om een uur van Amster dam zelfs een extra-trein met elf wagens direct naar hier vertrekken. Texel, 13 Dec. Na den storm zijn er verschillende za ken opgevischt en aan het strand gespot Zoo werden er o. a. eenige vuren platen opgevischt. Aan het strand dreef een klein wrak aan, vermoedelijk van een klein gekoperd schip. Ook is bij Eierland een vat lijnzaad aangespoeld. st Aan de mannen, die hunne goede dien en verleenden bij de stormen van Woens dag en Donderdag 11., om den Zuiderdijk te behouden, is een flinke belooning toe gekend. Sommigen ontvingen 50 ct, per uur en verdienden alzoo f 12.50, geduren de den tijd dat hunne diensten noodig waren. Aangaande de belangrijke onge lukken door den storm in ons land aan gericht, valt nog nader te melden Door loodsen werd de treurige tijding aangebracht, dat een groot driemastschip in de Wielingen met man en muis ver gaan is en evenzoo een Engelsche visch- stnakvan de loodsvaartuigen en van den wal zag men het ongeluk, maar red ding was wegens de woeste zee onmogelijk. Gisteren heeft de advocaat-generaal van den Hoogen Raad conclusie geno men in de zaak van Domela Nieuwenhuis. De conclusie strekt tot verwerping van het hooger beroep, met veroordeeling van den requirant in de kosten. 10 Januari zal de Raad uitspraak doen, Den 21en Dec. a. s., zal voor het gerechtshof in hooger beroep behandeld worden de zaak van P. v. d. Stadt Jz. en J. A. Fortuijn, ieder den 18en Nov. 11. door de arrondissements-rechtbank te Amsterdam tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, wegens het drukken en ver spreiden van een oproerig biljet, gedu rende de Juli-muiterijen. Onder de getuigen te Lowestoft, die door de commissie van onderzoek omtrent de geschillen tusschen Eugelsche en vreemde visschers in de Noordzee werden gehoord, waren 3 marineofficieren, die in de Noordzee politiedienst hadden waar genomen. Deze raadden aan, dat voor taan het trawlvisschen gedurende den nacht verboden zou worden, en dat wan neer men een schip op een onwettige daad betrapte, het naar de dicbtstbij zgnde haven, Britsche of vreemde, zou worden gesleept en de eigenaar zwaar beboet. Tot heden bepalen zich de klachten voornamelijk over de visschers uit Ostende. Op de Bult, onder de gemeente Bellingwolde, is de vorige week tusschen eenige visschers uit Pekela en eenige smokkelaars uit Winschoten een hevige vechtpartij ontstaan, bij het overzetten van de laatsten over de rivier de Aa. Een Winschoter, Geert Enting genaamd, vader van 4 kinderenverloor daarbij 't leven, een jongeling, die voor dood uit bet water werd opgehaald, kwam na veel moeite weder bij. De visschers Fransen, van Pekela, zijn denzelfden dag in hechtenis genomen en geboeid naar Wiuscboten overgebracht. Misbruik van sterken drank schijnt bier een hoofdrol gespeeld te hebben. Een erg geheimzinnige daad heeft gehad op de nachtboot van Zwolle naar Amsterdam. Een onbekende juf frouw moet, zonder dat men haar dit kon beletten, overboord gesprongen en zoo verdronken zijn. Tijdens den jongsten storm heeft bij Formby, tusschen Liverpool en Southport, een verschrik kelijke ramp plaats gevonden. Door den hevi- gen wind werd de bark Mexico, van Liverpool vertrokken naar Hamburg, op de rotsen gedreven. Men zag van bet strand, dat het schip zijne masten had verloreu en in groot gevaar ver keerde. Onmiddellijk werden fle xcddingoLnntan /.«lUJon. De reddingboot Eliza Fernley uit Southport werd met de grootste inspanning in zee gebracht. De bemanning, uit 16 koppen bestaande, werkte met goed gevolg tegen de onstuimige zee op en na derde het schip tot op een afstand van 20 yards. De talrijke toeschouwers op het strand dachten reeds, dat het pleit gewonnen was. Men zag de schipbreukelingen in het want zitten en door ge baren om hulp roepen en meende hen weldra gered te zien, maar juist op dit oogenblik werd de reddingsboot door een hevigen windstoot op zij geworpen en onmiddellijk door een hooge golf overvallen. De boot sloeg om en alle manschap pen stortten in zee. In plaats van zich weer op te richten, gelijk zij behoorde te doen, bleef de boot in omgekeerden toestand en werd zoo door de golven voortgestuwd. Drie der zeelieden grepen zich vast en dreven met de boot naar het strand, maar de dertien overige verdronken. Hun lijken spoelden den volgenden dag aan wal. Tien van hen waren getrouwd en hadden gezinnen. Een van de geredde zeelieden vertelt aldus zijn wedervaren. „Wij vertrokken Donderdaga vond om tien uur van het Life boat house. Wij zagen het schip in nood en seinden door vuur pijlen aan de bemanning, dat wij haar seinen hadden gezien en ter hulp kwamen. Wij gingen langs het strand vooruit, zoo spoedig dit bij een hevigen storm mogelijk was en lieten tegen elf uur de boot vlak tegenover het schip in zee. Het was een barkschip, welks beide voormasten waren weggeslagen. Wij kwamen dicht bij het schip en waren juist op het punt ons anker nit te werpen, toen een hevige golf de boot op zij wierp. Waarom, weet ik niet, maar de boot richtte zich niet weer op. Wij klampten ons vast aan de boot en bleven zoo anderhalf uur iu het water. Het was verschrikkelijk koud en we werden tel kens druipnat. Eindelijk kwamen we op het strand en ging ik naar huis. Hoe ik daar geko men ben, weet ik niet, want ik was half dood." Daarna werden nog twee reddingsbooten uit gezonden. De boot nit Lythan, ofschoon het verst wijderd, bereikte het schip het eerst en redde de bemanning, welke uit 12 koppen be stond. De derde reddingsboot, uit St. Anne in zee gegaan, keerde niet terug. Den volgenden ochtend dreef de boot omgekeerd aan wal en in den loop van dien dag vond men op het strand de lijken van een deel der bemanning. Tot dusver zijn 9 lijken gevonden, doch de 14 zeelie den, die de boot bemanden, zijn allen verloren. Aldus kostte de storm het leven aan 27 wakkere zeelieden, die de slachtoffers werden hunner opof fering en verongelukten bij hunmenschlievend stre ven om anderen van een wissen dood te redden. Ondertrouwd JAN FREDERIK SMIT en CATHARINA VAN RIEL. Helder, 10 Dec. 1886. Ondertrouwd H. BEGEER, le Schrijver, v. c., Kon. Ned. Marine, en M. C. SCHUMAKER. Helder, 10 Dec. 1886. Geboren MARIA WILHELMINA, Dochter van J. D. TOUW en A. W. TOUW-v. d. Poll. Helder, 7 Dec. 1886. Eenige en algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Zoon, J. DE BEURS—Ramkema. Nieuwediep, 13 Dec. 1886. Heden overleed mijn geliefde Echt genoot Jb. DE BOER, in leven gepensionneerd Ambtenaar, in den ouderdom van 76 jaar. Helder, 13 Dec. 1886. Wed. J. DE BOER geb. Becker. Vrijdag 10 December trof ons de gevoeligste slag des levens, door het plotseling afsterven van mijn geliefde Echtgenoote, en onze dierbare moe der, behuwd- en grootmoeder AAGJE SNIJER, in den ouderdom van 71 jaar; maar wij willen berusten in Hem, die de trooster der bedrukten is. Helder, 10 December 1886. K. BRAAF, kinderen, behuwd- en kleinkinderen en verdere Familie. Helder, 14 December 1886. Strekkende deze tot algemeene Tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en verdere betrekkingen, overleed beden in den ouderdom van 41 jaren, mijne geliefde Echtgenoote ANNA BERGMAN, geb. OVER DE LINDEN. Wat wij in baar verliezen kunnen alleen zij beseffen, die de overledene van nabij gekend hebben. N. M. BERGMAN. Amsterdam, 10 December 1886. Heden overleed, na eene kortston dige, maar hevige ziekte, onze jongste lieveling ENGELINA, in den ouder dom van ruim 3 jareu. Oudeschiid, 12 December 1886. D. VAN DER VIS. T. VAN DER VIS-KOOGER. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Op den vijftienden November 1886 overieed te Helder, in den ouderdom van 67 jaar, de Heer PIETER DIRKZ. BOON, in leven gepens. Loodsscbipper. Helder, 11 Dec. 1886. Wed. P. D. BOONKuiper en Familie. (Wegens buitenlandscbe betrek kingen eerst beden geplaatst Heden tr(f mij een zware slag door bet afsterven van mijn innigen geliefden Echtgenoot W. LIPPE, in den ouderdom van 28 jaren, mij nalatende drie jeugdige kinderen, te jong om bet smartelijk verlies te beseffen. Amsterdam, 12 December 1886. Wed. W. LIPPE, geb. H. van der Miesen. Mede dii naam van weder- zidsche ouders: J. G. VAI' DER MIESEN. J. VAN DIR MIESEN, geb. Smit. J. LIPPE. A. J. LIP*E, geb. Temming, tevens namens broeders, zusters en ver.ere familie. Heden ovdeed in den leeftjjd van bijna 4 aaanden, onze jongste lieveling FIJME. Helder, 14 Dec. 1886. J. S. JACOBS en Echtgenoote. Algemeae kennisgeving. PS. De Wikel blijft gesloten tot Zaterdagavond Bij vonnis de: Arrondissements-Recht- bank te Amsteiam, Eerste Kamer, van 9 November 188i bekoorlijk geregistreerd, is verklaard, oppbeven en buiten effect gesteld de Curatele, waaronder ARJANUS VRIJLANDT, voeger wonende te Hoorn, thans te Weespop eigen verzoek wegens zwakheid van ermogen, bij vonnis der ArrondissementsReehtbank te Alkmaar, dd. 83 Octobe» 1879, was gesteld, met alle gevolgen oaraan door de Wet ge hecht. 'e Officier van Justitie H. F. DE KOCK. Amsterdam, Decmber 1886. S. Wij, ondergeteekenden, brengen langs dezen wèg, onzen welgeraeenden dank, aan onze buren, voor de tijdige hulp ons verleend, toen mijne geliefde Echtgenoote en onze dierbare Moeder zoo plotseling door den dood werd overvallenook aan den Heer A. G. J. DE VRIES, President der Vereeniging Ontwaakt bij Tijds" en verdere Leden der Vereeniging, voor de deftige ter-aarde-bestelling van bet stoffe lijk overschot van mijne geliefde Echtge noote en onze dierzare Moeder bewezen. K. BRAAF, Kinderen,Behuwd- en Kleinkinderen, en verdere Familie. School voor Uitgebreid Lager On derwijs voor Jongens. De Directeur van bovengenoemde School bericht, dat tegen 1 Januari Leerlingen kannen worden aangenomen. Tot bet bekomen van inlichtingen wende men zich tot den Directeur, D. A. G. VASTENOU. DE VEREENIGING „HELPT ELKANDER." Algemeene Vergadering op Zaterdag 18 December 1886, des avonds ten 8Vs uur, in bet Lokaal .CAFÉ PASSAGE." Namens BET BESTUUR. HEDENAVOND ten half acht nre, in bet Lokaal »TivolI", WINTER-VERGA DERING, met medewerking der Zang- en Tooneel-Vereeniging. ENTREE-KAARTJES eii PROGRAM- MA'S verkrijgbaar aan bet Lokaal, voor de Leden en hunne Huisgenooten a 10 Cent de persoon. HET BESTUUR. te HELDER. Buitengewone Tooneelvoorstelling door het zoo gunstig bekende Noord- en Zuid-Holl. Tooneelgezelscbap, uit den Schouwburg Harmonie," van Alkmaar. Directie: W. HART. Donderdag 16 December 1886: Groot Ridder-Tooneelspel in 5 bedrijven en een Voorspel, met geheel nienwe cost unies. Prijzen der plaatsen Ie Rang 75 Ct., 2e Rang, Heeren 50 Ct., Dames 25 Ct. Bureau-opening 7VS ure. Aanvang 8 ure. Militairen, beneden den rang van Kor poraal, worden niet toegelaten. Kaarten van af beden verkrijgbaar bij Mej. de Wed. JONKER, de bb. WEBER, DE JONG en BAKKER. Plaatsen te be spreken aan 't, lokaal, a 10 Ct. extra. IVa afloop Bal. DILIQBNTIA. Op Donderdag 16 December: Volksvoor «telling Drama-vaudeville in 4 bedrijven. Na afloop BAL. Entree SS Cent. Aanvang half acht. op Zondag 19 December 1886, Opvoering van: DE VADERMOORDER, Volksdrama in vijf Bedrijven. Na afloop Bal. AANVANG HALF ACHT URE. De Directie van het Alkmaarscb Tooneelgezelscbap". Alle avonden fraaie Muziek voor den Dans, van den Heer SMO.V PHILIP POLAK. Aanvang ten 7 uur. Mejuffrouw MOLLER, Zuidstraat. Wordt gevraagd: een DIENSTBODE, die met de wascb kan omgaan. Adres: BERKHOUT Co. Gevraagd een nette, zindelijke DIENSTBODEgoed kunnende was- scben en met kinderen omgaan. Onnoodig zonder goede getuigen zich aan te melden. Adres BERKHOUT Co. G-evraaga een R, C. DIENSTBODE, niet beneden de 18 jaar. Te bevragen bij BERKHOUT Co. Gevraagd een DAGMEID. Adres: BERKHOUT Co. V erloren een Onderstukje van een gouden Oorbel letje. Die bet terug bezorgt OOSTSLOOT- STRAAT P 88h, zal beloond worden. De aangekondigde ver- kooping van Meubelen en Huisraad, op Donderdag 16 De cember 1886, in 't lokaal van denHr. R. Schenkel, Spoorgracht, is tot na dere aankondiging uitgesteld. H. KWANT, Deurwaarder. Te IXVA XXI- Adres A. S. MANHEIM, Makelaar. X*© üoop Adres BREEWATERSTRAAT Q 32 E 26. Te koop 2 Houdansche HANEN. Adres OOSTSLOOTSTRAAT 234. Tot billijken prijs te huur: HET WINKELHUIS, Znidstraat M 75, met compleete gasleiding en gas-ornamenten. Te bevragen bij F. RIESSELMANN, Zuidstraat. Wegens plaatsgebrek, a contant, ter overname aangeboden, eenige solide MEUBELEN, waaronder prachtige Mahoniehouten BONHEUR DU JOUR, LINNENKAST, STOELEN, Tweepersoons Eikenbouten LEDIKANT, eeu accurate BAROMETER, BASCULE 300 KG.) met ijzeren en koperen Ge wichten, etc Te bevragen bij de Heeren BERKHOUT Co. alhier. Allen, die iets te vorde ren hebben van, verschul digd zijn aan, borgtochten of papieren onder zich hebben van Mejuf- vrouw NEELTJE WINDER, weduwe K. DEKKER, gewoond hebbende te Heldbr, en aldaar overleden den 4en December jl., worden verzocht daarvan vóór of op 1 Februari a. s. opgaaf of betaling te doen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder. Allen, die iets te vorde ren hebben vau, verschul digd zijn aan, borgtochten of papieren onder zich hebben van den beer KORNELIS DE HAAN, gewoond hebbende te Helder, en aldaar overleden den 4eu December jl., worden verzocht daarvan vóór of op 1 Januari a. 8. opgaaf of betaling te doen ten kantore van No taris HATTINGA RAVEN, te Helder. van DE NOTARIS te Helder, zal, op Woensdag 18 Jannari 1887, 's avonds 8 uur, in bet Lokaal .TIVOLI", IpixTxlielSL verKoopen lo. Een WOON- en WINKELHUIS met ERF, te Nieuwediep, aan de Vischmarkt 0 218, groot 93 centiaren. 2o. Een WOONHUIS en ERF, aldaar aan de Vischmarkt O 223, groot 77 3o. Een WOONHUIS en ERF, aldaar aan de Vischmarkt, O 224, groot 69 centiaren. 4o. Een WOONHUIS en ERF aldaar, achter bet vorige, O 219, groot 44 centiaren. 5o. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast bet vorige, O 220, groot 38 6o. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige, O 221, groot 44 centiaren. 7o. Een WOONHUIS en ERF aldaar, naast het vorige, O 222, groot 41 centiaren. 8o. Een geheel nieuw gerestaureerd, hecht, sterk en weldoortimmerd, WOON- en WINKELHUIS, geuaamd .De Onnoozele Schaapjes," van alle gemakken voorzien, te Nieuwediep, aan de Spoorgracht O 350, groot 1 are 31 centiaren. 9o. Een WOONHUIS en ERF, te Nieu wediep, aan de Kuiperstraat, P 64, groot 90 centiaren. lOo. Een WOONHUIS, in drieën be woond, met ERF en daarnaast lie genden GROND, te Helder aan de Paardenstraat, D 198, groot 2 aren 48 centiaren. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2