VOORTZETTING van den Finalen Uitverkoop 1886, van Mantels en Winter-Ooederen. GEBRS. NAS. MEN J. Schager, Kanaalweg, WINTER BOOD stuks Confectie. 3000 F. RlBSSïlMANN, 3000 STUKS CONFECTIE.""5» OUDKERK VAN PRAAG. Van dezen Uitverkoop wordt niets op zicht gegeven. LOOD ZIM - 10PER - BUL Notaris Hordijk, WoeMai 15 December 1886, Notaris Hordijk, Notaris Hordijk, Notaris Hordijk, Een Makelaar OUDENHOVEN, Notaris Hordijk, POPPELMAN Co. gaat steeds voort tegen de laagste prijzen op te ruimen. G. A. SONSTRAL, Boterprijzen. G. J. DE JONG, DE WITTE KOUS. KLEINE WINST naait haren perdeii hegistigers Mand, dat de GE-< MAAKTE KLEEDINGSTUKKEN, bestaande in Heeren, Jongeheeren en Kinder COSTUMES, WINTERJASSEN, BEII-SAISONS, enz. enz., ia de vorige weel geannon ceerd, znllen worden nitvertocht ia het Wialellais, vroe ger hewooai door dea Heer KROEB, KONINGSTRAAT. ALLES VAN DE BESTE KWALITEITEN EN BENEDEN IEDERE CONCURRENTIE. PffDe opening van den winkel zal later worden bepaald.^^B J© Roode Kous Attentie! Ontvangen: L!k&: §M te Helder, zal in het lokaal Tivoli aldaar, op (en niet op Woensdag Pi December 1886, zooals vroeger is geannonceerd), a. v. 7 uren, in het openbaar verhuren, voor den tijd van zes achtereen volgende jaren: 1. Een perceel WEILAND, te Helder, in den Kouijnsberg, groot 1 hektare 1 are 30 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer G. Jannes, voor f 110.per jaar. 2 Een perceel WEILAND, aldaar, in de tweede Koog, groot 40 aren 60 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer M. van der Oordt, voor f 50,50 per jaar. 3. Een perceel WEILAND, aldaar, te genover den Konijnsberg, groot 87 aren 70 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer M. van der Oordt, voor f124.per jaar. 4. Een perceel WEILAND, aldaar, in de tweede Koog, groot 1 hektare 13 aren 58 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer J. Visser, voor f195.per jaar. 5. Een perceel WEILAND, aldaar, in de Koog, groot 65 aren 60 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer P. Texelaar, voor f106.per jaar. 6. Een perceel WEILAND, aldaar, in de Koog, groot 70 aren 80 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer P. van der Hoeve, voor f90.50 per jaar. 7. Een perceel WEILAND, aldaa!-, ge naamd »De Kerkedtyk," groot 1 hectare 42 aren 70 centiaren. Laatst verhuurd aan den heer J. Kwant, voor f 147.50 per jaar. 8. Een perceel BOUWLAND, naast het vorige perceel, groot 14 aren. Laatst verhuurd aan den heer W. Zeeman, voor f 30.50 per jaar. Te aanvaarden 25 December a. 8. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. te Helder, zal, in het lokaal Tl VU LI aldaar, op WOENSDAG 22 DECEM BER 1886, a. v. 7 uren, publiek verkoopen: 1. Een perceel WEILAND, te Helder, achter het Ziekenhuis, groot 1 hektare 28 aren 70 centiaren. 2. Een perceel WEILAND, aldaar, ge naamd: „het Klaverstuk," groot 97 aren 10 centiaren. 3. Een perceel WEILAND, aldaar, nabij het Schuthok, groot 77 aren. Perceelen 1, 2 en 3, in huur bij den Heer A. A. Kikkert. 4. Een perceel WEILAND, aldaar, groot 71 aren 80 centiaren. In huur bij den heer C. Zijm. 5. Een perceel WEILAND, aldaar, nabij Huisduinen, groot 1 hectare 47 aren 40 centiaren. In huur bij Mej. de Wed. Kater. 6. Een perceel BOUWTERREIN, aldaar, aan de Sluisdijkstraat, groot 3 aren 36 centiaren- 7. Een perceel BOUWTERREIN, aldaar, aan de Sluisdijkstraat, groot 1 are 88 cen tiaren. 8. Een WINKELHUIS en ERF, al daar, aan de Oostslootstraat, P 88j, groot 80 centiaren. 9. Een HUIS en ERF, aldarr.' aan de Oostslootstraat, I 425, groot 95 centiaren. 10. EeH HUIS en ERFaldaar, aan de Oostslootstraat, I. 443, groot 76 centiaren. 11. Een HUIS en ERF, aldaar, aan de Loodsgracht, I. 399, groot 1 are. 12. Een HUIS, ERF en SCHUUR, al daar, aan de Laan, G. 369, groot 4 aren 60 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK, en wat perc. 4 en 5 betreft mede ten kantore van den Makelaar Sd. KEIJSER Pz. te Texel. te Helder, zal in het lokaal „de Linde boom", aan den Burg op Texel, op DONDERDAG 23 DECEMBER 1886, a. v. 7 uren publiek verkoopen 1. Een perceel WEILAND met de daarop staaode SCHAPENBOET, te Texel, op de Naai, genaamd„de Sieboet," groot 2 hectaren 96 aren 2 centiaren. 2. Een perceel WEILAND, aldaar, ge naamd: „Langevelds Naaltje," groot 1 hektare 5 aren 20 centiaren. 3. Een perceel WEILAND, aldaar ge naamd: „Memme Naaltje," groot 99 aren 60 centiaren. 4. Een perceel WEILAND, aldaar, ge naamd: „Achtergte bniten de Kerk", groot 93 aren 20 centiaren. 5. Een perceel WEILAND, aldaar, ge naamd: „het Hoekstuk," groot 2 hek- taren 15 aren 30 centiaren. Nadere inlichtingen worden verstrekt, ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. te Helder, zal in h#t lokaal >MUSIS SACRUM" aldaar, op Woensdag 5 Jannari 1887, voorraiddags 10 uren^. publiek ver koopen bestaande in: Salon-, Speel- en andere Tafels waaronder een zeer nette Waschtafel met marmeren blad en Dames-Schrijftafel, Stoelen, Fau teuils, Canapé, Sofa, Kasten, waaronder een Spiegelkast, Spiegels, Schildergen, Kachels met toebehooren, waaronder een Fornuis, Ledikanten met Behang, Vederen Bedden met toebehooren, Gordijnen, Klee- den, Karpetten, Lampen, Parapluie-stan- daard, Glas-, Blik- en Aardewerk en het geen meer ten verkoop zal worden aange boden. Te bezichtigen daags vóór den verkoop dag in genoemd lokaal van 103 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HOR DIJK. te Helder, zal ten overstaan van den al daar gevestigden Notaris HORDIJK, op Woensdag 29 December 1886, namid dags 2 uren, in 't Lokaal »de Toelast", publiek verkoopen: Het Nederlandsche Barkschip, genaamd: VICTORIA", vol- Jfcjp gens meetbrief groot 341 Regis- ter Tonnen of 966 M3, met des- jp?rr* zelfs rondhouten, staand en loo- pend Want, Ankers, Touwen, Kettingen, Zeilen en verderen Inventaris. Te bezichtigen aan de Binnenhaven. Breeder bij biljetten en notitiën, terwijl nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van den Makelaar OU DENHOVEN en van genoemden Notaris HORDIJK. te Helder, zal in de herberg genaamd: PRINS MAURITS", t© Nieuwe-Nie- dorp, op Woensdag 26 Januari 1887, voor middags 11 uren publiek verkoopen 1. Een HUIS en ERF, aan den Ooster- weg te Nieuwe-Niedorp, groot 3 aren 57 centiaren. 2. Een perceel WEILAND, achter en naast het vorige perceel, groot 1 hectare 56 aren 93 centiaren. 3. Een perceel WEILAND, achter het vorige perceel, groot 28 aren 40 centiaren. 4. Een perceel WEILAND, ten Noord westen van de 3 vorige perceelen, groot 2 hectaren 60 aren 70 centiaren. 5. Een perceel WEILAND, aldaar,groot 62 aren 10 centiaren. In eigendom toebehoorende aan Mej. de Wed. P. BIJHOUWER Kz. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HOR DIJK. Zuidstraat b. d. Nieuwebrug, heeft ontvangen prachtige Geldersche en Araerikaansche Bankethammetjes, Saucis de Belogne, Gerookt Vleesch, nieuw Cor- ned Beef en puike Geldersche Worst, welke artikelen in het klein, zeer dun uitge sneden verkrijgbaar zijn: Gerookt Vleesch 20 Ct. per ons. Gekookte Ham 15 Saucis de Boulogue 15 id. (extra fijn) 20 Corned Beef 8 vergelijke H e ij b I o m 's prima kwaliteit Roomboter- banket met het Knoei- of Vetbanket, hier alom voor 60 Ct. verkocht! Prijs van mijn primaROOMBOTERBANKET 80 Cent per half KC. SfT" AC iWT &tr Dagelijks versch. H. A. HEIJBLOM. Opruiming van de nog voorradige WINTER MANTELS, tot zeer lage prijzen. oplage 37000 exemplaren per dag, (ieder exemplaar bevat 2 a 5 bladen); prijs per 3 maanden f 2.50, met Zondagsblad f 3.00. Wie zich van af heden tot 1 Januari a. s. abonneert, ontvangt de nog verschijnende nummers tot 1 Januari mr GEATIS. De Agenten voor Helder en Nieuwediep, J. C. DE BUISONJÉ ZOON. Jassen, Mantels, Rokken, Doe ken, Stoffen per El, zooals Duffel, Baai, Bever, Flanel, enz. enz. J SCHAGBR. Spoorstraat. Beste Koffie 55 Cent. HELDERSCHE en NIEÜWEDIEPER MELKINRICHTING. Versche BOTER 70 Ct. per Va Kilo. Belegen 60 Va Zoete WEI Va Liter. Fijne Natuurboter 65 Ct. p. 5 ons. Beste 60 5 Fijne Margarine-Boter 45 en 50 5 Beste 35 40 5 Goede 25 30 5 WtéEËB**' Zfer net .stukjes Margarine-Boter van 5 ons, per stukje 271/,, 30, 35,37l/a 42l/s Ct. F. RIESSELMANN. De ondergeteekende houdt zich min zaam aanbevolentot het maken en repareeren van alle in bovenge noemde metalen voorkomende werk zaamheden. Solide bewerking. Lage prijzen. Achtend, Zuidstraat 32, Loodgieter, Zinkwerker en Blikslager. Bij de Wed. P. MOOR, in de Koningdwarsstraat, weder een best PAARD geslacht. Lapjes 121/a Ct. Rollade 15, Biefstuk 2 2 Va Ct. Alles per 5 ons. Alle kwaliteiten in Witte, Zwarte en Gekleurde WOLLEN en SAJETTEN. VERKOOPHUIS >3 SCHEERMESSEN. SCHEERZEEP. SCHEERSPIEGELS. SCHEERKWASTEN. SCHEERP0EDER. SCHEERD0ZEN. SCHEERP0TTEN. SCHEERKWASTENKOKERS. SCHEERMESÉTUIS. SCHEERRIEMEN, SCHEERRIEMENP AST A. Jacques van Rosendael. Aan de bewoners van Eierland en de Cocksdorp wordt bekend gemaakt, dat Stoelen van allerlei soort, net en solide worden gemat door J. K A L I S, te de Cocksdorp, Texel. MARGARINE-BOTER, van af 25, 30, 35 Cts. en hooger per 5 ons. NATUUR BOTER in verschillende soorten. REUZEL 30 Cts. per 5 ons. HAMMEN, ROOK- VLEESCF, SAUCISSE DE BOULOGNE, Eerste kwaliteit GELDERSCHE WORST. R. MAALSTEED. A. L. BUTER, in de Vijzelstraat, is nog ruim voorzien van: puik beste Meppeler GRASBOTER, voor kwaliteit wordt ingestaan, bij het vaatje van ruim 10 kilo 52Va1 Per eQkel pond 57Vs Ct., ook stukjes BOTER, van ruim eeu pond, vau 30, 35 en 40 Ct. Gerookt SPEK, 28 Ct. per pond, WORST 40 Ct., versche gerookte HAMMEN, tegen 30 Ct. per pond, puik best RUNDVET 22 Ct., REUZEL 24 Ct. per pond. Wegens opruiming. Een party electr. schellen, draad, elementen, enz. beneden fabrieksprijs. Een compleeteSchelinrichting, spotprijs f3 25. B« M. HILDERING, Kannalweg 42. Mooie Bankethammen, van af f 1.70 prachtige Voor- en Achterhammen, van af f 2.00 en honger; stikjes Gemokt Vleesch, van af f 2.00; alsmede Saucis de Boulngne; alles per ons uitgesneden verkrijgbaar bij H. RIESSELMANN. KKSK met sierlijke Schrijfletter, Go tisch, Antiek of Randschrift, verpakt in keurige étuis, worden ten spoedigste geleverd door de Handelsdrukkerij £§y 0. DE BOER Ir., Koningstraat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3