't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER. NIEUWEDIEP EN TEXEL. Woensdag 29 December 1886. Veertiende4 Jaargang. Kennisgeving. NIEUWSTIJDINGEN. JCXIOUJJ. HELDER. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent- Elke regel meer 5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn Gelijk voorgaande jaren, zal er ook nu weder in ons blad van 1 Januari, gelegenheid bestaan, tot het plaatsen van ADVERTENTIËN als aan Familie, Vrienden en Bekenden, tegen 25 Cent per advertentie. Deze Adverten tiën worden aan genomen tot DON DERDAGAVOND. Aan onze geabonueerden (pfgpHSy buiten de gemeente wordt w verzocht 't Abonnementsgeld ^Vliegend Blaadje" 4e kwartaal 1886, te willen overmaken in postzegels of per postwissel, vóór 5 Januari 1887, zullende anders daarover met 10 cents verbooging per post worden beschikt, DE UITGEVERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, brengen ter open bare kennis, dat de 2e suppletoire kohieren van den Hoofdelijken Omslag en der Be lasting op de Hondendienstjaar 1886, door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, bij besluit van den 15 Decem ber 1886, zijn goedgekeurd en beden in afschrift, gedurende vijf maanden, op de Secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing nedergelegd. Helder, 24 December 1886. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. HELDER, 28 December 1886. Van een bevriende band ontvingen wij het volgende, dat wij gaarne een plaatsje geven. Elke mededeeling over i^deze zoo zeer gevreesde kinderziekte kan wellicht iets bijdragen, om deze gevaar lijke ziekte te doen verminderen. Group. Beter laat, dan nooit; zoo dacht ik er ook over en daarom laat ik bier een op stel volgen, betreffende de zoo gevreesde kinderziekte, n. 1. group, dat mij een paar dagen geleden in een Fransch tijdschrift onder oogen kwam. Genoemd opstel was van den volgenden inhoudIn 1884 bood docter Duthil aan de Academie de Medecine een werk aanwaarin hij de behandeling bloot legde, die hij met goeden uitslag bezigde om de vreeselijke operatie, die de moeders zoo zeer vreezen, te vermijden. Zoodra de eerste verschijnselen van de kwaal zich vertoonden, plaatste hij aan het voet einde van het lijdende kind, een aarden of ijzeren pot, waarin zich teer bevond, die met geest van terpentijn overgoten was. Dit werd aangestoken, terwijl de kamer goed gesloten werd gehouden. De zich verspreidende scherpe en dikke rook werd gretig door 't kind opgenomen, zoodat de velletjes en vliesjes van zelf loslieten en door het kind werden uit geworpen, zoodat de verstikking voorbij was. Hij waschte alsdan de keel meteen sponsje, bevochtigd met een oplossing van kalium-chloraat. Mocht zich het verschijnsel nog eens voordoen, dan wordt de behandeling her haald. In verscheidene hospitalen te Parijs heeft men dit middel aangewend en ze er d i k w ij 1 s met goeden uitslag. Hedenavond vergadering van den gemeenteraad, tot het behandelen van de navolgende punten 1. Herstemming voorstel herziening sehoolgeldheffing2. Idem belooning be diende Secretarie3. Idem vergoeding aan kerkbesturen4. Benoeming Gemeente bode 5. Verslag Commissie gemeente reiniging 6. Besluiten herziening belas tingen 7. Benoeming van leden bestuur Weeshuis; 8. Verordering Commissie bijstand gemeentewerken 9. Benoeming ambtenaar Burgerlijken Stand10. Mede deeling ingekomen stukkin. Vrijdag 14 Januari s. zal ten raadhuize alhier, worden aanbesteed: het onderhoud der straten en wegen in de gemeente Helder, en het onderhoud dor gemeente-gebouwen. Op 15 dezer ontbraken bij de re gimenten infanterie 183 korporaals en waren aanwezig 63 sergeants-titulair en 161 korporaals, ter bevordering tot ser geant of fourier geschikt, doch die moeten wachten op vacatures. Men meldt uit Maassluis van 25 dezer Het Engelscbe stoomschip »Egret," van Londen met stukgoederen naar Rotter dam, is gisterennacht ongeveer 3 uren bij het binnenkomen door de hooge zee op den lagen strekdam bij het zuiderhoofd van den Nieuwen Waterweg vastgeraakt en blijven zitten. Reddingbooten van hier en den Hoek van Holland, henevens sleepbooten van den sleepdienst L. Smit Co. hebben te vergeefs getracht het schip te naderen, doch konden geen hulp verleenen, daar zij zelf groot gevaar liepen om op den dam verbrijzeld te worden. 's Namiddags omstreeks 1 uur verliet de equipage van de >Egret,' met eigen 3 booten het schip, doch de booten sloe gen dadelijk om, waardoor de loods Stee houwer, benevens 6 man verdronkende kapitein en verdere bemanning kwamen zwemmende en met behulp van verschil lende personen aan land. Door kapitein T. Klop, van de sleep boot Zuid-Holland, werd de eerste ma chinist van de >Egret", opgeviseht, die nog teekenen van leven gafhet mocht hem echter niet gelukken bij den dren keling het leven weder op te wekken evenmin slaagden daarin de twee genees- heeren die zich aan boord begaven van de Zuid-Holland, welke inmiddels naar hLé^^estoomd was. Heïiifcoomschip heeft roer en achtersteven verloren en is lek. Yolgens later bericht is de toestand van het stoomschip »Egret" onveranderd. Kleine vaartuigen zijn langs zijde, om, zoo mogelijk, van de lading te bergen. Aan de weduwen der officieren van de landmacht, leden van het officiers weduwen-fonds, zal bij de uitbetaling van het hun toekomend pensioen over het 4e kwartaal van dit jaar, een buitenge wone toelage worden uitgekeerd ten be drage van 20 pet. van het jaarlijksch pensioen. De gunstige toestand van het fonds heeft de directie tot deze uitkeering in staat gesteld, die zeker bij velen der betrokken weduwen hoogst welkom zal zijn. Het hof deed Vrijdag jl. uitspraak tegen Fortuin en Van der Stadt. Het nam de hun ten laste gelegde feiten als be wezen aan en veroordeelde appellant tot de hun door de rechtbank opgelegde straf, nl. zes maanden celstraf, de tijd hunner preventieve hechtenis, in mindering. De beide beklaagden teekenden van dat vonnis cassatie aan. Een magnetisch gemaakte naald heeft te Utrecht, uit de hand van een meisje een stukje van een afgebroken naald, dat door andere middelen niet was te vinden, getrokken. De magnetische naald werd aan een katoenen draad opgehangen en werd door de gewonde hand sterk aangetrokken, en, terwijl deze heen en weer werd be wogen, duidde de naald een punt aan, dat door een inktstipje werd gemerkt. Op deze plaats werd een diepe insnijding gemaakt en er werd «en stukje van een naald, dat ongeveer tien millimeter lang en diep in de hand was gedrongen, voor den dag gehaald. De Lutine-tentoonstelling in het Tolhuis te Amsterdam is nog gedurende de maanden Januari en Februari geopend. De opbrengst der toegangsgelden komt ten goede aan het „Willem Barendsz- fonds" op Terschelling. Wat men in de Haagsche spreek taal verstaat onder op het land werken Wel, Kareisen, hoe gaat het thuis en met de kinderen? Patent, mijnheer, de oudste werkt nu al zes jaar op het land. Zoo, is de jongen boer geworden Vraag wel excuus, mijnheer, hij werkt op de landsdrukkerij. (Dbld.) ■r* Om 't nut, 't-'doel en de voordee- len der Rijkspostspaarbank meer onder ieders oog te brengen plaatsen we voor onze lezers 't volgende Door middel dezer, door den staat gewaar borgde instelling, kan iedereen zijne spaar penningen op gemakkelijke wijze veilig en vruchtdragend beleggen, en zich wapenen te gen den kwaden dag. Alle postkantoren en bijna alle hulpkan toren der posterijen zijn gedurende de gewone kantooruren, doch niet vóór 9 ure 's morgens en niet n& 9 ure 's avonds, voor den spaav- dienst opengesteld. Spaarboekjes, waarin door de postbeambten achtereenvolgens alle inlagen en terugbeta lingen worden aangeteekend, zijn kosteloos verkrijgbaar. Men kan niet minder dan 25 cents inleggen. Wie enkele stuivers wenscht te sparen, kan aan bet kantoor of bij de depothouders van postzegels kosteloos formulieren bekomen, voor zien van 20 vakjes voor de aanhechting van even zooveel frankeerzegels van vyfcent, Zijn alle vakjes gevuld en vertegenwoordigen de aangehechte zegels een waarde van een gul den, dan kan dat formulier als een gewone inlage van f'1 op het kantoor worden aange boden. Ten behoeve van schoolspaarbanken worden door den directeur der Rijkspostspaarbank, op aanvrage van de hoofden van scholen, ook dergelijke formulieren "verstrekt, die honderd vakjes bevatten ter aanhechting van postze gels van één cent. Eenmaal in de zeven dagen kan men, op vertoon van het boekje op het kantoor waai de eerste inlage geschiedde, een soin van 25 gulden of minder, mits niet uitmakende het geheele tegoed, terug ontvangen. De terugbetaling van grootere sommen en de opheffing der rekening kunnen worden ver kregen door tusschenkomst van den directeur der Rijkspostspaarbank. Men heeft zich daar toe slechts, met vertoon van het boekje, tot een der kantoren te wenden. Alleen de inlegger zelf, zijn gemachtigde of wettelijke vertegenwoordiger kan terugbetaling erlangen. Bewoners van het platteland kunnen, ter verkrijging van een spaarbankboekje, tot het doen van inlagen of het verkrijgen van te rugbetalingen, gebruik maken van de tusschen komst der postboden. De boekjes der Rijks postspaarbank hebben een nationaal karakter. Op alle kantoren, die voor den spaardienst geopend zijn (in het gansclie Rijk), kan er op worden ingelegd en terugbetaald. De rente bedraagt 2.64 pet., gelijkstaande met 11 cent van elke honderd gulden in een maand. De rente gaat loopen op den ln of den 16n der maand, die volgt op den dag waarop de inlage is geschied. Jaarlijks behoort elk boekje, in de maand waarin de eerste inlage is geschied, ter hij- schrijving van de rente, die over het laatst afgeloopen jaar verschuldigd is, aan den di recteur der Rijkspostspaarbank te* worden ge zonden. Brieven aan den directeur der Rijkspost spaarbank, te Amsterdam, zijn vrij van port. Omslagen, ter verzending van boekjes of brie ven aan bovengenoemd adres, zijn op alle kantoren kosteloos verkrijgbaar. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot een der kantoren of tot de directie. De tunnel onder 't Kanaal, tusschen Engeland en Frankrijk, welks uitvoering, zooals men weet, begonnen, maar weder gestaakt werd, komt nu in Engeland weder meer ter sprake. Sir William Watkin lieeft, in een ver gadering van aandeelhouders der onderne ming, verklaard, dat het reeds voltooide gedeelte van de tunnel (2000 meter onder de zee), volkomen droog gebleven is, en dat de kalksteenwaardoor zij geboord is, niet afbrokkelt, maar aan de lucht blootgesteld, harder wordt. Er zal overgegaan worden tot een nieuw onderzoek van de tunnel, waaraan Lord Stanley of Preston, een zoon van Lord Derby, verklaard heeft te willen deelnemen, en waarvan de voorstanders der onderneming groote verwachtingen hebben. Zooals men weet, werden voor eenigen tijd 8 mannen van het Fransche oorlogsschip Pengouin door de Somalis, op de Noordwestkust van Afrika, ver moord, toen zij zich ongewapend aan land begeven hadden. Volgens een brief uit Aden, nu door den Temps openbaar gemaakt, zou die moord geweten worden aan de daar aanwezige Engelschen, die de inboorlingen tegen de Franschen had den opgezet, door hun wijs te maken, dat dezen het land wilde veroveren. De stoomboot »Fawn« uit Lha- nelly is, op de vaart van die haven naar Liverpool, ter hoogte van Holyhead met man en muis vergaan. De equipage was 12 koppen sterk. Weer een vreeselijke misdaad in Ierland wordt door de telegraaf medege deeld uit Armagh. Een aantal personen zijn daar gedrongen in het huis bewoond door den heer Proctor en verzochten eerst zijn twee-en-twintigjarigen zoon te spreken. Zoodra deze verscheen, kwam er een uit hoop met een dolk, die hem doodde. De oorzaak van dezen moord is onbekend. Deuzelfden avond zijn nog twee personen aangehouden. Door een vermogend Engelschman, Cox genaamd, is aan de Universiteit te Duudee een bedrag van 144.000 gulden geschonken, tot oprichting en instand houding van een leerstoel voor de ana tomie. De schenker dezer vorstelijke bijdrage wenscht deze handeling beschouwd te zien als een aaudenken aan 't gouden regeeringsfeest van Koningin Victoria. Dat ook in Engeland, evenals in Amerika, het tijdperk van verbetering in den handelstoestand aangebroken schijnt te zijn, bewijzen de openbaar gemaakte handelsstatieken van den Board ofTrade over de maand November. Zoowel in- als uitvoeren toonen een belangrijke toe name, vergeleken met de maand Novemb. 1885, namelijk respectievelijk 3.307.187 p. st. en 1.105.442 p. st., en wat vooral een verblijdend teeken is voor de Eng. industrie, de vermeerdering is hoofdzake lijk in de ruwe invoerproducten en de gefabriceerde uitvoerproducten. Lancas- hire betrok o. a. 600 000 centenaars ruwe katoen meer dan verleden jaar November, en de uitvoeren van garens en wollen stoffen toonen alleen een vermeerderde waarde van 1.043.023 p. st. Men meldt van Cadix, dd. 22 Dec. Bij de vuurtoren aldaar werd een fle3ch opgeviseht, waarin zich een stuk papier bevond, waarop het volgende geschreven was: Bark »Axel", van Helsingborg, is op 36° NBr. en 8° W.L, in zinkenden staat. Indien er geen hulp komt ziju wij verloren. Kapt. Axel. De dief, die op het postkantoor te Dantzig aan een bediende van de firma Steimig Co. een aangeteekenden brief met 3000 mark uit de hand rukte en daarmede op den loop ging, is gevonden, nadat hij de banknoten reeds gewisseld en daarvan 100 mark verteerd had. Het is een bakkersknecht, Franz Stolle ge- heeten, die reeds eenigen tijd buiten be trekking was. Ruim een jaar geleden is te Ham burg in de aldaar gevestigde filiaal der Rijksbank een brutale diefstal gepleegd. Een pakket, inhoudende 200.000 Mk. in bankbiljetten, werd bij die gelegenheid ontvreemd. De daders maakten zich met hun roof uit de voeten, en ontkwamen gedurende langen tijd aan de nasporingen der justitie. Eindelijk legde men te Parijs de hand op eenige personen, beschuldigd van diefstal, waaronder er twee voor kwamen, die, naar men meende te mogen onderstellenbetrokken waren bij den diefstal te Hamburg gepleegd. Niet onmiddellijk na hun arrestatie konden zij naar Hamburg worden over gebracht. Vooreerst had de justitie te Parijs een rekening met hen te vereffenen. Toen zij bun straftijd hadden afgezeten, werden zij opgezonden uaar Metz, alwaar insgelijks een openstaande rekening moest worden aangezuiverd. Toen zij zich van dien plicht noode hadden gekweten, stond de weg naar Hamburg voor hen open, wel te verstaan, onder geleide van een viertal stevige, beproefde agenten van politiedie dezer dagen naar Metz zijn gegaan om de beide vlugvingerige ge zellen van Mercurius af te halen. De gedwongen, zoowel als vrijwil lige landverhuizing van Israëlieten uit Rusland naar Amerika duurt nog steeds voort. In bet voorjaar was bet aantal landverhuizers het grootstin Mei 11. be droeg het 28,215. In de volgende niaan- .amia ^raere gemakken. ra</~-y den Heer D. DE LANGE, Kerkgracht. I J. LUIDINGA, Molenstraat. 4onderaugg- o__ ïeTrri maar .nuunawgg oij aen ne"ëï van der "WAL, Kaasmarkt,en Zaterdags bjj den Heer J. SPIJKMAN, Hotel »den Burg." den was het aanmerkelijk minder maar het bèdroeg toch nog altijd eenige dui zenden. Door de concurrentie van stoombootmaat schappijen is de overtocht van Hamburg naar New-York aanmerkelijk voor hen verlaagd. De vooruitzichten in de nieu we wereld zijn echter voor de meeste der landverhuizers slecht. In het noorden van Noorwegen wordt sedert eenige jaren geklaagd over de wal- vischvangst, waardoor deze dieren met algeheele uitroeiing bedreigd worden welke uitroeiing ten gevolge zou hebben, dat de haring niet meer in de fjords aau de kust werd gedreven. Om dat gevaar te voorkomen heeft de Regeering reeds bepaald dat er in Fin- marken, van 1 Januari tot 1 Juni, geen waivisclivangst uitgeoefend mag worden binnen een geografische mijl afstands van de kust. Maar men schijnt die beperking nog niet voldoende te achten. Want in een te Tromsö gehouden vergadering van 150 belanghebbenden is besloten, bij de Regeering aan te dringen op een alge heel verbod van het aan land brengen en verkoopen van walvisch op Noorsch grondgebied, voor den tijd van 10 jaren. De algemeene bewapening met re peteergeweren zal binnen enkele jaren een fait accompli zijn. Wat die veran dering zal kosten Milioenen bij milioe- nen. Oostenrijk zal invoeren het Mannlicher geweer, 80 schoten per minuut,, kosten 43 milioeu gulden. Frankrijk zal waarschijnlijk invoeren het Bell geweer, vermoedelijke kosten 100 milioen gulden. Duitschland heeft reeds 5 legerkorpsen bewapend met het Mauser geweeren heeft bovendien voor ieder man 2 gewe ren in reserve. Wat nog meer zegt Duitschland heeft reeds maanden lang zijne manschappen met dit nieuwe wapen geoefend. Het zal nog heel wat moeite kosten om den levendigen Franscbman aan dit wapen te wennen. Zij toch vu ren met de gewone wapenen gewoonlijk al veel te vlug. Lissabon, 24 Dec. Het Engelscbe pantserschip Sultan" stootte dezen nacht tegen het Fransche stoomschip Ville Victoria", zoodat laatst genoemde bodem zonk. Lissabon, 24 Dec. Het gezonken stoom schip Ville de Victoria," vertrok 17 Dec. van Havre naar Brazilië en arriveerde te Lissabon om aldaar meerdere lading in te nemen. Het Engelsche pantserschip Sultan, hetwelk des nachts door het bre ken der ankerketting op drift geraakte, kwam met de ram tegen het ten anker liggende stoomschip Ville de Victoria," waardoor het bijna onmiddellijk zonk. De schade van schip en lading wordt op 3 millioeD fr. begroot. De bemanning der Victoria bestond uit 43 man, van wie 24 zich redden door naar den wal te zwemmen. Van de 20 passagiers werd de helft gered. Een Engelsche dame, die behouden aan wal werd gebracht, verloor een tasch met f7000, welke zij om haar hals had ge hangen. De Ville de Victoria" was in tien minuten tijds verdwenen. De lading is grootendeels verloren. Te Liverpool is Zaterdagochtend een hevige brand uitgebroken in de groote inrichting van Lewis, waar allerlei soort van waren te koop zijn. In een kwartier tijd stond het groote gebouw over zijn geheele lengte in lichter laaie, terwijl de vlammen uit alle ramen der zeven ver diepingen uitsloegen. De straat was niet meer dan 10 voet breed en de hitte zóó groot, dat de huizen aan de overzijde groot gevaar liepen. Ondanks den ijver der brandweer brandde het geheele blok uit, zonder dat iets kon worden gered. In het gebouw bevond zich ook tijdelijk een menagerie. Alle dieren kwamen in ^de vlammen om, behalve de ijsbeer, die te midden van den vuurgloed in leven werd gehouden, daar eenige braudweer- raaunen steeds een flinke waterstraal op hem hadden gericht. De geheele schade wordt begroot op f3,OO0,ÖOOr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1