ZONDAGSBLAD YAN 'T VLIEGEND BLAADJE. Biljet van Inteekening. Advertentiën. HUI8DUINER KERK. J anuari 1887. Aan de leden der Herv. Kerk College „Entre Nous." Een ergerlijk politie-schandaal wordt door de Londonsche Pall Mali Gazette me degedeeld. Een politie-agent, Kavanagh "genaamd, bad een ouden wrok tegen een lief, fat soenlijk dienstmeisje, Annie Webb, met wie hij in stilte verloofd was geweest die hem den bons had gegeven omdat hij haar in Aug. 11. op een wan deling in Regents Park op onzedelijke wijze aanrandde. Een paar voorbijgan gers hadden het meisje toen bevrijd en Kavanagh was, onder het uiten van be dreigingen, heengegaan. Onlangs nu werd Annie, toen zij 's a- vonds een boodschap deed, door Kava- nagh bij een arm gegrepen en naar het politie-bureau in Tottenham Court-road gebracht, wegens dronkenschap, het uiten van gemeene taal en het veroor zaken van een volksoploop", zooals de politie-agent verklaarde. Daar moest zij, in een koude cel opgesloten, den nacht doorbrengen en den volgenden morgen werd zij in den gevangeniswagen met al lerlei uitschot van London's straten naar de politie-rechtbank van Marlboroughstreet gebracht. Daar herhaalde Kavanagh on der eede zijn beschuldigingen, maar Annie werd, na op hare beurt gehoord te zijn, vrijgesproken. Zij keerde toen naar haar dienst terugmaar daar werd zij zonder getuigschrift ontslagen. In den avond van dien dag werd ook Aunie's vader, een bejaard, algemeen ge acht bakkorskecht, die Kavanagh ging opsporen en in vrij krasse termen zijn gedrag laakte, door Kavanagh en een an der politie-agent, ook al wegens dron kenschap en het veroorzaken van een volksoploop, opgepakt en naar het bureau gebracht. »We zullen je wel leeren," zoo verklaarden de agenten. »dat wij je meesters niet je dienaars zijn." Webb liet echter om zijn patroon zen den, en deze gaf een borgstelling voor hem. Den volgenden dag verscheen de oude man voor de politie-rechtbank, maar ook hij werd, na verhoord te zijn, vrij gelaten. Hij en zijn dochter hebben zich nu tot het hoofdbestuur van politie gewend. Sir Charles Warren heeft een onderzoek doen instellen, en waarschijnlijk zullen de beide schuldige politieagenten niet al leen ontslagen, maar ook streng gestraft worden als een afschrikkend voorbeeld. Waarvoor de staart van een Chinees al niet goed is. De Chineesche vrouw Pe Nio In Gang Kanaga had meer dan genoeg van de ruwe wijze waarop haar lief zoontje met haar zoo zuur verdien- dendej penningen omsprong. Zij besloot daar voorgoed een eind aan te maken. Toen hg op een goeden dag thuis kwam pakte zij hem plotseling bij den nek sneed hem, voor hij het wist, den staart vlak boven de kruin af. Zoonlief was wel woedend, maar de oude vrouw had haar doel bereikt; het zoontje, be vreesd zich zonder staart op straat te vertoonen, mag nu geduldig tehuis blij ven, tot het hoofdhaar weer een fat soenlijke lengte heeft bereikt. Geduren de dien tijd maakt hij dus zeker buiten de woning geen verteringen eu daarbin nen kan zij zelf een oogje op hem hou den. Het middel was, zooals men ziet, nog zoo kwaad niet bedaeht. (Bat. Niewsbl.) Yan tijd tot tijd vallen er in de Stille of Zuidzee treurtooneelen voor, die maar al te zeer bewijzen, dat de inboor- lingen van sommige eilandengroepen al daar een hoogst gevaarlijke menschensoort zijn. Zoo deelt onder anderen de Argus, een te Melbourne verschijnend blad, me de, dat den 14n Sept. 11. de kapitein en de geheele bemanning der Engelsche brik Emily, door inboorlingen van het eiland Johanuet, behoorende tot den archipel !der Louisiaden, werden vermoord. Het schip zelf werd door hen, na geplunderd te zijn, in brand gestoken, zoodat het op f19 vadem zonk. Het doel waarmede de Emily zich in deze watereu bevond, was de parel visscherij, en de kapitein had de onvoorzichtigheid gehad zeven inboorlin gen in dienst te nemen, om bij dit bedrijf behulpzaam te zijn. Op den genoemden datum was de geheele equipage in de sloep met de parel visscherij bezig, en was de kok alleen aan boord achtergelaten met drie inboorlingen, die voorgaven ziek te zijn. Op zeker oogenblik wisten de vier overige inboorlingen, die met de sloep meegegaan waren, deze te doen kantelen, zoodat al hun makkers in zee vielen behalve één, dien zij, terstond met een stuk hout dood sloegen Daarop be gaven zij zich ijlings naar de Emily, haal den vandaar een geweer en schoten de schepelingen dood, die zich nog met zwem men poogden te redden. De kok alleen had inmiddels onder de handeu der zoo genaamde zieken reeds zijn dood gevon den. Engelsche oorlogsschepen zijn naar de plaats der gruweldaad vertrokken. Ingezonden. Wieringen, 27 Dec. 1886. WelEdele Heer Toen ik verleden Woensdag uw „Vliegend Blad" ter hand nam, was ik zeer teleurgesteld over het geplaatste nieuwsbericht uit Wieringen. Voor iederen Wieringer is dit bericht onzin geweest en bovendien voor onzen brievengaarder en post- schipper Jan Baijs, eene aantijging van plichts verzuim, wegens betoon als gunst, van datgene, wat dienstplicht is. -Dat bericht, zooals het u door uwen agent is toegezonden, was door mij opgesteld, op verzoek van iemand, die het jammer vond, dat zoo zeld zaam eenig verslag van wat er hier omgaat en gebeurt, in de nieuwsbladen verschijnt. Op zijn verzoek schreef ik mijn bericht, dat waarschijnlijk door u is aangemerkt als een hatelijkheid op onzen brievenbesteller. Daarom waarschijnlijk hebt u de woorden: als gunstbetoon verzacht. Dit behoefde volstrekt niet, want alle levering van postzegels enz. door hem aan huis, is on verplicht; alleen, gedurende zijne bestelling, is hij hiertoe gehouden. Dat u mijn bericht zoo veranderd hebt, als u het gedaan hebt, hebt u kunnen doen, tengevolge van volslagen onbekendheid met ons eiland. Van het hoofddorp, hebt u gemaakt Hoofddorp, als woonden wij in Haarlemmermeer. Uit bovenge- plaatste nieuwstijding zal n duidelijk gebleken zijn, dat wij op ons hoofddorp geen brievengaarder hadden, die nalatig was. Onze eenige brieven gaarder aan de Haukes, heeft zich bet bericht, zooals het door u is geplaatst, min of meer aan getrokken, naardien hij bet mogelijk aebtte, dat hoogergeplaatsten het bericht uit Wieringen lezend, zouden gaan denken: wij hebben over de •plichts vervulling van Baijs te gunstig gedacht.' WelEdele Heer! Om alle misverstand thans voorgoed uit den weg te ruimen, verzoek ik u vriendelijk, bovenstaande, zoo spoedig mogelijk in ,,'t Vliegend Blaadje" te plaatsen. Ik heb de eer te zijn: Uw dw. dienaar, Q. J. TEN BRUMMELER ANDRIESSE, Hervormd Predikant te Hypolitashoef. Marine en Leger. De dirigeerende officier van gezondheid 2e kl. H. L. Reeder zal vooralsnog niet naar Oost- Indië vertrekken, doch in Januari a. s. vooreen geneeskundige commissie verschijnen. De kapitein-ingenieur P. G. van Schermbeek, die onlangs uit Japan terugkeerde, wordt met 1 Januari a. s. ingedeeld bij het korps genie troepen te Utrecht. Aan den machinist der le kl. v. c. W. J. Vermeer, dienende a. b. Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam, is uitgereikt de zilveren medaille voor 24 jaar eerlijken en trouwen dienst. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Koningin Emma, van Bata via, is 25 Dec. te Amsterdam aangekomen. Het stoomschip Burgemeester den Tex is 24 Decemb. van Amsterdam te Batavia aan gekomen. Het stoomschip Voorwaarts vertrok 25 Dec. van Amsterdam nnar Batavia. Het stoomschip Prins Alexander vertrok 25 Dec. van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip Prinses Marie vertrok 25 Dec. van Port-Said naar Batavia. Het stoomschip Prins v. Oranje, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 27 Dec. te Suez. Het stoomschip Sumatra, van Arasterdam naar Batavia, arriveerde 26 Dec. te Marseille. Marktberichten. Hoorn, 24 Dec. Tarwe f7 a 8, Gerst 4,50 a 5,75, Haver f3 a 4, Erwten: Witte f 10 a 12, Groene f 12 a 14, Grauwe f 16 a 18, Vale f 12 a 16, Bruine boonen f 10 a 11, 5 Paarden f40 a 90, 230 Schapen f24 a 28, 75 Lammeren f14 a 20, 11 Kalveren f14 a 26, 50 Yarkens f14 a 26, 58 Biggen f 4 a 8, 70 Kippen 0,90 a 2, 750 Kipeieren f7 per 100, 1141 koppen Boter f0,50 a 0,60 per kop. Visscherij-Beriehten. 27 December. Voormiddag binnen 2 sloepen. Schipper H. de Korte, met 3100 schelvisschen waarvan 900 levend, per 100 f 23.50. Schip per J. dc Waard met 2600 schelvisschen, waarvan 850 levend, per 100 f 25. POLITIEÏ. Gevonden voorwerpen Adres Bureau I, een KINDERSOKJE Bureau II, een KLUW GAREN en een SLEU TEL. Uitlinippen s. v. p De ondergeteekende wenscht zich tot wederopzegging te abonneeren op het ZONDACSBLAD tan ,,'t Vliegend Blaadje." woonplaatsNo. naam l Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 24 tot 28 Dec. ONDERTROUWD: GEHUWD: Geene* BEVALLEN: M. Kouseband, geb. Doorn, d. H. Ran, geb. Molenaar, d. J. Wijker, geb. Prins, z. M. Korver, geb. Quast, z. M. dc Pagter, geb. Donker, d. M. R. Muller, geb. Schraver, z. OVERLEDEN: H. Zwaai, 8 ra. J. Perdu, 53 j. J. Delij, 1 ra. H. A. Hennekam, 35 j. A. L. Oetelmans, 22 ra. J. Deutekom, 6 m. Vervolg der Berichten. Met het Kerstfeest zijn de leerlin gen der verschillende Zondagsscholen al hier, in hunne respectieve kerkgebouwen, onthaald op versnaperingen, geschenken, boeken, enz. Een en ander afgewisseld door opwekkende toespraken en kinder gezangen. Zondag jl. nam Ds. C. G. Bach, als predikant bij de Herv. Gemeente al hier, afscheid van zijne gemeente, wegens zijne benoeming als predikant bij het leger in N.-Indie. Een breede schaar van belangstellenden was in het kerkge bouw verzameld. Bij het einde zijner rede zong de gemeente den vertrekkenden leeraar het laatste vers ran Psalm 121 toe. De heer S. D. van Campen, admi nistrateur vau het Militair Hospitaal al hier is benoemd tot administrateur 2e kl. van het Militair Hospitaal te Leiden, in gaande 1 Januari a. s. Iu het lokaal Tivoli alhier zal op Woensdag 29 dezer de derde Volksbij eenkomst in dit seizoen plaats hebben. Deze bijeenkomst zal, naar wij vernemen worden opgeluisterd door de medewerking van eeu Kinderkoor, uit niet minder dan 100 zangers en zangeressen bestaande, onder leiding van den heer W. Kuyk. We twijfelen niet, of velen zullen zich opgewekt gevoelen om op den aange wezen avond een bezoek aan Tivoli te brengen. Een zeer groot aantal dakgoten zijn hier gisteren in den loop van den dag door de massa's natte sneeuw, welke van de daken kwam glijden, naar beneden gevallen. Van ongelukken vernamen we gelukkig niets. Door de vele sneeuw zijn gisteren alle treinen te laat te Amsterdam aange komen, waardoor de aansluitingen werden gemist. De trein van Enkhuizen, die om zeven uur te Amsterdam moest zijn, kwam eerst om 10 uur. De sneeuw lag op som mige plaatsen wel ruim een meter hoog. Trein 125, welke gisterenavond ten 8.25 van Amsterdam naar Helder zou vertrekken, ondervond een half uur op onthoud, door het ontsporen van een waggou 8e kl., op het kruispunt bij Am sterdam. De trein kwam hier 45 min. te laat aan. Zou dag jl. brak er brand uit in 't winkelhuis, bewoond door den heer E. Jacobs. Hoewel het gevaar zich aanvan kelijk dreigend liet aanzien, is door spoe dige hulp, ook vau huren, de voortgang der brand gestuit. Gedurende de vorige week werden uit het alhier gezonken Engelsche fregat Brambletye 71 balen lijnzaad geborgen. Naar men mededeelt is de portefeuille van mariue aaugeboden aan den kapt. t. z. C. H. Bogaert, thans commandant van het eskader in West-Indië, en aan den kapt. t. z. C. H. Le Bron de Vexela, laatste lijk commandant van den Nautilus." Beiden hebben er voor bedankt. Ons bericht uit Wieringen, over de betere regeling der postdienst aldaar, in het No. van Woensdag 22 Dec. 11., is eenigszins onjuist geweest, wat betreft het bekomen van postzegels, enz., en ver wijzen we daarom naar het ingezonden stukje van den heer G. J. Ten Brummeler Andriesse, te Wieringen, in dit no. voor komende. Oude Schild, 27 Dec. Door de rederijkejskamer »Heije" alhier, werd gisteren ten tooneele gevoerd, het drama: »Jeanne, de vrouw van den dia mantslijper". De uitvoering was in een woord voortreffelijk. Alle rollen werden naar behooren afgespeeld. Het nastukje, dat een dubbelen titel had, waarvan alleen vermeld was: »Van kwaad tot erger," wekte door de bijzonder koddige opvoering bijna onophoudelijk den lachlust op. De talrijk opgekomen belangstellenden, brachten een genotvollen avond door. Terschelling, 26 Dec. Het Noorsche schip Aeolus, kapt. Jacobson, van Bremer haven naar Marocco, is alhier met be langrijke schade binnengesleept na op strand te hebben gezeten. Dover, 24 Dee. Door de Texelsche loodskotter no. 5. werd hier hedenochtend aangebracht kapt. Hawkins eu equipage van het driemast schoenerschip Tar, van Amsterdam met koolteer naar Londen welk schip gisteren ten 11 v.m. bij de Galloper werd verlaten, ten gevolge van het breken van den achtersten teerketel, waardoor de kajuit volliep en al de proviand bedorven werd. Gisteren zouden de duikers naar de »Stella" gaan onderzoeken of er nog kans bestaat om het stoomschip van strand te brengen. Bij Kamperduin is Vrij dag gestrand de Dee'asche 3-mast schooner Brunhild." her wa De sleepboot Hercules is hier onver richter zake van Kamperduin terugge keerd, daar de Brunhild zoo hoog op strand zit, dat er geen mogelijkheid be staat om het schip vlot te sleepen. De equipage had met eigeu boot het schip verlaten eu was te Petten geland. Het schip is nog hooger op strand geko men. Men is reeds bezig het af te tuigen. Met Heldersche vletterlieden is accoord gemaakt het bij Kamperduin gestrande Deensche schip Brunhild voor 3372 pCt. te lossen en in vlot water te Uit Scheveningen wordt het over lijden gemeld van den hoofdingenieur J. Dirks, wiens naam als waterbouw kundige zoowel binnen als buiten ons land met roem hekend was. Men kent het belangrijk aandeel, hetwelk de heer Dirks heeft gehad in de uitvoering van het Noordzeekanaal van Amsterdam, en niet minder hoe hij in menig opzicht de rechterhand van De Lesseps werd geacht bij de Suez- en Panama-werken. Door tal van huitenlandsche Regeeringen werd zijn raad bij herhaling gevraagd en op hoogen prijs gesteld. De overledene, die ook gedurende eenige jaren door Amsterdam was afge vaardigd naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal, woonde in de laatste jaren zijns levens te 's Gravenhage. Mogen we, ondanks het dooiweder, een beroep doen op de weldadigheids- voor onze kleine gevederde vrienden, de musschen, die door de sneeuw op de daken en de tuinen 't noodige voedsel missen, als we hen geen kruimpjes toewerpen Geen aangenamer straf dan provoost voor Amsterdamsche schutters. Ten min ste volgens »de Amst." is het eten zeer smakelijk en de provoost lekker verwarmd. Dezer dagen kwam dan ook een werkloos schutter, die nog iets op zijn kerfstok had, vragen of men hem niet kon arresteeren, want hij had gehoord dat den anderen dag groote boonen met spek tot liet pro voostrantsoen behoorden en daar was hij zoo dol op. Uit Wageningen sehrijft men Op dan eersten Kerstdag, morgens te 4 uur, is op de hofstede Groot Ach terveld een moordaanslag gepleegd op den bewoner dier boerderij Van Veld huizen. Twee zijner zoons hadden zich naar ke kerk begeven, terwijl de vrouw en één zoon zich te huis bevonden. Op den man werden, terwijl hij in bed lag, door een onbekenden dader verscheidene schoten gelost. Een kogel ging hem door den hals, een ander kwam in den rech terarm terechtook aan zijne handen is hij gewond. De verwonde is uit zijn huis gevlucht. Zgn toestand geeft nog hoop op behoud. De officier van justitie uit Utrecht heeft reeds een onderzoek inge steld. De brievenbesteller te Zaandijk, die verdacht werd landsgelden ten eigen bate te hebben gebruikt, blgkt onschuldig te zijn. De verteeringen betaalde hij uit zijn portemonnaie. Aau het bij den ont vanger gehaalde geld ontbrak geen cent. Den 17en November is het ram- torenschip Prins Hendrik der Nederlanden uit het bassin te Soerabaya kunnen ver trekken, waarin het bijna een vol jaar in reparatie gelegen heeft. Wel is de machine van het kostbare schip nog niet geheel wat ze behoorde te wezen, maar daaraan valt weinig te ver anderen. Daardoor zal dan ook in de practijk nimmermeer het volle aantal sla gen in de cilinders worden verkregen waarop bij den bouw gerekend is en dus het schip nooit meer, ook al kwam het geheel schoon uit het dok te Singapore, werwaarts het via Batavia zal vertrek ken, zijne volle vaart kunnen bereiken. Het is inderdaad jammer van die sche pen, dat ze, hij al hunne goede eigen schappen, hier zoo weinig werkelijk nut kunnen stichten en zulke dure houpaard- jes zijn. Op de reede te Batavia is bij het lossen der lading van de „Limburg" een ongeluk gebeurd. Een vat ruw karbol- zuur werd opgeheschen, toen, terwijl het reeds zeer hoog opgehaald was, het vat uit den ketting gleed en in het ruim terugviel, waar het, op een dwarsbalk neerkomende, uiteeusprong, en zijn bran dend scherpen inhoud over 't lichaam van 3 koelies goot, van welke de eene, toen men te hulp kwam, reeds onder de hevige pijn bezweken was. De beide anderen, ook buiten kennis door de pijn, zijn in treurigen toestand naar het stadsverband gevoerd en den volgenden morgen is een hunner overleden. trekje heeft gehuurd, meldt zie om werk. „Maar, mijn goede man," zegt de u„ „ik heb al mijne dienstboden meêgebracht. - Ik zou geen werk voor je kunnen vinden." „Och, u moest eens weten, hoe weing ik maar verlang te doen," is het antwoord. Weet u er dan nog niets van. juffrouw Marie dat ik met uw vriendin Adele sedert drie maanden verloofd ben? Neen, zij heeft er nog geen woord van ge zegd. Och, wat zal ik u zoggen, zij weet het zelf ook nog niet. Ik wil er haar met Nieuwjaar mee verrassen. Heldersche Moppen. Iemand, die thuis veel overlast had van ratten en muizen, kocht in de stad bij een boekverkooper een werkje, getiteldOnfeil bare middelen tot het verdelgen van ratten en muizen." Toen hij den volgenden dag zijn boekje eens wilde raadplegen, bleek het hem, dat de mui zen het vernield hadden. „Een mooi ding," riep de man toornig uit, „dat boekje deugt ook geen lor." o— EEN WERKELOOZE. By een dame, die voor den zomer een op Bevallen van een Zoon, J. A. TEN HACKEN—REIS. Helder, 28 December 1886. Algemeene kennisgeving. Geboren PIETER en PIETERTJE, Zoon en Dochter van J. NELIS en T. NELISHemelrijk. Amsterdam, 25 December 1886. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Dochter A. RIJKERS—KRUL. Helder, 27 Deaember 1886. Heden, 25 December, overleed in I den ouderdom van 53 jaren, mijn geliefde echtgenoot JOHANNES PERDU. Wed. J. PERDU- GRONDHOUT, en Kinderen. Heden werd ons ouderhart diep getroffen door het afsterven van onze eenigste lieveling ADRIAAN, in den jeugdigen leeftijd van bijna 4 maanden. Helder, 22 December 1886. A. MOLENAAR. E. MOLENAAR—Snooij. Heden overleed onze jongste lie veling ALIDA LOUISEin den aauvalligen leeftgd van circa 2 jaren. Helder, 26 December 1886. P. OETELMANS. C. G. OETELMANS, BOOGMANS. Heden overleed onze beminde Vader TEUNIS KROONSTUIVER, in den hoogen leeffijd van bijna 80 jaar. Een korte maar hevige ziekte maakte een einde aan zijn werkzaam leven. Helder, 27 Dec. 1886. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. De ondergeteekende betuigt bij deze zijn dank aan de Directie der Onder linge Brandwaarborg-Maatschappij „D E PHENIK S," te Amsterdam, voor de spoedige en nette regeling en afdoening der schade, den 3en December 1886 bij hem voorgevallen. Helder, 25 December 1886. P. DE JONG, Vijzelstraat Q 487m. Ieder wordt gewaarschuwd geen geloof te slaan aan den leugen, die gesproken is door den zoon van Faber, Turf- en Steenkolenhandelaar, ten nadeele van het kind S. D. H. v. APPELLO. Vrouw APPELLO. Zondag 2 Januari Ds. BACH. Zondag 16 Januari: Ds. VAX 'T SANT. Zondag 30 Januari: Ds. KORVEZEE. te HELDER (Palmstraat.) Vrijdag 31 December des avonds half zeven ure zal, D.V. als spreker optreden de WelEerw. Heer VAN OS, van Amsterdam. Aan ouders en voogden wordt kennis gegeven, dat inschrijving van nieuwe leerlingen zal plaats hebben van 29 De cember 1886 tot 4 Januari a. s. J. C. LEIC H, Plaatselijke Teekenonderwijzer. Helder, 27 December 1886. De Heeren Leden worden bij deze be kend gemaakt, dat de gewone vergadering deze week zal gehouden worden op DON DERDAG den 30en DEC., in plaats van Vrijdag 31 December. HET BESTUUR. I twii.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2