De Amsterdammer, DE TWEE WEEZEN. DAH-WEDSTRIJD. I. OTA'S, AARDAPPELEN. GEHAAKTE KLEEDINGSTUKKEN. POPPELMAN O. MMüil-wiirj WINTERHAHTELS DeHuisvriend STOFFEN. Pelskragen. R. MAALSTID, DjStml. SctakalfiiÉuai fle Loterij. W. J. BLITZ, Tandarts, J.KORVER, Voor 94 Cent in woonhuis «si jtiim," Ham. Carboiie ea fforst, P. F. IARHELSTEIN, DUIMSTOKKEN, P. F. MARMELSTEIN, SCHOENWERK EN BORSTELWERK. „DILIGENTIA." Kamer oüleiu Huisje, tamer, met of zonder lost ei Mm, Inleggeld 75 Cts. KLEEQERMAKERIJ Groote voorraad Lood, Zink, Koper, Blik. A. J. MAAS, IftmitecJutpij tol gut m 't gUpment. J. KRIJNEN Jr., Confiseur, WARME SAUCYSEBROODJES. WARME APPELBOLLEN. POPPELMAN Co. Opruiming van de nog voorradige WINTER MANTELS, tot spotprijzen. De goedkoopste Timmerwinkel KROONLIJSTEN, GOTEN, enz, Adres: SPOORSTRAAT BIJ DE BIERSTEEG. bestaande in Heeren-, Jongeheeren en Kinder-COSTUMES WINTERJASSEN, DEMI-SAISONS, BROEKEN, enz. enz. OUDKERK VAN PRAAG, Kanaalweg en Koningstraat. VISITEKAARTEN Kantoorboeken Geldersche WORST. SPOORSTRAAT 60 ZUIDSTRAAT. Magazijn „Theeboom". R MAAS, Attentie! BOCKBIER, op fust en gebotteld. J. DAARNHOUWER, Goedkoopsten Winkel, v. OPRUIMING net aanzienlijke prperiiiilerii. P. F. MARMELSTEIN, C. VORRER, a1/, pona „DE KLOK." Burgerkring Harmonie. Heden Dinsdagavond te 8 uur, gewone Vergadering, in het bekende lokaal. HET BESTUUR. Zondag 2 Januari 1887: M. L. L. A. Ik maak het goed. Een Dienstmeisje gevraagd. KONINGSTRAAT 520. Te Amsterdam gevraagd een flinke DIENSTBODE, die met de Kinderwasch kan omgaan. AdresBERKHOUT Co. Een flink DAGMEISJE gevraagd, niet beneden de 16 jaar. AdresSPOORSTRAAT Q 17. Wordt gevraagd: een net Burger-Dagmeisje. Adres Spoorstraat P 425. biedt zich aan, dat goed kan wasschen. Adres Berkhout Co. Wordt gevraagd: een DAGMEID. Adres: J. BREET, Gravenstraat 449. leiUfVIlCl vraagt 200 Cld. wor leen, op voordeelige voorwaarden. Conditiën later te bepalen. Brieven franco onder lett. A A, bij Berk hout Co. Te huur gevraagd voor een Weduwe met een kindje. Adres Wed. BAD ART, Weezenstraat. T© nuur twee gemeubeleerde Hamers met Slaapkamer, voor billijken prijs; naar verkiezing met kost en bewassching. Adres Bureau dezer Courant. T© nuLiir een net Burger-Woonhuis, staande i/d"Vlamingstraat, huurprijs f2.30. Te bevragen le Yroonstraat P 196. Een Schuldbekentenis van ongeveer f30 te koop, bij G. DE BOER, LOODSGRACHT. Te huur gevraagd tegen Februari a.s., een WONING, bevattende 4 Kamers, met Zolder, Keukentje en Plaatsje, of eenige gemeu- «leerde Vertrekken op denKanaal- of in den Helder. Brieven aan bet Bureau dezer Courant, onder letter A. Te huur of te koop een net Burger-Woonhuis, van vele gemakken voorzien, staande aan de Binnenhaven No. 80. AdresJ. OortgijsenBinnenb. 51-52. re huur: een net HUIS, bevattende 4 Kamers, Keuken, Kelder en netten Tuin, a f20.per maand. AdresWESTSTRAAT No 73. Te Huur voorzien van Yoor- en Achterkamer en Keuken, huurprijs f 1.75 per week. AdresAbraham, Koningstraat 502. T© nuur van alle gemakken voorzien T« bevragen bij de Wed. KORYER, Zuidstraat No. 21. T© Huur Adres: WESTSTRAAT L 105. Te üoop een zeer goede Arre- Slede, billijken prijs. Adres LOODSGRACHT 403. Te Huur IE EIST HUIS, staande Loodsgracbt, bevattende 2 bene den- en 2 bovenkamers, zolder, keuken en verdere gemakken. Te bevragen bij den Heer D. DE LANGE, Kerkgracbt. Heeren liefhebbers, welke wenschen deel te nemen aan een DAM-WEDSTRIJD, om een flinken prijs, worden nitgenoodigd zich persoon lijk of schriftelijk aan te melden vóór 1 Januari a. s., in het Logement „DE ZWAAN," Burg, Texel. bij M. VISSER, Achter-Westgr. A. HEIJBLOK. VAN Spoorstraat. Spoedige levering. prijzen. Bij de Wed. P. MOOR, in de Koningdwarsstraat, is weder een best PAARD geslacht. Lapjes 121/s Ct. Rollade 15, Biefstuk 221/* Ct. Alles per 5 ons. 35 Cent. Alle Ijzerwaren goedkoop. De ondergeteekeDde houdt zich min zaam aanbevolentot bet maken en repareerin van alle in bovenge noemde metalen voorkomende werkzaam heden. Solide bewerking. Lage prijzen. Achtend, G. J. DE JONG, Zuidstraat 32, Loodgieter, Zinkwerker en Blikslager. Boekhandel, Dijkstraat 392, houdt zich aanbevolen voor de levering van diverse Tijdschriften, Vervolg werken, Modejournalen, enz., voor bet jaar 1887. Yan een accurate en spoe dige levering kan men verzekerd zijn. N Rekeningen, Wissels en Kwitantiën worden goed koop en netjes geleverd door de Boek- en Handels-Drukkerij van C. DE BOER Jr.Koningstraat. PIET VORRER, Qyytfc in de nieuwe Paardenslachterü, i n de Molenstraat, naast den Hr. Hoogenbosch, Mr. Bakker, bericht dat bij een nitmnntend best vet jong PAARD beeft geslacht. Biefstuk 20, Rollade 15, Lapjes 12y2 en stukken om te rooken 20 Ct. Bestellingen worden aan buis bezorgd. Een nieuwe zending PELS KRAGEN heden ontvangen, van af f 3,75. SPOORSTRAAT. Prijs der Eng. AARDAPPELEN fl.20 per zak, 20 Cts. de 5 kop. JAMMEN, nog denzelfden prijs. J. LUIDINGA, Molenstraat. VolH.sHljeenl5.omst op woensdag 20 december 1886. 's avonds 8 nur, in »Tivoli." Sprekers de Heereu A. B. WEBER en W. KUIJK. Zanguitvoeringen van een Kinderkoor. Entree-kaarten, met inbegrip van den tekst der Liedereu, zijn a 15 Cents verkrijgbaar in de bekende Depots, op den dag van uitvoeriug, van af 's morgens 10 uur. Personen, beneden 16 jaar en meisjes zonder geleide, worden niet toegelaten. BERLINER BOLLEN 5 CENT. SPOORSTRAAT, HOEK WEEZENSTRAAT. Wederom zullen met Oudejaarsavond de bekende iuis. OVERHEERLIJKE BERLINER BOLLEN-* verkrijgbaar zijn. Bij vooruitbestelling warm aan h Stukjes Letterbanket 60 Cent per 5 Ons. fcd CD Prachtige Bitterkoekjes 70 Ct. per 5 Ons. Zie de uitstalling. zoowel nieuwe als reparatiewerk. Beneden iedere concurrentie. C. J. KROON, Mr. Timmerman. oen groote partij met sierlijke SchrijfletterGo tisch, Antiek of Éondschrift, verpakt in keurige étuis worden ten spoedigste geleverd door de Handelsdrukkerij van E. DE BOER Jr.,Koningstraat Bestellingen worden tegen dezelfde prijzen ook aange nomen bij de Boekhandelaren J. C. de Büisonjé Zoon, Hoofdgracht,--Berkhout Co. Zuidstraat; Weï» P. C. Sam- wel, Spoorstraat en A. J. Maas, Dybstraat. IW Bestellingen worden aangenomen tot Vrijdagmid dag vier uur. J. Paus, Boekhandel. Dijkstraat 392. in diverse formaten en I i n iatuur. Nieuwe Evaporated Apples, alsook verschillende andere soorten gedroogde Appelen. Opnieuw voorzien van eerste soort Krenten, Rozijnen, Succade, Ca^ao, Yanille-poederSlemptablettenCacao- Poeder, enz.; Rozijnen met pitten 10 ct. per 5 ons; Cervelaatworst liet. per ons; Saucis de Boulogne 14 ct. per ons; Ban kethammen in ruime sorteeriug. van air X ll-OO. Kanaalweg:, X 18. Wegens bét opmaken der balans wor den verscheidene artikelen ver beneden de waarde opgeruimd. Die voor 25 Ceot NIEUWJAARSKAARTEN koopt, krijgt daar bij een Bon op de prijzen van den Kerstboom. Deze Fantaisie-Kaarten zijn in hon- derde diverse keuze voorradig en worden gefrankeerd met 1-Cents postzegel. A. VAN WILLIGEN, Malengracht. Dijk, Helder. In aen Vlamingstraat. bij VAN PRAAG. Mr. Timmerman en Doodkistenmaker. TimmerwinkelWestgracht L 388. Dagblad voor Nederland. Zijdie zich met 1 Januari e. k. op dit blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nommers gratis. Agent en Correspondent voor Helder, Nieuwediep en Omstreken: H. A. STADERMANN, BOKKHANDEL. HELDER. van Dames- en Kinder- Spoorstraat. in de Breestraat, beeft een uitmuntend, best vet PAARD geslacht. Lapjes 10 Ct., Rollade 15 Cent, Biefstuk 18 Ct., alles per 5 ons. Jacob van Campenstraat 142, Amsterdam. Tandheelkundige operatiën en bet plaatsen van Knnsttandcn wordt verricht in 't Hotel DE TOELAST," Binnenhaven, lederen Donderdag van 1 tot 8 ure namiddags. Te Scbagen Hotel »Yredelust" by den Heer BROERSMA, Donderdags- voorraiddags. Te Alkmaar Maandags bij den Heer van der WAL, Kaasmarkt,en Zaterdags bjj den Heer J. SPIJKMAN, Hotel »den Burg." Goeaiioop. hfe* Uitgaaf van H. A. M. ROELANTS, te Schiedam. MAANDBLAD voor het HUISGEZIN. IUSSTPLATEH - HOYELLEÏJ es YBRÏÏAT.KÏÏ CFEDICÏÏTEH - BIOGRAPMH - PLAATSBKSGHRIJVIKG - GFESCfflgDBBIS - UlTYiflDIHGEH - RATUURKU1IDB - KATUURLUH HISTORIE RAADSELS - ARECDOTEH - SCÏÏAAKPROBLEMEH eix. ehz. Prijs per jaargang ƒ4.50. Bestellingen worden aangenomen bij den Boekhandelaar BERKHOUT Co., te HELDER. Spoorstraat, Weder in voorraad bet prima merk LUCIFERSmerk Stoomboot", f 2.30 per pak. Flacons DROPS, in vele soorten, per flacon a 4 pond fl.50. Supra fine PEPERMUNT f2.25 en f2.40 per kistje van 6 pond. STROOPAPIER f3.25 per pak van drie riem. welke ook gebruikt kan worden als lichte PRUIMTABAK. Verkrijgbaar in 'tTabak- Sigaren-Magazijn FASOL. HELDER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3