Vollenhoven s ™r Bier. DE GEKROONDE VALK. 11 DRUIVEN BOBST HONIG Practische Komieke, 1887. EIKEN BRANDHOUT, SCHEURKALENDERS OE GOEDKOOPSTE SGHEDEKALENBER omvaten een mime sorleerit: SPEELGOEDEREN, M APIN E. H. KLEIJN, Effecten-Handel, A. KOOMEN Jzn. Voor de aanstaande Feest dagen ontvangen: I r& MC VE bij VAN PRAAG, WIJNHANDEL W. JAGER GERLINGS, Depót te Helder: KEIZERSTRAAT, nabij het Heldersche Kanaal. J. E. DE J0NGH, Apt. Christelijke van JOH. DE LIEFDE, te Utrecht. Leest met aandacht!!! W DERTIG CENTEN. Zie het inliggend Prospectus! EAU DE COLOGNE, ODEURS enz. enz. A. VAN BENDEGOI, LanpM Cllfl. Uitsluitend Mout en Hop. IJ II I BEIERSCH |V Gefabriceerd uit de beste grondstoffen, zonder eenige bijmenging. Uitstekende Kwaliteit Zeer lage Prijzen Amsterdam—Dordrecht. K. GOUWENBERG, Voerman. JAN BAKKER, Zuivere Natuurbote Puike Natuurboter in vaatjes p. 11 en 22 kilo, a 85 Cent per levert franco elk station 01. rembours, H. BRUNSTING, Rz VISITE-KAARTJES, BERKHOUT Co., BoetMe.. VOOR DE FEESTDAGEN! Prachtige Kerstkransen, KOEKJES CHOCOLAAD, Spoorgracht. Wed. C. Vermeulen. I VOOR DE FEESTDAGEN! FEUILLETON. RECHT EN LIEFDE. Openbare aanbesteding bij de Directie der Marine te Willemsoord, op WOENSDtG den 29en DECEHBER 1886, des voormiddags ten 11 ure, van Ie. Het weghalen van Mot en Krullen van het Etablissement Willemsoord, gedu rende het jaar 1887. 8e. Het ledigen en ruimen van 1o Januari tut ultimo December 1887 van de Vuil nisbakken op 's Rijks Werf te Willems oord, van de in dienst zijnde oorlogs schepen,van die bij het Marine-Hospitaal en bij de Marinierskazerne. De bestekken liggen ter lezing ten bu- reele van den Hoofdingenieur der Marine te Willemsoord, alwaar ook verdere in lichtingen kuunen verkregen worden. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, voor ieder perceel afzonderlijk, bevattende de prijzen, die geboden worden, in cijfers en letterschrift, en de namen van aan nemer en borgen, zonder doorhalingen en bijcouditiën en door den inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag- der aanbestedingdes voormiddags ten elf ure, vrachtvrij bezorgd worden bij de Directie der Marine te Willemsoord. Willemsoord, 22 December 1886. De Schout-bij-Naeht, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE J. DE JONG. Te Koop tegen billijken prijs, bij BlBBeahareii 57. De ondergeteekende, A. KOOMEN Jzn., heeft bij deze de eer ter algemeen e ken- nisse te brengendat hij met 1 Januari a. s. bovengenoemden handel van den Hr. LEO W. F. OUDENHOVEN zal over nemen zich beleefd aanbevolen houdende tot het koopen en rerkoopen van alle soorten effecten en ioten, het verzilveren van conpons, het sluiten van beleeningen •a prolongatiesen verder tot het uit voeren van alle zaken tot dit vak be- hoorende. 't Kantoor zal gevestigd zijn Kanaal- weg I No. 168 (ten kantore van den Makelaar LEO W. F. OUDENHOVEN), en geopend alle werkdagen, 's morgens van 9121/9t 's middags van 2—4 ure. Aanbevelend, Beste KRENTEN 17 Ct. ROZIJNEN, ronder pitten 20 SDCCADE50 Best GRUTTEMEEL 81/. TARWEMEEL 8 APPELEN (stukjes) 14 Heele APPELEN 27 PEREN30 PRUIMEN 18 Alles per 5 ons. Raapolie per kan 25 Cent. Boterolie per kan 42 Cent. in den Goedkoopsten Winkel, Vlamingstrsnt, VAN (firma J. II. ENSCHEDÉ) to Haarlem. NIEUWJAARSWENSCHEN, BRIEF KAARTEN, GEKLEURDE,BLANCO EN MET NAAM BEDRUKTE VISITE KAARTJES. Zij, die om hunne Premieplaat, behoo- reude bij bovenst. Kalender, nog geen lijst hebben, kunnen zich ter bekoming daar van vervoegen in de KEIZERSTRAAT No. 448". Wanneer men twee lijsten bestelt, ont vangt men daarbij een nieuwe plaat cadeau. Op nette en solide bewerking kan gerekend worden. voor 1887 i s de voor Het eigenaardige dat dezen Scheurkalender van alle bestaande onder scheidt, is dat lip drie blokken heeft: één voer iedere maand, één vwr iedereu dag en één voor aanteekeningen, terwijl de achter zijde van het schild bevat: een Vermenigvuldigingatafel, Tabel van maten en gewichten, Postgids, Zegeltarief, enz. De naam practische komt hem ten volle toe, en komiek daarom, omdat elk blad een aardige aneedote bevat of ieta wat den geest vroo- lijk aandoet, zonder te kwetsen. DERTIC CENTEN kost die Scheurkalender met schild in gouddruk; bovendien heeft elke kooper kans een der navolgende prijzen te trekken. 25 Amerikaansèhe Klokken met wekker. 25 Prachtvolle mahonyhouten Schrjjf-Casaetten met toebehooren. 25 Fraaie gouden Remontoir-Horloges. 25 Bij uitstek fraaie Salon- of Leunstoelen (Voltaires). 50 Amaterdamsehe Premieloten, voortdurend rentegevend en uit lotende met een belangrijke premie in geld. Geen andere Scheurkalender biedt zulk een voordeel aan. Elke kalender heeft een nommer en de trekking gesehiedt volgens de 324e Staatsloterij. Niet het mingte bedrog kan hierbij plaats hebben. De uitgevers zijn GEBRS. KOSTER, te Amsterdam. Geacht Publiek! Wilt ge een mooien en goedkoopen Kalender koopt dan dezen of bestelt dien bij de Boekhandelaren BERKHOUT Co., ZuidttraAt of iu 't Bureau Spoorstraat. Bestellingen per briefkaart, van buiten, worden met 5 Ctg. verhooging uitgeroerd. ZBEDRIKIiHIOTTT &c C°., BOEKHANDEL. BOEKBINDERIJ. Concurreerende prijzen. De ondergeteekende bericht, dat hij weder ruim voorzien is, even als het vorige jaar, van onderscheidene soorten GONJE- ZAKKEN, tegen zeer lage prijzen a contant. He reparatiën aan Handmoff Pelsen, enz. worden spoed en net uitgevoerd door Heerenkleeding- en Mantelmak- Koningstraat 5152. Brinkstraat 29, Beileu. op Glacé of dof Carton, worden door ons spoedig geleverd. Voor geregelde aflevering vóór Nieuwjaar, is een tijdige opgave zeer gewenscht. uit Mainz, gerenommeerd en aaDgena, huismiddel bij Hoest, Heeschheid, Ve: slijmiog, Borst- en Keelpijn, Bloedhoe Hoest bfj Kinderen, duizendvoudig seder jaren als zoodanig erkend. De Druiven-Borsthonig van W. ZICKENHEIHER te Jfainz, bekomt mij j vrouw, als middel tegen hoesten, zeer goei LANDRATH VON RIEBEN,: op Galenbeek hij Fried- (Mecklenb.-Strelitz.) Alleen e cht verkrijgbaar in flesschep -•£- -.+ van 2 Gulden, 1 Gulden e:, 65 Cent, voorzien van never Ky&Xflk sr- staan<l fabrieksstempelt{ •4"'>Nieuwediep bij W.V. BRUIT VWrtS/ VIS' te Tex#1 biJ p- J- SMI' V - te Wieringen bij J. BRUU ui d o ÏH Ph 80 cent per stuü. Beste Allerhande 40. Fijne Bitterkoekjes 50. Stukjes Banket 60. Krakelingen 50. Thee-Banket 50. Alkmaarsche Jongens 50. Poeder-Chocolade 100. Amsterdamsche Meisjes 45. Boter-Janhagel 50. Zandkoekjes 60. Speculaas 40. Moscovisch 60. Bruidsuikers 45. Cacao 70. 5, 7 en 10 Cent per «tuk. 14. Novelle door Lbvin Schücitin». „Ik zeg u, omdat zij door Andries die on gelukkige geschiedenis van mijne zuster heeft hooren vertellen. Gij kent die geschiedenis niet, Klingholt en wij zullen daarover nu maar niet verder praten, maar genoeg, ik kom door dat alles tot de conclusie, dat juffrouw Bertram, mijne zuster, als hare zuster in het ongeluk beschouwt, en dat ze daardoor zooveel sym pathie voor haar gevoelt!" K't Zou kunnen wezen, antwoordde Leonhard, ontwijkend, schoon 't ook wel mogelijk is, dat het portret van uwe zuster vNeêU, neen! riep de oude heer met over tuiging, het is zeker, zoo als ik u zog. En, luister nu eens Klingholt, iu dat geval moet ik u iets opdragen, dat ge aan haar11 nAan juffrouw Regina?" r/Ja iet3 zeer gewichtigs, waarbij ge zeer diplomatiek te werk behoort te gaan. liet heeft mij wel tienmaal op de tong gelegen, om zolf tegen haar er over te beginnen, maal ais ik1 haar goed aankijk, dan raak ik geheel van de wijs; ik weet niet, ze heeft zoo iets over haar geheele wezen, en in haar voor komen, dat mij zoo aandoet; daardoor komt het dan ook, dat ik niet kan uitstaan, dat zy verdriet heeft zulk een juweel van een meisje ik kan het niet aanzien, dat zij onder iets lijdt, en daarom begrijpt ge, wil ik haar helpen en maken dat er een eind komt aan haar zielsverdriet. Het is, alsof ik mij daartoe innerlijk gedrongen gevoel, als tot delging van een oude, vergetene schuld; zij heeft niet te vergeefs aan dit portret van mijne zuster, in mijne kamer een plaats gegeven, al kon zy niet vermoeden, welke gevolgen dit voor haar zelve hebben zal. Waarlijk het is wel een zeldzame speling van het noodlot, een zonderling toeval, dat juist zij de oorzaak moest zijn, om mijne gedachten op dat portret te vestigenals men oud wordt Klingholt, dan nemen do dingen Leonhard die in de grootste spanning luis terde, dracht den ouden man eindelijk tot hot eind, dan die lange uitwyding door de vraag. En wat hebt ge mij nu eigenlijk op te dragen «Ge moet haar namens mij meedeelen, Kling holt dat ik haar den weg tot geluk wil banen. Heb ik u wel niet cens-'gezegd, dat ik er al zoo vaak over godaclifheb, en dat het al lang mijn wensch is geweest, om iemand als kind te nemen? Ja, ik heb daarover al eens met u gesproken, welnu dokter ik wil haar aan nemen. Dan komt ze in het bezit van een naam en een .wapen, die ze tegenover dien van eiken Graaf of Baron stellen kan. Als het dan daarbij nog op geld aankomt, om haar Baron te kunnen trouwen, dan zal ik haar daar ook aan helpen. Ik zal mijne aan genomen dochter een inkomen verzekeren zooals aan haar rang past. Stel haar dit alles voor maar zij moet mij niet meer verla ten zij is reeds in die weinige dagen, zoo onontbeerlijk voor mij geworden dat zij voor alles iu mijne nabijheid moet blijvenhaar Baron zal het zich wel laten welgevallen, hier in Dortenbacli te komen wonen, als hij weet, dat Dortenbacli eenmaal in zijn bezit zal komen." Met groote oogen zag Leonhard hem zoo verwoederd aan dat het was alsof hij daardoor buiten staat was een woord te uiten. //Welnu" vroeg de oude heer waarom ziet ge mij zoo verwonderd aan? waarom zegt ge geen woord over mijn voornemen? Ben je er niet mêe ingenomen? wilt gij advocaat worden ten behoeve van mijne lieve bloedverwanten? Die allerliefste familieleden hebben mij al genoeg geërgerdDie hartelijke lui moeten maar zien, waar zij blijven. Ik zal ben legaten maken, goede, toereikende som men «Ik ben niet voornemens om op te treden als advocaat voor die dierbare bloedverwan ten, Baron, maar veeleer als den uwen «En wat hebt ge als mijn rechtsgeleerde raadsman dan wel in te brengen! Spreek dan toch!" «Ik eer uw besluit. Het is wel spoedig, heel spoedig genomen maar ik begrijp ten vol le, dat jufvrouw Regina u reeds geheel onont beerlijk moet geworden zijn. «Ja, waarlijk dat is zij." z/Doch ik moet u alleen doen opmerken, dat het altijd de vraag is of de veronderstelde «Baron" die jufvrouw Regina u zou aanbren gen als aangenomen schoonzoon, u evenzeer zou voldoen. //Daarin hebt gelijk Klingholt, volkomen gelijk. Ik heb daar ook wel over gedacht, maar, ge zult mij moeten toestemmen, iemand, aan wien een meisje als Regina, hare liefde schenkt, dat moet wel een flink, braaf mensch zijn gelooft ge dit ook niet? z/Wie zal zeggen? voerde Leonhard lachend er tegen in. Hoe beter iemand van zichzelve is, des te geringer is dikwerf zijne menschen- kennis; en ge weet Amor is blind De oude heer haalde de schouders op en hernam z/wij zullen het er op moeten wagen." Ga gij maar naar haar toe en spreek met haar er over. Zijn er zwarigheden, dan zult ge dien wel weten op te lossen ge wilt dit toch wel voor mij doen, Klingholt? Ge weet ik ben niet heel geschikt om zwarigheden uit dea weg te ruimen, dat is altijd mijne zwak ke zijde geweest. Beschik alles zó5, dat er niets tegen in gebracht worden kan en kom dan terug om mij te vertellen, hoe wij het moeten aanvangen om hier allen op het slot Dortenbach te blijven wonen." De oude lieer was blijkbaar uiterst met zijn plan ingenomen; hij was met een hartstoch telijken ijver daarvoer beziell en voelde voor de vervulling van dien wenschs zulk een vu rig verlangen, als waaruoor hij zich zeiven niet meer in staat had geacht. Het was al reeds zoo lang geleden, sinds hij één enkel plan had opgevat of eenigen wensch gekoesterd. Zou daardoor wellicht het zoo plotseling ont waakte gevoel zich des te sterker kenbaar maken en hem geheel vervullen met een koorts achtige aandrift om daaraan te voldoen Verlangt ge dat ik mij dadelijk naar juf- vreuw Regina begeef om er met haar over te spreken? vroeg Leonhard. Vindt gij reden er voor. om het nog uit te stellen //Neen" hernam Leonhard na een oogenblik nadenken, ik zal jufvrouw Bertram uw aanbod gaan mededeelen. En dadelijk vertrok Leonhard om zich naar Regins te begeven. In de mclancholijke groote zaal, die aan de woonkamer van den Baron grensde was in de tegenoverliggende kant een deur die uitkwam in de kamer van Regina, welke zy tot haar verblijf bestemd had, om steeds in de nabijheid van den Baron te zijn. De groote zaal had ondanks haar melancholyk verbleekt en verscho ten voorkomen, toch zoo iets van eene feest zaal en was ruim en hoog van verdieping, midden in het gebouw gelegen. De kamer van Regina had waarschijnlijk in vorige jaren, toen het wat levendiger op Dortenbach toeging, gediend voor speelkamer, terwijl toen de daaraangrenzende zaal zeker voor danszaal zal gediend hebben van daar zeker, dat een der meubels, dat Regina als haar werktafeltje, aan het raam had doen plaatsen, een oud speeltafeltje was, en dat op de lijst van den schoorsteenmantel, een aan tal uiterst fijn bewerkte schaakstukken waren geplaatst, terwijl op de sierlijke consolet langs de wandeu japansche en indische kastjes stonden. Regina had zieh er niet zwaar op toegelegd, om het vertrek te veranderen in een ge zellig boudoirslechts enkele handwerkjes die hier en daar op de tafel of in de vensterbank lagen, duidden aan dat de kamer door eene da me bewoond werd. Toen Leonhard zachtjes aanklopte, had zij juist een tapisseriewerkje in da handen, doch was in gedachten verdiept, meer starende naar het groepje sparreboomen, dan dat zij zich daarmede bezig hield. z/Regina" begon Leonhard terwijl hij binnen kwam, blijkbarr zeer opgewonden en met een door blijdschap hoog gekleurd gelaat, //Regina, hoe wonderlijk de dingen toch kunnen loopen! Ge raadt nooit welke tijding ik u kom bren gen! Ondeugend schepsel, ge hebt niet eens, ten mijnen gevalle, u zeiven verliefd willen maken, op onzen goeden, ouden, heer en nu is hij, ter uwer beschaming, doodelijk verliefd op u geworden. Hij kan u voor geen prijs ter wereld meer missen. Hij wil er niet van hoo ren, dat ge hem zoudt kunnen verlaten, en daarom, maar neen, in ernst gesproken, niet alleen daarom, maar ook vooral in uw eigen belaagen ter wille van vw geluk, wil hij u als zijn kind beschouwen, u tot zijn dochter aannemen, voor u zorgen Regina, die hém te gemoet was getreden, en haar hand toegestoken had, liet die vallen on deed een paai- schreden terug, terwijl ze in het oogloepend verbleekte. Leonhard wiens oogen van blijdschap 1 ken, scheen dat niet bemerkt te hebben, hij vervolgde op vroolijken toon //zie daar, verandert nu alles opeens geheel en al d« door wordt aan alle wrevel voor goed een e gemaakt dat is nu toch in waarheid, een heerlijke en gelukkige uitkomst i hoe is 't met u Regina? Zijt ge het daan.! niet eens? Komt het u niet eveneens vd dat nu alles weêr is goed gemaakt en i u noch tegen de nagedachtenis van uwe moi der bezondigt, noch tegen de bedoeling uwe ouders handelt, als ge hier in huis meesteres optradt? Als gij u door een go< hartig oud man als zijn kind laat beschouwen en u door hem tot zijne dochter aannemen en hij de voor u vreemde nit vrijen wil alle» vermaakt aan u, die voor hem niets zijt, C Regina Bertram. Rëqina haalde de schouders een beetje i trad wéér naar het venster, liet zich in b%" stoel vallen en bleef zwijgend naar de i reboomen kijken. «Maar zeg dan toch, Reginamij dui ge zult ook wel begrijpenmaar spre' dan, om Godswil een enkel weord!" ,/Wel, Leonhard zijt ge nu een kind ge worden of een Sophist? vroeg «ij met smarte lijk samengetrokken lippen en op een vreese-: lijk bitteren toon. z/Sophist? Noemt ge mij een »ophi»t, ik zeg wat ik meen en wat in zulke omsta! dighedenieder onbevooroordeeld en reden denkend mensch met mij eens zou zijn?" z/Wat gaat mij het gevoelen van de md gchen aan?" wierp zij hem zeer opgewon'Ö tegen in »ik volg mijn eigen meening, ik wat mijn hart mij ingeeft en gij weet wat e hart mij opdraagt. (Wordt vervolgd). SCHEEL. In een stadje in Kent dus leest men i een Engelsch blad woont een vrouw, die' zoo vervaarlijk scheel ziet, dat, wanneer ze weent, de tranen uit haar linker-oog op haar rechter-wang vallen. Boek-, Courant- en Handels-Drukkerij van O. Dl BOER Jr. -• L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4