't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1761. Woensdag 1 Januari 1890. Achttiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. vrienden en i buiten dezo IMMER Eclitgenoote. hoe het daar jn gesteld; omen bij de en gebuur, want de reis as te duin*. even als het (vorig jaar, in 't Vliegend adje maar. mden, en de .•V:il te ga&r! -i deez' eersten an 't jaar, en, •ge» rland -genoote. l>n, N. Y.. vinenden en $G, Echtgenoote. .ïilie. intrede van legunstigers, an het café ïtgenoote. tchte begun- xenden van od bakker, lie. Zuidstraat. jenoote. Jan. 1890. Harmonie" aan zyne Le- reenigingen Bestuur, fLEN, Pres. »z. enoote. ■O. Oud en Nieuw. De eerste en de laatste dag des jaars hebben iets eigenaardigser schijnt op hen een zeker stempel gedrukt, dat hen onderscheidt, en zelfs dragen ze bijzondere namen, als Nieuwejaarsdag en Oudejaars dag. De Oudejaarsdag brengt den naden kenden raensch in een eenigszins weemoe dige stemming, alsof men op 't punt is om afscheid te nemen van een oud vriend, die ons geruimen tijd op de levensreis ver gezeld heeftvan een vriend, die lief en leed met ons heeft gedeeld en dien we nimmer zullen terugzien. Met den Nieuwejaarsdag krijgen we een gewaarwording, alsof we een vriend hebben gevonden, van wien we veel goeds verwachten, die ons zal geven wat ons ontbreekt, die ons een blijde toe komst voorspelt en met opgeruimd gelaat zich aanbiedt als onzen tochtgenoot op onze verdere baan. Wanneer ge dit Vliegend Blaadje ontvangt, waarde lezer of lezeres, zyt ge nog in 't heden, in 't oude jaar en zult ge misschien wel lust gevoelen met ons eens een blik terug te slaan. Heeft 1889 ons goeds gebracht? Deze vraag zult ge, evenals wij, stellig toe stemmend beantwoorden, 't Was een rijk gezegend jaar voor landbouwer en vee houder, en dat de eerste levensbehoeften niet duur zijn, daarvan profiteert iedereen, zeker de mingegoede wel 't meest. We hebben dit jaar eens een zomer gehad en welf een vroegen, hetgeen we te meer waardeeren, daar we in dit opzicht de laatste jaren al vrij wat reden tot klagen hadden. Pas had 't schoone jaargetijde zich voor goed geïnstalleerd, of we vierden in Ne derland een nationaal feest, de veertig jarige herdenking van de kroning van onzen geëerbiedigden Koning, voor wiens levensbehoud rair. den aanvang des jaars bezorgdheid had gekoesterd. Ook de latere verjaardag van onze Prinses werd niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Volksvertegenwoordiging arbeidde met ijver aan 't samenstellen van nieuwe of 't wijzigen van oude wetten, waarvan zonder twijfel de gewijzigde onderwijswet 't meest de belangstelling heeft gaande gemaakt. De malaise op 't gebied van handel en nijverheid scheen in 't bijna afgeloopen jaar voor een beteren toestand plaats te maken, zoodat we hoop mogen koesteren, dat de crisis is doorstaan. We zouden ons gelukkig achten, wanneer we dat zelfde konden zeggen van den oorlog, reeds zoovele jaren in Atjeh gevoerd; maar de berichten uit 't Oosten geven daartoe, helaas, geen grond. Een opmerkelijk verschijnsel is, dat we in de laatste maanden in meer dan een stad van ons vaderland van werkstakin gen hoorden. Amsterdam, Rotterdam en andere steden, zagen dat verschijnsel met te meer bevreemding, omdat men in de laatste jaren, wanneer de zomer teneinde liep, hoorde klagen over gebrek aan werk en zelfs de liefdadigheid op buitengewone wijze werd ingeroepen, om den behoefti- gen werkman in zijn nood te ondersteu nen. In dit opzicht maakt dus 1889 een gunstige uitzondering. Dom Pedro, keizer van Brazilië, zal dit jaar. zeker niet tot de gelukkige reke nen, want hij verloor zijne kroon en 't keizerrijk werd een republiek. Beter vaart er Frankrijk bij, dat een batig saldo van eenige millioenen had, toen de Exposition Universelle werd gesloten. In onze gemeente kon men dezen zo mer 't schouwspel gadeslaan van de ge combineerde oefeningen van land- en zee macht. Wie herinnert zich niet, hoe alles naar den zeekant liep, wanneer 't geschut van forten en oorlogsschepen donderde en 't geweervuur knetterend er tusschen klonk? De zee leverde een prachtig gezicht op, bij dat schijngevecht, dat alleen kruit en gelukkig geen menschenlevens kostte. Ook werd de plaats onzer inwoning verrijkt met eenige merkwaardige gebou wen, waaronder we rekenen de Zuider- kerk, de kostschool van den heer Vastenou en den schouwburg in de Koningstraat. Zelfs mogen we trotsch zijn op onze ge- vaarlooze ijsbaan, zoodat we voor Amster dam niet behoeven onder te doen. Ook van zeerampen bleef onze kust niet verschoond. Wie herinnert zich niet »de Goldsbro" en zoovele andere vaartuigen, die als wrakken uit elkander werden ge slagen, of somtijds 't geluk hadden, dat ze afgesleept konden worden. Evenals in vroegere jaren, blonken ook nu weer de moed en zelfopoffering van onze kloeke varensgasten uit. 't Ligt ons nog versch in 't geheugen, hoe geheele equipages door de reddingsboot werden aan wal gebracht, hoe tal van menschen levens werden behouden. Die strandingen; hoe noodlottig ook voor sommigen, hebben 't oog der Hooge Regeering op de gevaarlijkheid onzer kus ten bij vernieuwing gevestigd, en 't gevolg daarvan is, dat men in een lang gevoelde behoefte zal voorzien, door een vuurschip bij de gevaarlijkste plek te plaatsen, op de manier zooals bij Terschelling. Zoo ziet men, 't behoeft op den laasten avond des jaars niet aan stof tot gesprek te ontbreken. Wat is 't jammer, dat 't vertrekkende jaar 't niet allen naar zin heeft kunnen maken! Vele wenschen zijn onvervuld gebleven, vele plannen hebben schipbreuk geleden, en vele verwachtin gen zijn teleurgesteld. Doch, wijten we dat den vertrekkenden grijsaard niet, die met rassche schreden zijne laatste rust plaats opzoekt. Vervullen we zyne ooren niet met klaagtonen en verzuchtingen. Wil 't hem niet wijten, dat we ons den afgeloopen zomer nog niet hebben kun nen baden aan 't zeestrand, zooals men dat te Scheveningen of Zandvoort ziet. Neem 't hem ook niet kwalijk, dat er nog geen badhuis is verrezen aan 't Bassin en de tramwagens, die er ons moeten heenbrengen, nog niet zijn besteld. Hij kon toch ook niet alles en moest wat voor zijn opvolger overlaten. En straks, als de torenklok 't midder nachtsuur slaat en de heldere tonen in 't luchtruim weerklinken, wijdt dan hem een welgemeenden afscheidsdronk en laat hem rustig tot zyne vaderen gaan. Hij heeft zijn werk gedaan zoo goed hij kon, en is velen ten zegen geweest. Daarom klinke 't s>Heil en Zegenuit volle borst en uit een warm hart, wan neer oogenblikkelijk de plaats van hem, die niet meer is, wordt ingenomen door een dartel jeugdig wicht, dat ons met lachend gelaat welkom heet, terwijl 't met de eene hand een donker gordijn ge sloten houdt, waarop met vurige letters de inscriptie te lezen staat: Wat zouden we dien jeugdigen knaap niet willen geven, wanneer we hem kon den bewegen dien gordijn eens even op te lichten en ons te laten zien, wat daar achter verborgen is! Maar we weten 't, al gaven we hem 't heerlijkste, dat op tafel stond, al wil den we hem op 't fijnste glas wijn ont halen, hij zou met lachend gelaat ons toeroepen »Als 't tijd is, vrienden, zal je 't wel zien!" Hij heeft ook waarlijk wel wat anders te doen, dan onze onbescheidene begeer ten te vervullen, want even nadat hij de complimenten, waarmede hij gewoonlijk wordt begroet, heeft in ontvangst geno men, wacht hem een ernstige arbeid, die hem hoofdbrekens genoeg zal kosten, en wel de volkstelling. Hij is begeerigom te weten hoeveel ge lukkige onderdanen hem bij zijne komst op den troon in Nederland begroeten en daar om zal hij tellen en nog eens tellen, zoo dat geen enkele aan zijne doordringende blikken zal ontsnappen. We wenschen hem geluk met die be zigheid en hopen dat hij 't er met eere afbrenge. Maar nog is hij niet bezig. De jeugdige knaap luistert met welgeval len naar de woorden Heil en Zegen\ die door mannen en vrouwen, kinderen en grijsaards, armen en rijken worden geuit. Welnu, laat 1890 dan ook hooren, dat „T VLIEGEND BLAADJE u allen zijn welgemeenden heilwensch toeroept en u begroet met de woorden: HELDER, 31 Dec. 1889. 4 Door de Nationale Kiesvereeniging Burgerplicht" alhier is besloten tot in zending van een verzoek bij den Raad vaD Administratie der Hollandsche IJze ren Spoorweg-Maatschappij tot het dage lijks doen rijden van een sneltrein tus schen deze gemeente en Amsterdam, heen en terug, 't Verzoek houdt in, om den trein, die te 9.15 van hier vertrekt, en dien, welke te ongeveer 4 uur hier aan komt, tot sneltreinen te maken en in het Noorderkwartier slechts te Schagen en te Alkmaar te doen stoppen. Voor bewoners van deze gemeente en van on derscheidene plaatsen in 't noorden van dit gewest zouden die sneltreinen wel kome gelegenheden tot reizen zijn. Belangstellenden maken we er attent op, dat een adres van adhaesie ter teeke- ning ligt bij den heer A. B. Weber, Ka naal weg, alhier. Gaarne brengen we deze zaak onder de aandacht onzer lezers. Benoemd tot hoofd der school voor meer uitgebreid lager onderwijs te Texel, de heer J. P. Tijsen, van Amsterdam. Zaterdag is met goed gevolg van de werf der Kdn. Mg. De Schelde te Vlis- singen te water gelaten het ijzeren schroef- stoomschip >Both" gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschap pij te Amsterdam en bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen, mail enz. in Nederlandsch Indië, voor de nieuwe maatschappij aldaar, welke met 1891 in werking moet treden. Terschelling 26 Dec. Heden werd een groote mast van een schoener uit zee aangebracht en zagen visschers een groote ra drijven, waaraan nog de zeilen bevestigd waren. Alles scheen nog slechts zeer kort gedreven te hebben. Tevens werd nog eeu baal katoen opgebracht. Een stier en drie koeien, te Abbe- kerke aangekocht en van daar naar de Tranevaal verzonden, zgu goed en wel te Pretoria aangekomen. Zij hadden hier te lande per stuk f300 gekost, samen f 1200, en kwamen met de onkosten te Pretoria op bijna f 2900 te staan. Uit Hilversum begint weer een be weging tegen de nieuwjaarskaartjes, waar bij velen zich hebben aangesloten. Of het wapen helpen zal? De strijd keert alle jaren weder en het aantal verzonden kaartjes spot steeds met elke poging om het te doen verminderen. Onlangs bood een zekere heer Sneek, landhuurder in Samarang, der regeering aan haar een middel tot genezing der berri-berri bekend te maken voor f 60,000. De regeering heeft daarop te kennen gegeven, dat zij bereid is in het voorstel te treden, wanneer het deugdelijk blijkt. Aan den heer Sneek zal nu de gelegen heid worden gegeven zijn middel in het groot militair hospitaal toe te passen. Op zijn 70sten verjaardag, Maan dag jl., was de dichter J. J. L. ten Ka- te reeds te ongesteld veel bezoek te ont vangen. De zwakte is sedert dien dag dermate toegenomen, dat hij Donderdag kalm is overleden. Door dea krijgsraad te Kotta-Radja is de zaak van den len luit. V. d. M. beëindigd. Het vonnis is 7 jaar tuchthuis. Beklaagde was in volle confessie en heeft dus geen recht van appèl. In de laatste dagen zijn te Batavia uit verschillende deeleu van Java sterke troepen-detachementen aangebracht. Naar men verneems strekken zij tot vorming der suppletie van 900 man, welke naar Atjeh wordt gezonden per Devonhurst. Vermits de sterkte dezer uitzending ons onevenredig toeschijnt tot de leemten door de beri-beri ontstaan, vermoeden wij dat het eindelijk ernst wordt met de verster king der Atjeh-troepen en men alzoo eerlang een krachtiger militair optreden zal mogen verwachten. De coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging „De Volharding" te 's Gravenhage keert over het afgeloo- boekjaar elf percent van het verbruik aan hare leden uit. Te Maastricht vervoegde zich Dins dagavond zekere Rijken, die ter zake van manslag op zijne vrouw 15 jaren tuchthuisstraf had ondergaan, aan het bureau van politie om nachtverblijf. Dit werd hem in een der cellen van dat bureau verstrekt. Toen men echter's och tends naar hem kwam kijken, vond men hem stervende; de inmiddels ontboden geneesheer kon slechts den dood consta- teeren. De man, die na zijn ontslag uit de gevangenis maanden lang zonder on derkomen had rondgezworven, was van kommer en ellende bezweken. De wed. Grisar heeft aan de stad Antwerpen 3,000,000 frs. geschonken voor een Zeemanshuis. Fransseus, de Pargsche boekdruk kersgezel, die den grooten prijs (500,000 francs) der tentoonstellingslotery won en terstond 10,000 francs daarvan gaf aan een armen, gebrekkigen jongen, heeft nu aan de armen-apótheek Furtado-Heine 1000 francs gezonden voor het uitdeelen van kleederen en speelgoed aan arme zieke kinderen. Naar de Köln. Ztg. uit New-York verneemt, schijnt het electrische licht iu den strijd met de stedelijke overheid het onderspit te delven. Men denkt er over de straten maar weder met gas ie ver lichten. De Brush- maatschappij heeft al hare 500 ambtenaren ontslagen, terwijl op bevel van het gemeentebestuur] alle licht-geleiddraden boven den grond af gesneden en de palen omgehakt worden. Een groot gedeelte der stad verkeert daardoor in duisternis. De werkstaking van steenkoolmijn werkers in België breidt zich nog steeds uit, hoewel de orde niet gestoord werd. Op het oogenblik loopen 12.000 mannen leeg. "Vele fabrieken, spoorwegen, stoom- booten, hebben groote behoefte aan steen kool. De ex-keizerin van Brazilië is 28 Dec. te Oporto overleden. Uit Hamburg vrordt aan de N. R. C. gemeld, dat aan de aldaar nog aanwezige Nederlandsche schipbreukelingen van de Leerdam" een bedrag van 500 mark is uitgedeeld, hetwelk de »Vereenigde Bug- sir-Gesellsehaft" nog te vorderen had voor het aan land brengen te Cuxhaven,"maar waarvan zij ten behoeve der ongelukkigen afstand heeft gedaan. Daardoor kreeg ieder volwassene 4 en ieder kind 2 mark. Za terdagnamiddag zijn zij aan boord van den Uruguay" gegaan. De te Hamburg aanwezige Nederlanders hebben openlijk in warme bewoordingen dank betuigd voor de hulp, die te Cuxhaven en Ham burg onmiddellijk en op de hartelijkste wijze aan de schipbreukelingen is ver leend. Ook het Kerstfeest heeft voor de ongelukkigen, en inzonderheid voor de kinderen, veel aangenaams opgeleverd, daar er talrijke giften voor hen waren ingekomen. Op deu Atlantischen Oceaan heeft een zware storm gewoed, waarvan ver scheidene transatlantische stoombooten, die in de laatste dagen te New-York aankwamen, veel te Igden hadden. Vooral de Amsterdam" van de N.-Am. Stoom vaartmaatschappij had het, volgens de New-York Herald," hard te verantwoor den maar is gelukkig, zonder andere schade dan die welke door het breken van een aantal olie- en verfvaten ver oorzaakt werd, op 23 dezer te New-York aangekomen. Op 7Dec. had het schip Amsterdam verlaten. Al dadelijk had het zwaar weder, dat op den 14n in een storm overging. Het kompas raakte geheel in de war en St. Elrausvuur vertoonde zich op de mas ten en uitstekende punten op den 16en woei er zulk een orkaan, dat de stort zeeën, die over boord sloegen, bijua de vuren doofden en het althans onmogelijk was, de machines te laten voortwerken. Men trachtte coen met olie de golven te stillen, wat in zekere mate gelukte. Verhinderen kon men echter niet, dat de lading aan het schuiven ging, waar door een hoeveelheid kostbare goederen, als zijde en fluweel, door brekende olie- of verfvaten werd bedorven. NIEUWJAARSGROET. Wees gegroet, gij onbekende, Die pas om het hoekje gluurt, En van wien wy dit slechts weten, Hoelang wel uw leeftijd duurt. Wat gij voor ons in uw schild voert, Weten we evenmin als gij Maar toch willen wij liefst hopen, Dat het niet ongunstig zij. Lach ons even vriendlyk tegen Als wij het U willen doen, En spot niet, als wij somwijlen Al te stoute wenschen voên. Want met hartelijke wenschen Vangen we uwen intocht aan, Vol verlangen dat het ieder In zijn stand naar wensch moog' gaan. Kunt gy ons al 't leed niet sparen, Schenk dan lief zooveel ge kunt Moet gij wel en wee soms baren, 't Wel zij iedereen gegund. Breng ons Vorstenhuis veel vreugde, Wees voor 't lieve Neêrland goed Schenk aan handel, scheepvaart, landbouw, Ruimschoots weder overvloed. Spaar ons Vaderland beroering, Laat het rustig voorwaarts spoên Doe je plicht, Nieuwjaar! en geef maar Dat dit alle menschen doen. Ingezonden. Mijnheer dc Redacteur Vergun mij s. v. p. een plaatsje iu uw veel gelezen blad. In uw courant van 28 December jl. komt een bericht voor dat een meisje uit den Helder bij avond te Oudeschild (Texel) iu da haven was ge- loopen, na aankomst van de laatste boot. waar zij' als passagier mede kwam. De reden daarvan zijn natuurlijk door duis ternis misleid, omdat daar ter plaatse geen ver lichting aanwezig is, aangezien de stoomboot „Ada van Holland" niet op rijn aangewezen ligplaats aanlegt (omdat bij niet in de haven, maar aan den mond daarvan blijft liggen), want men heeft daar op zoo'n gevaarlijke plaats niet eens een lantaarn. Wcnscbelijk zonde bet zijn, om verdere onge lukken tegen te gaan en den put niet te dempen als het kalf verdronken is; die plaats, als de boot 's avonds aankomt, daar behoorlijk te verlichten door het plaatsen vun lampen of iets dergelijks. U reeds bij voorbaat dankzeggende voor de opname van bovengenoemd ingezonden stuk, noem ik mij Uw dw. dienaar, Een mede passagier a. b. van de stoom boot „Ada van Ho! Holland". Gemeenteraad van Texel. Vergadering vnn 28 December 1889. Tegenwoordig alle, leden. Voorzitter C. M. Kooij, burgemeester. Na opening der vergadering worden de notulen der .vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Daarna doet de Voorz. mededeeling van ingekomen prov. bladen en circulaires. Procesverbaal opname boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger. Kassa was f 8885,43i. Goedkeuring van Ged. Staten: van de gemeen- terekeniug over 1888; gemeentebegrooting 1890. Suppl. Kohier boofdelijken omslag. Raadsbesluit tot opheffing der school van Zuid-Eierland en verplaatsing school Midden-Eierland. Alles voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van F. Koorn, gem.-vcldwachter, om eervol ontslag, was bereids door den Comm des KoniDgs toegestaan. Op zijn verzoek om een gratificatie werd gunstig beschikt. De begrooling Alg. Weeshuis voor 1890 wordt goedgekeurd evenals een cpucept-raadsbeslnit tot 't atregannecuer tijd.-'H1:" v~Sdleening van f 10,000. Verder werd goedgekeurd een voorstel om aan den heer J. Frederiks, voor de waarneming der betrekking van hoofd der school te Zuid-Eierland, een gratificatie te verleenen van f125 en aan mej. Frederiks—Slot een toelage van f 150 per jaar, voor bewezen diensten. Als hoofd der school met uitgebreicL leerplan, wordt benoemd de heer J. P. Tijsen, van Am sterdam; op den heer K. H. de Boer waren 3 stemmen uitgebracht. Verder worden benoemdtot regeut Alg.Wees- de heer A. P. Koorn; mede op de voordracht stonden de heeren G- Kikkert Gz. Sr. en A. Pz. Langeveld; tot regentes mej. Ponger—Gaaf; mede op de voordracht stonden inejn. TimmerDrijver eu Rab—Geus; tot leden van bet Alg. Armbestuur de hh. M. de Graaf, uit Eicrland en C. Az. Blom van Oude Schildmede op de voordracht stonden de heeren Jb. Buis en D. Vos tot lid van het bestuur over de Bank van Leening,de heer D. J. Bakker met 11 stemmen; de beerJb. Jb. Roeper mede op de voordracht, bekwam 2 stemmen.. De vergadering wordt eenigen tijd geschorst. De kwestie der scholen in Eierland zal, na ingewonnen mededeelingen, in een volgende raadszitting hehandeld worden. Tot coinm. van onderzoek werden benoemd de hh. W. K. Bak ker, Koning, C. Keijser, Dros en Roeper. Na eenige discussie over 't dempen van de sloot achter 't huis van Boerhorst, de herstelling van gevaarlijke plekken op den dijk, den afvoer van water in de Warmoesstraat, en ecu betere verlichting bij de aanlegplaats der boot, vestigt de heer C. Keijser de aandacht van den Raad op 't zilveren jubileum, dat de heer secretaris Stikkel in de volgende maaud hoopt te vieren. Daarna wordt de vergadering gesloten. Aan onze abonnó's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht 't verschuldigde Abon nementsgeld, »Vltegend Blaadje," 4e kwartaal, te willen overmaken per .post wissel of in postzegels, vóór 5 Januari 1890, zullende anders daarover met 10 Cent verhooging per post worden beschikt. DE UITGEVERS. CORRESPONDENTIE. Aan onze geabonneerden in Amerika wordt beleefd verzocht 't verschuldigde te willen overmaken. DE UITGEVERS. Marine en Leger. De benoemde offic. van gez. 2e kl. bij de zee macht J. Kwast, wordt met 11 Jan. a.s. geplaatst bij het hospitaal der marine te Willemsoord. Het schroefstooraschip le kl. Tromp, onder bevel van den kapt. t. z. K. A. Stakuian Bosse, is den 2Ge dezer te Buenos Ayres aungekomen. Aan boord was alles wel. Volgens het Marineblad is voor de officieren, dienende tusschen de keerkringen, een hoogslnitend jasje (onderofficiers-model) ingevoerd, liet is van donkerblauwe lichte stof, met 2 rijen van 5 knoo- pen; de uitmonstering op kraag en rooawep is als bij de gewone jas, doch het heeft geen pas santen. rrienden en sn deze ge- VLIET. menden en ULEN chtgenoote. Jenden en chtgenoote. s. rienden en innen deze Sch tgenoote. m. rienden en chtgenoote. kker. aan fami- binnen als ■genoote. Jenden en nscht aan BEN, vn v. c. cn en be- fieuwjaar. ;enoote. an. 1890. Nieuwjaar bekenden LEMS. N, newerf, ïtgenoote. Familie. ;n en be- ieuwjaar. ïnoote. ïtgenoote. e. an. 1890. >ank voor •uwe jaar. ïnoote. nden en RDÜRP. n begun- ;enooto. familie G tgenoote. •ooten te »eluk en 'MAN tgenoote. v aan fa- moote. an „Bur- 3gcn toe- 'MAN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1