E Firma Poppelman. G. TROOST, Spoorstr. 62. TOOR HET OUDE- EN NIEUWJAAR. GEOÖT BAL m\ suf orcW 18. Tandarts BIERSTEKER, Advertentie n. OUDEJAARSAVOND Dansonderwijs. Gezellige bijeenkomst. Ctafé Worflt iemand een ha. Marl. Mililie-Verzekerintts-Maatscliappü, DE UITVERKOOP De Notaris P. S. HORDIJK, K. WIJNTJE, Directeur. Spoorgracht. Blanke Belple Sofia, per 10 zakken f 1.45 Znivere Natirtoter 50 en 60 Cl. Wed. C. VERMEULEN. Heden avond W.H. BURGERS, Conflsenr. GROOTE SORTEERING ra verse! ontraien prima kwaliteit KOEKJES, van Ag bekende soorten,! debilltikste prijzen, door H. RIESSELMANN. P. DE GEUS, Conflsenr, Spoorstr. I. MARMELSTEIN, Nienwstraat, B E K E N D M A K I N G. BontenMutsen, Cachenez petten, Kindermutsen j enz* Verkrijgbaar bij H. RIESSELMANN.) ■T LEVERING OP MAAT. Stoomvaartberichten. Het stoomschip „Prinses Amalia," van Ba tavia, vertrok 24 Dec. van Padang. Het stoomschip »Sumatra", van Batavia^ arriveerde 29 Dec. te Suez en vertrok 30 Dec. van Port-Said. Het stoomschip wConrad," van Amsterdam, passeerde 28 Dec. Kaap Rocca. Het stoomschip Koningin Emma," van Am sterdam, vertrok 27 Dec. van Suez. üe »Thorbecke VII" is gister na middag, na 3 lichters van de lading te hebben gelost, naar Amsterdam gesleept. De »Staats-Courant" van Maandag bevat het Kon. besluit ter bekendmaking van den tekst der wet, houdende her ziening der wet tot regeling van het lager onderwas. Visscherijberichten. 6 beugers met 30 tot 160 sehelv., per 100 f30 a f34; 9 kabelj., p. at. f 1.90. 2 korders, te zamen 18 manden kl. schol, p. m. f 2,60; 5 m. scharren, p- m. f 1,50. 28 Dec. 1 korder, 18 m. kl. schol, p.m. f 2.50, 3 m. scharren, p. m. f 1.40. 1 beuger, 80 sehelv., p- 100 f 33, 6 kabelj., p, stuk f 1.50 10 roggen, p. st. f 1,25. 30 Dec. 2 sloepen, te zamen 5300 sehelv., p. 100 f21. 1 benger, 30 scneiv., p. 100 f34; 10 kabelj. p. st. f2,30, 20 roggen, p. st. f 1,30. 2 beugers, te zamen 90 schel? p. 100 f36; 10 kabelj., p. st. f 2. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petrolenm f 9.70 per 100 KG. zonder verbinding. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 27 tot 31 Dec. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD T. G. F. Bnijteadijk en W. Kwant. J. Geus en N. Roog. T. Inpijn en C. A. de Groot. W. Zwartjes en G. Kooij. BEVALLEN: C. Ham geb. Zon, d. R. Bijl geb. Rieken, z. C. Goedknecbt geb. Mens,z. M. Rump geb. Boon, z. M. Koenen geb. Riemerts d. T. Moor, geb. Schagen, d. OVERLEDEN: J. A. Reusche, 23 j. H. J Timmer geb. Pauw, 69 jaren. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is Donderdag 2 Januari te Heldet, Kerk gracht 47, te consulteeren voor Tandheelkundige operatiën, en het plaat sen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 123l/2 uur. Ondertrouwd TEUNIS FENNEK, Vuurstokcr 2e kl. b. d. K. N. M., JOHANNA ANTONIA ERADES. Nieuwediep, den 27 Dec. 1889. Algemeene kennisgeving. Vervolg der Berichten. Gisterenavond werd eene zitting van den Raad dezer gemeente gebonden, die door 15 leden werd bijgewoond. Over den post no. 51, voor komende op de gemeente-begrooting voor 1890 fkosten van Raad en Commissie vergaderingen^ hadden in de vorige zitting de stemmen gestuukt. Thans werd over dien post opnieuw gestemd. De aanneming geschiedde met 8 tegen 7 stemmen. Op voorstel van den heer v. Wijngaarden werd, echter met 10 tegen 5 steramen, 't bedrag van dion post f 600 met f 200 verminderd. 't Jaarlijksch subsidie aan de Industrie school werd, met het oog op noodig gebleken verhooging der tractementen vau twee der leeraren, van f1650 op f 1900 gebracht, 't Besluit hiertoe werd ge nomen met 11 tegen 4 stemmen. Aan de ge meenteschool no. 7a (Hoofd de hr. Kloosterhuis) werden, ter voorziening in bestaande vacatures, benoemd tot onderwijzeres mej. C. H. Eikema, van Oude Niedorp en tot onderwijzer de hr. A. Heeroma van hier. Voor ieder der beide vaca tures aan de Herhalingsschool werd tot onder wijzeres gekozen mej- J. E. Eikema, alhier. De meerderheid van den Raad bedoelde met deze dubbele benoeming zeer waarschijnlijk, dat zij voor een der beide vacatures een nieuwe voor dracht wenschelijk achtte. Herkozen werden tot leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs de hb. P. Groen, J. G. R. Vos en 11. J. Janzentot leden van 't Bestuur van 't Algemeen Weeshuis de hh. W. Bakker Hz. en mevr. A. A. BeukenkampSwerveren tot leden van 't Bnrgerlijk Armbestnur de hh* D. Hoogen- bosch, H. A. Stadermann en J. Breebaart. Ge kozen werd tot lid van 't Bestuur van 't Wees huis, de heer mr. D. P. H. Aberson, wiens naam niet vermeld werd in de aanbevelingslijst. Verder werd vastgesteld het 2e suppletoir ko hier voor den hoofdei, omslag, dienst 1890, ten bedrage van f258.131, en werden vier aandeden in de gemeentel, geldleening 'door verbranding vernietigd. Voorloopig, tot wederopzegging toe, werd aan den beer W. Bakker, onderwijzer alhier, eene jaarl. subsidie van f 400 verleend, voor 't geven van zeevaartkundig onderwijs. Met 13 tegen 2 stemmen werd het besluit hiertoe genomen. Mededeeling geschiedde, dat de noodige goedkeuring is verleend aan de rekening en verantw. der gemeente en der dd. Schutterij, beide over 1888, aan de gemeentebegrooting voor 1890 en aan de Raadsbesluiten tot heffing in 1890 van eea hoofdei, omslag en van eene plaats, belasting op het gedistilleerd. Nogjwerd kennis genomen van 't proces-verbaal der opne ming van de boeken en de kas des gemeente ontvangers, een en ander zich in orde bevindende, en in kas zijnde de som van f 6022.93. Een adres van bewoners der Verlengde 2e Vroonstr. houdende verzoek om rioleering en om straat verlichting bij avond, werd in handen gesteld van B- en W. eu de behandeling van een adres der afd. Helder van „Zondagsrust" werd tot eene volgende zitting verdaagd. Zondagmorgen hield de eerw. heer Ds. L. van 't Sant, leeraar bij do Hervormde ge meente alhier, zijne afscheidsrede in de Nieuwe Kerk. Talrijk was de schare zijner gemeen teleden opgekomen, en zelfs waren er belang stellenden aanwezig uit gemeenten waar de heer van 't Sant voorheen als predikant had gestaan, namelijk uit Oterleek en Akersloot. Als tekst had de vertrekkende leeraar ge kozen II Kor. 11 vs. 11. „Waarom? Is 't omdat ik u niet liefheb? God weet 't!" In zijne redevoering gaf de heer van 't Sant een overzicht van zijne werkzaamheden in deze gemeente, over een tijdvak van ongeveer 10 jaren. Een hartelijk woord werd gericht tot den heer Dr. Jelgersraa, praeses van het Classicaal Bestuur, zyne ambtenooten, don heer Rinner en zijne leerlingen. Bij 't slot zong de gemeente Psalm 134, laatste vers. Na afloop werd de vertrekkende leeraar door zijn ambtgenoot, den weleerw. heer Ds. Bros op hartelyke en indrukwekkende wijze toegesproken. Ds. J. L. Boramezijn alhier heeft bedankt voor het beroep naar de Herv. Gem. te Noord-Scharwoude. Gisteren is te Amsterdam onderhands aanbesteed het bergen van de lading katoen uit het op de Pannekoek gestrande stoomschip »Newham". Ingeschreven werd door de heerenvan der Sterre te Texel, voor f 38,Weltevreden te Helder, voor f 28,Dirkzwager te Maas sluis, f20,Zur Muhlen te Helder, f 18, per geborgen baal. Ondertrouwd CORNELIS BOOM en TRIJNTJE DEKKER. Helder, 27 Dec. 1889. Getrouwd T. G. F. BUIJTENDIJK en W. KWANT. Helder, 27 Dec. 1889. Getrouwd: J. GEUS N. ROOG, die mede namens familie, unnen dank betuigen voor de vele blijken van belang stelling, hun betoond. Helder, 27 Dec. 1889. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot P. F. C. RIEP, in den ouderdom van 32 jaren, 2e Schrijver bjj de Kon. Ned. Marine, bij de schipbreuk van de Prins Willem I," mjj nalatende een kind te jong om dit smartelgk verlies te beseffen. Wed. P. F. C. RIEP— DE BEURS. Oudesluis, 30 Dec. 1889. Den 28 December overleed ouze geliefde Oom C. HELLINGMAN, in den ouderdom vau circa 82 jaar, na een lijden van 7 dagen. Een week geleden hebben wij onze geliefde Tante TRIJNTJE KUUT grafwaarts heeugedragen. Hiermede betuigen wij onzen wel- gemeendeu dank aan D. WIEGMAN die deze afgestorvene 40 jaren met den m- esten trouw en ijver heeft ter hulpe gestaan. Wieringen, 30 Dec. 1889. Namens de familie, C. DE HAAN en Echtgenoote. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde en zeer beminde EchtgenootVader, en Behuwdvader Jakob Willemsz. de Wijn, in den ouderdom van 63 jaren en 9 maanden. Zwaar treft ons allen dit smartelijk verlies, doch wij hopen te berusten in Hem, wiens doen liefde en wisheid is. Amsterdam, 30 Dec. 1889. Namens de Wed. J. W. DE WIJN-VISSER, Kinderen, Behuwd-en Kleinkinderen. Dankbetuiging. Bij deze betuigen wij onzen harteiykcn dank, voor de vele bljjken van belang stelling, bij onze 25-Jarige Echtvereeniging ondervonden. Jn. DIJKSHOORN en Echtgenoote. Wieringen, 30 Dec, 1889. Dankbetuiging. De ondergeteekenden betuigen bij dezen hun hartelijkeu dank aan de redders, die op den avond van den 24 Decemher jl., te Oude Schild, hunne dschter hebben gered; en in het bijzonder aan den WelEd. Zr.gel. Hr. Dr. STIGGEBOUT, die daarbij zijn spoedige hulp verleende en ook aan den Heer W. BIJL en diens Echtgenoote, die haar zoo liefderijk behandeld hebben. Helder, W. RIPPENS 30 Dec. 1889. en Echtgenoote. Voor de blijken van deelneming bij de ziekte en 't overlijden vau mijn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mijn Kinderen en Behuwd-kinderen, mijn op rechten dank. Wed. J. H. BUITINK— VAN DIJK. Helder, 31 Dec. 1889. Zuiclorliorli. D. V. OUDEJAARSAVOND 7 uur en NIEUWJAARSMORGEN 10 uur: Ds. W. den Hengst. in het lokaal in de Vijzelstraat, heden avond ten 7 uur, Evangelieprediking, en Nieuwjaarsmorgen, aanvang te 10 uren. Alle zitplaatsen zijn vrij. C. BREET Az. Cymnastiek-Lokaal, Weezenstraat. Deze is dienende het kunstminnend publiek te berichten, dat de Danslessen in bovenstaand lokaal, op de gewone tijden en uren, van af I Januari 1890, zullen worden voortgezet, onder lei- diugvanH. VALKENBURG en K. HART, Dansonderwijzers. Aanvang der lessen ft ienw jaarsdag nn- middd. van 4—5, van 50 en van 6-7 nre. Laten liggen jl. Zondag 't Magazijn »De Zon": 2 R. C. Kerkboeken. Voor de eigenaars, tegen vergoeding dezer, terug te bekomen. GRUNWALD. Musis Saorum. 1 Januari 1890. Muziek voor den Dans Op Oude- en Nieuwjaarsavond Bij 1. SMIT, hoek Langestr. Helder. OUDE- en MEUWJ UBSAYOXD De Ondernemer, J. H. HOFFMAN. DIENSTBODE gevraagd, f6.per maand. Wasch buitenshuis, Koningstraat 78. Verloren door een weduwe een POR- TEMONNAIE met f 2,50, in den omtrek der Spoorstraat. Verzoeke terugbezorging aan het Bureau van dit blad. Men vraagt een zindelijke DIENST BODE, die goed met de wasch kan om gaan. Loon f 1,75 per week. Alcaz.vr" J. C. SMIT. Er biedt zich aan tegen 15 Januari'. een flinke DIÉNSTBODE, van goede getuigen voorzien, sn van buiten. AdresBERKHOUT k Co. Adres Bureau dezer Courant Een zindelijke Dienstbodi wordt gevraagd. Adres HOOFDGRACHT 36. ALGEMEENE, Rokin No, 75, Amsterdam. Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars worden aangenomen tegen de hoogste som. Aanbrengers genieten 10 gulden met de groote keuring uit te betaleu in April, bij den Agent ffi. VAN PRAAG, ten huize van M. WAAS, Spoorstraat te Nieuwediep. Ook alle Donderdagen te spreken bij den heer C. VAN HAM, te Schagen. T© Huur een HUIS in de 2e Molenstraat No. 75, a f 1.75 per Week. Adres D. HOOGENBOSCH, Weststraat 43. zal nog tot 15 Januari aanhouden. Een ieder die Kantoor-, .School- en Schrijf behoeften noodig heeft kan zich in dezen tijd nog goedkoop voorzien. K.rulsweg I 175. Prachtige KOSTER'S SCHEURKA LENDERS met Bon 20 Ct. Groote prijzen. Dit de hand te koop I. Een zeer net WOONHUIS met ERF, grset 2 aren 20 centiaren, aan den Kanaalweg alhier. - 2. Een WOON- en WINKEL HUIS, naast elkander gelegen, aan de Paar- denstr. alhier, op zeer billijke voorwaarden. Te bevragen ten kantore van den Ma kelaar OUDENHOVEN. VUURWERK, HUIS- en TUINVUURWERK bij l. VERBOOM, Zuidstrut. te HELDER, zal in het lokaal »TIVOLI" aldaar, op WOEftSIMG 8 JANUARI 1890, 's avonds 7 uur, publiek verkoopen 1. Eeu HUIS en ERF aan de West gracht te Helder, No. 74, groot 52 cen tiaren. 2. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 75, groot 50 centiaren. °3. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 76, groot 52 centiaren. 4. Eeu HUIS en ERF naast, het vo rige perceel, No. 77, groot 1 are. 5. Een HUIS en ERF aan de 2e Mo lenstraat aldaar, No. 119, groot 48 cen tiaren. 6. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 121, groot 50 centiaren. 7. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 123, groot 48 centiaren. 8. Eeu HEEREN HUIS en ERF aan het Ankerpark aldaar, No. 25, groot 1 are 37 centiaren. 9. Een vierde gedeelte in een perceel GROND op Onrust aldaar, groot 8 aren 81 centiaren, tusschen den Spoorweg en den weg naar Weltevreden. 10. Een WINKELHUIS en ERF aan de Breewaterstraat aldaar, No. 48, groot 1 are 25 centiaren. 11. Een HUIS en ERF naast bet vo rige perceel, No. 46, groot 1 are 25 cen tiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 10—4 uren. Nadera inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HOR DIJK. De Rotterdamsche Brand- assurantie *DE MAAS gevestigd te Rotterdamheeft als AGENT voor den Helder en Omstreken aangesteld,-den Heer G. J. J, DE GOEDE, te den Helder. Bovengenoemde Maatschappij verzekert tegenvaste en billijkepremiën: ROERENDE en ONROERENDE GOEDEREN, VEE VLAS en verdere VELDVRUCHTEN. Rotterdam, 27 Dec. 1889. Een fatsoenlijke VROUW vraagt eeu WERKHUIS voor een of twee dagen per Week. Franco brieven Adv. Bureau Boekh, Stadermann ALLERHAND 35 Ct. ARNHEMSCHE MEISJES 40 BOTERJANHAGEL 35 KRAKELINGEN 40 WEESPER MOPPEN 50 BITTERKOEKJES 50 GOUDSCBE MOPPEN 40 BOTERSPRITS 40 WELLINGTONS 50 HEERENBANKET 50 MOSCOVISCH GEBAK 50 THEEBANKET 50 TELEFOONBANKET 50 BOTERBANKET 50 SPECULAAS 40 BRUIDSUIKER 40 POEDER CHOCODADE 95 CACAO 70 Idem KOEKEN 6 eu 12 Ailes per 5 ons. Wed. C. VERMEULEN. J. KORVER, Spoorstr PRUIMEN 12 Ct. PEREN 28 STUKJES APPELEN 18 ROZIJNEN met Pitten 12 zonder 20 KRENTEN 14 WITTE SUIKER 27 KOFFIE 70 SUCCADE 45 GRUTTEMEEL 8 TARWEMEEL 9 Alles per 5 ons. Verdere KRUIDENIERS- en GRUT TERSWAREN, tot lage prijzen. SPOORCRACHT. Versche Berliner Bollen, Roomsoezen Brusselsch Banket, Epines, Saucij- sen-Broodjes, enz. bij Beste AARDAPPELEN, 1 f 1 00 de Zak. Bij G. JANNES, Oostslootstraat. Heden (Oudejaarsavond) voorhanden ROOMSOEZEN 4 Ct. APPELBOLLEN 5 Ct. SAUSIJZENBR00DJES 7'/= Ct. benevens vele andere soorten Gebak. Aanbevelend, FFECTEN, COUPONS, BUITENL. WISSELS, BANKNOTEN, MUNTSPECIËN, ete. De Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde (Gereformeerde) Kerk van den Helder acht zich, met het oog op de Volkstelling geroepen, allen die van de gereformeerde religie zijn, hetzij alleen door doop of ook door belijdenis, er op te wijzen, dat een kerkgenootschap van welken naam ook, met het geheel eenig karakter van de kerk onzes Heeren in strijd is. Hij acht zich daarom verplicht er op aan te dringen dat allen, die door doop of belijdenis leden zijn der Nederduitsche Gereformeerde Kerk alhier, de desbetreffende vraag op de kaarten voor de Volkstelling aldus iu te vullen Behoort tot geen Kerkgenootschap, maar is van Gereformeerde Gezindheid (Nederd. Geref. Kerk.) Helder, 30 Dec. 1889. De Kerkeraad voornoemd W. DEN HENGST, P. REIJLING, Scriba. Grootste sorteering. Billijke prijzen. Ruime voorraad GEDISTILLEERD, WIJNEN, en LIKEU REN, zoowel in fijne als gewone soorten, tot do navolgende lage prijzen. Genever en Brandewijn, van af f 0.90 Gewone Likeuren - 1. Zoete eu zure Bessen en Anijs - 0.90 Sirope de Punch, per flesch - 1. Verschillende merken OUDE GENEVER: tot concurreerenden prijs. Jaraaïca Rum, per flesch, van af f 1. Cognac, - 1.25 Roode Bordeaux Wijn - 0.55 Madeira Wijn - 0.75 Spécialiteit gemaakte HEEREN- en KINDERKLEEDING- STUKKEN, alsmede de nieuwste STOFFEN, voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2