KOSTER's Scheurkalender met premie, bij BERKHOUT Co. Wegens plaatsgebrek kunnen wij lieden ons feuilleton en een aantal advertentiën niet opnemen. 't Vliegend Blaadje wenscht u zegen, Heil en voorspoed op uw wegen, Ieder in zijn rang of stand. •Moog' dit jaar uw voorspoed groeien, Industrie en handel bloeien, Burgers van ons vaderland! Lees in 't Blaadje menig tijding, Die kan strekken tot verblijding, Straal' voor u de voorspoedszon Eiken dag met nieuwen luister. Dat geen nevel haar verduister', Wenscht Berkhout en Compagnon. Gebrs. BISCHOFF. p. Heldor, 1 Jan. 1890. De ondergeteekenden, Vuurstokers aan boord Zr. Ms. schroefstoomschip 4e klasse «Samarang" te Atjeh, wenschen bij den aan vang van het jaar 1890, aan familie, vrien den en bekenden een hartelijk veel heil en zegen. J. P. BOS. C. GROOTE. W. WILLEMSEN. H. A. LAMERS. J. VINK. J. NIEMANDSVERDRIET. Aan familie, begunstigers, vrienden en he benden zij een gelukkig Nieuwjaar toege- wenscht. A. BROUWER. Pf G. J. BOSCH, R.-C. Koster. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. J. BARNEVELD, Spoorstraat. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. P. BOSCH en Echtgenoote. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. A. BREET Cz. en Echtgenoote. Het compliment vaa den Dag aan alle plaatsgenooten van G. BURKUNK en Echtgenoote. Aan familie, vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen deze gemeente, wordt door ons een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toegewenscht. P. J. BAKKER, gep. Loods, Helder, 1 Jan. 1890. en Echtgenoote. C. BLOMBERG en Echtgenoote. P-f Amsterdam, 1 Jan. '90. A. BLOMBERG, Gezagv. v. h. s. e. G. G. van Landsberge," Ned. Ind. Stoomv-Maatschappij, aan Familie en Vrienden. Batavia, 1 Jan. 1890. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van R. BAKKER Dz., en Echtgenoote. F. A. BERGMAN, Brigadier van Policie, p- en Familie. C. DE BOER Jrzoon. p. Spoorstraat. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, van G. Pz. BAKKER, Machine - Bankwerker. Haarlem, 1 Januari 1890. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, van K. BAKKER Pz., Zeilmaker a/d. II. IJ. S. M. Haarlem, 1 Jan. 1890. Nieuwjaarsgroet aan fahiilie, vrienden en begunstigers. J. BLOM en Echtgenoote. De Cocksdorp Texel. M. DE BOER. Atjeh, 1 Jan. '90 P- L. DE BOER. Willem I (Oost-Indië), 1 Jan '90. P- f P- f C. BOON en Familie, Gemeente Secretaris. Pil*. A. BUIJTENDIJK en Familie. Een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar wordt aan begunstigers, vrienden en beken den toegewenscht door H. B. BIENHOFF eu Echtgenoote. Wed. J. J. W. BlankwaardtVan Otteren. Hoeden- en Petten-Magazijn Hoofdgracht 86. P' Hartelijke felicitatie aan familie, vrienden en bekenden, op den eersten dag des jaars, door J. DE BUN JE en Echtgenoote. Arnhem, 1 Jan. 1890. F. BOON en Familie. P fSpoorstraat 25. J. P. J. BRACHTHUIZER en Familie. P- f- 1890. Zoo mak als ik 't vorige jaar ook was, Hoop ik in 1890, en dit is kras, U allen te verblijden, als gij me ziet. Vertrouw op een prijs, want nieten heb (ik genoeg. B. P. DE BEER, Staats-Loterij. P- W. BAKKER Wz., Havenmeester. J. BREEBAART en Familie. P- Helder, 1 Jan. '90. O. W. BROERSMA en Echtgenoote. P- f Z. PANBAKKER. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van JOH. DE BEURS Loodsgracht. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van H. BAKKER Dzn. Koningstraat. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. JAN DE BEURS Johz., en Echtgenoote. P. J. VAN DEN BOSCH. M. M. VAN DEN BOSCH—get.hard. p. Weststraat L 58. Bij den aanvang van 't Nieuwejaar wordt alle heil toegewenscht aan begunstigers, fami lie en vrienden door P. DE BEURS en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. A. CONNEMAN—KLOSBACK. Nieuwjaarsgroet aan mijn begunstigers. Hier woon ik aan de Vest, En wil niets anders wenschen, Dan Zegen van den Heer, En neering van de menschen. Café «Zilveren Kruis." K. DEKKER, en Echtgenoote. H. DAARNHOUWER, en Echtgenoote. Alkmaar, 1 Januari 1890. J. DAARNHOUWER p. f. en Familie. Helder, 1 Jan. 1890. Veel heil en zegen in 1890 toegewenscht aan vrienden en bekenden. Kralingen. Jb. DISPER en Echtgenoote. J. DUINKER en Echtgenoote, Timmerman. p. 2e Vroonstraat. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden. J. DROS. Nijmegen, 1 Jan. 1890. 1 Januari 1890. Welkomstgroet aan familie en vrienden van G. DRIESSEN en Echtgenoote, Einde Binnenhaven, Nieuwediep. Aan heruit stiirerg, familie en bekenden. Dit is de wensch van mij, Dat 't nieuw begonnen iaar, U allen met elkaar, Tot heil en zegen zij. S. DIJKER. P- f- C. DUINKER Cz. en Echtgenoote. College ENTRE NOUS Met de intrede van het jaar 1890 wordt den Leden met hunne familie door het Bestuur een gelukkig en voorspoedig jaar toegewenscht. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. EKHART en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van H. VAN ELBURG en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van E. G. VAN EDE en Echtgenoote- Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, en aan mijn Superieuren en Collega's. P. FLEUR, Zeeloods, en Echtgenoote. NIEUWE ROTTERD. SCHOUWBURG-MAATSCHAPPIJ, Directie ALEX. FAASSEN Co. Rotterdam, 1 Januari 1890. Aan onze familie, vrienden en begunstigers wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar toe. R. FENENGA en Echtgenoote. P- f E. GRAAT, Ridder der Militaire Willemsorde. Bij de intrede van het jaar 1890 wenschen wij al onzen begunstigers, vrienden en bekenden veel heil en zegen. GRUNWALD Co., Kanaalweg. J. GRAAFF, Spoorstraat. J. GEUS en Echtgenoote. Kanaalweg No. 18. Bij den aanvang van het jaar, Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door C. VAN GALEN en Echtgenoote. Handelaar in Brandstoffen Hoogstr. No. 10 I. GRUNWALD, in Manufacturen, Bin nenhaven, wenscht zijn begunstigers en vrien den, zoowel binnen als buiten de gemeente, een gelukkig Nieuwjaar. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden.Mej. Wed. C. C. GRIEK. Veel heil en zegen toegewenscht aan fa milie, vrienden en begunstigers door J. N. HOOGENBOSCH Dz.,Mr. Broodbakker. Groet aan allen. Geen complimenten van den dag, Geen formulier-methode, Veel welvaart als het wezen mag, Gods zegen bij den broode. Ook zegen in liet buitenland, Voor Neêrland en Oranje; Dat Groot-Atjeh worde overmand, Tot spijt van Groot-Brittanje. R. A. IIIJLKEMA, Kruier H. S. M. In 't jaar 1890 wenschen wij aan familie, vrienden en begunstigers veel heil en zegen. C. L. DEN HELPT en Echtgenoote. Aan mijn vrienden en kennissen een har telijk Nieuwjaar tosgewenscht. Wed. W. C. HENKES. F. HU VERS en Echtgenoote. P' f-Sociëteit «Harmonie" Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van G. HARJER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begun stigers van P. VAN DER HOEVEN Koningstraat. en Echtgenoote. P- De beste wenschen voor mijne geëerde be gunstigers en vrienden in dezen nieuwen tijd kring, mij minzaam in hunne verdere be gunstiging aanbevelende. Helder, 1 Jan. '90. J. H. HOFFMAN. Jb. HOOGERDUIN en Familie. P- f-Helder, 1 Jan. 1890, D. H. IIORN. P' Padang, 1 Jan. 1890. W. JANSEN en Echtgenoote. Bloemist, Laan. P' Helder, 1 Jan. 1890. 1890 brenge al mijn plaatsgenooten veel heil en zegen R. JONG KEES, in Petroleum enz. P- Wed. P. JONKER. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden van W. DE JONG, Mr. Timmerman, en Echtgenoote. S. JARING en Familie. Helder, 1 Jan. '90. J. JARING Snz. en Echtgenoote. P' Utrecht, 1 Jan. '90. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van J. DE JONG en Echtgenoote. Akersloot, 1 Jan. 1890. Hartelijk gefeliciteerd met den aanvang van het jaar 1890. J. JONGMAN, Opzichter Marine-Hospitaal, en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden. R. P. DE JONG. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden, zorwel binnen als buiten deze gemeente, van T. KEURIS, Mr. Timerman, en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van Wed. G. KIKKERT—Sinjewel. 1 Jan. 1890. Jn. KUIPER, Loodsschipper, p. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan ouders, familie en be kenden. P. KOOPMAN. Amsterdam, 1 Jan. '90. Heil en zegen aan familie, vrienden en kennissen. J. KOK, Machinist a. b. sleepboot «Simson", IJmniden. 1 Jan. 1890. en Echtgenoote. Bij den aanvang van het Nieuwe jaar, wordt alle heil toegewenscht aan begunstigers, fami lie en vrienden door P. KROON en Echtgenoote. Mr. Spekslager. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers. Familie Jb. KOOGER. Stavoren, 1 Jan. 1890. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuw jaar.C. KARHOF en Echtgenoote.. Aan familie, begunstigers, vrieuden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. Koningstraat.P. en A. KROEB. P- Gebrs. KLEIN, Aannemers. Veel zegen toegewenscht aan mijne begun stigers en vi-ienden, bjj den aanvang van 1890. A. KLOPPER, Meubelmaker. G. E. KLOOSTERHUIS en Echtgenoote. P- f- 1890 brenge mijn familie, vrienden en be kenden veel heil en zegen. C. N. VAN KONINGSBRUGGE, Beurtschipper op Rotterdam, visa versa. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van E. C. KWIST Molengracht. en Echtgenoote. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. E. KOSSEN en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. A. KOOMEN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan .familie, vrienden en begunstigers van A. A. KIKKERT Szn. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers. J. J. KUIJPER, Pai'kstraat, Texel. en Echtgenoote. Veel geluk en voorspoed zij toegewenscht aan famiiie, vrienden en begunstigers, door G. KOEDIJKER en Echtgenoote. Helder, 1 Jan. 1890. Aan mijne geachte begunstigers, familie, vrienden, en bekenden, wensch ik veel heil en zegen in't Nieuwejaar. J. KRIJNS, Schoen- en Laarzenmaker. Nieuwjaarsgroet aan bekenden en begun stigers, van V. KRUITHOED en Echtgenoote. Haven, Texel. P- f- H. KWANT en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigersdank voor het oude en aanbe volen voor het Nieuwe jaar, door Spoorgracht.J. LAK, Schilder. N. VAN LEEUWEN p. f.en Echtgenoote. P Wed. A. J. LEIJER en Familie. P- J. C. LEICH, te Arnhem. J. C. LEIJER en Echtgenoote. Schoemansrust, district Pretoria, 1 Jan. 1890 (Transvaal). N. J. LEIJER Jr. Barberton (Transvaal), 1 Jan. 1890. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. F. LUIJCKX en Familie. P-S- C. MAALSTEED en Familie. vTivoli" R. MAALSTEED. P- f- Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. A. MEIJER. o. Wed. C. VAN DER MADE. P- G. MOORMAN en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. C. MULDERS en Echtgenoote. P A. J. MAAS, Boekhandelaar. P- f- W. J. MAALSTEED. M. MARMELSTEIN. »Many happy returns of the day". P- f P. F. MARMELSTEIN. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van P. K. MINNEBOO en Echtgenoote. Helder, 1 Jan. 1890. Heilgroet aan mijne geachte begunstigers, familie en vrienden van A. NOBBES en Echtgenoote. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. OUDKERK VAN PRAAG. Schilders-Vereeniging «Oefening Kweekt Kennis", wenscht H.H. Donateurs een geluk kig Nieuwjaar. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunsligers van J. B. PISCAER, Beurtschipper op Rotterdam, visa versa. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, van J. POOL Jzn. Maastricht, 1 Jan. 1890. P- f p. f. Kruisweg I 175. J. N. PRINS, Binnenhaven 76. J. II. POLAK en Echtgenoote. p. «Musis Sacrum". Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, familie en vrienden, van C. POOL, Mr. Timmerman, Aannemer, Helder, 1 Jan. 1890. en Echtgenoote. p.f. W. J. RIPPENS en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begun stigers. J. C. RAN, Middenstraat. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van R. J. DE RING en m. e. DE RING—kamp. Paterson, (N. Amerika) 1 Jan. 1899. JOHN ROBERTSON en Echtgenoote. p. «Hotel Den Burg". Aan alle vrienden en bekenden heil! Namens de Loodsen-Vereeniging «Recht door Zee". Helder, 1 Jan. 1890. Wed. A. ROTGANS—de Haan en Familie. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti- gers vanK. RAN en Echtgenoote. P- f L. E. RUGERS en Echtgenoote. Aan familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht, door J. C. SCHILDER en Echtgenoote. Schipper op 't Zand. A. E. SCHEURLEER en Familie. p-f Amsterdam, 1 Jan. 1890. Aan onze vrienden en kennissen een harte lijk Nieuwjaar toegewenscht. A. J. SCHUSZLER en Echtgenoote. Amsterdam, 1 Jan. 1890 Marnixstraat No. 6. Aan onze familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door Jb. SMIDS en Echtgenoote. Hartelijk geluk gewenscht aan familie, vrienden en kennisssn. G. SCHOL IJrauiden, 1 Jan. '90. en Echtgenoote. J. SE VENHUI JSEN p. f en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. P. SCHAGEN en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. STROOMER en Echtgenoote. S. SCHELLINGER en Echtgenoote. P-f- Een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar wordt aan begunstigers, vrienden en bekenden toegewenscht door J. SLIKKER en Echtgeuoote Aan mijne vrienden en begunstigers wen schen wij een gelukkig en gezegend Nieuwjaar. H. B. VAN STEENBERGEN en Familie. 1 Jan. 1890. Zegen en- voorspoed wordt aan familie en vrienden toegewenscht in 1890. W. SCHAAP, Fortwachter. Fort «Spion", gemeente Loosdrecht. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers. L. SCHILDER Helder, 1 Jan. '90.en Echtgenoote. II. A. STADERMANN, Bockhandelaar. 'Helder, 1 Jan. 1890. P- JOIIs. SCHUIJT. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. J. W. TIIIJSSEN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden- en begunstigers van C. G. TIIIJSSEN Hoofdgracht.cn Echtgenoote. FRED. VAN TWISK. p. f 1 Jan. 1890. Aan familie, vrienden en begunstigers hartelijk geluk gewenscht. Zuidstraat 60. Wed. A. TREFFERS, Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel binnen als buiten deze gemeente, van J. TIMMER en Echtgenoote: 1889 is al weer voorbijgesneld, En nu dacht ik aan.den Helder, hoe het daar (zou zijn gesteld; Maar wij kunnen nog niet komen bij de (vrienden en gebuur, En wij zullen het maar zeggen, want de reis (is ons te duur. Daarom zullen wij maar komen, even als het (vorig jaar, En wij doen dit zonder schromen in 't Vliegend (Blaadje maar. Nu dan bloedverwant en vrienden, en de (burgers al te gaSr! Ja wij wenschen aan u allen, op deez' eersten (dag van 't jaar, Vreugde, voorspoed, heil en zegen, Dat handel, scheepvaart, allerwegen Bloeie mag aan Helders strand, Is de wensch uit 't nieuwe vaderland van M. TISSING en Echtgenoote. Noord-Amerika, Paterson, N. Y.. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. TISSING, Mr. Kleermaker, en Echtgenoote. P- f - P. UURBANUS en Familie. Hartelijke gelukwensch bij de intrede van het nieuwe jaar aan vrienden en begunstigers, aangeboden door den kastelein van het café »Flambro Head". C. J. F. UELMAN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan mijne geachte begun stigers, familie,e vrienden en bekenden van B. F. VERFAILLE, Broodbakker. J. DE VRIES en Familie. Mr. Schilder. Zuidstraat. K. VERMEULEN en Echtgenoote. Artilleriestraat.Helder, 1 Jan. 1890. Het Bestuur van den -.Burgerkring Harmonie" brengt bij deze zijn heilgroet aan zijne Le den, Eereleden en aan al de Vereenigingen ter dezer plaatse. Namens het Bestuur, Helder, 1 Jan. '90. L. VERMEULEN, Pres. Nieuwjaarsgroet van J. VOS Dz. en Echtgenoote. Oude Schild, Texel, 1 Jan. 1890. R. VOS en Familie. Pf- Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze ge- meente. Mejnflr. Wed. P. VAN VLIET. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van L. VERMEULEN Helder, 1 Jan. 1890. en Echtgenoote. Heil en zegen aan familie, vrienden en bekenden van Jb. VISSER en Echtgenoote. IJrauiden, 1 Jan. 1890. Zeeloods. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel buiten als binnen deze gemeente. P. DE VROOME en Echtgenoote. Handelaar in Brandstoffen. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van G. VLIEK en Echtgenoote. Helder, 1 Jan. 1890. Broodbakker. Gods besten zegen toegewenscht aan fami lie, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente door W. M. WENNEKER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden cn begunstigers van J. C. WICKEL en Echtgenoote. P- f GEZUSTERS WINTER, Modisten. Veel heil en zegeu zy toegewenscht aan familie, vrienden en bekenden. Oleh-leh, J. N. VAN WISSEN, 1 Jan. 1890. Bootsman v. c. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. L. WIERING en Echtgenoote. H. WIJKER. Helder, 1 Jan. 1890. Een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar wordt aan begunstigers, vrienden en bekenden toegewenscht door Wed. N. E. WILLEMS. Nieuwjaarsgroet van B. J. WÖLLENSTEIN, Opperschipper 's Rijks Marinewerf, en Echtgenoote. P- J. W. VAN DER WAL Cz. J. E. VAN DER WEDDE p. f. en Familie. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. A. J. VAN ZWEDEN en Echtgenoote. P- f A. ZWAAN, Stalhouder, en Echtgenoote. L. ZWAAL en Echtgenoote. p.f. Amsterdam, 1 Jan. 1890. Heilgroet aan onzè begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. J. A. ZOETELIEF en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van de Wed. C. ZUNDERDORP. 1890 zij voor familie, vrienden en begun stigers een gezegend Nieuwjaar. L. M. ZACHARIASSEN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, familie en vrienden, van J. ZWAJNENBÜRG Texel, 1 Jan. 1890.en Echtgenoote. Aan de equipages van de sleepbooten te Nieuwediep en te IJrauiden veel geluk en zegen toegewenscht door J. ZAATMAN Terschelling, 1 Jan. '90.en Echtgenoote. Veel geluk en zegen toegewenscht aan fa milie, vrienden en bekenden door J. ZAATMAN en Echtgenoote. Terschelling, 1 Jan. '90. Aan Bestuurs- en verdere leden van «Bur gerkring Harmonie" veel geluk en zegen toe gewenscht door J. ZAATMAN Terschelling, 1 Jan. '90.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3