79 Het t tavia, Het arriveei van Po Het passeer» Hot sterdan 6 beu f30 a te zamt m. sche m. kl, ac 1 beuger f 1.60U te zame schei?., roggen, p. 100 f Ameri Bur on; GEI J. Gei Groot. BEV gcb. I ftump d. T. OV! Timme Raad werd h- komen fkoste haddei Thans aanuei Op vo: echter dien Jaarlij met ha tracte* op f 1 nomen meent» werdei- benoer van (X Heero turea wijzere meerdt dubbch voor e» dracht- leden Onder H. 3. Algem mevr. van bosch, kozen huis, d niet ve; Verd hier vo bedrag in de verniel- toe, w alhier, voor 13 tej genom< noodig. en vei beide voor 1' in 18r plaats, kennis ming ontvan, en in adres v houden verlich van B der afd volgend L. var. meentr Kerk. telcder stellen1 lieer v gestaa' Als kozen omdat zijne i overzi» gemeer jaren. Een lieer t Bestuu en ziji Bij laatste Na door 2 Bron toeges; bedan Gem. aanbes uit hef »Newl Inge der St', te Heli sluis, f per ge- Bij den aanvang des jaars brengt de onder- geteekende zijne heilwenschen aan zijne be gunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Helder, 1 Jan. 1890. D. VAN AME8FOORT en Echtgenoote. Hartelijke Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden. W. J. AGGENBACH en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers vanJ. F. AMBRIOLA. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti gers van S. VAN AMESFOORT Biersteeg. en Echtgenoote. Ondergeteekende brengt door deze aan zijne geachte begunstigers, plaatsgenooten en be kenden de heilwenschen van den dag. P. ABBO, Bierhandelaar, Helder, 1 Januari '90. en Echtgenoote. Aan allen een voordeelig jaar gewenscht, ,,l>e Allemansgading." Allen begunstigers, vrienden en bekenden veel heil en zegen. T. AKKERMAN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers vanC. ADRIAANSE. Bij de intrede van het jaar 1890, roepen wij aan vrienden en begunstigers een hartelijk Nieuwjaar toe. R. M. BOUMA, Koster der Nieuwe Kerk, en Echtgenoote. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. J. BRUIN Jz., Mr. Broodbakker. P-f A. BELS. Helder, 1 Jan. 1890. Mijn heilgroet aan familie, vriénden en begunstigers bij de intrede van bet jaar 1890. De Wed. J. BUSKELMAN. P- f- W. BAKKER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti gers van C DE BEURS Breestraat. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten deze ge meente, van A. J. DE BUNJE, in Aardappelen en Groenten. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. L. BUTER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, vrienden en bekenden van A. BARNEVELD Mr. Meubelmaker. en Echtgenoote. Pf- T. BLOOS en Familie. P- f F. BOON Jr. P. J. BOON—VAN HORSSEN. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van M. D. BAKKER Zuidstraat. en Echtgenoote. P- f ABR. DE BOER. Wed. P. BRUIJN Wz. P' fen Familie. Nieuwjaarsgroet van C. DE BEURS Breestraat.en Echtgenoote. W. S. J. BEEK en Echtgenoote. P- fHelder, 1 Jan. '90. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. R. BOUMAN en Echtgenoote. Vlamingstraat. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. L. BAKKER en Echtgenoote. P- f- J. D. DE BOER. Purmerend. J. BETHLEIIEM en Echtgenoote. p> Helder, 1 Jan. '90. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van C. BIEGSTRAATEN. C. BIEGSTRAATEN— Driessen. F. DE BOER. p- LJmuideD, 1 Jan. 1890. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunstigers. Helder, 1 Jan. 1890. W. BEENAERTS. Nieuwjaarsgroet aan familie,' begunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. A. BREET en Echtgenoote. Onderneming -de Hoop." P-f S. N. BIEGSTRAATEN. Helder, 1 Jan. 1890. Heilwenscb by den aanvang van 1890 aan familie, vrienden en bekenden, zoowel in als buiten de gemeente. J. DE BEURS Pz. en Echtgenoote. Ondergeteekenden brengen door deze aan hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden de heilwenschen van den dag. J. J. BRUIN en Echtgenoote. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. G. BAAS Az. en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. W. C. VAN BREDA en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. Corn. DE BEURS Johz. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden e: bekenden. S. BIERSTEKER. 1 Jan. 1890. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. P. J. BIERENBROODSPOT, en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wy een gelukkig Nieuwjaar. Jb. DE BEURS Johz., arkensslachter. en Echtgenoote. Bij den aanvang des jaars brengt de onder geteekende zijne heilwenschen aan zijne be gunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Helder, 1 Jan. 1890. T. J. BEUGELING. en Echtgenoote. P- f W. BAKKER Hz. en Familie. D. K. BAKKER en Familie. P-f Onze beste wenschen op dezen dag in het jaar 1890 aan onze vrienden en begunstigers. Gebrs. DE BOER, Mr. Schilders, Glazenmakers en Kamerbehangers. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor liet oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. W. BOELSUMS en Echtgenoote. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. J. DIJKER. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. H. DITO. Nieuwjaarsgroet aan alle vrienden, beken den en begunstigers van N. DEKKER, Mr. Schoenmaker, Achterstraat 63. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. E. DULFER, Photograaf, en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden, wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. V. C. DESPLANQUE en Echtgenoote. Bij de intrede van het jaar 1890, wenschen wij vrienden, familie en begunstigers veel heil en zegen. Wed. G. DUINKER en Zoonen. Winkelierster eu melkverkoopster. Bij den aanvang des jaars brengt de onder geteekende zijne heilwenschen aan zijne be gunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Helder, 1 Jan. 1890. D. DEKKER en Echtgenoote. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. J. DUINKER Jz. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. P. DRAL en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden zij eeu gelukkig Nieuwjaar toege wenscht.Mej. T. DIJKER. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. M. DIJKER en Echtgenoote. Hartelijke Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden. J. DUNSELMAN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van Wed. L. DUDIJ. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van Joh. DEKKER en Echtgenoote. Handel in Brandstoffen. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden eu begunstigers van J. VA'N DEN lilNDEN, Koperslager. Al het "goede toegewenscht in 1890 aan vrienden en begunstigers. Zuidstraat. G. J. FEIJEN en Echtgenoote. P- f D. A. FLORIJN en Familie. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van Jn. GOUWENBERG, Vlami n gstraat. Ondergeteekenden brengen door deze aan hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden de heilwenschen van den dag. P. GROOT en Echtgenoote. Handel in Brandstoffen. A. GOVERS Sr. en Echtgenoote. Allen het goede toegewenscht. p-f Firma Wed. S. I. GROEN. Aan onze vrienden en bekenden de com plimenten van den dag. M. E. DE GRAUW en Echtgenoote. Ouderkerk, a. d. Amstel, 1 Jan. 1890. Al het goede toegewenscht in 1890 aan vrienden en begunstigers. I. A. VAN GELDER Vleeschhouwer. en Echtgenoote. T. C. GOVERS. P'fHelder, 1 Jan. 1890. W. GOVERS. P-f Helder, 1 Jan 1890 F. TH. DE HAAS. p-f Helder, 1 Jan. 1890. L. HANKES, Zeeloods. P- f 1 Jan. 1890. Nieuwjaarsgroet aan het Bestuur en Leden van de vereeniging Burgerkring Harmonie", van J. P. HOLM en Echtgenoote. P- f J. HOOGENBOSCH en Familie. Hartelijke Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden. D. HOOGENBOSCH en Echtgenoote. De beste wenschen voor mijne geëerde be gunstigers en vrienden, in den nieuwen tijd kring, mij minzaam in hunne verdere begunsti ging aanbevelende. A. R. HOEDEMAKERS. Helder, 1 Jan. 1890. Barbier en Coiffeur, Bassingracht 6. Bij Jb. Hofstee, in de Middenstraat, llaalt men, van 's morgens tot 's avonds laat. Kruidenierswaren bij 't gewicht en maat, Daar het geregeld goed van gaat. llij levert u steeds goede waren, Dat weet men reeds een tweetal jareu Dus wil hij Dames en ook Heeren, U met een nieuwjaarswensch vereeren; En dat u nog vele jaren. By mij komt om kruidenierswaren. Het Bestuur der Onderofficiers-Vereeniging .Admiraal de Ruyter" wenscht aan zijne leden, aan alle Vereenigingen en Ingezetenen hier ter plaatse, een gelukkig Niëuwjaar. HET BESTUUR. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van F. J. HOGÉ. Helder, 1 Jan. 1890. Onze beste wenschen op dezen dag in het jaar 1890 aan familie vrienden en begunstigers. J. P. HOLM en Echtgenoote. Bij den aanvang des jaars brengt de onder geteekende zijne heilwenschen aan zijne be gunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Helder, 1 Jan. 1890. Firma Wed. E. D. HARMS en ZOON. Aan vrienden en bekenden wordt veel heil en zegen toegewenscht in het jaar 1890. Amsterdam, 1 Jan. 1890. P. DE JONG. T. DE JONG—DE WAARD. Eeu gelukkig en. voorspoedig Nieuwjaar wordt aan begunstigers, vrienden en bekenden toegewenscht door de leden van de Vereeni ging -Het Maatschappelijk Belang". G. JANNES. Th. TERRA. W. VISSER. J. STROOMER. C. ROODT. J. KLEES. S. KONING. D. DEKKER. L. A. HARTSINCK. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden eu begunstigers van J. JONKER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. DE JONG, Café Kanaalweg. en Echtgenoote. GERRIT JANSEN en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Jan. 1890, P-f C. DE JONG. Helder, 1 Jan. 1890, J. A. KORVER, Vleeschhouwer. p.f. Helder, 1 Jan. 1890, Veel heil eu zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door A. KEET en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van A. KORFF, Mr. Timmerman en Aannemer, Laan, en Echtgenoote, Bij dê intrée van 1890 roep ik aan mijne vrienden in 't Nieuwediep, een voorspoedig Nieuwjaar toe. A. DE KAMPS, Schoenmaker v. c. a/b Zr. Ms. Stooms. «Sambas". Atjeh, 1 Jan. 1890. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. G. C. T. KOCH en Eclitgcnoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden zij een gelukkig Nieuwjaar toege wenscht. Wed. C. KOK—Strllemak. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden zij een gelukkig Nieuwjaar toege wenscht. M. DE KLERK. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. B. KOLK en Echtgenoote. Stationscafé, Keizerstraat. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen "voor het nieuwe jaar. Wed. J. KUIPER, Slachter en Vleeschhouwer. Bij de intrede van het jaar 1890, wenschen wij vrienden, familie en kbegunstigers veel heil en zegen. D. KRUK en Echtgenoote. Heilwensch bij den aanvang van 1890 aan familie, vrienden en bekenden, zoowel in buiten de gemeente. C. KARSMAN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van J. KAAS, Timmermwn a/b Zr. Ms. stoomschip «Johan Willem Friso". Cura<jao, 1 Jan. 1890. Wed. H. F. KLOK en Familie. P- f V- f N. J. LEIJER en Familie. Aan familie, begunstigen', vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. T. J. LEE WENS en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. W. VAN LITH en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. R. Th. LUIJCKX en Echtgenoote. Zeep, mes en schaar Had ik steeds klaar. Zoo als ge weet, Mijnheeren; Ik wensch u allega<tr, Veel voorspoed, zegen in dit jaar, En zelf mijn zaak u aanb.evele. C. G. LANDMETER, den Salon, waar de Scheermessen het fijnst wordeii aangezet. W. P^f Pj_f_ P-f- Aan Bestuur en Leden der Heldersche Loterij- Vereeniging Fortuna". Mijn wensch is in het Nieuwe jaar Voor U met hart en zinnen; Al klinkt het wel 'n beetje raar, Dat gij een prijs zult winnen. Mocht het de «honderdduizend" zijn, Dat zou verrukk'lijk zijn voor mijn. «Fortuna" blocie eeuw tot eeuwe, Dat is de hoop van B. DE LEEUWE. VAN LEEUWEN Sr. en Echtgenoote. Helder, 1 Jan. 1890 J. LEEFLANG Cnz. Helder, 1 Jan. 1890. P. MEIJNEKE. Helder, 1 Jan. 1890. T. MOOIJ en Familie. p- 1 Januari 1890. Bij den aanvang des jaars brengt de onder geteekende zijne heilwenschen aan zijne be gunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Helder, 1 Jan. 1890. C. VAN DER MEIJ- Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. S. MIN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van K. MIDDELKAMP en Familie. S. J. MANHEIM en Echtgenoote wenschen hunnen geachtcn begunstigers en vroegere plaatsgenooten een zegenrijk nieuw jaar. 's Ilage, 1 Jan. 1890. Tn. C. G. MOORMAN eu Echtgenoote. Helder, 1 Jan. 1890. P-f J. P. MEIJNEKE. Helder, 1 Jan. 1890. Heilwensch aan superieuren, collega's en vrienden van C. METS, Zeeloods. Hartelijke gelukwensch door Gez. MOOR MAN, aan hare geachte begunstigers. Ondergeteekende.brengt door deze aan zijne geachte begunstigers, plaatsgenooten en be kenden de heilwenschen van den dag. S. MAKELAAR Helder, 1 Jan. '90. en Echtgenoote. Een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar wordt aan begunstigers, vrienden en bekenden toegewenscht door J. J. MOL. De beste wenschen voor mijne geëerde be gunstigers en vrienden, in den nieuwen tijd kring, mij minzaam in hunne verdere begum stiging aanbevelende. P. MOOLHUIJZEN Helder, 1 Jan. 1890. en Echtgenoote, Bij den aanvang des jaars brengt de onder geteekende zijne heilwenschen aan zijne be gunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Helder, 1 Jan. 1890. J. A. NOBELS en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet vau C. NOOT, timmer man K. N. M., en Echtgenoote. 1 Jan. 1890. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. W. NUNG en Echtgenoote. F. L. K. NEIJTS en Familie. Ondergeteekende brengt door deze aan zijne geachte begunstigers, plaatsgenooten en be kenden de heilwenschen van den dag. H. W. NIEUWENHUIS. Helder, 1 Jan. '90. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. W. J. OOSTENBRUG en Echtgenoote. Wed. C. OVER. P- f- J. VAN OTTEREN en Familie. P-f Nieuwjaarsgroet aan vrienden en bekenden van K. OOSTBAAN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten (leze gemeente.RJ. B. PUIN BROEK. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. VAN DER POL en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. VAN DER PLAAT en Echtgenoote, Een gelukkig jaar wordt toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers. J. POOL, Timmerman, en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van G. POSTMA en Familie. Nieuwjaarsgroet aan onze geachte begunstigers. Firma POPPELMAN Co. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor liet nieuwe janr. HAAKENHOUT—VAN PEURSEN. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het oudeen aanbevolen voor het nieuwe jaar. J. PRONK* en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. M. PISCAER en Echtgenoote. P-f J. N. QUERELLE en Familie. Het Compliment van den Dag aan begun stigers, vrienden en bekenden. H. RIESSELMANN en Echtgenoote. Ondergeteekende brengt door deze aan zijne geachte begunstigers, plaatsgenooten en be kenden de heilwenschen van den dag. J. RIJSMAN Helder, 1 Jan. *90.en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. F. RUNG en Echtgenoote. G. RADEMAKER en Echtgenoote. p. Vleeschhouwer. P- f- J. P. VAN REIJN en Familie. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. Wed. F. REITSMA, Westplein. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. P. J. RADIJS—Schmidt. L. ROOG P- f- Echtgenoote. Weststraat 33. Bij het intreden van het jaar 1890 ï'oep ik aan familie, vrienden en kennissen een ge lukkig nieuwjaar toe. B. SCHUITENMAKER, Czaar Peterstraat 113. Amsterdam, 1 Jan. 1890. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van C. SCHILDER en Echtgenoote. P-f F. SNEL en Familie. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten deze gemeente, van Pet. STöVE en Echtgenoote. Rund- en Varkensslachter. De beste wenschen voor mijne geëerde be gunstigers en vrienden, in den nieuwen tijd kring, mij minzaam in hunne verdere begun stiging aanbevelende. P. STOLL Helder, 1 Jan. 1890.en Echtgenoote. J. C. SMIT en Echtgenoote. i/Alcazar." p. fHelder, 1 Jan. 1890. Heilgroet aan onze begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieu we jaar. J. J. SMIT en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, vrienden en bekenden van H. J. SEEBOLDT, Mr. Kleêrmaker. Hartelijke Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en zekenden. P. SELDERBEEK en Echtgenoote. Bij den aanvang des jaars brengt de onder geteekende zijne heilwenschen aan zijne be gunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de gemeente. Helder,. 1 Jan. 1890. H. STOLK en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. SNOOIJ en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. P. SWEERING, Confiseur, Patissier, Spoorstraat. P- f- S. W. STOOKER en Familie. Bij de intrée van 1890 roep ik aan mijne vrienden in 't Nieuwediep, een voorspoedig Nieuwjaar toe. F. SCHRAA, 2e Schrijver a/b. Zr. Ms. Stooms. «Sambas". Atjeh, 1 Jan. 1890. P- f A. C. SENDERMAN, Bouwk. opz. te Nijmegen. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor het nieuwe jaar. J. SCHAGER en Echtgenoote. P- f A. SENDERMAN en Echtgenoote. P. SPIGT en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van P. SCHILDER en Echtgenoote. Bij de intrede van het jaar 1890 veel geluk toegeroepen door L. F. F. SCHILLING. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenscheu wij een gelukkig Nieuwjaar. J. G. D. TISMEER en Echtgenoote. Bij de intrede van het jaar 1890 wenschen wij vrienden, familie en begunstigers veel heil en zegen. P. THOMAS, Mr. Broodbakker, en Echtgenoote. P'f J. T. TEEN SM A en Familie. NIEUWJAARSGROET. De ondergeteekende brengt zijne hartelijkste wenschen toe bij het intreden van het Nieuwe Jaar aan alle Eere-leden, Donateurs, Bestuurs- en verdere leden der Vereeniging «Ontwaakt bij Tuds". Ook aan vrienden en bekenden veel geluk en voorspoed in 't jaar 1890. A. G. J. DE VRIES, President van genoemde Vereeniging. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers en vrienden, zoowel binnen als buiten deze gemeente, van de Wed. C. VERMEULEN, Spoorgracht. De beste wenschen voor mijne geëerde be gunstigers en vrienden, in den nieuwen tijd kring, mij minzaam in hunne verdere begun stiging aanbevelende. Wed. J. VISSER, Wz. Helder, 1 Jan. 1890. Ondergeteekenden brengen door deze aan hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden dc heilwenschen van den dag. A. VAN VEEN en Echtgenoote. Station, hoek Prinsenstraat, Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. C. VAN VLIET en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van P. VEEN Kanaalweg 42. en Echtgenoote. J. P. VAN VARIK en Echtgenoote. p- f.Helder, 1 Jan. '90. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. L. VINKE en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, familie, vrienden en bekenden, zoowel buiten als bin nen deze gemeente. W. VAN DER VIS en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van W. v. x>. WIELE IJmuiden, Echtgenoote en Kinderen. 1 Januari 1890. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoo van hier als elders. P. J. WIGBOUT, schipper en koopman. Wieringen, 1 Jan. 1890. Ondergeteekenden brengen door deze aan hunne geachte begunstigers, plaatsgenooten en bekenden de heilwenschen van den dag. M. WAAS en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, familie, vrienden en bekenden. Jb. WIGBOUT, Echtgenoote en kinderen. Onze beste wenschen op deze dag in het jaar 1890 aan onze vrienden en begunstigers. T. VAN ZUIJLEN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden» en begun stigers van W. M. VAN ZWEDEN Weststraat L 86.en Echtgenoote. Boek- en Handels-Drukkerij van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4