't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No, 1762. Zaterdag 4 Januari 1890. Achttiende Jaargang. üTDonnoment NIEUWSTIJDINGEN. De reis van Zr. Ms. ..Van Géi". per S maanden binnen de gemeente51 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlgke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Buroaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën ran 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk de» DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Maandag 30 December 1889. In ons vorig nommer deelden we in hoofd zaak mede het verhandelde in de laatstgehou den zitting van den Raad. Ter uitbreiding van hetgeen door ons in 't kort werd ver meld, diene het volgende De zitting werd, als gewoonlijk, door den beer Burgemeester geleid. De heeren Verfaille en Van Neck waren afwezig. De tribnue was door een vrij talrijk publiek bezet. Na de opening en de goedkeuring der notulen werd het voorstel van B. en W., om op de begrooting van 1890 een post te stellen voor kosten van Raads- en Commissie-vergaderin gen, met 8 tegen 7 stemmen aangenomen. Tegen steraden de heeren Korver, Hordijk, v. Twisk, Hoogenbosch, Vos, Maalsteed en de Voorzitter, 't Voorstel van Wijngaarden om, in plaats van f600, daarvoor f400 uit te trekken, werd daarop aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. Tegen steraden de heeren Maalsteed, Groen, Govers, Over de Linden •n de Voorzitter. Bij de discusie over het verzoek van 't plaatselijk Nuts-departement om de subsidie aan de Industrieschool met f250 te verhoo- gen, bleek, dat die verhooging o. a. ook werd gevorderd, om daardoor het aanschaften van eenige instrumenten en het nemen van na tuurkundige proeven mogelijk te maken. Te midden der bespreking werd hulde gebracht aan den ijver en de toewijding van wylen den heer A. J. Leijer, die, ofschoon niet ruim bezoldigd, op hoogst verdienstelijke wijze werkzaam was. Een der sprekers, de heer Hordijk, wilde de meerdere uitgaven voor die school doen betalen geheel de heer Ouden hoven voor de helft uit de kas van 't Nut. Nadat de heer Vos en de Voorzitter de noo- dige inlichtingen hadden gegeven, waaruit bleek, dat liet der gemeente nog veel meer zou kosten als zij ophield aan 't Nut voor 't instandhouden der school subsidie te geven, werd, met 11 tegen 4 stemmen, de aange vraagde verhooging der subsidie toegestaan. Tegen stemden de heeren Oudenhoven, Korver, Hordijk en Hoogenbosch. Bij de benoeming van een onderwijzer en eene onderwijzeres aan school no. 7a werd, o.a. door den hr. Van Wijngaardende wensche- lijkheid aangetoond, dat voor 't personeel aan andere scholen gelegenheid zou bestaan om naar deze school te worden overgeplaatst. De Voorzitter gaf hieromtrent de rereischte in lichting, waarna de stemming plaats vond. Voor de eene vacature was de voordracht samengesteld uit de heeren A. Heeroma, P. W. Akkerman en W. Krijnen, allen alhier, die bij de eerste stemming respectievelijk 7, 3 en 2 stemmen bekwamen, terwijl 3 stemmen werden uitgebracht op den heer J. J. Janssen, onderwijzer aan school no. 1 (te Koegras). De oplossing der quaestie, door dezen zonderlingen uitslag der stemming ontstaan, werd gezocht in eene nieuwe, vrije stemming, waaraan nog voorafging eene reclame van den heer Korver tegen deze wijze van handelen, zonder acht te slaan op aanvrage van overplaatsing. De tweede stemming wees den heer Heeroma, die nu 8 stemmen verkreeg, als den benoemde aan. Op de heeren Akkerman en Krynen werden respectievelijk 4 stemmen en 1 stem uitgebracht en 2 briefjes in blanco. Uit de voordracht voor eene onderwijzeres, bestaande nit de dames C. H. Eikema, H. C. v. Juchem en W. M. E. Damave, eerstgenoemde te Oude Niedorp, de beide laatstgenoemden alhier, werd met 10 stemmen gekozen mej. Eikema. De dames v. Juchem en Damave verkregen respec tievelijk 3 en 2 stemmen. Er waren nu nog te benoemen twee onder wijzeressen aan de Herhalingsschool. Voorde eene vacature bestond de voordracht uit de dames C. C. Beukenkamp, J. E. Eikema en C. E. Rykers. Drie stemmingen, waaraan door den Voorzitter niet werd deelgenomen, waren noodig om tot een keuze te geraken. De ean- didaten verkregen bij de eerste stemming respectievelijk 5, 5 en 4 stemmen. Geen vol strekte meerderheid verkregen zynde, werd een nieuwe vrije stemming gehouden, die den zelfden uitslag had. Er volgde nu een her stemming tusschen de dames Beukenkamp en Eikema. Laatstgenoemde werd nu met 8 stem- men gekozen. Mej. Beukenkamp verkreeg 4 stemmen en 1 briefje was in blanco. De voordracht voor de tweede vacature samengesteld uit de dames J. E. Eikema, M. Metzelaar en A. Meyers. Vóór tot stemmen werd overgegaan, had nog eene discussie plaats over de vraag, of bij te doene keuze nu ook van het vorige drietal kon worden gebruik gemaakt, daar toch mej. Eikema, als reeds benoemd, het drietal onvoltallig maakte, 't Bleek echter, dat men zich aan de voordracht wilde houden. Weder volgde drie stemmingen, waaraan nu door 15 leden werd deelgeno men. Bij de eerste stemming verkregen de dames Eikema en Metzelaar ieder 5, mej. Meyers 2 stemmen en mej. Rijkers 1 stem. Blanco briefjes 2.De tweede (vrije) stem ming had tot uitslag, dat de dames Eikema en Metzelaar respectievelijk 7 en 6 stemmen verkregen, terwijl op mej. Meijers 1 stem werd uitgebracht en 1 blanco briefje was in gekomen. Er volgde nu eene herstemming tusschen de dames Eikema en Metzelaar. Eerstgenoemde werd gekozen met 9 stemmen. Mej. Metzelaar verkreeg 5 stemmen. 1 briefje was, als bevattende den naam van mej. Mei jers, van onwaarde. Voor de benoeming van leden der School commissie waren door dat college de aftre dende leden als eerste candidaten op de dub beltallen geplaatst, n.1. de heeren P. Groen, J. G. Vos en H. J. Janzen. Als tweede can didaten werden genoemd de heeren K. Hen nes, A. C. Roem en F. S. C. M. Wijs. De heeren Vos, Groen en Janzen werden her kozen, respectievelyk mot 13, 12 en 11 stem men. De heer Wijs verkreeg 3, de heer Hen nes 2 stemmen, de heer Roem 1 stem. 1 briefje was in blanco. De aanbevelingslijsten voor de benoeming van drie bestuurderen van 't Algemeen Wees huis waren aldus samengesteld1ste vaca ture: 1ste eandidaat de heer W. Bakker Hz., aftredend lid, 2de eandidaat de heer A. C. Roem.; 2de vacature: 1ste cand. mevr. A. A. Beukenkamp—Swerver, aftredend lid, 2de cand. mevr. C. GraatGroot3de vacature, wegens het bedanken van den heer Maal steed; lste cand. de heer B. L. Vries, 2de cand. de heer J. P. Van Varik. Herkozen werden de heer Bakker en mevr. Beuken kamp, respectievelyk met 13 en 12 stemmen. Gekozen werd de heer mr. D. P. H. Aber- son. De heeren Vries en Van Varik verkre gen ieder 2 stemmen, de heer I. Korver en mevr. Graat ieder 1 stem. Door den heer Bakker en door den Voorzitter werd aan deze stemming niet deelgenomen. 't Burgelij k Armbestuur had voor de ver kiezing van drie bestuursleden deze dubbel tallen ingezonden, a. de heeren J. Breebaart en J. H. Boon; b. de heeren H. A. Stader- mann en E. Franken, c. de heeren D. Hoo genbosch ^en G. Koppen. De heeren Hoo genbosch, Stadermann en Breebaart, aftredende leden van genoemd Bestuur, werden herkozen respectievelijk met 14, 12 en 11 stemmen. Op de heeren Franken en Boon werden res pectievelijk 4 en 2 stemmen uitgebracht, op den heer Koppen 1 stem. Ter zake van de te verleenen subsidie voor het geven van Zeevaartkundig onderwys waren drie adressen ingekomen als: van den heer W. Bakker, onderwijzer aan school no. 7G alhier, met bijlage, van den heer M. de Zeeuw Az., te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, met een aantal vragen tot het bekomen van gewenschte iniicktingen, en van den heer G. A. Schenk Az., te Maarssen, houdende aanbeveling voor 't verkrijgen der subsidie. De heer Bakker legde over een gunstig getuig schrift van den heer M. C. van Doorn, leeraar in het Zeevaartkundig onderwys aan 't Kon. Instituut der Marine en een verklaring van Z. Ex. den Minister van Marine, de verzeke ring inhoudende dat, ingeval de Raad tot toeken ning aan adressant van de subsidie mocht beslui ten, de heer Bakker bedoeld onderwijs zou mogen geven, mits uiterlijk in 1891 het examen inde Stuurmanskunst door hem wordt afgelegd. Bij de discussie over dit onderwerp ontving de Raad mededeeling, dat B. en W. inmiddels zich tot de Commissie van Toezicht op het Middelbaar onderwijs hebben gewend, ter verkrijging van de noodige inlichtingen, om trent het Zeevaartkundig Onderwijs alhier. De heer over de Linden wil het advies dier Com missie niet vooruitloopende heer Oudenhoven beveelt ten sterkste aan, den heer Bakker de subsidie, zij 't voorlooopig, onmiddellijk te ver leenen, vooral ook omdat in dit jaargetijde onderscheidene jongelieden naar voortzetting van het Zeevaartkundig onderwys verlangen en er dringend behoefte aan hebben. Eindelijk wordt nog overwogen, de vervanging van den heer Bakker in de avondschool bij de lessen in de Fransche taal aan school no. 7b, waar voor hij een plaatsvervanger zal moeten aan wijzen. Met 13 tegen 2 stemmen, wordt ten slotte de subsidie voorloopig, tot wederopzegging toe, aan den heer Bakker verleend. Bij de gewone rondvraag werd, naar aan leiding van eene opmerking van den heer Oudenhoven, door den Voorzitter verzekerd, dat er voortaan 's avonds een lantaarn zal worden geplaatst bij de tijdelijke afschutting van den rijweg in de Koningstraat en wordt door den Voorzitter, naar aanleiding van eene vraag, door den heer Vos gedaan, verzekerd, dat een door den heer Vastenau in te zenden verzoek tot wijziging der vacantiën aan de school voor uitgebreid lager onderwys, aan 't oordeel van den Raad zal worden onderworpen, en totdat de tegenwoordige vacantie aan die school, langer'durende dan volgens debepalingen, door B. en W. toestemming is verleend. Deze laatste mededeeling lokte nog al eenige op merkingen uit, die den Voorzitter aanleiding gaven tegen gebrek aan vertrouwen jegens 't Dag. Bestuur op te komen. De heeren over de Linden en Korver verzekerden echter, dat zulks niet in de bedoeling had gelegen, waarop sluiting der zitting plaats vond. HELDER, 3 Jan. 1890. In een dezer dagen gehouden jaar- lyksche vergadering van het Dragers- fonds", een afdeeling van de Werklieden- Vereeniging, kan uien niet wijzen op den bloei dezer zaak en toch was het voor allen hoogst verblijdend te vernemen dat bij den arbeid, waarvoor 340 personen zich vereönigd hadden, niemand iets van dien plicht behoefde Jte vervullen, want geen enkel sterfgeval had in 't afgeloopen jaar onder de leden dezer nuttige vereeni- ging plaats. Verlaagd tarief op de tramlijnen te Amsterdam. In een gehouden buitengewone verga dering heeft het bestuur der Arasterdam- sche Omnibus-Maatschappij besloten, dat te beginnen met 1 Januari 1890, de tram kaartjes verkrijgbaar zullen zijn voor 6l/s cent. Tot dusver was de prijs 10 cent. Gednrende het jaar 1889 zijn te Amsterdam uit buitenlandsche havens aangekomen 210 zeil- en 1363 stoom schepen, te zamen 1573, tegen 213 en 1353 1566 in 1888. Gedurende het jaar 1889 zijn langs den Nieuwen Waterweg binnengekomen 4271 stoom- ou 567 zeilschepen, en ver trokken 4246 stoom- en 563 zeilschepen. Hieronder zgn geen visschersvaartuigen of vreemde sleepbooten berekend. Een dienstbode, die te 's Hage ten gevolge der nasporingen van den inspec teur der recherche Riedijk en den re chercheur Biegel door de politie is aan gehouden als verdacht van kindermoord, is 21 jaar oud. Zij moet ontkend heb ben met een scherp voorwerp het kind te hebben doorstoken, maar wel verklaard hebben het kind met een stok in een ko ker van een privaat te hebben geduwd, wat echter door de omstandigheden niet aannemelijk wordt gemaakt. In de »Tijd" leest men: Dinsdagavond was men op de Bloem gracht te Amsterdam getuige van een ïoogst ergerlijk feit, ofschoon er waar schijnlijk door dengene, die er de schuld van draagt, een »grap" mede werd be doeld. In de huurt van de Bloemgracht was het volgende overigdens-bericht door den aansperker B niet in Costuum, verspreid Heden overleed mijn trouwe vriend Boy, na een langdurig en geduldig lijden in den ouderdom van 12 jaren. G. C. Roos. Amsterdam, 23 Dec. 1889. Bloemgracht 53. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven." Deze mededeeling, met zwarten rand omlijst, als gold het een familielid, bad betrekking op den in die buurt overbe- kenden hond van den heer R., welke Dinsdagavond zou begraven worden. Toen tegen negen uur een met twee bokken bespannen wagentje met brandende lan tarens voor het huis van den heer R. stilhield, was al spoedig zooveel volk op de heen, dat het raadzaam werd geoor deeld de met schroeven gesloten kist, met den hond erin en een krans erop, niet voor het sterfhuis op het wagentje te plaatsen. De equipage vertrok derhalve zonder de kist, welke later op den avond door den aanspreker B. onder den arm genomen en bij de Raampoort, waar de bokken wachtten, op het wagentje gezet werd. Alsnu werd de tocht voortgezet en had de begrafenis plaats in het tuintje »De Vriendschap" op het Steenpad. Een dolle streek. Een Amerikaan heeft een ameublement doen vervaardigen van kristal. Het ledekant in zgn slaap kamer is slechts glascanapé's, fauteuils, stoelen, tafefe, kastjes, schrijf bureau, alles is gemaakt van dezelfde stof. De man moet ongetwijfeld zeer ingenomen zgn met zgn eigen gelaac. De zeeconferentie die op nieuw te Washington is bij een gekomen, zal eerst daags het verslag van al hare beraadsla gingen in druk aan de betrokken mo gendheden zenden. Het verslag van de commissie betreffende boeien en bakens werd na discussie aangenomen. Afge vaardigde Minsing uit Duitsehland zeide dat het van het grootste belang was, dat alle landen een eenvormig stelsel van boeien, althans wat de kleur betreft, aan namen. Er werd een artikel aangenomen, waar bij de vorm van verse Lillende soorten van boeien werd vastgesteld. Te Liverpool kwam Dinsdag een der grootste zilverzendingen aan, welke ooit in een Engelsche haven werden ontscheept. Zij bestond uit 873 baren ter waarde van 873000 dollars en wegen de 24 tons. Twee baren gingeu op weg van New-York naar de „Umbria" verlo ren zij vertegenwoordigen een waarde van 400 pd. st. en men mist elk spoor er van. Het jaar eindigde voor België met een werkstaking, welke inderdaad zeer ernstig dreigt te worden. Reeds sedert eenige weken heerschte meer dan gewone beweging onder de mijnwer kers in het zuidoosten des lands, maar gedu rende de laatste dagen heeft deze beweging zich zoo zeer uitgebreid, dat alleen reeds in het district Charleroi en de daarbij gelegen kolenmijnen het aantal der werkstakers tot 18,000 is gestegen. Het natuurlijke gevolg der werkstaking is in de eerste plaats gebrek aan steenkolen. Nier alleen zijn reeds eenige groote fabrieken door gebrek aan kolen tot stilsfand gedwon gen, maar ook komen de spoorwegen in onge legenheid, zoodat de directies van eenige par ticuliere lijnen zich reeds genoodzaakt zien het goederenvervoer te beperken. De groote fa briek de Cockerill te Seraing heeft terstond een groote boeveelheid kolen in Engeland be steld en andere fabrieken ontboden kolen uit Frankrijk on Duitsehland. Het is echter de vraag, of deze nieuwe voorraad nog vroegge- noeg komt om stoornis in den geregelden ar beid te voorbomen. Moeten de ijzerfabrieken den arbeid beperken of staken, dan wordt natuurlijk bovendien een groot aantal werklie den tot een onvrijwillige werkstaking ge dwongen, hetgeen vooral in dezen tyd des jaars voor hen en hun gezinnen zeer on gelegen zou komen. De ontevreden mijnwerkers eischen een werkdag van 9 uren, in plaats van 11 uren, gelijk zij nu hebben, een vermeerdering van loon met 15 pCt. met vaststelling van bet minste loon op O/s franc Per dag en vrij ko- leu voor huiselijk gebruik. De werklieden gronden dien eisch op het stijgen der steen- kolenprijzen, doch de meeste werkgevers ach ten zich daarom toch niet verplicht al deze eischen in te willigen. De openbare meening is in zoover op de hand der werkstakers, dat zij het niet als onbillijk erkent, dat ook de werklieden eenig voordeel genieten van de buitengewoon hooge prijzen, die de eigenaars voor hun kolen maken. Tot dusver is de orde nergens verstoord. De gendarmerie is overal versterkt, zoodat de burgemeester van Charleroi bij proclamatie kon bekend maken, dat hij in staat is alle werklieden, die arbeiden willen, tegen de werk stakers te beschermen. De werkstakers houden zich echter volkomen rustig en bepalen zich tot het houden van vergaderingen ter bespre king van hun grieven. Door het telegraafbestuur in Frank rijk, dat ook de bestaande telephoonver- biudingen ouder zgn beheer heeft, wordt thans een proef genomen met een nieuw .pparaat, dat voor ieder aangeslotene bij de telephoon van groot nut kan zgn. Terwgl de abonné's thans, als zij afwe zig zijn, van een plaats gehad hebbende oproeping niets gewaar werden, zullen zg door dit toestel van de oproeping ken nis krijgen door middel van een sein of teeken, zoodat bij terugkomst het ge wenschte gesprek kan worden aangevangen. Een merkwaardig geval van hon dentrouw en schranderheid wordt door Amerikaansche bladen verhaald. Vgf jaren geleden werd in den omtrek van Punta Arenas (Chili) een landeige naar vermoord en beroofd van den gordel, waarin hij zijn goudgeld bij zich droeg. Men vond den grooten hond van den ver moorde huilend bij het lijkmaar het trouwe dier was stellig niet bg de mis daad tegenwoordig geweestanders, zou het ziju meester verdedigd hebben. De hond werd door een vriend van zgn doo- den meester in huis geuomeu. Van den moordenaar kon men geen spoor ontdekken, totdat men onlangs op de plek, waar de moord gepleegd was, een onbekenden man dood vond liggen, en op hem den hond, die in groote woede bezig was hem te verscheuren. De vrees dat het dier dol was, bleek ongegrond weldra ontdekte men de oorzaak van zgn woedede doode had den goidel van den vermoorden landeigenaar om, en de hond. die daaraan in hem den moordenaar her kende, had zgn meester gewroken. De munitie van het zware Engelsche marine-geschut. De United Service Gazette" geeft een kort doch zeer be langrijk overzicht van de kosten van de munitie van verschillende soorten van scheepsgeschut. Zoo kost enkel schot ul het kanon van 110 ton f1836, waarvan f 840 voor 900 pond kruit, f 960 voor het 1800 pond zware projectiel en f 36 voor den zijden kardoeszak. Daar het kanon de kleinigheid van f198,000 kost en na 95 schoten geheel onbruikbaar is, zoo moet er per schot f 2088 bggerekend worden, zoodat de totale kosten per schot f 3924 beloopen. Op dergelijke wijze worden de kosten van een schot uit het kanon van 67 ton dat slechts voor 126 schoten bruikbaar blgft en f 120,000 kost, op f 2184 bere kend, terwgl die van het 45-tons geschut op f1176 komen te staan. (Part. Correspondentie.) Zooals u weet ging Zr. Ms. «Van Galen" Donderdag 10 Oetober naar zee. 's Morgens was zij naar de reede gestoomd; wij allen dachten dat er bij zoo'n gelegenheid muziek op het havenhoofd was: maar mis! de «Van Galen" ging zoo droog mogelyk uit; er wa ren bijna geen toeschouwers, 't was even als of niemand iets van het vertrek af wist. Was het druk geweest de laatste dagen dat het schip in de haven was, 't was op de reede nog drukker; de stoombarkas van 't wacht schip en eenige vletten voeren af en aan, tel kens vol menschen die nog eens hunne man nen of zonen wilde zienkisten, kofiers, brie ven, alles scheen op 't laatste oogenblik ge wacht te hebben. Eindelijk kwam aan die drukte een einde toen omstreeks vijf uur het eskader zeewaarts ging. Wat was dat een treurig oogenblik, 't was alsof ik een deel van mijn leven achterliet. Gelukkig was er kort na 't vertrek nog al bezigheid, en toen de drukte voorbij was, was het donker en ver langde ieder naar kooi. Den volgenden dag waren we al verre weg en was de eerste pijn geleden. Den eersten dag was het weer een beetje regenachtig, maar het helderde gauw op en werd allerprachtigst; in 't Kanaal en op de Gronden was de zee spiegelglad; natuurlijk kregen we een soort storm» toen we in de Spaansche zee waren; 't was koud en nat. Nadat ongeveer tien dagen gestoomd was, werd zeil gezet en zoo werd dan afwisselend gezeild en gestoomd tot de streek van de heerschenden N.O. winden werd bereikt. De «Van Galen" stoomde langs de piek van Teneriffe, een hooge berg met een schitte renden sneeuwtop boven de wolken uitstekende. Men vertelde mij, dat jdie berg vroeger zeer beroemd was, omdat de zeevaarders er den meridiaan overtrokken, maar sinds Greenwich voor dat doel wordt gebruikt is die roem da nig aan 't tanen gegaan. Die heerschende N.O. winden, N.O. passaat genoemd, zyn bo ven alle beschrijving voortreffelijk; men kan zich in Holland van zoo'n wind geen begrip vormen. Hij waait altyd even hard door, nooit te hard, nooit te zacht, het schip loopt een goede vaart en er is weinig kans onge lukken te krijgen. De lucht is aan den hori zont bedekt met schapewolken, die allerlei grillige vormen aannemen; men ziet vreese- lijke gedrochten die dadelijk van vormen ver anderen en nog gedrochtelijker worden. Zoo als te begrypen is, werd er van dien heerlijken winddruk gebruik gemaakt om met schip en zeilen te manoeuvreeren. Door dat, vooral in den beginne, nog al veel gestoomd was, waren de steenkolen voor een groot deel door [den schoorsteen gegaan en werden op St. Vincent, een der Kaapver- dische eilanden, kolen geladen. Wat maken die eilanden een treurigen in druk; zoo uit zee gezien, schijnen het groote steenklompen te zijn, door een grilligen gigant daar neer gegooid. Hun eenige deugd is, dat ze juist in den weg liggen, van de stoomvaart op Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Hierdoor zijn zeaangewezen als kolenmagazynen. Op de reede heerscht een verbazende drukte; schepen van alle natiën komen af en aan, nemen zoo spoedig mogelyk kolen in en gaan dan dadelijk weg. Alles laadt of lost steen kolen, de lucht is een wolk van kolenstof. De eilanden behooren aan Portugal; maar de handel schynt geheel en al in handen van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1