S. J. lANHEIll, Advertentie n. Ds. ANDRIESSEN, m fest-Gr*. Aan de Leden der Herv. Kerk Ds. WESTHOFF, li Amsterflai. Winter-collecte. in Diamanten, Goud- en Zilver Werken, Engelschen te zyn. Het telegraafkantoor be hoort eveneens aan een Engelsehe maatschappij. De hoofdplaats, Porto Grande, ligt vlak aan zee, is eenigszius amphiteatersgewijs gebouwd en ziet er onoogelyk uit. Mon vindt er witte huizen, een klein wit gekalkt fort, een gou verneurswoning, een leprozenhuis en geen spoor van plantengroei. De bewoners zijn be halve de daar gevestigde Europeanen, een soort half-cast negers, een vuil volkje, dat hard werkt om aan den kost te komen. De mannen zijn op de schepen en lichtei'3 aan 't werk in steenkolen en de vrouwen doen dit werk op 't land. Zoodra een lichter aan 't Hoofd komt, wordt de inhoud in zakken op wagens geladen en langs een spoorweg m^ar de pakhuizen, die buiten de stad staan, ver voerd. De vrouwen, hiermede bezig, zijn om ringd van hare kinderen, die zoodoende reeds in hart prille jeugd een grondige opleiding ontvangen in hun toekomstig vak. De groo- tere kinderen loepen spelende met de wagens mee, de kleinere worden door moederlief in een doek op den rug gedragen, zoodat alleen het kleine negerhoofdje zichtbaar is, en dat- alles in wolken van kolenstof en een gloeiende tropische hitte. Dicht bij de plaats ligt een rots, waarop een vuurtoren staat met een klein huisje, trapjes met leuninkjes, alles mooi in de kalk en zoo lief en popperig als ware het pas uit een Neurenbcrger speelgoeddoos gekomen. Hier tegenover ligt een eiland, waarvan een der bergtoppen het profiel van een liggend menschenhoofd voorstelt. Men noemt dien top Wellington's head. Er is een bovennatuurlijke vérbeeldingskracht toe noodig, maar omdat iedereen het zegt ben ik het gaan gelooven. Na een zesdaagsch verblyf te St. Vincent werd het anker gelicht en raakten de berg toppen van het gezonken werelddeel „Atte- lanto" spoedig uit zicht. De voortreffelijke N.ü. passaat bracht ons een groot eind ver der maar raakte eindelijk op't was aldoor droog geweest, maar eensklaps werden we verfrischt doorfeen hevigen regenbui en weg was do wind. De .Van Galen" was in den gordel van de windstilte gekomen. Na een paar dagen stoomens kwamen we in 't ge bied van den Z.O. passaat, die evenwel in voortreffelijkheid- verre achterligt bij zijn N.Oostclijken buurman. Den löcn November, des voormiddags ten half twaalf ongeveer, werd do linie gepasseerd, en een dag of acht later verliet ons de Z.O. passaat om plaats te maken voor den moesson van Brazilië. Den 29sten November vroeg in den morgen werd kaap Trio verkend; hier werd eenigen tijd op en neer gehouden om van Rio de Janeiro bericht te ontvangen of deze plaats vrij was van gele koorts. Gelukkig bleek dit het geval te zijn en werd langs de kust op- geatoorad naar Br&zilic's hoofdstad, waar de »Van Galen" omstreeks vijf uur 's avonds aankwam. Rio de Janeiro ligt aan een mooie baai, bezaaid met eilanden. Dicht bij de hoofd stad vaart men tussclien eenige forten door, die stad en reede volmaakt bestryken. De baai heeft veel weg van een breeden rivier mond, die door heuvelachtig land stroomt. De aan den westelijken oever gelegene stad is gedeeltelijk op heuvels gebouwd, die een schilderachtigen achtergrond van het land schap vormen. De reede ligt vol schepen van allerlei natie's; do oorlogsschepen vlak voor de hoofdplaats, de tallooze koopvaarders die per de baai in, waar men dan ook de wer ven, dokken, pakhuizen, stoomkranen en der gelijke nuttige inrichtingen vindt. Onder de oorlogsschopen trekt vooral de aan dacht een flink Chileensch ramschip met barbet- tetorens, geschutmarsen enz.ook zag ik daar aan boord eon seintoestel om 's nachts te seinen, bestaande uit een negental roode en witte lantaarns, verticaal boven elkaar ge plaatst, waarvan men, door aan dek een han del te bewegen, een of meer of wel alle te samen eensklaps onzichtbaar kan maken. Een Braziliaansch ramschip behoefde voor het Chileensche niet onder te doen. Voor- en ach ter torpedolancaerinrichtingen, aan dek een torpedoboot, eveneens van vischtorpedoin- richtingen voorzien; zeer zwaar geschut en zwaar pantser maken het tot een gevaarlij ken vyand. Een Fransch, Engelsch en Ame- rikaansch oorlogsschip deden weinig nieuws zien. Op de reede heerschte veel drukte met stoomsloepen, waarvan sommige fabelachtige afmetingen hebben. De gewone internationale beleefdheden werden over en weer bewezen, zooals by het samenzijn van vreemde sche pen het geval is; het Braziliaansche muziek korps deed dagelyks de volksliederen hooren van de natie's der vertoevende schepen enz. Maar nu wil ik u eens iets mededeelen dat u wel uit de kranten zult vernomen heb ben, maar toch de moeite waard is te ver tellen. Veertien dagen voor onze aankomst heeft hier eene omwenteling plaats gehad. Men heeft tegen keizer Pedro II gezegd: Myn- heer, hier heeft u vijf millioen dollar; wij zullen u bovendien een ruim jaargeld geven, maar wees zoo goed uw verhuisbiljet te vra gen en uwe familie te waarschuwen, en zorg dat u en de uwen binnen vier en twintig uur het land verlaten hebben. Er ligt eene stoom boot ter uwer beschikking, die u naar Europa zal brongen: zoo u hier langer blijft, staan wy niet voor uw leven in. Een onzer oor logsschepen zal u vergezellen naar de linie en waken tegen uwen terugkomst. Zoo geschiedde dan ook. De goede Pedro II vond het wel wat onaangenaam maar ge hoorzaamde. Hij is dan ook op tijd vertrok ken met zijn vyf millioen dollar by zich. Deze gebeurtenis is wel zeer droevig voor Pedro, maar zoo'n millioen of wat en een jaargeld is een zachte pleister op de wond. Bovendien kwellen hem nu geen drukkende regeeringszorgen meer, iets dat ook wel wat waard is. Meu zegt dat de Minister van Marine, de eenige der hooggeplaatste ambte ren was, die zijn eed aan den keizer getrouw wilde blyven, maar dat moet hem dan slecht bekomen zijn. Hij zou dientengevolge vier revolver-kogels in 't lichaam gekregen heb ben en nu gevaurlyk ziek liggen. Volgens 't gerucht wilde de keizer afstand doen van de regeering, maar was men niet gediond van ziju opvolgster. De oudste Braziliaansche generaal heeft het bestuur voorloopig op zich .genomen; zijn eerste regeeriagsdaad was de kroon en lau werkrans uit vlag en wapen te nemen, waar door ze er niet mooier op zyn geworden. De bevolking is rustig, mou hoort niets van oproer, doch vreest voor onlusten bij de aan staande verkiezingen. Natuurlijk hebben eenige speculanten het zooverre gebracht, dat het geld aanmerkelijk in waarde is gedaald. Het muntstelsel is hier voor de ouingewijden een ingewikkelde zaak. Zit men in Europa te kniezen en te zeuren over gouden en zilveren standaard, hier doet men dit niet, men heeft schynbaar alle gou den en zilveren munt afgeschaft en den pa pieren standaard aangenomen, geloof ik. De standpenning is de milreis, 1000 reis, eene waarde van fl.25, maar die nu fl.375 doet. Zilver ziet men byna in 't geheel niet, goud nooit; slechts papier en kleine nikkelen en koperen munt, ter waarde van 200 tot 10 reis. Het papieren geld vindt men in aller lei soortende meest voorkomende zijn van 5020 105 52 1 en milreis. Voor het gemak zeker, rekenen de handelaars en win keliers dan ook uitsluitend met milreis. Zoo als men in Holland met kwartjes omspringt, doet men het hier met milreis. Bijvoorbeeld een flesch bier kost 1, een kip 1 a D/j, een eend 2, een kalkoen 1, tien kilo aardappelen 1 milreis, enz. alleen zeep en suiker zijn iets goedkooper dan bij u te lande. Maar nu iets over de stad. De plaats is zooals u reeds weet, gedeeltelijk op heuvels gebouwd; deze heuvels vormen er de uiterste hoeken van. De stad zelve is vlak. Men heeft er eenige pleinen, waarvan op een een fraaie fontein staat, op een ander weer een mooi ruitersstandbceld, waarvan het voetstuk is omgeven door groepen Indianen, die jacht, visschcrij, oorlog en veeteelt voorstellen, een vrijheidsbeeld enz. Een prachtig park is de bezichtiging ten volle waard. Dit is de Plaqa do Acclama^ao. Allerlei tropische gewassen staan hier vereend; een kunstmatige druip steengrot, goud vischvy vers, breedaangelegde lanen enz. maken het tot de meest geliefde wandelplaats der inwoners. Openbare muziek uitvoeringen en verlichting der vijvers ver- hoogen somtijds nog do aantrekkelijkheid. De straten zijn recht, maar meerendcels nauw en vuilhet plaveisel is slecht. De huizen, vlak aan elkaar gebouwd, munten niet uit door sierlijkheid, en maken den indruk van smelt ovens, zoo warm zien ze eruit. Slechts enkele groote gebouwen, zooals kazernes en gebou wen van bankinstellingen, trekken door hun fraai voorkomen de aandacht. De winkels, van allerlei soort en in groote hoeveelheid munten ook niet uit door pracht of netheid. De geheele stad is bedekt met een uitge strekt tramway-net. Tramt men door een of andere straat, dan is men zeker 4 of 5 malen verplicht, dwars over andere trambanen heen te rijden. Van sectie's en dergelijke dingen, die natuurlijk op de beurs drukkeu, weet men niet af. Men betaalt 100 reis voor een rit, hoe lang of kort de duur is, dus is de prijs zeer billijk. Geen enkele lijn wordt van twee kanten beredenmen gaat langs een lijn naar een zeker punt en keert langs een andere lijn naar het uitgangspunt terug; sommige lijnen strekken zich uren ver uit. De rijtui gen ziju steeds goed van passagiers voorzien. Europeanen, negers, Indianen en hunne tal looze variatiën van nakomelingen maken er druk gebruik van. Maar nu is 't voorloopig genoeg. Zoo ik te Batavia kom, zal ik u mogelijk weer iets te vertellen hebben, dus zal ik tot daar maar afscheid van u nemen. Stoamvaartbericnten. Het stoomschip «Prins Frederik," van Ba tavia, arriveerde 31 Dec. te IJmuiden. Het stoomschip //Koningin Emma" vertrok 1 Jan. van Aden naar Batavia. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petroleum f 9.70 per 100 KG. zonder verbinding. 2 Jan. v.m. 1 sloep met 200 Ier. kabelj. p. st. f 1,65 a 1,90, 380 doode kabelj. p. st. f 0,80 a 1,05, 8 Ier. leng p. st. f 3,15, 8 doode leng p. st. f 1.65. 2400 kleine schelv. in ijs per 100 f 7. 1 korder schipper Smit, met 25 tongen en rog, besomming f 18. (weinig vangst). 14 beugers met 50 tot 200 schelv. per 100 f 30 a 34, 5 tot 18 kabelj. p. st. f 1,50 a 1,70, 54 rog gen p. st. f 0,90 al. 1 korder met 7 mand kl. schol p.m. f 8. 3 Jan. v.m. 8 uur. 4 beugers met 100 tot 200 schelv. per 100 f 28 a 29, 12 tot 40 kabelj. p. st. fl,50, 35 roggenp.st.fi. Marine en Leger. De kapitein der mariniers J. B. Verhey wordt 31 Januari a. s. eervol ontheven van de waar neming der betrekking van adjudant bij den com mandant van dat korps, en die betrekking met den laten Februari daaraanvolgende opgodeagen aan den kapitein E. A- G. de Petit. De kapt.-luit. t. z. J. A. Snoek, marine-haven meester alhier, gaf Woensdag de waarneming dier betrekking over aan den kapt.-luit. t. z. H. J. de Wal, afgetreden commandant van Zr. Ms. monitor „Cerberus". De hoofdleiding van den torpedodienst der ma rine is met 1 Januari verplaatst van Willems oord naar Amsterdam en de chef van dien dienst de kapitein ter zee jhr. T. E. de Brouw, daar door mede naar Amsterdam vertrokken. Marktberichten. Purmerend, 31 Dec. Aangevoerd 21 Paarden, 113 Melk- en Vette Koeien, handel stug, prijshoudend, 87 Vette Kalveren f0,70a0,90 por K. G., 85 Nucht. dito f10 a 24, beiden handel stug, 3384 Vette Schapen en Lamme ren, handel stug, prijshoudend, 186 Vette Varkens f 0,40 a 0,52 per pond, handel vlug, 143 Biggen f7 a 12, handel stug, Kipeieren f4,75 a 5,50, Boter fl,15 a 1,20 per K. G., 67 Ganzen f 4 a 4,50, 21 Zwanen f 8,79 a 10. Kleine Kaas f 32,50, Commissie f 32, Mid delbare f 32, aangevoerd 148 st. 3328i<i staats-Loterij. 4e klasse2e ljjst. No. 13959 1 25000. No. 14331 f5000. No. 17914, 18846 f1500. No. 6813, 19400 1000. No. 2454, 8121, 17265, 19618. No. 10821 f200. No. 3895, 7215, 12423, 12899, 18283, 20243 1100. 4e klasse3e lijst. No. 9811, 12474 f 1000. No. 1209, 79131100. Visscherijberichten. |£31 Dec. v.m. Aangebracht door 2 sloepen, 210 lev. kabelj. per stuk f 2,35 a 2,85, 640 doode ka belj. p. st. f0,90al,35, 20 lev. leng p.st. f 2,40, 10 doode leng p. st. fl-50, 2 partij kleine schelv. in ijs, besomming f 143. N.m. 1 sloep schipper G. Versteeg met 2650 schelv., waarvan 1000 lev. per 100 f 23,50. 38 beugers met 20 tot 200 schelv. per 100 f 30 a 87, 4 tot 16 kabelj. p. st. f2 a 2,50, 8 tot 50 roggen p.st. f 1,10 af 1,25. 21 korders met 3 tot 30 mand kleine schol p. m. f 2.25 a 3, 1 tot 6 mand schar p. m. f 1,60 a 1,90. 1 Januari. 2 sloepen roet 290 lev. kabelj. p. st. f 1,70 a 2,15, 660 doode kabelj. p. st. f 0.70 a 1,25, 18 lengen p. st. f 2.05 a 2,85. 20 beugers met 40 tot 260 schelv. per 100 f 27 a 31, 3 tot 12 kabelj. p. st. f 1,70 a 1,90, 14 tot 30 rog p. f 1 a 1,10. Burgerlijke Stand, gein. Helder. Van 31 Dec. 1889 tot 3 Jan. 1890. ONDERTROUWD: A. L. Desplanque, fou- rier der infanterie, en M. S. v. d. Kuyl. H. K. A. Michelsen, leeraar h/b school, en M. C. Klap pert. GETROUWD: W. Zwartjes en T. Kooy. W. F. Beerman en N. Mos. BEVALLEN: S. Wallard, geb. Slok,d. A. Lauser, geb. Tiesen, z. T. Koningstein, geb. Suoerwang, z. M. Blom, geb. Roemer, z. J. Diedenhoven, geb. Lastdrager, d. D. E. v. d. Hoeven, geb. Raat, z. A. Janknegt, geb. Watzes d. M. E. Louws, geb. Siebes, z. OVERLEDENW. v. d. Ben, geb. Wigman, 52 j. J. v. d. Plaat, 43 j. POLITIB. Gevonden voorwerpen. Adres Bureau I 1 SLEUTEL, 1 KINDERKAPERTJE Ingezonden. Al ia de leugen nog zoo snel, De waarheid uchtcrhaalt haar wel. Mijnheer de Redacteur Mogen wij u verzoeken het onderstaande in uw veelgelezen te plaatsen. Bovenstaande dichtregelen kwamen ons onder- geteekenden voor den geest, bij het lezen van een ongeteekend ingezonden stukje, voorkomende in uw blad van Woensdag 1 Januari jl. In bedoeld stukje heeft de inzender een fatale lengengeschiedenis opgedischt, n.1. als zoude een meisje, door de duisternis misleid, in de haven van Texel geloopen zijn, daar er geen voldoende verlichting tegenwoordig was bij de aankomst der laatste boot op Dinsdag 24 Dec. 1889. Werkelijk zouden wij gaan denken, inzender van uw ingezonden stukje (ongeteekend!) dat u uwe oogen heeft dicht gehad toen u de boet ver liet, want auders hadt u de twee lantaarns, welke op den bewusten avoud helder brandden, kunnen zien. De twee bedoelde lantaarns staan 30 meters van elkander af, en de boot lag op dien avond bijna in het centrum dier lichten; ook werd de kade, welke langs het koffiehuis van den heer W. Bijl loopt, helder verlicht, door de stralen van de van vergrootingsglazen voorziene toplan- taarn der „Ada van Holland". Waarlijk, mijnheer de inzender, voor déze zaak of dit geval, „behoeft de put niet gedempt te worden vóór het kalf verdronken is"* De rede van dit geval is grootendeels toe te schrijven aan het te veel spoed maken om van de boot te komen, door niet behoorlijk te wachten dat het hun tijd is ten éone, en onbekendheid met het haventerrein ten andere zijde. Ware haar minnaar bij haar gebleven, welke een Texelaar is, het Heldersche meisje was niet in de haven gestort. U, Mijnh. de Redacteur, dank zeggende voor de opname dezer regelen, verplichten wij ons gaarne, Uwe dw. dienaren, G. K. BROUWER, P.. P. BRUIN, J.v.d.WATER, W.JB. SCHAGEN, P. Pz. DEKKER, J.ZEGELFz. Oude Schild, Texel, 3 Jan. 1890, Nog ontvingen we een stukje ingelijken geest, van den heer M. L., te Texel, dat we nn gerust achterwege kunnen laten. (Red.). Vervolg der Berichten. By Kon. besluit van 1 Jan. is de kolonel, commandant van het 4e regiment Vesting-Artillerie, H. W. van Marle, be noemd tot commandant van het 2e regi ment, en tot kolonel, commandant van het 4e reg., de luit.-kolonel M. v. Aken. By besluit van 19 Dec. 1889, no. 18, zyn de Statuten der Vereeniging »Marine- Machinisten-Societeit", te Helder, door Z. M. den Koning goedgekeurd, en is deze Vereeniging mitsdien als rechtsper soon erkend. Aan ds. L. van 't Sant is, ter ge legenheid van zyn vertrek naar O. Indië, door zyne vrienden en vereerders alhier, een geschenk vereerd, bestaande in een album, de portretten der familieleden va* den heer v. S. bevattende, alsmede de photogrammen van de beide kerkgebou wen der Hervormde gemeente alhier, van buiten en van binmen gezien. Deze keu rige photographiën zyn vervaardigd door den heer v. d. Aa, te Alkmaar. Influenza (griep), de zooveel bespro ken ziekte, heek zich in deze gemeente nog niet vertoond, allerminst dus dat er personen aan zouden zyn overleden. Ge ruchten er over, sedert eenige dagen hier loopende, missen gelukkig eiken schyn van waarheid. Op een telegram, aan Z. M. den Koning ter gelukwensching afgezonden door de Vereeniging Ontwaakt by Tijds", ontving de heer A. G. J. de Vries, pre sident, het volgend antwoord De Koning draagt mij op U byzon- deren dank te betuigen voor aangeboden Get. Adjudant van dienst, Grovestins. Met 1 Januari 11. is »de Bank van Leening" verplaatst van de Louisesteeg naar de Loodsgracht. De concessie tot het houden dezer Bank, een reeks van jaren toegekend aan de familie v. Gelder, is overgegaan op den heer A. S. Manheim, die aan de Loodsgracht daarvoor een inrichting gevestigd heeft, welke aan de gestelde eischen in ruime mate voldoet. Het zal velen niet onbekend zyn, dat de controle, (door de gemeente) over het houden van de Bank, steeds met lof gewaagde van het beheer, door den vorigen titularis in de zaak betoond. Laat nu het publiek, dat van deze nuttige inrich ting gebruik maakt, de getuigenis afleg gen, dat de overgang in goede handen heeft plaats gevonden. Wy zeggen nut tige inrichting", doch zulks zou zoo niet zyn, indien we woonden in dat Eldo rado, waar het woord 1 e e n e n niet ge kend wordt. Maar nu is deze inrichting, onder toezicht der gemeente, goed te noe men, omdat zij, die noodzakelyk voor den handel plotseling kapitaal behoeven en die groote schare,welke uit treurigeu nood dwang er gebruik van moet maken, niet overgeleverd zyn aan een winst-cy- fer, dat somtijds de grenzen der bil lijkheid overschrijdt. Die geautoriseerde Bank is tegen dergelijk streven een waar borg. Mochten velen, die gedwongen zyn te verpanden, en nog geen gebruik maakten van deze inrichting, leeren in zien wat hun belang is. Gedurende het jaar 1889 zyn alhier uit verschillende buitenlandsche havens aangekomen 207 zeil- en stoomschepen, tegen 240 in 1888, terwyl zyn vertrokken 227 zeil- en stoomschepen tegen 225 in 1888, IJmuiden, 2 Jan. Het stoomschip »Venus", van Dantzig, is gisterenmiddag 600 meter bezuiden de pier op strand geloopen, doch is heden nacht weder afgekomen, na een gedeelte der lading suiker in de sleepbooten »Simson" en IJmuiden" te hebben overgeladen. De sleepbooten liggen nu op zee ten anker, kunnende door dikte vau mist de haven niet vinden. Wind Oost. In een industrieschool in het oostelijk gedeelte van Londen heeft een hevige brand gewoed, waarbij 26 personen het leven hebben verloren. Een uur na middernacht brak de brand uit op den len Jan. De beide onder wijzeressen, die aau het hoofd stonden van de afdeeling meisjes, merkten het eerst 't vuur op. Zij maakten terstond alarm en riepen den di recteur, die ontdekte, dat de brand heerschte in de slaapkamers dei jongens. Met behulp van een extincteur werd het vuur daar spoe dig gebluscht, maar de rook was zoo hevig, dat hij niet in de andere slaapkamers kon doordringen. De jongens werden geroepen en gefloten, maar de meesten schenen door rook en angst verbijsterd, zoodat van de 58 jon gens 26 door den rook omkwamen. Toen de brandweer kwam, kon zij de jon gens niet meer redden. Slechts twee der doo- den hadden brandwondenblijkbaar waren de anderen allen door den rook omgekomen. De school was bestemd voor arme kinderen in Whitechapel en Roplar, wier ouders hun geen onderwijs kunnen doen geven. De jongens leerden er een handwerk en de meisjes wer den onderwezen in koken, breien, naaien en dergelijke werken. Twee der onderwijzeressen ontkwamen door zich langs een regenpyp te laten afglyden op een naburig liuis om van daar mat een ladder af te dalen. De oudste der omgekomen jongens was twaalf, de jong ste zeven jaren oud. Het paleis van den koning der Bel gen te Laeken is Nieuwjaarsdag een prooi der vlammen geworden, met uitzondering alleen van de particuliere vertrekken des konings. Overigens is het heele gebouw met al zyn kunstschatten verloren ge gaan. De brand ontstond weinige oogen- blikken na tweeën in een der zalen van den rechtervleugel, vermoedelyk door een verkeerde inrichting van het verwar mingstoestel. Prinses Clementine werd slechts met moeite gered, en een oogen- blik verkeerde men in den waan dat haar gouvernante in de vlammen was omgekomen, doch gelukkig bleek weldra, dat ook deze gered was en er geen enkel persoonlyk ongeluk was voorgekomen. De koniDg en de koningin waren, op het oogenblik van den brand, in het pa leis te Brussel, waar de Nieuwjaars-recep tie in vollen gang was, maar nu plot seling onderbroken werd. De koningin reed onmiddellijk naar Laeken, maar vond by aankomst het paleis reeds verwoest, hoewel de brandweer van Brussel, ge holpen door die van alle voorsteden, de rookende puinhoopen nog bespoot. De materieele schade is zeer groot. Uit nadere bijzonderheden, welke worden medegedeeld over den brand van het koninklyk paleis te Laeken, blijkt, dat prinses Clementine, de dochter van koning Leopold, juist met haar gouvernante, mej. Drancourt, aan het dejenner zat. De prinses liep terstond naar beneden, maar de gouvernante ging eerst nog naar boven, ten einde uit haar kamer eenige voor werpen van waarde te redden, en kwam jammerlijk in de vlammen om. Iemand, die onbekend wenscht te blyven, heeft f 1,200,000 ter hand ge steld aan de heeren Savory en Cross, dirigeerende geneesheeren van St. Bar- tholomeus Hospitaal te Londen, om daar voor een Te Huis op te richten en te onderhouden voor herstellenden, die uit de Londensche gasthuizen ontslagen zyn. Ondertrouwd W. GORDON, Bootsmansmaat v. e., K. N. Marine, en A. DE MOEL. Rotterdam, T ,onA Helder, 4 Jannarl 1890' Ondertrouwd ALEX1NDER LOUIS DESPLANQUE en jIIIRIA SUZANNA VAN DER KU1JL. Helder, 2 Jan. 1890. Geboren: JOHANNA MARIA. Dochter van P. H. JANKNEGHT en A. JANKNEGHT-WATZES. Heden overleed na een korte on gesteldheid van twee dagen, onze jongste lieveling AREND DROST, in den aanvalligen leeftyd van vijf- tien maanden. Helder, 2 Januari 1890. Namens zijne diepbedroefde Ouders, Zusters, Broeder en verdere Familie. Algemeene kennisgeving. Heden ontvingen wy de voor ons zoo treurige tyding, dat onze ge liefde dochter en zuster: NEELTJE PAARLBERG, geliefde Echtgenoote van den heer A. VISSER, zaalopziener teVeenhui- zen,na een kortstondige ziekte is over leden in den ouderdom van 31 jaar. Namens Ouders, Broeders en Zusters. Helder, 30 Dec. 1889. Heden overleed plotseling, tot myne diepe droefheid, myne innig geliefde oudste Dochter Ida Petronella, in den ouderdom van 32 jaren. Alkmaar, 31 Dec. 1889.. W. VERMEULEN. Mede namens myne Kinderen. Heden overleed na een langdurige ziekte in het Militair Hospitaal der Artillerie, mijn jongste Broeder G E R R I T, in den ouderdom van ruim 20 jaren. Hij was een oppassend jongeling, een broodwinner voor zyne ouders, die zyn heengaan, even als ik, diep betreuren. Helder, 2 Jan. 1890. P. DRAL en Echtgenoote. Voor de vele blyken van d-elneming, by het overlyden van haren geliefden Echtgenoot, den Heer D. ASJES Lzn., ondervonden, betuigt de ondergeteekende, ook namens hare familie, haren harte- lyken dank. Wieringen, 1 Jan. 1890. Wed. D. ASJES—Dijkshoorn. Voor al de blyken van attentie, door hem op 26 Dec. en 1 Jan. 11. ontvan gen, zegt de ondergeteekende hartelijk dank. P. ADRIAANSE Cz. Doopsgezinde Gemeente. Zondag; 5 Jan. 1890: te HELDER (Palmstraat). Zondag 5 Jan. 1890, voormiddags 10 ure De Diakenen der Hervormde gemeente brengen den leden ter kennis, dat zy in het begin der volgende week de gewone WINTER-COLLECTE zullen houden. De inkomsten der Diakonie vermin deren ieder jaar, terwyl de nood der ar men steeds grooter wordt, zoodat zy met vertrouwen een dringend beroep op uwe liefdadigheid doen. Helder, 3 Jan. 1890. Namens de Diakenen A. KLERK Az., Voorzitter. J. SE VENHUI JSEN, Secretaris. bericht zijnen geachten begunstigers, dat hij Dinsdag en Woensdag (7 en 8 Januari) te spreken is ten huize van Mej. de Wed. MANHEIM, Langestraat, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2