Nota's, Rekeningen, Kwitantiën, Wissels, f 1 Uitverkoop J SCHAATSEN. M int l VOOR SPOTPRIJS! in J. VAN MUIJDENin OSSENVET, Deugdzaam en elegant SCHAATSENBAND in De Kleine Winst. - Oudkerk van Praag. Nog eenige Winter- en Regenmantels w. v. BRÜIHVIS. Schaats™ Het beste Voedsel Schaatsen. Aan de BozenmaLerij Op No. 11331 Roelants Almanak leiffapyai Amsterdam. COGNACWIJNEN. ARCARINE. BEKENDMAKING. bij J.CRAAFF, Spoorstraat. lil OSCll! DIENSTBODE, een fliie sterke Ezel met Tuil. DGfALLEIANSGADING C, ADRIAA.NSE, Keizerstraat A. J. VAN bij BERKHOUT Co., ZOillStM Elsier-fabrMi Voor Winkeliers worden 'T NETST en 'T GOEDKOOPST geleverd door de Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr., Koningstraat. „Z. d. H". Gpastieüolaal, Weezenstraat. Dansonderwijs. Vereenittinc „ONTWAAKT BIJ TIJDS". TIVOLI, ItffBSI. GROOT BAL, DIENSTBODE gevraagd, in een Burger Gezin. een flinke Loopjongen. een nette DIENSTBODE, een flinke DIENSTBODE, een Koffiehuis lnventarii met vergunning. een net WOONHUIS, Een flinke sorteering SCHAATSEN voorhanden. Extra! Extra goedkoop! VRIESLANDER. Keizerstraat, A. KEET. De BANK VAN LEENING is van at I Januari ver plaatst van de HOOFDGRACHT naar de Loodsgracht No. 51. Het kantoor is geopend 's morgens van 9 tot 12, 's nam. van 2 tot 4 en 's avonds van 6 tot 10 uur. Ingang LOODSGRACHT en BRANDSTEEG. zijn de eigengemaakte Heerén-Bottines van A. ADRIAANSE, Koningstraat. 2 Cent per el. wegens uitbreiding der Confectie zaak en Kleedermakerij. worden voor de halve waarde uitverkocht, Merl. Militie-VerzeterinRS-Maatscliappij, M. VAN PRAAG, IJS- en SNEEUWSPOREN. SCHAATSEN. Koningdwarsstraat, R. P. DE JONG. - De Kaplaars. Tep billljle prijzen YoorlaiÉi: J. SCHENKELS, SCH0TSCH HAVERMEEL, iie tenen spotprüzei verfoeit worden. Bij L. VERBOOM, züi ile le Kwaliteit HOZEN thans Terirüiliaar roor 24 Gulden. „de Rooiende Ameriiaan", Spoorstraat, No. 14331. f 5000, M. A. GRUNWALD, Hoofdarachl bij bel Havenplein. M. Th. DE HAAS, J. A. ZOETELIEF, Kanaalw. Bij S. MAKELAAR, Vischmartt No. 10, C. DE BOER Jr. W.C. Caltenbach, De van ouds bekende Schaatsenslijperij W E S T- G R A C H T L 63, is geopend. Schep vrenpie in'lieven. De prijs is 25 Cent. BERKHOUT Co. JACOB DE WIJN. P- f- Pretoria (Transvaalj, 1 Jan. '90. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden. C. DE BLOK en Echtgenoote. Paterson, N.-J. (N.-Amerika.) J. C. DE KOK. p. 1 Januari 1890. (Wegens omstandigheden eerst heden geplaatst.) Wegens bgzondere omstandigheden ver hinderd geworden zijnde om mgn beste wenschen op 1 Januari 1890 te kunnen uiten wensch ik thans aan familie, vrienden en begunstigers een gelukkig jaar. M. WALLAST en Echtgenoote. Urk, 1 Januari 1890. Ruim een jaar verbljjf houdende op het eiland, na 4® ramp die mij trof, ben ik niet vergeten wat de weldadige burgers van den Helder gedaan hebben om mgn leed te verzachten. Mijn hartelijken dank betuig ik ook nu aan de Vereeniging voor de Zeevisscherg, in 't bijzonder aan de Heeren W. TEN HARMSEN, en L. W. F. OUDENHOVEN ook den Heeren P. KROON en G. DEN DULK te Helder, en den WelEd. Heer ARNOLD, te IJmuiden. Bg de intrede van dezen nieuwen jaar kring, is het mg een innig genoegen, voor die weldoeners den wensch uit te spreken, dat het hun goed ga en zg den zegen van den Heer voortdurend mogen ondervinden. Wed. K. HAKVOORT. Uit naam van 't Bestuur en vsrdere leden der Heldersche Loterij Vereeniging ■tlortuna' wordt aan B. DE LEEUWE en Echtgenoote, Artisten, een hartelgke Nieuwjaarsgroet toegewenscht. Helder, 1 Jan. 1860. (Wegens omstandigheden eerst heden ge plaatst.) Aan vrienden, bekenden, leerlingen mgn hartelgken dank voor de mg bewezen attentie op 1 Januari 1.1. Voor allen de bede: Matth.5:16. J. RINNER. Christelijke Zangvereeniging Hedenavond geen Vergadering. HET BESTÜ0R. Hedenavond, te 6 oren, DAN8LE8. Vervolgens des Zondags, Dinsdag en Vrtydafs, 's avonds te 6 aren. Voor min- geoefenden, des Zondags, van 4 tot 6 uren. De Onderwgzers. De bekende lessen, die tot I Januari gegeven zgn in het GYMNASTIEK-LO- KAAL in de Weezenstraat, wordtn op dezelfde dagen en uren voortgezet in 't lokaal TIVOL1, door denzelfden onderwijzer. ALGEMEENE VERGADERING op Zondag den 5en Januari 1899, in het Lokaal Tivoli. Opening der vergadering des namiddags om 5 uur, precies. Een getrouwe opkomst wordt verzocht. NAMENS HET BESTUUR. Zondag n.s. "Rat. AANVANG: HALT ACHT. ZONDAG a. s. met STRIJK-0RCHEST. Adres: BERKHOUT k Co. Mevrouw VAN 'T SANT vraagt van goede getuigen voorzien. Wasch bui- ten's huis. Gevraagd Adres Drukker van dit blad. Gevraagd, door huwelijk van de tegenwoordige, van goede getuigen voerzien Adres: Mevr. VERMEER, Weststr. 115. Gevraagd een SCHOENMAKERSJONGEN. Adre. BERKHOUT Jt Co. Voor spotprijs ta koop: Adres: BERKHOUT Co. Verloren, jl. Zondag, een roodkoralen ARMBAND met gouden SLOOTJE. Die deze terug bezorgt bij P. VLAM, Lange- straat, zal beloond worden. G©vr»asd die goed met de wasch kan omgaan. AdresBERKHOUT Co. Te koop: een WERK P AAR D. Ta bevragen bj L. A. HARTSINCK, Nieuwsdiep. Wegens vertrek naar elders, wordt ter overname aangeboden Adres Bureau van dit blad. V erloren op Oudejaarsavondeen zilveren Cilinder- Horloge. Tegen belooning terug te be- zorgeu LOODSGRACHT 57. T© liuur in de Weezenstraat, voorzien van Voor- en Achterkamer, Keuken, enz. AdresKONINGSTRAAT No. 12. Laagste prijzen. Binnenhaven Porcelein en Glaswerk. Geëmailleerde Ijzerwaren. Spiegels en Schilderijen. Stoffers en Boenders. Karpetten en Zeil. Dames-, Heeren- en Kinder- Schoenwerk. beveelt zich aan voor de le vering van verschillende soorten Dames-Pantoffels met en zonder hakken. GE VOERD MET VILT. Aanbevelend, gedurende de maand JANUARI ver krijgbaar, a 30 Ct. de 5 ons, bij de 5 pond, bij ALGEMEENE, Rokln No, 76, Amst.rdam. Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars worden aangenomen tegen de hoogste som. Aanbrengers genieten 10 galden met de groote keuring uit te betalen in April, bg den Agent ten huize van M. WAAS, Spoorstaat te Nieuwediep. Ook alle Donderdagen te spreken bg den heer C. VAN HAM, te Schagen. De ondergeteekende bericht aan zgne geachte plaatsge- nooten en begunstigers, dat hij zgn affaire verplaatst heeft van de Eerste Vrooustraat naar de hopende in zgn nieuwen winkel weer 't- zelfde vertrouwen te mogen genieten als in zijn vorige affaire. UEd. dv. dienaar, NB, Opening van den .ienwen winkel op Zaterdagavond, 4 Januari 1890. n RIEMEN. HAK- TOONLEEREN. .Schoenmaker, Zuidstraat. voor Kinderen en zwakke gestel len, is het verkrijgbaar bij SPOORSTRAAT. Opruiming VAN EEN GROOTE PARTIJ ZUIDSTRAAT. van N. DEKKER, Achter-Hoofdgr. 63, Aan houders der Premiebon van het Magazijn berichten wij dat een prgs is gevallen op De eigenaars dezer bon worden beléefd verzocht, dezelve persoonlgk aan te bieden. DE DIRECTIE. is in de 4de klasse bg den ondergetee kende gevallen de kapitale prijs van bg wien nog eenige Gedeelten van Loten voor de 5de klasse te bekomen zgn. VLOOTSTRAAT. Bg de Wed. P. Hoor, 2eVroon_ str., is verkrgg- b. dik vet Paar. denvleeich,Lap_ jes 12$, Rollade 15, Biefstuk 22$ ct. alles p. 5 ons. XO Cent, Opgericht anno 1813. JJ'IJJXTEI voorheen VAX BRUCGEN. Het eehte a en andere beroemde merken zijn voor handen bij PUDDINGPOEDER, in versch. smaken, ^a 10 Ct. p. pakje. VANILLESUIKER (in de plaats van stokjes Vanille te gebruiken), a 5 Ct. p. pakje. Verkrggb. in de voorn, kruiden.- en comest.-winkels. is verkrijgbaar best VARKENSVLEESCH. Carbonade 377a» Lapjes 40 ct. Dik versch SPEK 3272 ct. Tevens verkrijgbaar dik vet SCHAPENVLEESCH, 30 ct. Alles per 5 ons. In ruime keuze tot zeer lage prijzen. Aanbevelend, M. HHV. lil genoemd opschrift volgens I,wettelijk voorschrift, wor den zeer goedkoop geleverd door de Handelsdrukkerij van Bestellingen worden aangenomen. PLAATSVERVANGERS EN NUMMERVERWISSELAARS kunnen zich direct aanmelden bg DJjkweg Xe. 37, hij de Kolensteeg. Attentie s. v. p.! P' schreef een boek met Versjes en Voordrachten, getiteld Voor den wintertgd, is zulk eene voor ieder ge schikte verzameling in den gezelligen kring aantrek kelijk. Naar buiten tegen inzen ding vanpostzegels of post wissel franco. Boekhandel. Znidstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3