Monopool BOCK-BIER WINTERMANTELS, HET MODEL- ffl.90. RoojÈler!! fö.90. RRRRRS Mpg Na zwaren strijd. Magazijn De Concurrent. PORGiLEIN-, GLAS- EN AARDEWERK. De Aflevering K BOUWTERREIN te lm. Iüfle SPOOR-, BREEWATER-, CALIFOR- NIE-, PLANTSOEN- ei VERLENGDE- VROONSTRAAT. 1 een ruim Winkelhuis met Woonhuis en Bovenhuis, G. J. J. DE GOEDE, K. WIJNTJE, Directeur. M. BEEK, Molenstraat. SGIOTSCE HMIRE. Visschers! eerste soort Cachou 1 W. JAGER GERLINGS, C. G. LANDMETER. LEES DIT!!! A. GIJSBERTS, boel Leliestraat. JAGQUES VAN ROSENDAEL. is begonnen. VAN VOLLEN HOVEN Co. Opruiming van tegen veel verminderde prijzen. Til Huisraad en Inboedel HOOFD-EAU DE COLOGNE, van J. BIJLOOS, Coiffeur, Altanaar. e Vriend van den Huize, osters Scheurkalender ei alle uitere Scleorlaleiflers. Bij BERKHOUT Co., Engelse) boort evi De boot zee, is (|i en ziet buizen, verneura spoor vï I halve d soort h bard w Te Huur een net gemeubileerde KAMER en ALCOOF. Adres: Mejuffr. LEIJDING, Molenplein. AdresH. WIJKER, Tyeezenstr. Helder. ei Te Huur geschikt voor alle affaires, staande hoek Spoorgracht en Nieuwstraat. Te bevragen bij OUDKERK en VAN PRAAG. De Rotterdamsche Brand- assurantie *D E MAAS gevestigd te Rotterdam, heef t als AGENT voor den Helder en Omstreken aangesteld, den Heer te den Helder. Bovengenoemde Maatschappij verzekert tegenvasteen billijkepremiën: ROERENDE en ONROERENDE GOEDEREN, VEE VLAS en verdere VELDVRUCHTEN. Rotterdam, 27 Dec. 1889. De ondergeteekende besteedt de hoogste p r ij z e n voor Huisraad, Meubelen, Koper, Lood, Zink, Touw Zeildoek, enz. Laat zich ook aan huis ont bieden. Bolten's Chemisch onderzocht, onvervalscht bevon den aan het Chemisch Laboratorium. „KUIJT FAREN8BACH". Uitstekend voedsel voor Kinderen en Zwakken. Verkrijgbaar bg WALRAVEN. Prijs 25 Cents per Pakje (l/a Kilogram.) vrij w$. bet gev gestoor. «Van aankwJ baai, 11 stad vi die sta baai b mond, aan d<- gedceltl schildei schap v allerleié' do bod;, per d«i ven, del- gelijke Ondi' dacht tetoreij. aan b' seinen! witte plaatst del te samen Brazili Chileei ter toi torped richtin zwaar ken vi rikaan zien. stoomaj- aimeti beleefd] zooals pe» hf> korps van d-, - Ma» dat u ben, tellen. Vee hier heeft 1 1 beer, zullen maar gen dat u bet la boot t zal br^; m ij logsscl en w« Zoo II vor boorza ken Deze Pedro jaarge Boven regeei waard Maring ren w wilde bekom revolv< ben egj geruel regeei zijn o*i De bestui SEIDEL Co. te Berlijn, hehben de eer ter uwer kennis te brengen, dat hun alleen en nitslnitend verkrijgbaar is bij den Heer Ed. HEIJMANS, te Wieringen. Zg maken u tevens opmerkzaam dat de meeste Cachou, door u tot nu toe in gebruik, slechts een mengsel is van ver schillende bestanddeelen, die alleen in uw nadeel werkenuwe fuiken enz. worden direct wit en moeten spoedig weer op nieuw getaand worden. Bovendien is de prgs in verhouding niets hooger, daar men minder verbruikt. Visscherswij ra den u in uw eigen belang aan, een proef- order op te geven. De prijs is aan huis afgehaald 35 Ct. per half kilo, naar bui ten met verhooging van porto voor post pakket. Aanbevelend, Ed. HEIJMANS. OF Wereld. - Linnen. Deze boorden zijn van veel fijnere stof vervaardigd dan de bestaande GUMMI- BOORDEN en onderscheiden zich voor al door helderwitte kleur en water dichtheid. Yerkrygbaar by firma J. H. ENSCHEDE, WIJNHANDELAARS, HAARLEM, Depót «n Kantoor: KEIZERSTRAAT 103, HELDER, bevelen bijzonder aan BAS MÉDOC a f 30. per anker. St. EMILION a -34.— St.SBÜBINMÉDOC» -36— en COGNAC VIEUX a - L.80 flesch. ATTENTI E. Mijnheeren Het huis waar de Scheer messen het fijnst worden aangezet d 15 Ct. per stuk, is in de nan ouds bekende Salon Kruisweg. Snijboonen 10 cent per 5 ons. Idem 2e soort 8 Spersieboonen 7 Zuurl(°o| 3 D°«- SALP's BAARD-TINCTUUR geeft de natuurlijke kleur terug, droogt spoedig op en wascht niet af. Prgs fl.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij Zuidstraat M 73. Matten, Kleeden en KarpettenTafel-, Vlaer en Looperzeil, Cocos-, Manilla-, Spart,- en Randmatten, Mahony- en Notenhouten- Raam- Garnituren. Specialiteit in: Voor H.H. Winkeliers zijn de prijzen als aan de Fabriek te Maastricht. wam wzx>&zaiBM, Weststraat L 87—88. Weststraat L 89—90. VAN TRADC MARK Kalverstraat 115, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakje», voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bg J, KORVER, SpoorstraatJ. KORVER, Zuidstraat; Mej. Wed. C. ZUNDERDORP, Koningstraat; W. H. BURGERS, Midden straatP. DE GEUS, Spoorstraat; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234; Werklieden Vereeniging, Koningstraat; P. VAN DER OORD, Laau hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS. Kauaalw.; E. LABOUT, Vroonstr.;T. KIE- SEWETTER, Keizerstr PRINS, West gracht 327, P. OETELMANS, Binnenh. Wed. HOLBRUGGE, Kauaalw.; H. DITO, Weststraat. Te Vlieland S. W. DEKKER; te Ter schelling R. A. BAKKER; ta eest-Ter schelling P. A. BAKKER. In het bjjzonder wordt de aandaeht ge vestigd op SOUCHON THEE a fl.Sfl oer 5 ons. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Kantoor: Plompetorengracht H 655. Commissarissen de Heeren: J. W. SCHUBART, Mr. H. WALLER, Mr. D. J. VAN EEDEN, Mr. J. J. METELERKAMP, te Utr.eht, Jhr. J. E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, te 's Grarenhage. Directie K. A. MANSSEN, S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over laden, bij leven, tijdelijke verzekeringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. Prospectassen en inlichtingen gratis verkrijgbaar bij den Agent C. J. ERNST. boek van fijne en gewone MENU'S en BALBOEKJES voor Diné's, Bruiloften en Partijenin p. m. 50 soorten, wordt op aanvrage gaarne, ook naar buiten, ter in zage gezonden door de Handelsdrukkerij van C. DE BOER JrHelder. De ondergeteekende koopt tegen de hoogste waarde, en alle voorkomende artikelen laat zieh aan huis ontbieden. Gbrlesliaver Spoorgracht. en Verlovings- Kaarten worden 'T NETST en GOEDKOOPST geleverd door de Handelsdrukkerij van C. de Bobb Jr. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door haar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billjjk in prijs. Onovertref baar. Prijs per flacon 50 en 35 Cant. Verkrijgbaar alleen bg J. N. QUERELLE, Kanaal weg 189. MAAGDENBURGER Opgericht iu den jare 1844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billjjke voorwaarden. Generaal-Agenten voor Nederland: de H.H. BÜRLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helderde Heer T_ MOOY. Zuivere droge Natuurboter, In vaatjes van 11 en 22 Kil.'i, a f 0.90 per Kilo. Levert franco. A. BRUNSTING Rz., Bellen. 30 Cent. met Loter(j, 30 Cent, De hier genoemde zijn de mooiste en goedkoopste. BOEKHANDEL. worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz., Weststraat 34. Minstens 5 jaar gnarantie. Ech greep alt het Engeisehe leven. 47)- Zeker waren deze overwegingen weinig ge schikt om hoop bij haar op te wekken. Maar ons hart laat moeilijk den band los, die ons aan liet leven bindt; de hoop op toekomstig geluk, ondanks alle ramp en lijden. Zoo verliep de dag; de volgende morgen brak aan. Alice had haar bed verlaten, voor de eerste zonnestralen door haar venster gloor den. De gespannen verwachting dreef haar ten bedde uit. Heden, heden zou het zijn. Het rytuig kwam precies te twee uur voor. juist nadat het middagmaal was afgeloopen. Parker was zelf naar het stadje geweest, om een net, gemakkelijk rijtuig te huren, wantin den stal van dr. Brown was niets bruikbaars te vinden. Hy liet de dames in het rijtuig plaats nemen en ging zelf op den bok ritten. Het uitstapje trof bijzonder goed weer; het was een heerlyke Meidag, vol zonneschijn; een heerlijk lentewindje speelde met de lok ken der dames en kleurde haar wangen hoo ger rood. Zoodra zij te Hampton waren aangekomen, lieten zjj uitspannen en gingen te voet naar het park. Zij vernamen van den stalhouder, dat Walther hen daar reeds wachtte. Zij trof fen hem daar ook aan. Bewogen drukte hij zijn zuster aan het hart en reikte zijn vriend de hand dat was zijn gelukwensch met hun verloving, waarvan hij door een brief' van Parker reeds kennis had gekregen. «Neem haar en bescherm haar als het liefste, wat ge op de wereld hebt: zij ver dient het," zeide hij met licht bevende stem. jDraag. met elkaar 's werelds vreugd en leed. Ge hebt beiden een hart dat God vreest, de rechtvaardigheid bemint en niemand behoeft te schuwen; dat is voor my een waarborg, dat ge met elkander gelukkig zult zijn. *En ons leren lang hopen wij aan deze beginselen getrouw te blijven," antwoordde Parker, nam daarop den arm van Edith en stapte voort, zoodat Walther met Alice volgde. Uit den brief van Parker had Walther ge zien, dat het aan de vereenigde pogingen van zijn zuster en zijn vriend gelukt was, Alice te bewegen tot de belofte, dat zij aan hem alleen heden haar geheimen zou openbaren. Onze jonge vriend was echter niet gezind om het oogenblik daarvan te verhaasten. Hij be greep, dat Alice eerst naar zwaren tweestrijd hiertoe besloten was en hij dus niet goed zou handelen, met bij haar aan te Jjdringenliever wilde hij het oogenblik afwachten, dat zij daarvoor geschikt achtte. Hij vermeed dus met zorg, te spreken over de reden van hun samenkomst. Hij begon een druk gesprek over duizenderlei dingen, die voor een jong paartje belang hebben, en Alice liet hem gaarne aan het woord; zij luisterde meer naar hem dan dat zij sprak. Zoo had men dan reeds langer dan een half uur in het park gewandeld en zich in het heerlyke lenteweer en de schoone natuur verlustigd, toen men in een boschje bij een met gras begroeiden heuvel kwam, waarop een standbeeldje van een Grieksche godin stond. Op die manier had men eenige afwisseling willen brengen in de eentonigheid van het park. «Laten wij de trap eens opgaan en het beeld van nabij beschouwen/ zeide dr. Par ker, het woord bij de daad voegende. «Het «chijnt wel een beeld van de jachtgodin Diana te zijn." Allen waren naar boven geklom men en voor het beeld gaam staan. Terwijl zij daar zoo het beeld aandaehtig beschouw den, bemerkten zij niet, dat een man van on geveer veertig jaar, met een lange, magere dame aan den arm, eveneens naar boven kwam, blijkbaar met het doel, ook het beeld eens van nabij te beschouwen. Toevallig kwa men die vreemden dicht in de nabijheid van Alice. Deze hoorde het ruischen van een japon, zag een schaduw aan haar voeten op^ den grond en keerde zich om. Zij stiet een luiden gil uit en lag op hetzelfde oogenblik aan de borst der vreemde dame. z/Miss Knight,« riep zij uit, //lieve miss Knightj wat een beschikking des hemels, dat ik u hier aantref! Ge kunt niet begrijpen, wat een geluk mij te beurt valt, nu ik u hier raag omhelzen." //En ik vind, dat mijn vermaningen weinig geholpen hebben, want ge hebt uw levendig heid van beweging nog volstrekt niet afge legd. Laten wij alles langzaam en behoorlijk bespreken, mijn lieve kindIn de eerste plaats moet ik u mededeelen, dat ik mijn eerbaren meisjesnaam heb afgelegd. Hier is mijn echt genoot; kent gy hem niet meer?* «Zie ik goed?" riep Alice uit, terwijl zij nu den geleider van haar vroegere gouver nante aankeek. //Dat is mijnheer Cleffton, mijn vroegere onderwijzer. Hoe komt het, dat ik u in het gewaad van een geestelijke zie, mijnheer «Dat is spoedig opgehelderd, lieve miss Norman," antwoordde de geestelijke. ;/Ge ziet in mij den geestelijke van dit kerspel. Ik was zoo gelukkig, deze bediening te verkrijgen weinige maanden nadat uw oom mij en mijne tegonwoordige vrouw ontsloeg. Wy besloten toen te huwen, nadat wij elkaar reeds vele jaren gekend hadden. Ge ziet dus, dat onze tegenwoordige omstandigheden zich met weinig woorden laten ophelderen. Maar te meer heb ben wy daarom het recht, te vragen waar aan wij de vreugde te danken hebben, dat wij u hier aantreffen mogen. I» de eerste ja ren, dat ge buiten Engeland vertoefdet, heb ben wy dikwijls navraag naar u gedaan, maar steeds vernamen wij dat ge nog afwe zig waart en het tijdstip van uw terugkomst nog niet bepaald was. Thans word ik door mijn eigen oogen overtuigd, dat ge weer in het vaderland zijt. Maar waarom zyt ge niet op Norman Hall, in Suffolk, of te Londen? Daar zouden wij eene dame van uw rang en stand zoeken, maar niet zoover van daar, in de provincie." Alice kleurde en zag verlegen rond. Zij wilde antwoorden, maar gevoelde dat zij dit op het oogenblik onmogelijk doen kon. Wal ther merkte dit op en mengde zich in het gesprek." //Eerwaarde heer! wees zoo goed deze jongedame te ontslaan van een antwoord en veroorloof my voor haar te spreken, zoodra ik aan u ben voorgesteld. Alice stelde Walther aan mijnheer Cleffton voor en zoodra aan dezen beleefdheidsvorm voldaan was wendde haar vriend zich tot den geestelijke. «Wanneer ik myn antwoord in verband breng met de ontmoeting, waarvan wy allen zoo pas getuige warea zult ge zeker vinden dat ik zulks te recht doe,* sprak de jonge Lund, /,doch wanneer ik begin met tot u een vraag te richten, zult ge dat zeker vreemd vinden. Toch moet ik u dringend verzoeken, mij te antwoorden op deze vraag: Yoor welke persoon houdt ge deze jongedame, die u zoo even met alle blyken van vertrouwelijkheid begroette? En zijt ge zoo Jzeker van uw be kendheid met haar, dat ge die zoo noodig voor den rechter zoudt durven bezweren Met een goedhartig glimlachje antwoordde de geestelijke: //Ge hebt goed gehandeld met eenige inleidende woorden te spreken voor ge mij deze vraag deedt, mynheer Lund. Die vraag verrast mij, want by ons kan geen twijfel bestaan omtrent de persoon, die wij hier voor ons zien. Doar ge echter uitdrukke lijk gevraagd hebt, dat ik zou antwoorden, zoa verklaar ik: dit is Alice Norman, doch ter van wijlen lord Frederik Norman en erf gename van een millioen pond sterling. Ten allen tijde ben ik, haar vroegere onderwijzer, bereid, deze verklaring voor den rechter on der eede te bevestigen." ,/Zoo is het, mijnheer,bevestigde de echt- genoote van den geestelijke. »Van den dag, dat haar mama stierf, heb ik dit meisje op gevoed, tot zij den leeftijd van twaalf jaren had bereikt. Zoo iets vergeet men zyn leven lang niet.» //Luister nu ook eens naar mij,« sprak Alice, terwyl zy zich geheel oprichtte en zege vierend in het rond keek. «Hetgeen deze beide personen, tot wie ik mij door plichtgevoel en dankbaarheid voel aangetrokken, verklaard hebben, is de volle waarheid. Ja, ik ben de dochter van wijlen lord Frederik Norman, de erfgename van een millioen pond sterling, en degene die zich daarvoor uitgeeft en te Lon den in mijn huis woont met haar vader is mijn nicht Mary Norman, dochter van lord Ralph Norman, dea tegenwoordigen eigenaar van de baronie. Om voor haar de rijke erfe nis te redden, sehoof mijn oom en voogd mij in haar plaats en haar in de mijne. Met zijn medehelper, den advocaat Carringshliif, ver zon hij het boevenstuk zoo fijn, dat ik in een krankzinnigengesticht geplaatst werd, en tel kens als ik de ware betrekkingen blootlegde, versterkte ik daarmede het vermoeden, dat ik werkelijk waanzinnigzou zijn. Maar hoe zwaar deze beproeving ook was, de hemel gaf mij kracht om ze te verdragen en vrienden om hen te overwinnen, die myn verderf wilden. Ja, mijnkeer Cleffton, uw vroegere leerlinge ziet ge terug als verpleegde in een krank zinnigengesticht en zonder twyfel beschouwt ge het als een beschikking des hemels, dat gij het werktuig zijt om mij weder op de plaats terug te brengen, vanwaar ik verdre ven ben door de schelmsche listen van myn tegenstanders." Toen zij zoo gesproken had, naderde zy Walther en stak hem de beide handen toe. Haar stem weigerde; de gemoedsbewegingen, die bij haar waren ontstaan, hadden haar hevig aangegrepen; aan de neiging van haar hart toegevende, zonk zij weenende aan zijn borst. Hij drukte haar vast in zyn armen en kuste haar. Op dat oogenblik gevoelde zij, waar de plaats was, waar zy beschut was tegen alle gevaren, waar zij rust zou vinden na den stryd. Er volgde nu een beraadslaging over de vraag wat er gedaan moest worden. Mevrouw Clefton maakte daar voorloopig een eind aan, door het gezelschap uit te noodigen, mede te gaan naar haar woning. Men nam haar vriendelijke uitnoodiging aan en besprak te haren huize wat het wenschelijkste zou zijn onmiddellyk het gerecht te hulp roepen tegen den lord, of hier alle opzien vermyden en in Londen zelf tegen Alices voogd in rechten op te treden. Walther was met het eerste plan ingenomen, de geestelijke kwam met den tweeden voorslag en eindelijk had dr. Parker nog een derde voorstel. //Tot op dit oogenblik heb ik nog niet ge sproken van een omstandigheid, die mij toe vallig ter oore kwam,« zeide de hulp-arts. //Ik zweeg er van, om miss Norman niet met nieuwe onrust te kwellen, zoolang er zoo wei- nig gegronde hoop |was om haar de vrijheid te kunnen teruggeven. Nu wy eehter in u, eerwaarde heer, zulk een krachtige hulp ge vonden hebben, vervalt myn'vrees daarvoor. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-Drukker^ van a DE BOER Ir.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4