Advertentie n. voor Nederland bestemd, die in lo84 waren afgezonden. Wegens de bezwaren aan de bestelling verbonden, heeft men ze maar in het postuiuseum te Frankfort een plaatsje gegeven. ingezondLen. Z. M. heeft den heer P. W. R. Petri, arts. met ingang van 11 Jan. a. a, benoemd tot offic. van gez. 2e kl. bij de zeemacht. Mijnheer de Redacteur In de «Nieuwe Rotterdamsche Courant" van 5 dezer komt een Ingezonden Stuk voor ^„betreffende Influenza, waarin een wensch wordt uitgesprokeu welker vervulling ook voor f7'.eze uitgebreide gemeente een rede tot ver- L 7U wen en gerustheid onder het publiek kan veeg brengen, nu het niet meer te ontken- valt dat deze épidemie hier meer en meer J wint, al mogen er dan ook al tot heden nog geen lijders aan bezweken zijnde schrijver dan van bovenbedoeld Ingezonden Stuk, zegt: z/Nu de Influenza vrij algemeen heerscht, »zoude het, dunkt mij, méér dan wenschelijk „zijn, dat voor arm en rijk, door of vanwege «heeren doctoren ter algemeene kennis werd „gebracht, wat in den regel de bijna onfeil- z/barc voorteekens dezer ziekte zijn en tevens, »hoe men zich bij het begin dezer ziekte heeft „te gedragen, of wat met gerustheid daarte- »gen kan aangewend worden, tijdens de ge- wneesheer wordt ontboden want het is na- z/tuurlijk dat men door de tegenwoordige drukte »van heeren doctoren niet altijd op zijne „wenken kan bediend worden. „Hopende dat deze regelen het gewenschte •resultaat niet zullen missen, blijf ik onder „dankbetuiging, enz". Het ligt geenszins in onze bedoeling om ook maar het geringste te kort te doen aan den ijver en de toewijding der geneesheeren in onze gemeente, doch wanneer ook hier voldaan wordt aan den wensch, hiervoren uitgedrukt en welke zeker ook door U M. d. R. gedeeld wordt, dan zal de moeielijke taak der medici er aanmerkelijk door vermak- kelijkt worden en het publiek met meer ver trouwen in het onvermijdelijke berusten. Dank wordt U betuigd voor Uwe betoonde medewerking, door Uw Abonné A. Siouiiivaartbenchten. Het stoomschip «Conrad," van Amsterdam, arriveerde 3 Jan. te Genua, en vertrok 4 Jau. naar Batavia. Het stoomschip „Prinses Marie" vertrok 4 Jan. van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip „Burgemeester den Tex" arriveerde 4 Jan. te Batavia vau Amsterdam. Het stoomschip „Sumatra," arriveerde 5 Jan. te Geuna en heeft de reis naar Amsterdam voortgezet. Marktberichten. Hoorn, 2 Jan. Kleine kaas f31, Commissie f 34, Middelbare f 30. Aangevoerd 34 stapels wegende 9479 pond. 3 Jan. Aangevoerd 95 Schapen f25 a^34 per stuk, handel matig. 4 Jan. Aangevoerd Tarwe f 6,"25 a 7,50, Gerst f 4,20 a 5,25, Haver f3 a 4, Erwten: Witte f9,25 a 10, Groene dito f8,50 a 12, Grauwe dito f 10,50 a 12,50, Vale dito f8,75 a 14, Bruine boonen f 7,75 a 9,50, 11 Paarden f80 a 150, 30 Schapen f'24 a 36, 102 Lam meren f 18 a 25, 4 Kalveren f 16 a 25, 53, Varkens f8 a 16, 2 Zeugen f80 a 50, 120, Biggen f9 a 12, 50 Kippen f0,70 a 1,80, 900 Kipeieren f 5,50 a 6 per 100, 1400 koppen Boter f0,50 a 0,55 per kop. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petrolenm f 9.70 per 100 KG. zonder verbinding. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij s. v. p. een plaatsje in veelgelezen blad. Geachte inzenders van het ingezonden stuk van Texel, den 4 Januari jl. voorkomende in het «Vliegend Blaadje" van den Helder. Al is u de waarheid toch zoo welde vele verlichtingwelke op den avond van den 24 December 1889, de Oudeschild (Texel), toen aanwezig, was voorzeker ook te schitterend. Daar mijn dochter dan niet door de duis ternis misleid, maar door het vele licht ver blind in de haven is geloopen. De „Ada van Holland" lag op dien be- wusten avond niet op zijn aangewezenen lig plaats. Voorzeker, het ongeluk zou niet gebeurd zijn, indien hij op zijn aangewezen ligplaats had aangelegen. Want het is bekend dat daar wel licht aanwezig is. Het toplicht van de „Ada van Holland" be hoort niet tot verlichting van steigers of kade, maar wel voor herkenningssein voor andere vaartuigen. In dc vergadering van Texel, gehouden op den 28 December 1889, werd er op gewezen om beteren verlichting bij de aanlegplaats der boot, dus het was dan toch genoegzaam bewezen als dat die verlichting onvoldoende blijkt te zijn. De geachte inzenders geven ook te kennen dat als haar minnaar by haar was gebleven, dat dan mijn dochter niet in de haven was gestort, maar die draagt er de schuld niet van, alleen de slechte verlichting, of, zooals beweert wordt door de inzenders, door het vele licht. Want of men in gezelschap of alleen reist doet niets ter zake, en of de plaats waar zij of hij naar toe moeten geheel vreemd voor hun is, geeft niets, als er maar genoegzaam licht aanwezig is om alles behoorlijk te kun nen onderscheiden. Ook zoude, zooals geachte inzenders bewe ren, het ongeluk een gevolg zijn van het niet op zyn beurt en te haastig van boord der boot te loopen, maar dit is hier het geval in de verste verte niet. Want zij is niet bij het van boord gaan in de haven gestort, maar nadat zij de boot heeft verlaten en op het eind der steiger was. Hiermede hoop ik genoegzame opheldering te hebben gegeven en znllen we het nu als afgedaan beschouwen. U reeds bij voorbaat dank zeggende voor uwe opname dezer regelen, blijf ik Uw dw. dienaar, W. RIPPENS. Helder, Jan. 1890, We zullen de debatten hiermede sluiten. (Red.) Visscherijberichten. 3 Jan. 32 beugers, 60 tot 300 schelr., per 100 f27 a f29; 40 tot 60 kabelj., per stuk fl,40 a f 1,5090 roggen, p. st. fl a f 1,10. 11 korders, 5 tot 25 manden kleine schol, per m. f2 a f2 50; 10 m. scharren, p. m. fl.50. 4 Jan. 23 beugers, 30 tot 400 schelv., p. 100 f26 a f27; 4 tot 40 kabelj p. st. fl.40 f 1,606 tot 50 roggen, p. st. f 0,95 a fl.- 25 korders, 43 tongen, p. st. 90 ct.1 tarbot f10; 6 tot 30 manden kl. schol, p. m. fl.50 a f2; 2 tot 3 m. scharren, p. m. fl.60. 6 Jan. 3 sloepen, te zamen 7600 schelv., per 100 f 20,50 a f 21,50. 1 korder, schipper Dekker, met schelv., tongen en roggen, besomming f 90, Burgerlijke Stand, gem. Helder. Yan 3 7 Jan* 1890. ONDERTROUWD: W. Gordon, bootsmans maat bij de marine, en A. de Moei. E. W. Vossers, stuurman bij de marine, en A. Bink. J. J. Bar- neveld, meubelmaker, en M. de Leeuvc. GEHUWD: Geene. BEVALLEN: E. Makelaar, geb. Grande, d. T. Moolenaar, geb. Swart, z. G. Prins, geb. Edelenbosoh, d. A. v. Eijsden, geb. de Jong, d. A- C. Hoes, geb. de Groot, d. OVERLEDEN A. Drost, 14 m. W. Dijs, 3 j. G. Dral, 20 j. J. A. Huurman, 2 j. C. Bijl, 6 j. J. |F. Tkeewis, 2 j. H. Boon, geb. Rab, 90 j. 1 Levenloos aangegeven. Marine en Leg^r. Een transport der marine, sterk 17 onderoffi eieren met den graad van sergeant en hooger, en een 50 tal mindere sohepeliDgen^ zal 1 Febr. per stoomschip „Prins Frederik" der maatschappij „Nederland", van Amsterdam naar Oost-Indië vertrekken, tot aanvulling van bet personeel der zeemacht aldaar. Aan boord Z. M. Wachtschip te Amsterdam, werd onder het houden van groote parade aan den matroos 2e kl. L. J. Kaasels uitgereikt de bronzen medaille voor menschlievend hulpbe toon, hem door Z. M. den Koning toegekend voor het met levensgevaar redden van den vuur- stoker J. Sartori, nit de haven te Nieuwediep, in den nacht van 1 op 2 Oct. jl. Z. Ms. scbroefstooHischip le kl. Tromp, com mandant de kapt. ter zee K. A. Stakman Bosse, dat den 26en December 11. te Bnenos Ajres is aangekomen, wordt den 7 Februari e. k. te Para maribo en den 28en d.a.v. tc Curapao verwacht. De le luit. der mariniers J. C. J. B. A. de Jos8elin de Jong, thans geplaatst bij het 3e bat. te Rotterdam, is aangewezen om deu kapt. der mariniers J. R. J. P. Cambier, leeraar aan het Kou. Instituut voor de Marine te Willemsoord, met 1 Sept. 1890 als zoodanig te vervangen. Burgerlijke Stand Wieringen, Maand December 1889. ONDERTROUWDJ. Doesburgt en T. Vissex*. GEHUWD: Geene. GEBORENMaartje, dochter van P. Rot gans en T. Bakker. Cornelis, zoon van P. de Wit en A. Keijzer. Maria, dochter van C. Kuut en C. Staaltjes. Nicolaas, zoon van K. Boersen en J. W. Vroonc. Simou, zoon van S. Tijsen eD G. Wigbout. Jan, zoon van C. de Haan en I. M. Paauw. Dieuwertje, dochter van C. Wiegman en T. de Jong. Maike, dochter van C. Koorn en M. Kooy. Pietertje, dochter van D. Kooy en A. Bakker. Johanna, dochter van A. Zomerdijk en M. Mekken. Geertje, dochter van J. Kuit en G. Wagemaker. OVERLEDENE. Mulder, 1 jaar. M. de Haan, 25 jaar. T. Kort, 42 jaar. D. Asjes, 37 jaar. S. Bakker, 5 weken. T. Kuut, 82 jaar. G. Botter, 80 jaar. I. Lont, 61 jaar. G. Hellingman, 81 jaar. Vervolg der Berichten. Wy schreven in 't vorig nommer, dat de Influenza zich hier nog niet zou vertoond hebben, thans kan zulks niet meer ontkend wordenonderscheidene gevallen reeds hebben zich voorgedaan. Uit vertrouwbare mededeeling mogen wij echter verzekeren, dat nog geen enkel ge val met ernstigen afloop is geconstateerd en dit is zeker een rede om zich niette verontrusten. Door de politie is de hand gelegd op een zestal knapen, welke zich blijkbaar tot een compagnie vereenigd hadden, om aan onbeheerd liggende schuiten der vis- schersvloot en uit alleenstaande gebouwen, datgene zich ongevraagd aan te schaffen, hetwelk hen voor den bloei der affaire noodig scheen. Den politie-agenten W. H. Karseboom en A. J. Kok is het ge lukt, die schadelijke bende op 't spoor te komen en de bedrijvers te arresteeren. De Loodsschoener No. 5, schipper Lap, is in 't Eng. kanaal in aanvaring geweest met een Noordsche bark en is met gebroken kluiver eu boegspriet te Dover biunengeloopen. Vrijdagavond is in het hotel »de Toelast" alhier openbaar aanbesteedhet bouwen van een badhuis te Huisduinen. Ingekomen waren 15 inschrgvingsbiljetten, als vau de heeren Gebrs. Klein, ad 1 3698; J. F.Philips f 3675G. Moorman f3299; A. Bos f 3 J 96P. Visser f3145; C. Go- mes f3140; C. Pool f3112; S. Krijnen f2950; W. de Jong f2900; C. van der Plas f2900; H. Wgker f 2799; P. Sprnit f 2794J. Duinker f 2777B. Boon f 2625 en P. de Waard f2623. We vestigen de aandacht onzer lezers op de voorstelling, Woensdagavond door 't gezelschap van de hh. Van Lier te geven in de schouwburg, Koningstraat. Zie verder annonce. Too bode van den Polder Helder eu Huisduinen is aangesteld Corn. Kater Az. Bij de circulaire voor de zeemacht no. 77, wordt medegedeeld dat, vermits tegenwoordig de meeste onderofficiers- qualiteiten nagenoeg voltallig zijn, en in de daarin onder meer ook door ontslag wegens diensteindiging ontstaande leem ten door periodieke bevordering, overeen komstig de ingediende voordrachten wordt voorzien, zullen de wegens diensteindiging ontslagen onderofficieren er niet meer op kunnen rekenen, dat hun de heraanneming in de laatste door hen bekleede qualiteit zal worden vergund. De commandeerende officieren moeten de belanghebbenden bg het doen van ver zoeken tot ontslag wegens diensteindiging hierop wijzen Aan den Boekhandelaar H. A. Sta- dermann, te Helder, is de levering van diverse schoolbehoeften voor de Openbare 'Lagere Scholen der gemeente Barsinger- horn, gedurende 1890 benoodigd, gegund. De commissie, welke onlangs rapport heeft uitgebracht omtrent het haar opge dragen onderzoek naar den toestand van het reddingswezen langs de Nederlandsche kusten, bestond uit de heeren J. C. de Ruyter de Wildt, kapt. ter zee titulair, inspecteur van het loodswezen te Amster dam; E. R. van Weideren, baron Rengera, hoofdcommies bg het departement van waterstaat, handel en ngverheid, en M. F. Tydeman, luit. ter zee le kl., toege voegd aan den chef van den mariue-staf. Blijkens to Dordrecht ontvangen bericht van Ternate, dd. 6 November, is Zr. Ms. stoomschip »Java", met 1000 man hulptroepen van den sultan van Tidor, van daar vertrok ken naar Nieuw-Guinea, ten einde de Papoea's te bestrijden, die den oorlog verklaard hebben aan ons gouvernement. Er zijn thans te Amsterdam 70 tele- graafbeambten en 31 bestellers ziek. Van het personeel der A. O. M. zijn bijna zestig koetsiers en conducteurs ongesteld. Op verschillende lyneu is deswege de dienst inge krompen. De beambten van de maatschappij •Markt hallen" zijn nagenoeg allen ongesteld. De vei lingen der Maatschappij zijn daarom tijdelijk opgeheven. De scholen zijn bijna ontvolkt. Onder de kinderen heeft de epidemie een nog goedaar diger karakter dan by volwassenen. Do dokters rijden tot laat in den avond. De apothekers zitten tot laat in den nacht aan hun administratïeven arbeid na overdruk ke dagen. Bij een apotheker in een der nieuwe wijken, voornamelijk ziekebussen bedienende, moest de politie de wachtenden in het gelid houden. Chinine, autipyrine, antifebrine, pulvis do- veri worden 't meest voorgeschreven. In druk ke apotheken worden de bekende voorschrif ten van doctoren met groote praktijk, al vast vooruit gereed gemaakt om spoedig te kunnen afgeleverd worden. De ledeu der doopsgezinde gemeente te Barsingerhorn, Kolhoru en Wieringer- waard wonende, kunnen thans op kosten van bedoelde gemeenteran een rytuig ge bruik maken, om de godsdienstoefeningen bg te wonen. De leden, te Schagen woon achtig, genieten dit voorrecht al jaren alleen zij die te Kolhorn wonen, nog niet, Z. M. heeft benoemd tot president der arrondissements-rechtbank te Alkmaar mr. J. W. Mouton, thans rechter in de arr.-rechtbauk te Dordrecht. Te Zaandam had gisterenavond een treurig ongeval plaats. De zoon van den heer Pekelharing, die van de passagiers- boot afstapte, had het ongeluk zijn been te breken, zoodat hg per trein van 8.55 van Zaaudam naar Amsterdam werd ver voerd om in het gasthuis aldaar verpleegd te worden. Als eene bijzonderheid wordt ver meld, dat de misthoorn aan den Hoek van Holland zelfs nog te Delft gehoord kan worden, wel een bewijs dus, dat zij - ne vreeselgke stem aan de onmiddellijke buren wel eens minder aangenaam zal zijn. Niet minder dan 13 personen ge raakten te Monnikendam van het ijs in de Binnendgksche gracht te water. Ee- nige personen sprongen te hulp, aan wie het, met behulp van staken en ladders, gelukte allen weer behouden aan wal te brengen. Bij den internationalen wedstrijd op schaatsen te Amsterdam behaalde de heer Pander op de korte baan, (afstand 1/3 en 1 mijl) beide malen den prys. Bg den 2-mijls wedstrijd won de Noor Norsing den prgs in 6 min. 25 seconden Pander kwam aau in 6 min. 33 sec. Bg deu 5-mgls wedstrijd verwierf de Noor Norzeng de gouden medaille in 16 m. 48 sec., de Hollander Jurjens de zil veren medaille in 18 m. 33. Pander was ongesteld en reed niet mede. Er zijn zoovele ambtenaren en be ambten van de posterijen en telegraphie t<» 's-Gravenhage door de heerschende ziekte aangetast, dat slechts met groote moeite in den gewonen dienst aan de hoofd- en bijkantoren kan worden voorzien. In den vroegen Nieuwjaarsmorgen wilde de brugwachter der N. R. S. aan den Omval, nabij den Amstel, onderzoeken, wat er aan de brug haperde, daar deze niet voldoende wilde sluiten. Ongelukkig gleed hg hierbij uit en kwam in het zeer diepe vaarwater. Hoewel de man zich lang schijnt vastgehouden te hebben aan de bogen der brug, kon hulp hem niet tijdig genoeg meer bereiken. Een droeve vrouw betreurt dien voor haar zoo ramp zaligen nieuwjaarsmorgen. Yan verscheidene zijden werd bij gelegenheid van het nieuwe jaar, de aan drang hernieuwd, om op.de visite bezoekkaartjes, den gebruikelgken aanvang der Fransche woorden: „pour féliciter" enz. te vervangen door M. G., M. R., M. A., M. D. M(et) G(eluk wensch) R(ouwbeklag), A (afscheidsgroet), D(ankbetuiging). Niet weinigen passen die wenschelijke verandering reeds toe, maar velen nog zijn ten eenenmale onkundig dat er van znlk een verandering sprake is. Een on zer bekenden, die aau een vriend bg ze kere heuglijke gebeurtenis een kaartje met M. G. had gezonden, moest van dezen vernemen, dat hij er nit gelezen had Mu- sis Gegund, wat ook werkelyk gebeurd is. (Aruh. Ct.) Op Oudejaarsavond is in De Wijk bg Meppel een moord gepleegd. Men her innert zich dat voor eenigen tijd, onder zeer verdachte omstandigheden, te Koe- kange, gemeente De Wijk, op een drie a viertal plaatsen te gelijk brand uit brak, zoomede dat in het huis van de Wed. D, de knecht in de vlammen om kwam. Ook weet men dat als verdacht van den brand op de verschillende plaat sen te hebben aangestoken, in hechtenis werd genomen de doodgraver Geert Kal- ter, en eveneens dat hg wegens gebrek aan afdoende bewgzen weer in vrijheid moest wordeo gesteld. Oudejaarsavond nu werd die persoon door een volksme nigte aangevallen en zoo mishandeld, dat hg weldra was bezweken. Een onderzoek is bereids door de justitie Woensdag avond omstreeks 10 ure is er in den schouwburg te Zurich tgdens eene voorstelling brand ontstaan, met het gevolg dat het geheele gebouw is vernield en er van de decoratiëa enz. niets kon worden gered. De brand ontstond in den foyer, naar men zegt door onvoorzich tigheid van twee dienstboden. Nauwelijks had de directeur gehoord wat er gaande was, of hij ijlde naar het tooneel en maakte aan het publiek bekend, dat wegens een ongeval de voorstelling niet kon wor den voortgezet. Meteen gaf hij een wenk om het scherm te doen vallen. Er schij- nen ook verder maatregelen te zyn ge nomen om te zorgen dat men in de zaal niets van den brand bemerktealthans terwijl uit den foyer de vlammen reeds naar buiten sloegen, gingen in de zaal de bezoekers bedaard uiteen en namen als gewoonlijk bij de garderobes de over jassen enz. in ontvangst. Eerst toen zg buiten kwamen vernamen zg waarom de voorstelling was gestaakt. In April jl. verging het Britsche schip Tewkesbury," kapt. Tom Goodman, nabg Carolina-eiland. De bemanning redde zich op het eiland en woonde gedurende 7 maanden onder de wilden. Zij gingen daarna in booten en kano's, 1000 mglen ver, naar Ponope, vanwaar het schip Morning Star" hen naar Honolulu bracht. Dat de mannen niet door de wilden ge dood werden, was te danken aan de tus- schenkomst van zekeren Charles Irons, een Engelschraan van geboorte, die 4 jaren geleden door een schip op Pozent eiland werd achtergelaten en nu onder de wilden leeft, wier zeden en gewoonten hij aannam. O. a. heeft hij 7 vrouwen. Hij is eerste Minister van het eiland en gaf bevel kapitein Goodman en zijne man nen geen letsel te doen. Na het blusschen van den brand in in het slot te Laeken zgn depuinhoopen nauwkeurig onderzocht. Reeds spoedig vonden de brandweermannen het stoffe lijk overschot der omgekomen gouver nante, mej. Draincourt, maar in zulk een toestand, dat van een herkenning geen sprake kon zgn. Naast het verschrom pelde lijk vond men' een aantal kostbaar heden van verschillenden aard en 2000 francs in goudgeld. Blijkbaar heelt de gouvernante, die weldra haar post zou verlaten, haar spaarpenningen willen red den, maar de rook en de vlammen hadden haar inmiddels den terugweg afgesneden. Een hevige ontploffing is dezer da gen te Antwerpen nogmaals veroorzaakt door de beruchte patronen van Corvilain, Twee jongens van elf en vyf jaren wa ren in hun woning bezig eenige daarvan te ledigen, toen de losbarsting plaats had. De knaapjes werden uit het venster op straat geslingerd, van waar zij met ver brand gezicht en handen naar een hos pitaal werden gebracht. De meubels wer den vernield, een middenmuur omgewor pen, en een begin van brand ontstond, welke door politieagenten werd gebluscht. Er zgn nog ongeveer veertig kilogram patronen in de woniDg gevonden, eu men heeft proces-verbaal de griep aangetast en den bejaarden veldmaar schalk Von Blamenthal trof hetzelfde lot. Lord Salisbury, de Engelsche president-minister, is byna geheel hersteld. Ook is de koningin van Wurtemberg weer geheel beter. Te Ween en is het ergste geleden. Ook in Servië en Italië schijnt de ziekte haar toppunt te hebben bereikt, maar uit Madrid luiden do berichten nog niet zeer gunstig. Te Parijs blijft de verbetering aanhouden, maar de epidemie breidt zich nog steeds uit in de province. Het aantal zieken te Rouaan, Lyon, Marseillc, Bordeaux en andere groote steden is zelfs zeer aanzienlijk, maar'over het algemeen is de ziekte daar niet gevaarlijk. Te New-York gaat het niet zoo goed. Het aantal sterfgevallen bedroeg daar in de vorige week 1200, terwijl het gewoonlijk [in dezelf den tijd des jaars niet meer dan 800 bedraagt. Ook te Londen is het aantal patiënten be trekkelijk zeer groot. Evenwel begint het aan tal zieken onder de post- en telcgraaf-beamb- ten reeds te verminderen. Het Maandblad tegen de Verval - scliing van Levensmiddelen enz. deelt mede, dat volgens het oordeel van den berouwden Parijschen professor Dujardin de oorsprong der thans algemeen heer- scheude ziekte in het drinkwater moet gezocht worden. Deze geleerde .wijst op ziektegevallen, die zich openbaarden na het drinken van water, afkomstig van een put, waarin stoffen aanwezig waren, die toevalligerwijze daarin waren, geraakt van personen, aan influenza lijdende. Hg waarschuwt het publiek op zgne hoede te zgn voor sommige koolzuurhoudende dranken, die dikwyls gemaakt worden vau onzuiver waler, en hg geeft den raad, vooral in tyden van epidemieën, alleen drinkwater te gebruiken waarvan de zui verheid door behoorlgk onderzoek geble ken is. De 78-jarige Duitsche keizerin-weduwe Augusta, die, naar men weet, door de griep is aangetast, is weer aan de betere hand. De koorts begint .te wijken en ondanks den hoogen leef- yd der lyderes wordt het gevaar als gew eken beschouwd. Prinses Bismarck is te Friedrichsruhe door Ondertrouwd JAN JOHAN BARNEVELD, Mr. Meubelmaker, van Helder, en MAGDALENA DE LEEUW, van Anna Paulowna. Helder, 7 Januari 1890. Getrouwd H. STEENMAN en W. J. VAN OOSTEN, die tevens dank betuigen voor de bewg zen van belangsteliing, bg hun huwelgk ondervonden. YliardWeJ 3 J»"' 189°- Geboren: WILHELMUS JOHANNES, Zoon van C. W. H. LOUWS en M. E. LOUWS—SIEBES. Helder, 1 Jan. 1890. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een Dochter: A. L. E. LOGGERE, Echtgenoote van A. B. WEBER. Helder, 6 Jan. 1890. GeborenLOUISE ANNA, Dochter van L. J. HOES en A. C. HOES- DE GROOT. 4 Jan. 1890. Bevallen van een Zoon, C. C. KORVING-DE VRIES. Helder, 6 Jan. 1890. Ons jongste Zoontje Pieter Gerard Cornelis Alexander van der Speek Obreen, overleed heden in den leeftijd van 14 weken. Wieringen, 6 Jan. 1890. H. A. J. v. d. SPECK OBREEN. N. v. d. SPECK OBREENde jong. Heden overleed onze jongste lie veling Jacobus Franciscus, in den aanvalligen leeftijd van 2 jaar en 5 maanden, na een kort stondig lijden van 2 dagen. Helder, 5 Jan. 1890. A. F. THEEWIS. C. THEEWIS—ScHoiTZB. Heden overleed onze geliefde Moe der, Behuwd- en Grootmoeder HI8KE RAB, Weduwe van den Heer HEN DRIK BOON, in den ouderdom van 90 jaar_en 8 maanden. Helder, 4 Jan. 1890. Namens de Familie, M. BOON. Heden overleed zacht en kalm, mijn hartelijk geliefde Echtgenoote en der kinderen liefdevolle moeder, behuwd- en grootmoeder MARTJE COFFE SMITS, in den ouderdom van 66 jaren. L. VERMEULEN. Kinderen, Behuwd- en Klein kinderen en Familie. Helder, 6 Januari 1890. Verzoeke van rouwbeklag ver schoond te blijven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2