Uit de hand te koop: OSSENVET, ENBELSCIE BISCUITS. fl^"~ Uitverkoop -"Ui Nog eenige Winter- en Regenmantels Deugdzaam en elegant I lm DAGMEISJE, bij J. CRAAFF, Spoorstraat. Firma Poppelman Co. Dankbetuiging. uunnn te Tandarts BIERSTEKER, DONDERDAGAVOND a.s. REPETITIE voor MIJZEN, Wordt een zindelijke Dienstbode pvraaEfl, een flinke DAGMEID, Een zindelijke DIENSTBODE praa^d, Er kan een knappe JONGEN plaatst worden bij A. BARNEVELD, Menbelraa- ker, Weezenstraat. Een BAKKERSLEERLING itmagL een BAKKERSKNECHT. Mevronw de JOSSELIN DE JONG, eene tweede MEID, Een DIENSTBODE, een zindelijke Dienstbode, een Friesch Meisje, 66i brnine KWAST m een HANDMOF. een net BURGERWOONHUIS, 600 gulden Maandelijksch Boelhuis en beste KET (Merrie) met WAGEN op veeren en compleet TUIG. 1. Een WOONHUIS, aan den Kanaalweg I 57, groot 2 aren 20 centiaren. 2. Een idem aan den Ka naalweg I 55. De Notaris P. S. HORDIJK, A. KEET. Orpls, Piaio's Harmonica's, T. BOON, Zijstraat No. 52. Keizerstraat, C AüRIAANSE, Keizerstraat. Oerookt, vet en doorregen SPEK. H. RIISSELHANN. lioiii Mit-Emn, Faicjj MM. Icc creams. Groenten in blik, R. MAALSTEED. P. PÜINBROEK, Bii li Wed. 1. J. LEIJER I THEEËN, Caramels-mous en Honig-Borstgomballen, wegens uitbreiding der Confectie zaak en Kleedermakerij. worden voor de halve waarde uitverkocht, Winterpaletots van af f 7.50. Demi-Saisons van af f 6.50. zijn de eigengemaakte Heeren-Bottines van A. ADRIAANSE, Koningstraat. Die een lettere Boterham wil eten, Moet bii BOELSIIMS m Be Kaas wezen, oude HAAS Heden, 5 Januari, werd ons ouder hart diep getroffen door het afster ven van ons geliefd zoontje CORNELIS, na een smartelijk lijden van 3 dagen, in den leeftijd van 6 jaren. Hoe zwaar dit verlies ons treft, hopen wij te berusten in den Heer, wiens doen liefde en wijsheid is. Diep betreurd door zijne ouders, broeders, zusters, grootouders en verdere familie. K. BIJL. S. C. BIJL-LELIEVELD. Helder, 7 Januari 1190. Algemeene kennisgeving. Op den len Jan. overleed, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Moeder, Mej. WILHELNLW WIGM4N, Echtgenoote van wijlen den Hr. KLAAS VAN DER BEN, in den ouderdom van circa 53 jaar. Een ieder, die haar in haar werk zaam leven meer van nabij heeft gekend, zal beseffen wat wij in onze Moeder verliezen. Helder, 1 Jan. 1890. Uit naam der Kinderen. Bij mijn vertrek naar Oost-Indië, voor allen de welgemeende bede: >23et ga U goeden voor hen, die tot het my aan gebodene Souvenir hebben bijgedragen, de diepgevoelde betuiging van erkente lijkheid Gij hadt mij niets beters kunnen geven L. VAN 'T SANT, a. b. SS. Prinses Marie". 4 Januari 1890. De ondergeteekenden bedanken langs dezen weg allen, die hun in de vorige week blyken van belangstelling gaven. J. C. GEELHUIJSEN. C. N. GEELHUIJSEN-Adriani. Gouda, 6 Januari 1890. Bij deze betuigen wij onzen hartelljken dank aan de WelEd. Gestr. Heeren Doc toren HENNES en PERSEIN, voor de on-: vermoeide en zorgzame hulp, bij de ziekte en het overigden onzen geliefden Zoon en Broeder betoond, en verder aan den Heer BART, en het verdere Hospitaal-Perso neel, die allen hun uiterste best deden, om den overledene zijn verschrikkelijk lyden te helpen verzachten en aan de verdere manschappen, die hem met innige deelneming naar zjjn laatste rastplaats geleidden. Uit naam der diepgetroffene Ouders, Broeders en Zusters, P. DRAL, en Echtgenoote. gedurende de maand Januari 1890. ZONDAG 12 JANUARI 's morg. 10 uur: Ds. PAREAU. ZONDAG 26 JANUARI 's morg. 10 uur Ds. BRON. Algemeene Vergadering op DINSDAG 14 JANUARI 1889, 's avonds te 7 uur, in de Marine-Cantine. Punten van behandeling: Kiezen van bestuursleden. id. van afgevaardigden. Wijziging van het reglement. HET BESTUUR. Den Leden wordt bekend gemaakt, dat van af Woensdag den 8 Januari de gewone Vergaderingen voortaan WOENS- DAG's zullen gehouden worden. HET BESTUUR. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAGS te Helder, Kerkgracht 47, te consulteeren voor Tandheelkundige operatiënen het plaat sen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 1231/s uur. in „MUSIS 87a UUR PRECIES. die met de wasch kan omgaan. Adres: Mej. KLOPPER, Loodsgracht. Gevraagd dat goed huiswerk kan verrichten en met de wasch kan omgaan. Niet beneden de I? jaar. Adres: NIEUWSTRAAT 55. Mej. HEEROMA vraagt, wegens a.s. huwelgk der tegenwoordige Dienstbode: die met de wasch kan omgaan. Loon f 1.50 per week. Adres: HOOFDGRACHT K 79. P. G., niet beneden 20 jaar, die goed met de wasch kan omgaan en van goede ge tuigen voorzien. Loon f 1 50 per week. Adres Boekh. A. J. MAAS, Dijkstraat. Aan de Bloemisterij,, Kweeklust" kan een LEERLING geplaatst worden. PÜINBROEK. iW Zij die eenigszins met het vak be kend zijn, genieten de voorkeur. Adres B.oekh. A. J. Maa.s, Djjkstraat. Gevraagd Adres: P. VERFAILLT5. vraagt tegen 1 Februari van goede getuigschriften voorzien. Gevraagd die goed met de wasch kan. omgaan. AdresBassingracht 64. Gevraagd die goed met de WASCH kan omgaan. Adres: Keizerstraat No. 90. Gevraagd AdresBERKHOUT Co. Er biedt zich aan: van de P. G., 20 jaren oud, en van goede getuigen voorzien het liefst aan den Helder. Adres JANKE DE HAAS, ten huize van den Heer E. KIJLSTRA, te Dokkum. Tg lioop 3 prachtige Houdan-Kippen met.Haan, Hok en Loop. De KippcB zyn aan de Ier AdresD. MAKELAAR, Kuiperstraat. Gevonden eeu Portemunnaie met eenig Geld. Terug te bekomen tegen advertentie- kosten, bij FREEKE, Palmstraat. *SJ erloren Zondagmorgen, gaande van de Spoor- en Westgracht tot de Nieuwe kerk, Terug t. bezorgen bij A. KEIT, Spoor- gracht. Tg lsoop Met POP f2,75. Goed stel om te bretlrn. Adres: OOSTSLOOTSTRAAT No. 32. To iiuur a ƒ2 per week, •taande VERLENGDE-VROONSTRAAT. Te berragen A. BAKKER, Spoorstr. TER LEEN gevraagd op «eu POLIS van 1000 gulden (levensverzekering) ge heel afbetaald, tegen billijke intresten en aflossing nader te bepalen. Brieven franco, lett. »B", bureau de zer courant. To lioop vier VLETTEN, geschikt om te jagen en te visschen. Te bevragen bij Jb. SMIT, Binnenh. 93. I. In het Verkoeplobaal Wagenstraat, op nader te bepalen dag. Iemand, iets ten Terkoop willende bg Toegen, Tervoege zich in tijds bij den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL of bjj den Vendumeester B. B. BORG ART. Tg Koop Adres: BERKHOUT t Co. Ter overname aangeboden een zo» goed als nieuw z(jnde met 1 stel Koperen en 1 stel IJze ren GEWICHTEN. AdresP. BOSCH Binnenhaven 103. Te bsvragen ten kantore van den Ma kelaar OUDENHOVEN. te HELDER, to, zal in het lokaal TIVOLI" aldaar, ffinRj op WOENSDAG 8 JANUARI 1890, 's avonds 7 uur, publiek verkoepen 1. Eeu HUIS en ERF aan do West gracht te Helder, No. 74, groot 52 cen tiaren. 2. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 75, groot 50 centiaren. 3. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 76, groot 52 centiaren. 4. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 77, groot 1 are. 5. Een HUIS en ERF aan de 2e Mo lenstraat aldaar, No. 119, groot 48 cen tiaren. 6. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 121, groot 50 centiaren. 7. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 123, greot 48 centiaren. 8. Een HEERENHUIS en ERF aan het Ankerpark aldaar, No. 25, groot 1 are 37 centiaren. 9. Een vierde gedeelte in een perceel GROND op Onrust aldaar, groot 8 aren 81 centiaren, tusschen den Spoorweg en den weg naar Weltevreden. 10. Een WINKELHUIS en ERF aan de Breewaterstraat aldaar, No. 48, groot 1 are 25 centiaren. 11. Een HUIS en ERF naast het vo rige perceel, No. 46, groot 1 are 25 cen tiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 10—4 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HOR DIJK. gedurende de maand JANUARI ver krijgbaar, a 30 Ct. de 5 ons, bij de 5 pond, bij worden gestemd en gerepareerd. Ook worden tegen den minsten prjjs alle soorten gesponnen Piano-Snaren gemaakt, by beveelt zich aan voor de le vering van verschillende soorten Dames-Pantoffels met en zonder hakken. GE VOERD MET VILT. Aanbevelend, Prima kwaliteit. partij en In het klein, tot VOOR- DEELIGE.V PRIJS ?erkrijrb»ir, b(J van af 2 gulden en hooger. Verschillende soorten Sugarwater, in luxe blikken. Kleine blikjes ZALM. als: DOPERWTEN, TUINBOONEN, SPER- SIEBOONEN, SNIJBOONEN, SPINA ZIE, ANDIJVIE, POSTELEIN, PEULTJES, fijne WORTELTJES. Kweeklust, Molengracht. Specialiteit in bloeiende PLANTEN, als: AZALIAS, CAMELIAS, PRIMU- LAS, ERICAN, LOURATINUS, TULPEN, HTACINTHEN, enz. enz. Levert BOUQUETTEN, GRAFKRANSEN, VERSIERINGEN en BLOEMENMANDEN. Beveelt zich aan tot het aanleggen, opknappen en onder houden van Tuinen. Nog voorhanden: diverse VRUCHT- BOOMEN. HEESTERS, ROZEN, KLIM PLANTEN, groen blyvende HULSTEN, VASTE PLANTEN, enz. enz. Net werk, concurreerende prijzen. i, zijn in half onsen, onsen en 21j2 onsen j en tegen onderstaande prijzen, de geurige, waterhoudende Tan de Firma GEBRs. SNEL, te Amsterdam, verkrijgbaar: BOEIJ 0.80 j BOEIJ STOFT/JEE - 0.80 i CONGO - 1.— CONGO STOFTBEE - 1.— SOÜCBON -1.25 W j Beste - 1.40 p Zeer geurige -1.50 Zich minzaam aanbevelende, WED. A. J. LEIJER, Ka.aalwec I 66. uitstekend voor den hoest. Verkrygbaar bij W. C. VAN BREDA, Hoofdgracht. Weder een partij keurige lekkere ontvangen voor 20 Cent het pond, bij de 5 pond minder. BREEWATERSTRAAT. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Middenstraat. C. ABBO. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Brouwerstraat. J. OOSTBAAN. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Spoorstraat. J. TIMNER. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Weezenstraat. L. KUIPER. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Vlamingstraat. W. WILLEMSE. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Spuistraat. G. C. SIMONS. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Langestraat. J. ZEGEL. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Heldersche Polder. J. REZELMAN. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Doolhof. M. KOORN. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Gravenstraat. J. SCHRAA. OntvaDgen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Westgracbt. J. G. v. d. MIESEN. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Palmstraat. J. FREEKE. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Gravendwarsstraat. W. BONJERS. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Breewaterstraat. C. SCHUMAN. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Koningstraat. T. DE WAARD. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat, 2de Vroonstraat. H. WAKKEE. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Gravenstraat. A. DIJKMAN. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premicbon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Ooststraat. J. LETSCH. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn do Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Dijkweg. J. DARPHORN. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Weststraat. J. DE DOES. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Verlengde Hoogstr. H. J. LANGENHORST. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Schagerstraat. A. L. A. DE GEUS. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Oostslootstraat. F. VAN TWISK. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Huisduinen. P. KINDT. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Koningstraat. A. VALTER. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op eeu Premiebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Hótel Bellevue. H. J. VAN DUURSEN. Ontvangen eene som van VIJF GULDEN, gevallen op een Pre miebon van het Ma gazijn de Rookende Amerikaan, Spoorstraat. Havenhoofd. A. MARIJT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3