STOUT M RRRRR HET MODEL- p EEN ARGARINE. HAARLEHHEROLIE. fü.90. Boort»!! f0.90. Na zwaren strijd. W. J. BLITZ, Hund's Wol, P. Th. Y P M A, ijo Tan Piarao's i initfaanscbe De Goedkoopste de Beste „VOLLENHOVEN". jyiWélanGgène. IN te Voor Wiste! voor ais 4 E SPION DES KONINGS. een ruim Winkelhuis met Woonhuis en Bovenhuis, t 4 Me SPOOR-, BRÏEWATER-, CALIFOR- NIE-, PLANTSOEN- en VERLENGDE- VROONSTRAAT. G. J. J. DE GOEDE, K. WIJNTJE, Directeur. Beste AARDAPPELEN, 8. KQPM9I, Eenig Depót A. SENDERMAN, „AERD VAN NES", 50 CENTS 55 CENTS. ^without dk., M. BEEK, Molenstraat. ALKMAAR. Langestraat A 35. RUD. IBACH SOHN, te Barmèn. zeer goedkoope mooie solide PIANINO'S. KLEEDERMAKERIJ. Prir rziJ.dr fiKAPOK' J. CRAAFF, Spoorstraat. is zoo versterkend als het merk: III genoemd opschrift volgens wettelijk voorschrift, wor den zeer goedkoop geleverd door de Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr dj: echte Koppen's Verkoophuis. Photografie-lnstantanée. BOELSÜMS, Breewaterstr. Mier. De Vriend van den Huize, Kosters Scheurkalender, en alle anüere ScüenrLalenflers. Bij BERKHOUT Co., voor - waren de bei maar plaats] Ia nog t scli nj- Stuk, ,/l» «zoud wzijn, theeri wgebn; //bare »hoe wte *gen «nees' «tuur «van «rwen^, «resu z/dan: Hl ook i den in o volda uitge d. taak kelijk trouv Da mede v] veel^ g1 van het Al verli- Deee aanv Di ternï blindt De wuste plaa ,v had daar hoor maa vaar In den om 1 der bew bi® STADS-SCHOUWBURG, Koningstraat, over „Musis Saorum" Directie: GEBK. A. VAX LIER. WOENSDAG 8 JANUARI 1890: Buitengewoone Voorstelling door het Hol- landsch Toooeelgfzelsehap, Directie A. VAN LIER, van Amsterdam. Ekrste opvoering van: \w Drama in 6 Bedrijven, naar het Fransch door J. Roosingh. ooit alhier vertoond). hoofdrollen zullen vervuld worden 'wint r1 moce de Dames Ellenberger, André, De Leur, en de Heereu Vbltman, Verhagen, Hesselink, D. Lageman, Smith en C. La- geman. Aanvaii# 8 uur. Prijzen der plaatsenle Raug 99 Ct., 2e Rang 75 Ct., 3e Rang 50 Ct., 4e Rang 30 Ct. Voor het gebruik der stoelen wordt 25 Ct. extra betaald. Plaatsen zjjn op den speeldag van 123 uur te bespreken a 10 Ct. extra per plaats. A In dc van 5 dezet v betredende wordt uitgespk 'eze uitgebn A ouwen en bren^ valt dat dezt N. ROTTERDAMSCHE COURANT is ter mede- lezing beschikbaar in de Spoorstraat, Koningstraat of nabij gelegen straten. Adres: BERKHOUT Co. Te Huur geschikt voor alle affaires, staande hoek Spoorgracht en Nieuwstraat. Te bevragen bij OUDKEL1K en VAN PRAAG. dat dat gesti van, bew vele W doet of hun lichi nen ren^ op I ver.) van, nad einti I te afg"' I uw* 1 V* ciei eu per „N ver zee wei den bro too, voc stol dei ma dat aan ma Jof te ma Ko. AdresH. WIJKER, Weezenstr. Helder. De Rotterdamtche Brand- 9assurantie DE MAAS gevestigd te Rotterdam, heeft als AGENT voor den Helder en Omstreken aangesteldden Heer te den Helder. Bovengenoemde Maatschappij verzekert tegenvasteen billijkepremiën: ROERENDE en ONROERENDE GOEDEREN, VEE VLAS en verdere VELDVRUCHTEN. Rotterdam, 27 Dec. 1889. boek van fijne en gewone MENU'S en BALBOEKJES voor Diné's, Bruiloften en Partijenin p. m. 50 soorten, wordt op aanvrage gaarne, ook naar buiten, ter in zage gezonden door de Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr., Helder. Tandarts, Amerikaausche en Duitsche behandeling, volgens de Nieuwe Wet. Eiken Donderdag vau 12 tot 1 uur, in het Hótel DE TOELAST te Nieuwediep. Adres te Arasterdam, Nieuwendijk b. d- Dam No. 241- il f 1.00 de Zak. Bij G. JANNES, Ooslslootstraat. ZulUstraat 3VE "73. Matten, Kleeden en Karpetten, Tafel-, Vloer en Looperzeil, Cocos-, Manilla-, Spard en Randmatten, Mahony- en Notenliouten- Raam- Garnituren. van echte Amerikaansche voor sokken en kousen, echt van kleur, ijzer sterk en zacht van draad; alle kleu ren, groote knotten. Alleen verkrijgbaar bij Kanaalweg 118, Nieuwediep. Het vergaan van het Nederlandsch Fregatschip beuevens de Lotgevallen der bemanning, bij hun jammprlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden, beschreven door den Kapitein F. M. CARSJENS, gezagvoerder van dien bodem. Uitgezeild 4 Augustus 1853 van Texel, kwam de schrijver met de Prins Fre- derik der Nbuurlanden" Op 15 Mei 1855 te Nieuwediep binnen. Aan dit treffende verbaal schonk de Heer C. ADAMA VAN SCHELTEMA voor de derde maal een belangrijk voorwoord. De prtys van het Boek is slechts Na toezending fruneo alom BOEKHANDEL. De ondergeteekende besteedt de hoogste p r ij z e n voor Huisraad, Meubelen, Koper, Lood, Zink, Touw, Zeildoek, enz. Laat zich ook aan huis ont bieden. Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van VOORHANDEN VERHUREN, STEMMEN, REPAREEREN en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. Militaire- en llnr*er- I 6D KapOttGD M^, DülüM, W. I 56 Cent de 6 ons. Waolit u -voor namaali Depotste Helder bij den Heer W. CORPORA AL, Boekbinder, Spoorstraat; Burg Texel, Mej. de Wed. GERRITSEN. Bestellingen worden aangenomen. worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz„ Weststraat 34. Miasteiia 5 jaar guarantie. Een algemeen als goed er kend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplossende en verzachtende SALMIAK-PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in Q fleschjes a 80 Ct., te Helder bij den Heer L. JELGERSMA Gz., Apoth. Depót in Slijters fabrieksprijs. en Veriovings- Kaarten worden 'T NETST en GOEDKOOPST geleverd door de Handelsdrukkerij van C. db Bobr Jr. Dit Hygiënisch HAAR-KLEUR- MIDDEL herstelt de witte haren in de oorspronkelijke bruine kleur, zon der zich aan de huid mede te deelen. Per flacon 60 Cent. Verkrijgbaar bij A. R. HOE DEM A KERS, Hasain/racüt 6, Nieuwediep. Het Atelier is dagelijks geopend. Zes nette Album-Portretten 1 Gulden. MAAGDENBURGER Opgericht ia den jare 1844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billijke roorwaarden. Generaal- Agenten voor Nederlandde H. H. BURLAGE en SCHÜMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T. MOOT. Zuivere droge Natuurboter, in vaatjes van U en 88 Kilo's, a O.90 per Kilo. Levert franco. A. BRUNSTING Rz., Bellen. 30 Cent. met Lotery, 30 Cent, De hier genoemde zjjn de mooiste en goedkoopste. BOEKHANDEL. Een greep nit het Engelsche leven. 48). Dr. Boogrn is sedert een paar dagen op reis om, volgens zijn eigen zeggen, een samen komst met lord Norman te hebben, en naar den duur der reis te oordeelen zal hij hem niet te Londen ontmoeten. Treden wij nu te Londen of te Worcester tegen de misdadigers op, dan hebben zij alle kans om ziuh door de vlucht aan een langdurige gevangenschap te onttrekken. Wy moeten dit tot eiken prys voorkomon en daarom acht ik het 't best, als wij niets laten bemerken en alles op den ou den voet laten voortgaan. Zoodoende denken zij veilig te zijn, koeren naar hun woonplaats terug eu dau eerst komt onze tijd om de beide schurken eensklaps te overvallen." «Mijnheer Parker, uw inzicht rust op zoo goedo gronden, dat ik er mij dadelijk bij aan sluit, zoodra mijnheer Land zich er ook mee vereonigt," zeide de geestelijke. «Hetgeen mijnheer Parker ons daar mede deelt, is nieuw en van weinig gewicht," merk te Walther op. »Om welke reden zou de lord Londen verlaten hebben en een samenkomst willen houden met zoo'n onbeduidenden dok ter uit de provincie Zeker niet om het wel zijn van zijn nicht!" «Hoe kuu je nog vragen, wat hun oogmerk is, Walther? Een inwendige stem zegt mij beslist, dat die samenkomst mij betreftniet om inijn welzijn te bevorderen, maar om mij zeker te gronde te richten." «Dat dit het doel van hun samenkomst is, zal wel niemand der aanwezigen betwijfelen," luidde het oordcel van dr. Parker. «Wordt deze onderstelling bevestigd, dan hebben wij iets gewonnen wy zijn gewaarschuwd. Wat zij ook verzinnen mogen, wij zullen hun het hoofd bieden." «Dat zult gy kunnen doen, vriend," viel nu Walther in «gij blijft in Abces nabijheid wat haar ook bedreige, gij hebt gelegenheid om haar te beschermen. Maar wat kan ik doen Wilt ge ons veroordeelen tot nietsdoen terwyl zich de gevaren boven Alices hoofd samenpakken «Ik zou u met genoegen mijn plaats inrui men, Walther, als ik daarvan iets goeds kon verwachten. Maar bedenk, dat de lord de hulp van den dokter bij zijn plannen noodig schijnt te hebben. Dat doet een listig boevenstuk ver wachten, want voor gewelddadigheden is dr. Brown te lafhartig en de lord te slim. Welk plan zij samen ook brouwen, het zal iets zijn, waarbij de kunst van den geneesheer te pas komt. En om zoo iets te vosrkomeu, ben ik alleen de geschiktste man." «Uw verklaring rust op goede gronden, mijnheer Parkerik wilde daarom onzen vriend Lund verzoeken, onze plannon niet te verhin deren in de uitvoering," zeide de geestelijke. «En gij, Alice," riep Walther, «wat zegt gij er vau Het betreft uw welzijn en daar om zult gij alleen beslissen, wat er gebeuren moet. «Ik stel mijn volle vertrouwen in onzen vriend Parker, zoowel om zijnentwille als om de lief de, die hem aan Edith verbindt. Stel daarom ook in hem vertrouwen, beste Walther." «Dan geschiede alles volgens ow eigen wil, Alice," antwoorde onze jonge vriend. XXIII. Den dag na het rjj toertje voelde Alice zich onpasselyk. Dr. Parker bezocht haar voor den middag en constateerde een lichte catharrale aandoe ning van de slijm huid, vergezeld van lichte koorts. De ongesteldheid scheen vséfr weinig belang, maar dr. Parker zeide toch, dat zij te bed moest blijven hij zou in den loop van den dag nog een paar keeren naar haar komen kijken. Kort voor het middagmaai keerde dr. Brown van zyn reis terug. Hij vertoonde zich niet aan de patiënten, noch aan dr. Parker. Toen de hulp-arts na het middagmaal in de kamer trad om verslag te geven van hetgeen er ge durende zijn afwezigheid was voorgevallen, vond hij den directeur bezig met het mengen van een drankje waarvoor hy uit verschillende fleschjes eenige druppels nam. Dr. Brown hield onmiddollyk op eu sloot alles in een kastje weg, zoodat dr. Parker niet kon zien, wat hij voor het drankje gebruikt had. Daarbij viel het den hulparts op. dat de directeur heel an ders was dan gewoonlijk. Zoo babbelachtig dr. Brown anders was, zoo stilzwijgend was hij nu. Het gewone knipoogen was vervangen door een starenden blik in de ruimte en de bewegingen waren loom en langzaam, alsof zij onder zekeren druk verricht werden. Aan een scherp opmerker als dr. Parker ontging dit natuurlijk niet, maar hij liet niets blijken en gaf zijn verslag met de grootste kalmte. Zwijgend hoorde de directeur hem aan; al leen het laatste bericht, omtrent Alices on passelijkheid, wekte zijn belangstellende aan> dacht. rik ga mij dadelijk persoonlijk van haar toestand overtuigen," zeide hij en stond op. De jonge dokter maakte zich gereed om met hem mede te gaan, maar dr. Brown hield hem terug met de woorden «Geef u geen moeite, mijnheer Parkerik zal den weg wel alleen vinden. Ga gerust aan uw andere werkzaamheden." Deze woorden lieten aan duidelijkheid niets te wenschen over. Dr. Parker verliet de ka mer en de directeur ging alleen naar Alicè. Na eenige korte vragen over haar toestand, zette hij een bedenkelijk gezicht en zeide «Uw toestand is zorgelijker dan ik uit de woorden van mijn hulp-arts kon opmaken. De hersenen schynen aangedaan en dat is bij pa tiënten van uw soort altijd bedenkelijk. Blyf het overige van den dag alleen en houd u rus tig. Van avond kom ik nog eens bij u en zal dan een bedarend middel meebrengen.s Deze laatste woorden bracht hy stotterend uit; hij werd doodsbleek en zijn hand beefde zoo hevig, dat hij afzag van zijn voornemen om haar den pols te voelen. Hij keerde zich om en verliet de kamer. Geen half uur later kwam dr. Parker bij Alice. Zij vertelde hem wat de directeur van haar zorgelijken toestand gezegd had en ver zweeg ook niet, hoe hevig zijn hand had ge beefd. De jonge dokter luisterde aandachtig en zeide toen //Het is niet onmogelijk, dat ik mij vergist heb; wij hebben in dat geval een onrustigen nacht te wachten. In ieder geval is het beter, zieh op een ongunstige wending voor te be reiden dan op een spoedig, gelukkig verloop van uw onpasselijkheid te hopen." ,Maar dokter, het heeft niets te beteekenen, ik verzeker het n," sprak Aliee. tfGe laat u meeslepen door de vrees van den directeur, en door uw bittere drankjes zult ge mij eerst recht ziek maken." «Als dat uw eenige vrees is, miss Norman dan weet ik een goed middeltje om u tegen ens te vrijwaren. Ge neemt eenvoudig niets van onze onaangenaam smakende drankjesin. Wilt ge dat beloven, miss Waarom niet? De zieke moet toch den raad van den geneesheer opvolgen //Ge zoudt my veel genoegen doen door de stellige belofte, dat ge niets van de genees middelen van dr. Brown zult innemen. Vreest ge, dat hij iets schadelijks zou voor schrijven?" #Ik durf die vrees niet uitspreken, maar voorzichtigheid is hier toch gebodeu. Wilt ge my daarom vast beloven, dat ge niets van hem inneemt?' «Hier hebt ge er mijn hand opik zal niets van hem innemen,zeide zy, hem de hand drukkende. «Als hij een drankje meebrengt en er op aandringt, dat ge in zijn tegenwoordigheid er van inneemt, zoek dan een aitvlucht, en moeht hij aanstalten maken om u zelf in te geven, stoot dan schijnbaar toevallig tegen den lepel, zoodat het vocht te loor gaat." «Dat zal gebeuren, mijnheer Parker. Komt ge vandaag nog eens naar mij zien i/Zeker, zeker, miss Als de directeur bij u komt, ben ik in de nabijheid, en zoodra hij uw kamer verlaten heeft, zal ik bij u komen." z/Tot weerziens dan!" ffTot weerziens 1" Met een vriendelijken glimlach scheidde hij van haar, maar nauwelijks was dé deur ach ter hem gesloten, of de grootste zorg en on gerustheid sprak uit geheel zijn gelaat. Pein zend liep hij in de gang op en neer en meer malen scheen het of hij weer bij Alice wilde binnentreden, doch telkens zag hij daarvan weer af. Eindelijk besloot hij heen te gaan en mompelde in zich zeiven«Ik zal waken, maar wee hem, als hij doet wat ik vermoed." De directeur was naar de kamer terugge keerd, waar hij zich gewoonlijk ophield. Hij had weer zijn huis-apotheek geopend en schar relde weer met allerlei flesschen en fleschjes. Ondertusschen mompelde hy halfluid tfTien duizend pond is een mooie som geld; ik had nooit gedacht, dat die mijn eigendom zou worden. Had ik niet verstandig gedaan met nog meer te vragen Mijn bescheidenheid haalt mij overal een streep door de rekening. En het is misschien beter zóó. Als ik voor deze som geweigerd had te doen wat hy wilde, dan had hij er misschien geheel afgezien en ik had het mooie zaakje geheel gemist. In- tusschen biijft het toch een verwenschte ge schiedenis. Ik zou wel willen, dat ik dezen nacht en den dag van morgen in een enkel oogenblik kon laten voorbijgaan. Was het maar gebeurdMaar het zal gebeuren. Een akte van overlijden voor tien duizend pond sterling. Wie heeft ooit gehoord van zoo'n groote som geld voor zoo'n stukje papier Die neuswijze Parker is geen vent voor zoo'n zaak. Maar dr. Brown is de man, die voor zoo'n aardig sommetje zyn kunst weet toe te pas sen. Dr. Brown van Worcester, wiens gron dige kennis en groote wetenschap ha, ha, ha, die dwazen Hij scharrelde weer onder zyn fleschjes rond en vervolgde //Ja, de plantenvergiften zijn onbetaalbaar in hunne werking, omdat hun gebruik geen sporen nalaat in het menschelijk lichaam. Laat eens zien wat wij hebben. Nicotino Voortreffelijk in zyn werking, maar hoe staat het met het herkennen Ik las laatst in een geneeskundig maandschrift, dat een van die vervloekte scheikundigen een middel had ge vonden om er het gebruik van aau te toonen. Voorzichtig dus. Digitaline Men moet eene te groote hoeveelheid nemen om* het spoeaig te laten werken. Eu hier? Belladonna! dat is het ware. Kom aan, klein fieschje, uw meester heeft de hulp noodig van de krach ten, die in je schuilen." Hij nam het stopje van hot fleschje, goot iets in een ledig glas en maakte onder toe voeging van nog eenige andere dingen, een drankje gereed. Toen hij klaar was, bekeek hij het tegen het lichthet drankje was zoo helder ale water. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-drukker jj van C. DE BOEK Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4