't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1764. Zaterdag 11 Januari 1890. Achttiende Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. Marine en Leger. üTDonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlgke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. BurMux: SPOORSTRAAT mi ZUIDSTRAAT. Advertentiën ran 1 tot 5 regels.25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaus bezorgd zijn. JANUARI, Louwmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 8 u. 13 m. Onderg. n 3 u. 53 m. Zondag 12 Maandag 13 Koppermaandag. Dinsdag 14 Laatste Kwartier. Woensdag 15 Donderdag 16 Vrjjdag 17 Zaterdag 18 HELDER, 10 Jan. 1890. Woensdagavond was 't publiek wel niet zoo talrijk als de eerste maal, maar toch vrij voldoende in den schouwburg van de hh. van Lier opgekomen, om de voorstelling van »De spion desKonings' bg te wonen. Menigeen, niet in 't bezit van een affiche, zat gedurende 't eerste bedrijf zich in gissingen te verdiepen, wie der handelende personen nu wel dien 8 p i o n moest voorstellen, zonder 't tot klaarheid te kunnen brengen. Eindelgk kwam men tot de overtuiging, dat er wgziging was gebracht in 't oorspronke lijke plan der directie, en men bezig was met 't opvoeren van »Door tantes opge voed". Onder zulke omstandigheden is 't anders gebruikelijk, dat de directeur of regisseur, eer 't spel begint, voor t voetlicht treedt, om de aanwezigen met 't veranderd program bekend te maken. Nu, »Door tantes opgevoed'' een oude bekende, viel nogal in den smaak,^ door dien de spelers hun best deden 't stuk aoo goed mogelijk op te voeren. Er werd nu en dan hartelijk gelachen^ en men weet Celui qui rit est désarmé". De lange pauseeringen waren nog tot iets nut, nameljjk tot 't hooren uitvoe ren van een aantal muzieknummers, waarvoor we, zoowel wat den directeur, den hr. L. A. Schouten, als de executan ten aangaat, een woord van lof gaarne ten beste geven. Op Ameland is op 68jarigen leeftgd overleden Qerben Jans Toren, gedurende meer dan 40 jaren postschipper te Holwerd en bootsman in de reddingsboot te Nes. In deze laatstgenoemde betrekking heeft hg zich den schoonsten eernaam verwor ven. Meer dan honderd menschenlevens heeft hg als zoodanig gered, dikwijls met groot gevaar voor eigen leven. Maar dit laatste deerde hem nooit, als het hulpge roep van schipbreukelingen werd gehoord. Waar anderen meermalen terugdeinsden voor den gevaarlijken tocht door de woe dende branding heen, daar wist hg hen steeds moed in te boezemen, en zijn voor beeld werkte dan zóó krachtig, dat zelfs de meest schroonvalligen zijne pogingen tot redding van schipbreukelingen gingen steunen. De grootste belooning voor zgn edel bedrijf moest hg wel vinden in zelf voldoening Slechts eenmaal toch ontving hg van de N.-H. en Z.-H. maatschappij tot redding van drenkelingen een zilveren medaille. De regeering gaf hem nooit een blijk van erkenning of waardeering van zijne menscblievende daden ja, toen nog slechts kort geleden verscheidene in gezetenen van het eiland voor hem de eene of andere belooning van de regee ring vroegen, ook al om hem zgn ouden dag minder bekommerd voor zgn bestaan te doen doorbrengen, kwam er zelfs geen antwoord op. Zgn naam zal^ er echter niet te minder om in eere bljjven. In de Kerkstraat te Amsterdam is aan een huis een briefje aangeplakt van dezen inhoud: Verzoeke niet te schel len; we liggen allen te bed". Enkele lagere scholen te 's Gra- venhage zgn gesloten, daar zoowel het personeel als de leerlingen ontbraken. Te Zaandam overleed de heer Mo- zes Tof, tot voor een paar jaren hande laar in loterijbriefjes. Veel werd er gesproken over 's mans bezittingen en, aangezien hij kinderloos was, ook over de bestemming bij over igden van zgn vermogen. Bij de opening van zgn testament bleek, dat hjj bgna zgn geheele vermogen aan liefdadigheids instellingen vermaakt heeft. Dat ver mogen bestaat uit ongeveer een ton gouds. Als een bijzonderheid wordt ge meld, dat drie broeders in de laatste we ken van het afgeloopeu jaar bgna gelijk tijdig op verschillende schepen schipbreuk leden. De oudste was gezagvoerder op het barkschip sThorbecke V", dat in de Indische wateren, te Menado, aan den grond raakte. De tweede was als offi cier aan boord van de Willem I" en de jongste was in dezelfde betrekking aan boord van de Leerdam". Dinsdag werd voor de rechtbank te Heerenveen behandeld de zaak van Meintje Wind, beschuldigd van opzettelijke brand stichting, waarbij een boerderg te Olde- lamer afbrandde, terwjjl haar daarmede gepaard gaande diefstal en verduistering worden ten laste gelegd. Het O. M. eischte 6 jaar gevangenisstraf. 65 cadetten zgn door de influenza aangetast. De ziekeninrichting van de Militaire Academie is geheel bezet, en men is zelfs genoodzaakt geweest een zaal in het gebouw voor de lijders te ontruimen. Terwijl te Brninisse een afzonderlijk levend man volstrekt, zonder opgave van redenen, weigerde zjjn biljet voor de volks telling in te vullen, heeft ook te Breukelen een bakkersknecht verklaard, dat hij er niets mede te maken wilde hebben. Hij beriep zich op 2 Samoel 24: 1, 10 en vervolgens. Daarin leest men dat David zgn volk willende tellen, hiervoor de blgken van Gods ongenoegen ondervond, in een geduchte pest, waaraan, van Dan tot Ber-Seba, zeventigduizend mannen stier ven. Op David's boetvaardigheid werd evenwel de ziekte opgeheven. David kocht daarop den dorschvloer van Arauna den Jebuziet en bouwde aldaar den Heer een altaar. De Volkstelling. Uit Oostwoud (een onderdeel van de gemeente Midwoud) wordt gemeld, dat de dorps-veld wachter, die daar door den Burgemeester met de telling belast was, de kaarten heel gemoedelijk thuis had ingevuld. De man vond het natuurljjk in zgn stoel bjj de kachel veel gezelliger dan op straat met dat gure weer. En toen men dien echt huiselijken volksteller om rekenschap van zgn doen vroeg, ant woordde de man brutaalweg: »Ja, dat doe ik met goedvinden der ingezetenen", terwjjl bg onderzoek gebleken ia, dat na tuurlijk niemand van de ingezetenen tot zulk een absurditeit zgn toestemming had gegeven. De landbouwer L., in goeden doen, maar even zuinig als welvarend, kon het met de telling maar niet vinden. »Pas hef de boer ees 'n best jaor had, of de Konning wil der 't ziene daodelik van mét hebben! Hoe volle kriege wy der wal weer by op?" Zeker iemand had drie huisgenooten naar elders bg de familie gestuurd, omdat hg in de meening verkeerde: ieder man 'ne kaorte, da's ieder man zien geld!" De doleerenden te Exmorra en Allin- gawier hadden rubriek 8 ingevuld: Be hoort tot geen kerkgenootschap, maar is van Gereformeerde gezindheid". Nu is echter de brenger dezer kaarten, een po- litie-agent, zoo vrg geweest om dat door te halen en er voor in de plaats te zet ten>doleerend''. Op de vraagwaar zgt gg geboren vulde iemand in »in een bedstede". De ambtenaren, belast met het ophalen der kaarten, hebben heel wat te doen om al de gemaakte fouten te herstellen, willen zjj niet, dat de geheele volkstelliug van nul en geenerlei waarde is. Dinsdagmiddag overleed te Zwolle de heer mr. W. baron de Vos van Steen- wjjk, lid der Eerste Kamer voor Drente. Slechts een paar dagen was hij ziek. Eene heftige longontsteking nam den al gemeen geachten mna weg. In het vorige jaar werd een ruim zeventig jarige dame, van aanzienlijke afkomst, die haar geheele vermogen bgna wegschonk aan iemand ver beneden haar in stand en beschaving, door de Bredasche rechtbank ter zake van verkwisting op verzoek van haar zoon onder curateele gesteld. Tegen deze beslissing kwam zij in verzet, doch de rechtbank heeft bjj Dinsdag gewezen vonnis het verzet ver nietigd en haar eerste uitspraak gehand haafd. Met leedwezen verneemt men, dat de gepeos. luitenant- generaal M. D. graat van Limburg Stirum, ondminiater van oorlog, sedert eenigen tjjd ernstig ziek is. De Criep. In de „Figaro" worden, naar aanleiding van het rapport, door dr. Fronst in zake de „riep tot den minister van binncnlandBche zaken gericht, enkele bijzonderheden ingediend „ver een stadie betrekkelijk hetzelfde onder werp, door den lersohen dokter Graves. Dr. Graves acht het aan geen twijfel en derhevig, dat de griepepidemie onsJhankehjk is van den toestand van _den dampkring. U 1762 verscheen de griep in Juni, ui 178 toonde zü zich in Mei en Juni, aan de Kaap de Goede Hoop, in het droge seianm, en te Londen openbaarde zij zich in 1837 tijd van buitengewoon zacht weer. Wat het klimaat betreft: zp komt alle landen, in alle luchtstreken en zp heelt overal hetzelfde karakter. In tegens e hng met de cholera volgt zp noch de knst'pn, noe den loop der groote rivieren, noch de hdrwe gen, en evenmin verkiest zij laag, vochtig la boven bergstreken. Daarenboven zp on gevoelig voor den wind i zp verspreidt zelfs tegen den wind in. Dr. Graves wpst er verder op, dat griep „iet ontstaat door konvatten. De pc«o°c die alle mogelijke voorzorgen nemen t^en^e wisselingen der temperatuur en zeer warm kleeden, worden even goed ziek a slecht gokleede armen, die den ganschen Z den wisselenden invloed blootstaan Hp haast zich echter er bp te voegen, dat het kouvatten de vatbaarheid voor de griepkan vergroeien en de ziekte verergeren zoo zp reeds bestaat. Verre van de zaken te opti mistisch te beschouwen, vestigt dr. Graves de aandacht op 't gevrarlpke der griep, om dat zij zich niet tot enkele klassen van personen beperkt, maor de geheele maatschappp aantast. Te Sierra-Citj, in Cmlifornië, zpn verscheidene huizen en een R. h. kerk door een sneewval vernield. Voor zoo ver men weet, kwamen een vrouw en een knaap om het leven, maar men vreest dat het aantal slachtoffers grooter zal blgken. Verscheidene menschen zgn ge wond. i Te Tarvis (Karintië) 18 een jong echt paar, dat op zgn huweljjksreis per slede een tocht in het gebergte deed, met hnn voertuig, den koetsier en een bediende door een sneeuwval in een diepte van 10 meter geslingerd. Door eenige arbeiders, die het ongeluk zagen, werd spoedig hulp veileeud. Met veel moeite brachten zp den heer en de dame en den koetsier - de beide eerstge- noemden ernstig gewond te voorschijn, maar de bediende werd niet gevonden. De paarden waren dood en de slede was verbrjjzeld. Ts Rpssel werd op Nieuwjaarsdag een veertienjarige knaap vermist, die bp een oom een félicitatiebezoek gebracht had en daarna door niemand meer gezien was Men zocht een paar dagen tever geefs naar hem, totdat hp eindelijk op den zolder van zpn oom dood in een rommelkist gevonden werd. Men ver moedt, dat de arme jongen, die meer ge dronken had dan goed voor Tiem was,in die kist is gaan liggen om wat te slapen en dat het deksel dichtgevallen is, zoo dat hp er niet mest uit kon komen en gestikt^is. 0el Bra88el ,ervuld van] de verwoesting van 's Konings paleis te Laeken, en reeds moet de Belgi sche hootdstad een tweeden grooten brand aanschouwen. Maandag kwart voor drieen vloog het „Théatre de la Bonrse in brand. Ondanks alle krachtsinspanning der brandweer van de stad en alle voor ateden, kon niet belet worden dat ook Hotel Central zwaar beschadigd werd. In aller ijl moesten de bewoners van dat hotel en ook de bewoners in andere om den schouwburg gelegen woningen gered wor den. Van den schouwburg bestond wel dra niets meer dan de vier muren. Kerst in den ochtend werd de brandweer het vuur meester, maar het duurde noglang eer de brand als volkomen gebluscht kon worden aangemerkt. Persoonlijke onge lukken zpn niet voorgekomen, maar de schade is enorm. De brand was aange komen in de machinekamer. Yarmouth, 6 Jau. Kapt. William Gooding, gezagvoerder van het barkschip .Tewkesbnrg Sweet arriveerde hier heden. Men had hem en zgn equipage reeds voor lang als verlo ren opgegeven, totdat er twee weken ge leden bericht van hen werd ontvangen. Het schip vertrok 17 Maart van New- castle en werd 9 April door een hevi- gen storm op het Suzannarif, bjj Pozeat eiland, gedreven, waar het door de hooge zee spoedig aan stukken sloeg en zjj hun leven slechts te nauwernood in de boot konden redden en op een klein eiland ten Noorden van Pozeat aan land kwamen. Toen de storm bedaarde, trachtten zjj Pozeat eiland te bereiken, dat door wil den bewoond wordt. Toen de boot het eiland naderde, kwam hen een vloot van ongeveer 30 kano's tegemoet, waarin zich in ieder ongeveer 8 of 10 der eilandbe woners bevonden, welke allen met mes sen en speren waren gewapend. Eenige sprongen overboord en zwommen naar de scheepsboot, met het mes tusschen de tanden, en in hunne onstuimige pogin gen om in de boot te klimmen, haalden zjj die bgna ten onderste boven. Toen zij in de boot gekomen waren, trokken zij den schipbreukelingen de kleederen uit en wierpen die in hunne kano's. De wilden waren voortdurend aan het gil len en schreeuwen en aan het strand stonden vrouwen en kinderen te schreeu wen en te springen, zoodat de schip breukelingen, toen zjj aan land kwamen, niets anders dachten dan dat zjj gedood zouden worden om opgegeten te worden, hoewel zij later vernamen dat het geene menscheneters waren. Te midden van al dat rumoer ver scheen een geheel als de andere wilden gekleed persoon, die hun in goed En- gelsch aansprak en zich bekend maakte als Charles Irons, die vier jaar geleden door een handeldrijvend vaartuig op dat eiland was achtergelaten, daar het uiet was teruggekomen om hem af te halen. Hg had de levenswijze en de gewoonten der wilden aangenomen, sprak hunne taal en werd door de inboorlingen als een man van gezag beschouwd, slechts onderge schikt aan het opperhoofd. Zgn tusschen- komst ter bescherming der schipbreuke lingen redde zonder twijfel hun leven. ~jj wist niets van den datnm der maand en was zelfs onwetend welk jaar het was. Door zgn tnsschenkomst werd aan kapt. Gooding een kano verschaft, waarmede hij met den tweeden stuurman en een man der equipage, na een tiendaagsch ver- bljjf op het eiland vertrok, om een door Europeanen bezochte plaats op te zoeken, terwjjl de overige equipage op het eiland achterbleef. Na op acht verschillende eilanden ge land te zgn, bereikten zjj eindelgk het eiland Ruk, waar een zendeliugspost ge vestigd is. Met de flinke zeilboot der zendelingen vertrok de gezagvoerder we der naar Pozeat eiland, om de overige schipbreukelingen af te halen en keerde met hen behouden te Ruk terug. Twee maanden later kwam het zendelingen schip >Morning Star" op het eiland aan, dat hen den 18den Nov. te Honolulu bracht, van welke plaats zij naar Port land vervoerd werden. Charleroi, 7 Januari (R. O.) In een gisteren door de patroons gehouden vergadering is besloten de loonsverhoo- ging, welke door de arbeiders in de steen- koolmjjnen gevraagd is, niet toe te staan. Op Newfoundland moeten 130 gezin nen door de sneeuW zgn ingesloten en in gevaar verkeeren van honger te sterven. De Almanack de Gotha geeft een belangwekkende tabel van den leeftgd der tegenwoordige regeerende Europee- sche Vorsten, met het aantal jaren van den duur hunner regeering. Bovenaan staat, na Paus Leo XIII, onze Koning Willem III, bgna 73 jaar oud, geregeerd hebbende 40 jaren daarna Christiaan IX, Koning van Denemarken, 711/* ïaar °ud en 26 jaren regeerend VorstKoningin Victoria van Engeland, 701/» jaar oud, met 52 jaren landbestunrbovendien zgn nog boven de 60 jaar oud: Koning Ka- rel I van Wurtemberg, Groot-Hertog Frederik van Baden, Koning Albert van Saksen en Koning Oscar II van Zweden. De drie jongste regeerende Vorsten zgn Carlos I, Koning van Portugal, die ruim 26 jaar oud is, Alexander I, Vorst van Servië, die 13 jaar oud is, en de jeug dige Koning Alfonso XIH van Spanje die eerst 3l/a jaar telt, en die de regee ring nog. wel tot zgn huiseljjke omgeving moet beperken. Een allerdroevigst geval is te Pa rijs voorgekomen. Den 29 sten December voelde een madame Hoffmann, uit de kerk komende, zich niet heel wel, kreeg een longontsteking en stierf Donderdag ochtend. Van haar twee dochters, die haar opgepast en bg haar gewaakt had den, werd de eene eveneens ziek en stierf kort na de moeder. De overgeble vene zuster werd daardoor zoo aangedaan, dat zjj in zwgm viel en den geest gaf. Vrjjdag zgn de drie dooden onder een grooten toevloed van belangstellenden ter aarde besteld. Een viertal misdadigers te Glas- gow wist dezer dagen op een ongewone wjjze te ontsnappen. Met messen, welke zjj op de een of andere manier machtig waren geworden, hadden zjj den bodem van den gevangen wagen, waarmee zjj van het gerechtshof naar de gevangenis wer den teruggebracht, weggebroken en wa ren door dit gat ongemerkt de straat op gekropen. Een hunner werd weder ge vat, maar de drie anderen is men nog niet op het spoor. Dienzelfden dag hadden eenige andere gevangenen ook getracht te ontvluchten, nadat zjj den politie-agent, die hén be waken moest, in een hok van den wa gen hadden opgesloten, toen hg daar even kwam kgken. Een gerechtsbeambte verjjdelde echter hun vlucht, door nog juist intjjds den wagen stevig dicht te sluiten. Do stoomboot „Roslin Castle", te Ply- mouth, uit Kaapstad aangekomen, brengt be richten over een verschrikkelijke ramp, die de bark „British Monarch", van Liverpool, heeft g etroffen. De „British Monarch" vertrok uit Ham burg naar Sydney met een lading, bestaan de uit 610 ton dynamiet in 200 kisten, 8000 kisten jenever en een grooten voorraad Zweed- sche lucifers. Deze lucifers waren echter niet zoo zorgvuldig ingepakt, als de gevaarlijke waar wel noodig maakte. Wat daarvan ook de reden moge geweest zjjn, er ontstond een ontploffing, en den 29sten Nov. vloog de „Bri tish Monarch" in de lucht. Het schip was geboawd in 1865 en had een inhoud van 1262 ton. De „Roslin Castle" brengt mede den kapi tein van het schip, William Movrow, twee passagiers, den kok en den hofmeester Deze verklaarden, dat de jenever eerst was geladen, benevens 150 kisten andere alcoholsoorten, de lucifers en 400 piano's. Daarboven kwam het dynamiet in 200 kisten. Den 29sten Nov. rook een der matrozen 's middags brandlucht, maar niemand kon iets ontdekken. Er woei een flinke Z.Z.W. wind en do kapitein overlegde met de officieren, of het niet raadzaam was zeil te minderen. Ter wijl zjj daarmede bezig waren, kwam de stuur man zeggen dat er rook te zien was. Met een veiligheidslamp daalden de kapitein en de eerste officier naar het vooronder, maar toen konden zjj nog niets vinden, en ook de rook verdween weer. Toen de kapitein weer boven kwam, zag men dikke rookwolken opstjjgen naast den grooten mast, waaronder een gedeelte van de lucifers lag. Onmiddellijk beproefde men nu de dynamiet te bereiken en deze over boord te werpen. De rook verhinderde dit echter, en toen bleef geen ander middel tot redding meer over dan den brand te blusschen. Dit bleek onmogelijk en toen ging de kapitein met zjjn 22 matrozen in drie booten en liet het schip in den steek. Op twee mijlen af stand wachtten zjj, totdat het schip in de lucht vloog, hetgeen reeds spoedig na den brand gebeurde. Twee dagen zwierven de schip breukelingen in de open booten, maar toen werden zij gevonden door den Amerikaan- schen walvischvaarder Canton, die allen op nam. Zoo bereikte kapitein Movrow en zjjn volk den 6en December Kaapstad. Na on derzoek sprak de rechtbank den gezagvoerder vrij, doch voegde er bjj, dat het nu weer is gebleken, hoe dringend noodig het is lucifers zoo voor de hand te pakken, dat zjj in geval van brand terstond bereikt en over boonl ge worpen kunnen worden. De adelborsten le kl. W. F. van Erp Taalman Kip en H. J. Boldingh 1 Jan. jl. van Zr. Ma. instructiekorvet „Nautilus" op non activiteit ge bracht, zijn beBtemd voor den dienst in Oost- Indië. Zij vertrekken den le Febr. a. s. als mede geleiders van een transport onderofficieren en minderen, per stoomschip „Prins Frederik" van de maatschappij „Nederland", derwaarts-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1