mm Advertentie n. Bij de vervaardiging van machines voor 's-Rijks dienst aan de fabriek „De Schelde" te Ylissin- gen wordt, met ingang van 16 dezer gedeta cheerd de mach. der le kl. v. c. J. Waleson, die bij de applicatie voor de machinisten der 3e kl. alhier vervangen wordt door den mach. der le kl. v. c. C. Munnik, thans werkzaam bij de conservatie aan 's Rijks werf. De off.-mach. 3e kl. J. G. van den Bosch, nende in de maritieme directie te Willemsoord, fstemd om in de eerste helft van dit jaar ^post-Indië te vertrekken, ten einde dienst k bij de zeemacht aldaar. w irigeerende offio. van gez. Se kl. bij de »e; t J. O. Harthoorn, eerstaanwezend offic. in de maritieme direetie te Amsterdam, et 1 Febr. a. s. op non-activiteit gesteld ugen door den dirigeerenden offic. van i Matak Fontein; met dien - «vprdt als eerstaanwezend offio. van gez. in de maritieme directie te üellevoetsluis geplaatst de dirigeerende offio. van ges. 2e kl. bij de zee macht L. P. Qijsberti Hodenpijl; en bij het hos pitaal der marine te Willemsoord de dirigeerende offic. van gez. 2e kl. bij de zeeemacht J. Van Lith Harrebomée. De 2e luitenant Pander-Maat van het garni zoen te Qrave, is tijdelijk gedetacheerd zij de nor maal-schietschool te Gravenhage. Deze detachee ring staat vermoedelijk in verband met zijn uit vinding van een nieuw systeem infanterieschijf,waar over genoemde luitenant herhaaldelijk bij de re geering requesteerde, doch altijd zonder gevolg. Aan den ziekenopzichter D. J. Bart is door den chef van het militair hospitaal te den Helder de bronzen medaille voor twaalfjarigen trouwen dienst uitgereikt. Stoamvaartberichten. Het stoomschip «Prinses -Marie," van Am sterdam, vertrok 7 Jan. van Soutbampton. Het stoomschip «Prins Frederik Hendrik" vertrok 28 December van Paramaribo naar Amsterdam. Het stoomschip Prins Alexander, van Ba tavia naar Arasterdam, vertrok 7 Jan. van Padang. Marktberichten. Schagen, 9 Jan. 7 Geldekoeien f 205 a 240, 14 nncht. Kalveren f 10 a 19, 115 Schapen f 18 a 36|, 887 Lammeren f 18 a 29, 2 Bokken en Geiten f 2 a 7, 20 magere Varkens f 14 a 16, 8 Biggen f 9 a 11, 30 Kippen f' 0,70 a 1,20, 63 Eenden 60 tot 75 ct., Boter per kop 70 tot 80 ct., Kaas per kilogram 20 tot 30 ct., Kip-oieren per 100 f 4 a 5. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petroleum f 9.60 per 100 KG. zonder verbinding. Visscherijberichten. 7 Jan. Aangebracht door 1 sloep schipper J. Verschoor, met 100 lev. kabelj. per stuk f 1,80 a 1,90, 450 doode kabelj. p. st. f 1 a 1,30, 2 heilbotten, voor 1' 21, 15 lengen p. st. fl,85. Een partijtje scbelv. in ijs, voor f 110- 8 Jan. 1 sloep schipper W. Verbrugge, met 100 lev. kabelj. p. st. f 1,65 a 1,75, 450 doode kabelj. p. st. f 0,70 a 1,35, 14 doode lengen p. st. f 1,60,1 heilbot, voor f 15,50. Een party schelv. in ijs, voor f66. 1 kotter van Ostende, schipper T. Ketels, met 130 tongen, 70 middelm. en kleine tongen, schol, schelv. en rog, besomming f 165. 30 beugers met 30 tot 130 schelv. per 100 f 28 a 31, 7 tot 13 kabelj. p. st. f 1,30,15 roggen p. st. 75 ct. 9 Jan. 23 beugers met 40 tot 130 schelv. per 100 f27 a 32, 5 tot 16 kabelj. p. st. f 1,30, 8 tot 30 rog p. st. 80 ct. 35 korders met 10 tot 24 tongen p. st. 90 ct., 3 tot 20 mand kleine schol p. m. f 1,70 a 2, 2 tot 8 mand schar p. m. f 0,90 a 1,30. 3 sloepen, te zamen 4450 schelv. per* 100 f 19*20,50. 1 korder, schipper Smit, met 50 tongen, schol schelv. en rog, besomming f 56. Afloop der openbare verkooping, gehou den op Woensdag 8 Januari 1890,'s avonds 7 uur, in het lokaal „Tivoli" aldaar, ten overstaan van den notaris P. S. Hordijk: 17. Zeven hnizen en erven, Westgracht nos. 74, 75, 76 en 77 en 2de Molenstraat nos. 119, 121 en 123. Gekocht door den heer L. W. F. Oudenhoven, makelaar qq, voor f 6633. 8. Een heerenhuis en erf, Ankerpark No. 25. Gekocht door den L. W. F. Oudenhoven, makelaar, voor f 2420. 9. Een vierde gedeelte in een perceel grond op Onrust. Gekocht door den heer J. Ver- faille, grondeigenaar, voor f500. 1011. Een winkelhuis en erf en een huis en erf, Breewaterstraat Nos. 48 en 46. Ge kocht door den heer J. Bethlehem, schilder qq, voor f 2515. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van 7 tot 10 Jan. ONDERTROUWDT. Verbeet, kellner, en J. C. Seys. GETROUWD: C. Boon en T. Dekker. T. Vennik en J. A. Eradus. C. A. Verhagen en M. de Wit. A. Meertens en P. Petrus. BEVALLENC. C. Korving, geb. de Vries, z. S. Munnik, geb. Daarnhouwer, d. A. Hille- nius, geb. Rieuwers, d. M. Labout, geb. de Wijn, d. R. Jacobs, geb. Corper, z. OVERLEDEN: 2 levenloos aangegeven. Burgerlijke stand gemeente Texel, van 1 tot 7 dezer. Geene. ONDERTROUWD: GETROUWD: GEBOREN: Jacob zoon van Jan Daalder Jacobsz. en Grietje Hartog. Albertina dochter van Jacob de Boer en Antje Bruin. Cornelia dochter van^Jan Witte Cornelisz. en Willemina Knol. OVERLEDEN: Meis Plaatsman 40 jaar, echtgenoote van Klaas Rezel. Cornelis Bakker 79 jaar weduwnaar van Dirkje Vos. Cornelia Witte 4 uur dochter van Jan Witteen Wille mina Knol. Programma van het hde Winter-Goncert, op Dinsdag 14 Januari 1890. Aanvang 8 uur 1. «Hochzeitsmarsch" aus dem «Sommer- nachtstraum", F. Mendelssohu Bartholdy. 2 Ouverture zu dem Ballet„Die GeschÖpfc des Prometheus", L. von Beethoven. 3. «Lo- hengrin", oper von Richard Wagner. Ile Act (Zug der Frauen). 4. Grande Fantasie de 1'opera: „Faust", Ch. Gounod. Pauze. 5. Ouverture „La Sirène", I). F. E. Auber. 6. Aubade priutanièrel Paul Lacombe. 7. «Frascati", Valse de Salon, Henri Litolff. 8 Fantaisie de 1'opera«Les Dragons de Vil- lars", Aimé Maillart. (No. 6 en 8 eerste uitvoering). Vervoig der Berichten. De vierde der Volksbyeenkomsten, in dit seizoen alhier te houden, zal plaats heb ben in het lokaal „Tivoli" op Maandag 27 dezer. Door de Sociëteit „Mars" alhier zal een Soirée Litteraire et Musicale worden gege ven in 't lokaal «Musis Sacrum", op Dins dag 28 dezer. Aan het Kon. Instituut voor de Marine alhier, zija thans ongeveer 60 personen door de influenza aangetast. De trekschuit van Schagerbrug op hier, schipper Bruin, is hedenmorgen op het kanaal naby de Kooi aangevaren door een tjalk. De jaagschuit, waarop zich 6 passagiers bevonden, geraakte zwaar lek. Door spoedige hulp werd het lek zoo goed het kon gestopt en het water uitgepompt, Met beschadigde lading heeft schipper Bruin alstoen de reis vervolgd en is hier aangekomen. Naar wij vernemen, hebben een aantal notabele ingezetenen van Texel het adres, door 't Bestuur der Nationale Kiesvereeni- ging „Burgerplicht" alhier, ter verkrijging van sneltreinen op de spoorweglijn Amsterdam Helder, bij den Raad van Administratie der Hollandsche IJzeren Sooorweg-Maatschap- pij in te zenden, door een adhaesie-adres ge steund. Ook de R. K. Kiesvereeniging „De Eendracht" heeft in deze zaak bij adres hare adhaesie betuigd. Op 27 dezer zal het 25 jaren geleden zijn, dat de hr. P. Slikkel zijne betrekking als secretaris op Texel aanvaardde. Met onver- flauwden ijver wordt door den aanstaanden jubilaris, ondanks zijn gevorderden leeftijd, nog bij voortduring zyn veeloravattenden arbeid verricht. Ds. J. C. Mansen, vroeger predi kant by de Ev. Luth. gemeente alhier, vierde gisteren zijn 25-jarige ambtsver vulling by de Ev. Luth. gemeente te 's Gravenhage. Talrjjke kostbare geschen keu werdea den jubilaris door zijne ge meenteleden vereerd. De stationschef te Alkmaar, de heer Ruvers, die eerst in zyn betrekking was geschorst, is thans geheel van de maat schappij ontslagen, wegens het misbrui keu van vertrouwen. Nog steeds blyven de predikants- plaatseD bij de Hervormde gemeenten te Oosterend, Oudeschild en de Cocksdorp op Texel onvervuld. Een combinatie van Oosterend en Oudeschild zou ge- wenscht zyn, indien de beide rijkstrakte menten werden uitbetaald door den mi nister. Tengevolge van de klacht van een Scheveuingschen schipper, in December 11. bij den waterschout te Scheveningen, dat een Belgisch visschersschip by herhaling en opzettelyk zyn bodem averij-aanvoer en ten slotte nog trachtte zyn vaartuig iu don grond te zeilen, is die Schevening- sche visscher met een deel zjjner equipage naar Brugge vertrokken, ten einde als ge. dagvaarde door den rechter van instructie aldaar te worden gehoord. De zaak zal met de grootste gestreögheid worden ver volgd. De griep breidt zich ook op Texel uit. Het aantal zieken is zeer groot. De Directeur eener inrichting te Amsterdam, waaraan 33 personen verbon den zijD, hoorde jl. Donderdag dezen en genen klagen over loomheid. Weinige oogenblikken later verscheen op den muur de volgende dagorder: «Wie verzuimt, zonder zich te kunnen verantwoorden met een geneeskundige verklaring, beloopt, naar gelang van zyn loon, een boete van 3 tot 5 gulden daags." De loonqvaestie bracht de «loomquaes- tie" van de baan en niemand bedacht als uitvlucht dc influenza. In het werkhuis te Hoorn zaten oudejaarsavond eenige verpleegden bij elk ander om stroohulzen uiteen te halen, toen plotseling een hunner zich op een ander wierp met de woorden: «Jij zult tenminste met de volkstelling niet mede- gerekend worden.'' Op 't zelfde oogenblik drong de man zyn slachtoffer een ijzeren priem in den buik. De gewonde bezweek na eenig ljjden. Een onbeduidende twist moet tot deze daad de aanleiding zyn. Te 's-Gravenhage is op 76-jarigen ouderdom overleden de heer F. A. Vaillant, gepens. geueraal-majoor inspecteur van het wapen der genie. De ontslapene, den 8n Nov. 1814 te Maasslnis geboren, trad in 1830 als cadet in dienst by de Kon. Mil. Academiewerd den 24n Sept. 1835 bevorderd tot 2n luitenant, doorliep ach tereenvolgens de verschillende rangen en werd in het jaar 1867 tot hoofdofficier benoemd. In 1876 trad de heer Vaillant op als inspecteur der genie, werd in 1877 bevorderd tot generaal-majoor en den 20n Augustus 1882 als zoodanig gépension- neerd. De overledene, die versierd was met de ridderkruisen van den Nederlandschen Leeuw en van de Eikendroon, deed tijdens don Belgischen opstand als cadet dienst in de vesting Nijmegen. Rotterdam, 9 Jan. Volgens particulier bericht, arriveerde het Ned. fregatschip «Graafstroom.', kapt. Teensma, 30 Nov. te Batavia van New- castle, met een door de zware ziekte en vele dooden onder de equipage zeer ver traagde reis van 13 dagen. Het schip vertrok van Newcastle naar Batavia met een equipage, bestaande uit zeven Euro peanen en 22 Javanen, en is van af de Kaap de Javaansche bemanning voort durend bijna buiten staat geweest om dienst te doen. 9 Javanen zyn overleden en de overige zyn op het laatst der reis voort durend ziek geweest, zoodat by aankomst te Batavia nog 8 hunner naar het hos pitaal vervoerd werden. De Europeesche equipage is welvarende. In een buitengewone zitting stond Dins- kag voor de Heerenveenscbe rechtbank terecht Meintje Harmens Wind, 20 j., vroeger dienst bode bij den landbouwer C. v. d. Veen te 01- delamer, beschuldigd van brandstichting in de boerenhofstede, toebehoorende aan mevr. de wed. Witteveen te Wolvega, en bewoond door haren meester, 'en van het by gelegenheid van dien brand zich toeëigenen van eenige voor werpen, als: een paar kousen en een voor schoot, aan v. d. Veen toebehoorende. Door het O. M. waren 15 getuigen gedag vaard. Beklaagde bekende volledig haar schuld. Zondag 24 Nov. 11. had zij een paar vrien dinnen bij zich op bezoek gehad gedurende de afwezigheid van den boer en zijn vrouw. De boerin, die dit vernomen had, berispte haar daarover en dreigde zelfs, indien het weder gebeurde, haar te znlleu wegjagen. Dit zette kwaad bloed bij haar, zoodat zij besloot, zich te wreken. Al spoedig rijpte nu bij haar het plan de boerderij in brand te steken. Die ge legenheid kwam spoedig. Den volgenden Woens dag toch reedxde boer naar de markt te Wol vega, terwijl de beide knechten naar het land gingen om te werken. Zy draalde dan ook niet langer, maar nam een lap en bevochtigde die met petroleum, waarna zij hem met een lucifer in brand stak. Zij hield den lap tegen het in de schuur aanwezige hooi, dat al spoedig vlam vatte. Nadat bekl. eerst nog eenig werk ver richt bad en zich overtuigd had dat de brand zich uitbreidde, ging zij de boerin, die met 't kind in de kamer zat, waarschuwen. Spoedig schoten nu ook de knechten en andere per sonen, die den brand bemerkten, toe, doch aan blusschen viel niet moer te denken, het geheele gebouw werd met de zich daarin bevindende 37 stuks rundvee, 2 paarden, boerengereed schappen, rijtuigen, 198 voer hooi, een partij turf en byna den geheelen inboedel, een prooi der vlammen. De zonderlinge houding van bekl. tijdens den brand, de omstandigheid dat zy haar eigen goederen in veiligheid gebracht had en dat aan de vrouw van v. d. Veen toebehoorende goederen zich in haar bezit bevonden, deden de verdenking op haar vallen. De veldwach ters Feenstra en Vrind van Wolvega lieten haar daarom eens een verhoor ondergaan. Het gevolg hiervan was dat zy weldra een volledige bekentenis aflegde. Zij trachtte tot tweemalen toe zich van het leven te berooven, hetgeen echter telkens verhinderd werd. Naar Heerenveen overgebracht, herhaalde zy voor den rechter-comraissaris hare beken tenis. Deze bekentenis wordt door de verklarin gen der getuigen bevestigd. De offic. van justitie, rar. Modderman, brengt lof aan de tactvolle wijze waarop in deze zaak door de veldwachters Feenstra en Vrind is gehandeld. Hij meent voorts dat en door de bekentenis van bekl. en door de verklaringen der getuigen, zoowel het wettig als het over tuigend bewijs is geleverd van de aan bekl. ten laste gelegde feiten en vordert daarom hare schuldigverklaring aan 1. opzettelijke brandstichting, 2. diefstal bij gelegenheid van brand, 3. verduistering, en hare veroordeeling tot zes jaren gevangenisstraf. De verdediger van bekl., mr. J. van Gif fen, erkent dat op het bewijs niets valt af te dingen. PI. voert echter als verzachtende om standigheden aan het door bekl. betoonde be rouw en haar verwaarloosde opvoeding. Ten slotte beveelt hy haar in de clementie der rechtbank aan. De uitspraak van het vonnis wordt bepaald op Donderdag 16 Januari e. k. Omtrent den invloed van de ziekte van den dag op het bakkersvak sehryft de Nederl. Bakkeri-Crt: >Wy kennen bakkeryen, waar 7, 8 en 10 man mankeeren, die, natuurlyk, on- mogelyk allen vervangen kannen worden, zoodat het eind van het liedje is, dat de boel in de war loopt en er heel wat klanten onbediend blyven. «Het gevolg daarvan zon zyn dubbele schade, als de patroon by voorbaat er al niet op gerekend had, om wat brood minder te maken. «En dat er heel wat minder brood ge maakt wordt, daarvoor kunnen we u borg zyn. «Wy kennen bakkeryen, waar gepas- seerden Zaterdag 20 en 25 pCt. minder gebakken is dan anders. Ja zelfs ver namen we gevallen van 30 en 40 pCt. Een bakker vertelde ons, dat hij jl. Vrjj- r met de helft van zyn brood was blyven zitten. Hoe het met de fabrieken gesteld is, zal men wel kunnen raden. De fabriek krygt de bestellysten van de volkomen vrije depóthouders, die, zich ziek meldende, natuurlyk ook de gezonde klanten niet bedienen, zoodat de fabrie ken betrekkeljjk nog gorotere schade heb ben dan de bakkers. «De cijfers, die wy vernamen, waren dan ook zeer belangrijk. Van een der kleinere fabrieken hoor den wy 25 pCt., van drie grootere 1/3 gedeelte minder, en één verhaalde ons dat zyn fabriek 40 pCt. minder brood verkocht had dan anders. «Natuurlijk is bet losse personeel ge heel in beslag genomen, en zyn er aan de verhuurkantoren geen gezellen meer in voorraad. «Er heerscht nu geen werkgebrek, maar wel volkgebrek, hetgeen zeker voor de gezellen beweging op dit oogenblik niet gunstig is. «Als het broodgebruik normaal was, zou men door gebrek aan personeel toch niet voldoende kunnen maken, zoodat bij dit ongeluk ook al weer een gelukje komt. «Het debiet in beschuit schijnt aan merkelijk minder geleden te hebben dan het brooddebiet. «In de koek- en banketbakkeryen is het een ongekend slappe tijd, die zjjns gelijke niet heeft." By aanvraag om concessie voor een brug over het Kanaal van Frankrijk naar Engeland, wordt o. a. de vraag be antwoord, of de brug sterk genoeg kan worden gemaakt om hevige stormen in het Kanaal te weerstaan. De ingenieurs verklaren, zoowel met den kraebtigsten wind al8 met den sterksten stroom reke ning te hebben gehouden, en zij wjjzen op de hangbruggen over de dalen der Rhóne, der Durance en elders, die door stormen niet gedeerd worden. De scheep vaart zal, door het aanbrengen van vuur torens en eletriscbe verlichting zeer wor den gediend, en de meters wijdte, kan, by welk weder ook, voor geen enkel schip bezwaar opleveren. De eenige moeielijkheid is bet verkrjj- van Engelands toestemming. De stoomboot „Roman" den 3en van Liverpool te Boston aangekomen, had den 29en December op 48° NB. en en 48° WL. twee ysbergen ontmoet, waar van een den geweldigen omvang bad van 1200 voet lengte en 300 voet breedte. Den 30en op 46° 52' NB. en 52° WL. werd weder een groote jjsberg gezien. Dit ongewoon vroegtijdig voorkomen van ys, wordt van gewicht geacht voor de vaart tusscben Europa eu Amerika. Berlyn, 7 Januari. De keizerin weduwe Augusta is heden middag te 4 uur 30 minuten overleden. (Maria Louisa Augusta Catharina, geb. den 30n September 1811, dochter van Karei Frederik, groothertog van Saksen- Weimar, in 1829 gehuwd met denlateren keizer Wilhelm I. Tot tegen 3 uur in den afgeloopen nacht was de zieke bij volle kennis en bad zij zich herhaaldelijk met de personen rondom haar ziekbed onderhouden, maar toen geraakte zij aan bet ijlen, en onder hevige hoestaanvallen namen de krachten zóó snel af, dat de geneesbeeren Velten en Schliep den keizer lieten waarschuwen, die tegen 5 uur aan bet sterfbed zijner grootmoeder verscheen. Keizerin Augusta heeft reeds sedert ja ren zeer teruggetrokken geleefd tengevolge van baren gezondheidstoestand, en hoewel herhaaldelijk den dood nabjj, is zy telkens door onmiddellyke en gelukkige operaties in het leven gehouden. Als prinses van Weimar was zy een beroemde schoon heid, terwijl zoowel Humboldt als Göthe, die beiden haar in hare jeugd hebben gekend, van hare groote begaafdheid ge tuigen is aflegden. In geheel Duitschland breidt de in fluenza zich op onrustbarende wijze uit. Te Brunswjjk, Posen en ook elders zyn de scholen gesloten, omdat de helft der kinde ren ziek is. In Frankfort alleen heeft deze ziekte 16 personen ten grave gasleept. In een klein station der provincie Henegouwen in België werd het volgen de heldhaftige feit verrichtsdoor een werk man. Een wisselnaald werkte niet en een trein moest met volle snelheid voorbij- stoomen. Kwam het gevaarte op een verkeerde baan, dan liep het ongetwy- feld op een reizigerstrein, welke ook passeeren moest. Goede raad was duur. Zonder aarze len snelt de man naar de baan, gaat tus- schen de rails liggen, wringt de naald op zy, houdt het jjzer vast, ter wijl de ge heele trein over zyn lichaam henen rjjdt, en staat op alsof hij een gewooB werk had verricht. Te Londen bljjft de griep nog he vig heerschen onder de post en telegraaf- bermbten. Het geheele aantal ziekeu de zer ambtenaren is gestegen tot 2000, on der wie 500 bij den telegrrafdienst werk zaam zyn. Het geheele aantal sterfge vallen te Londen in de vorige week be droeg 2371, hetwelk 450 meer is dan het ge middelde sterftecijfer in dezelfde week der tien vorige jaren. Te Parjjs wordt de toestand gunsti ger, maar in de andere Fransche ste den komt weinig verandering Te Ma drid laat de verpleging der zieken, voor al onder de hulpbehoevenden, veel te wen- schen. Vandaar dat de ziekte daar ve le slachtoffers maakt. Te Kopenhagen is de ziekte byna geheel verdwenen. Er zyn tal van schrandere middelen uitgedacht voor het lichten van gezonken schepen. In het byzonder is samengeperste lucht met zeer gunstig gevolg daartoe aange wend. Uit de Vereenigde Staten meldt men een geval van dien aard, waarbij het men- schelyk vernuft door de natuur werd voor- uitgeloopen en door hare krachten voorbij gestreefd. Dit droeg zich als volgt toe. Bij Evansville (Indiana) was in de rivier de Ohio eene stoomboot gezonken, welke dertig ossen in haar tusschendek had. Deze lading verdronk nataurlijk wegens de onmogelijkheid om de dieren op het oogenblik der ramp uit hunne bergplaats te halen. Men beproefde, doch te vergeefs, de boot met pompen lo« te krijgen en ten einde raad, besloot men over te gaan tot meer afdoende, dooh omslachtiger hulpmiddelen, waarby men eenige dagen moest wachten om het noodige materieel te doen overkomen. Groot was echter de verbazing der inge nieurs, toen zij bij hunne terugkomst het vaartuig drijvende vonden. Zij behoefden niet lang naar de verklaring van het verschynsel te zoeken; de lijken der verdronken dieren waren door de ontbindingsgassen opgezwollen, en deze zonderlinge drijvers hadden het vaar tuig gelicht en weder boven doen komen. Men zou echter op dit ongemeen en merk waardig geval geene theorie kannen bouwen. Raadgevingen aan gezonden. Drink geen water (duin-, regenwater, enz.) tenzij het eerst goed gekookt heeft. Na tuurlijke bronwateren (Apollinaris, Fachninger, Minerva, Selters, Victoriawater) kunnen by matige hoeveelheden in de plaats van gekookt water gebruikt wordeD. Zorg dagelyks voor ruime ontlasting, eet gewoon en leef geregeld. Houd op straat den mond gesloten en haal adem door den neus. Wacht u voor groote temperatuurwisseling (tocht, wind,) en verwarm uwe kamers niet te sterk (niet hooger dun 14 a 15 graden R.) Vermijd plaatsen waar veel menschen bijeen zyn en bezoek geen grieplijders, indien het niet hoogst noodzakelijk is. In het laatste geval wacht u dan voor het geen deze bij niezen en hoesten uitwerpen. Ge bruik nooit hunne zakdoeken, linnengoed, e- venmin dat van lijders aan gewone verkoud heden of borstziekten. Blijft thuis, zoodra gy (voor u ongewoon) hoofdpijn of pijn in den rug of lendenen gevoelt, later gevolgd door koude rillingen, ga plat liggen, (anders wordt gij duizelig en gaat gy braken) liefst op bed onder de wel in eene frissche kamer. Houd het hoofd met water koel, gebruik wat versch citroensap en lauw suikerwater, zóó noodig een purgeermiddel (wonderolie, groene poeder) maar volstrekt geen medicij nen als chinine, antipysine, p. doveri, enz. De ze niet op tijd en niet in gepaste dosis ge- braikt, kunnen u veel last bezorgen, en ze ker niet 't beloop der ziekte afkorten. Ontbied uw geneesheer. Zorg zooveel mo gelijk, dat deze uw boodschap ontvangt vóór hij 's morgens uitgaat, want anders zou het best kuanen gebeuren, dat hij eerst laat in den avond of den volgenden dag u kan be zoeken. In deze dagen is het hem gansch onmogelijk tweemaal per dag in dezelfde bnurt te komen. Maak u niet ongerust zelfs niet wanneer hij zeer laat komt. Dn. R. v. p. L. Heldersche Moppen. Toen een Amsterdamsch student onlangs verhuisde, moest de kruier ook een geraamte alias„skelet", overbrengen. Op de gespecifi ceerde nota, die hij daarop van den kruier ont ving, las hij onder meer: "Voor U-Ed-ele de dood aan huis bezorgt feif en twintig ets." o Rechter: „Ik begrijp niet, hoe g|j die ste vige deuren en sloten alleen verbroken hebt." GevangeneJa, dat geloof ik welhet is ook niet zoo gemakkelijk, als een beetje schrij ven en arme gevangene veroordeelen. Wy moeten, om door de wereld te komen, wat meer leeren dan jelui." Op Woensdag den 15en Jan. 1890 hopen onze geliefde Oom en Tante H. KRAB en G. HOPMAN, hunne la^-jarlge Echtvereenl- 1 ging te herdenken. Helder, 10 Jan. 1890. ELIZABETH WIJKER. JAN WIJKER. NEELTJE WIJKER. HENDRIKA WIJKER. JOHANNA WIJKER. Den 15 Jan. a. s. hopen onze waarde Broeder en Zuster: HUIBERT KRAB en GRIETJE HOPMAN, i hunne ïaVs-i^c EchtFereeni- (finic te herdenken. IJmuiden, 10 Jan. 1890. Hun Broeder en Zuster: A. A. GORTER. D. GORTER-KRAB. Getrouwd CORNELUS BOOM en TRIJNTJE DEKKER. Helder, 9 Jan. 1890.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2