Kisten STOUT Margarine. 5e Winter-Goncert, Bekendmaking. magazijn m Fianino's en Ameritaansctie Orgels. p EEN n Tegen Hoest!! MO. Roojtef!! f0.90 MISS FAY een pid ooderlionOen PIANINO, iifet boni; 'icfit P. Th. YPM A, VOLLENHOVEN je kleine mr, als Aan de Leden der Herv. Kerk Ds. VAN DER HORST, va» Amsterdam. Maatschap „tot M van 't Algemeen." de Heer J. J. VAN HILLE. TIVOLI. een flinke DIENSTBODE. Vereeniging MARINEFONDS. De Bank van Leening is van af I Januari verplaatst van de Hoofdgracht naar de L00DSGRACHT No. 51. Het kantoor is geopend 's morgens van 9 tot 12, 's namiddags van 2 tot 4 uur en 's avonds van 6 tot 10 uur. Ingang LOODSGRACHTen BRANDSTEEG. een zindelijke DIENSTBODE, era TIMMERMANS-LEERLING. Noodhulp-Dienstbode. een Dagmeisje. DIENSTBODE. een flink WOONHUIS, Maandelijksch Boelhuis CHOUFOUR'S P. PUINBROEK, RUD. IBACH SOHN, te Barmen. zeer goedkoope mooie solide PIANINO'S. is zoo versterkend als het merk: Magazijn „Theeboom". tweemaal ten allen tijde a 70 Cents Handelsdrukkerij C. DE BOER Jr., Koningstraat Kaaaalweg. Spoor&raclt. S. MAKELAAR, Vischiarlt 10. Mr. Kleedermaker, Walgracht, Helder. I Bevallen van eene Dochter, S. MUNNIK—DAARNHOUWER. Helder, 8 Jan. 1890. Bevallen van een welgeschapen Dochter E. MOLENAAR—SNOOIJ. Helder, 7 Jan. 1890. Heden overleed te Amsterdam, na een korte ongesteldheid van 14 da gen, mjjn geliefde Echtgenoot PIETER KLOP, in den ouderdom van bjjna 61 jaar. Amsterdam, 3 Januari 1890. Uit naam van mij, mjjne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, Wed. P. KLOP geb. de Fromer. P. KLOP. A. KLOP. F. KLOP geb. Sentes. A. VOGELEZANG. L. VOGELEZANG geb. Klop. Op 3 October 1889 overleed in Atjeh mijn beminde Broeder JELLE KRIJNEN, in den ouderdom van 26 jaren. Anna Paulowna, 10 Jan. 1890. S. WIGGERS-Krijnen. Den 7en Januari overleed in zgn Heer en Heiland, onze geliefde jong ste Zoon CERRIT LAMBERTIS, in den ouderdom van ruim 16 jaar. Al degenen die onzen Zoon in zijn leven gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen, doch wij berusten in den wil des Heeren. Zijn diepbedroefde ouders, C. KLEIN, en Echtgenoote. Mede namens Kinderen en Behuwd- kin deren. I Petrus 1,24: 25. Heden overleed mijn jongste lieve ling TRIJNTJE. Slechts 5 weken mocht ik mij in haar bezit verheugen. Helder, 9 Januari 1890. T. PETERS, geb. Groen. Heden overleed ons geliefd Doch tertje GRIETJE, in den leeftijd van 21/# jaar. Amsterdam, 8 Jan. 1890. N. J. PETERSE. V. PETERSE—Abbenes. Na een langdurig lijden en nadat zij op den 7den dezer was bevalleu van een meisje, dat kort na de ge boorte overleed, ontsliep heden mijne geliefde Echtgenoote JOHANNA DEN HARTOC, in den ouderdom van 28 jaren, mg nalatende een kind, te jong om dit verlies te beseffen. Helder, 10 Januari 1890. J. JANSEN, Agent van Politie. te HELDER (Palmstraat). Zondar 12 Jan. 1890, voormiddags 10 ure ZUIDERKERK. D. V. Zondag 12 Januari a. s., 's morgens 10 en 's avonds 6 uur Ds. W. DEN HENGST. DEPARTEMENT HELDER der HEDENAVOND ten 8 uur zal, in 't lokaaal TIVOLI, als spreker optreden Onderwerp JAN VAN BEERS als dichter, maar ook als volksman. Deze bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk, tegen betaling van 25 Cent per persoon. HET BESTUUR. Zouda a.s. AANVANG H4LF ACHT. Oovraagcl AdresBERKHOUT 4 Co. Stads-Schouwburg en Concertzaal TIVOLI. POYPEBPAG 18 JA.VUAKI 1880. zal alsdan een SEANCE houden, waarbij zij te voorschijn zal brengen al de won dervolle verschijnselen, naar de oplossing waarvan reeds door vele geleerden van naam gezocht is. Men leze o. a. wat het Vaderland* van 30 October 1889 van deze voorstel lingen zegt. AANVANG 8 uur. Entrée: le Rang aan het Bnreao f I, bij inteekening -0,75 2e Rang - 0,50 De inteekenljjst ligt aan het lokaal tot 15 Januari 's avonds. Plaatsbespreking 10 Cents extra. Concertzaal TIVOLI. te geven door het SYMPHONIE - ORCHEST VAN HET STAFMUZIEKKORPS DER KON. NED. MARINE, onder directie van den Kapelmeester J. K O N I N C, op Dinsdag 14 Jan. 1890. AANVANG 8 nor. Voor niet-leden is de Entrée-prijs: BEERENf 0.50. DAMES en KINDEREN, ieder -0.25. Namens de Commissie van beheer voor Sta/muziekkorps der K. N. Marine de Kapelmeester, J. KONING. F* Het is verboden in de zaal te rooken. Algeraeene Vergadering op DINSDAG 14 JANHARI 1890, 's avonds te 7 uur, in de Marine-Cantine. Punten van behandeling: Kiezen van bestuursleden. id. van afgevaardigden. Wgziging van het reglement. HET BESTUUR. Eenige jongelieden zijn voornemens een gesloten Daiscnrsns met Dames op te richten en verzoeken daarvoor mede werking. Oefeningsavond Woensdag. Aangifte Paardenstraat No. 4, dagelijks na 12 uur en a. s. Woensdagavond tus- schen 8 en 9 uur in TIVOLI. GeTTTaagd. een flinke DIENSTBODE, die goed met d« waseh kan omgaan. Adres: BERKHOUT Co. Gevraagd. van goede getuigen voorzien. Adres: BERKHOUT Co. Spreekuur na 6 uur. Wordt gevraagd tegen 1 Februari, een nette DIENSTBODE, goed kunnende koken is vereischte. Leeftijd liefst omstreeks 25 jaren. Zich in persoon te vervoegen aan de woning van den Marine-Havenmeester. Gevraagd Adres P. VISSER, Mr. timmerman, Kei zerstraat. Gevraagd esnigszins met het vak bekend. Adres MEIJER 4 HABERMANN. Wegens piekte der tegenwoordige, wordt direct gevraagd een DIENSTBODE voor noodhulp of vast, die netjes werken en wasschen kan, tegen hoog loon. Adres Bureau van dit blad. G©vraagd twee aankomende Klee- dermakersknechts. Adres: BERKHOUT Co. Mevrouw BOOM, Hoofdgr., vraagt een EINDERMEISJE, niet beneden de 15 jaar, tevens geschikt om eenig HUISWERK te verrichten. Spreekuur van 912 uur 's morgens en van 810 uur 's avonds. Gevraagd Adres Molendwarsstraat 1. Gevraagd met 1 Februari een FLINKE Adres BERKHOUT 4 Co. Wordt ter overname aangeboden, voor de som van f 280. AdresHoofdgracht K 63a. Te Huur van alle gemakken voorzien, op den dijk a f2.50 per week en eenige KLEINE HUISJES a 75 Ct per week. Te bevragen Loodsgracht 51. Te Koop zeer geschikt voor watervaten. Adres P. DE GEUS, Spoorstraat No. 33. Bg P. YORRER, in de Jonkerstraat is verkrijgbaar: dik vetSCHAPENVLEESCH, 25 Cent de 5 ons. Tevens te koop i vette KIPPEN en 3 WOERDEN. te koop; zwaar en sterk, bij H BIESSELMANN. in het Verkoeplokaal Wagenstraat, op nader._te bepalen dag. Iemand, iets ten verkoop willende bij voegen, vervoege zich in tijds bij den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL of bij den Vendumeester B. B. BORGART. Bij A. LENGERS, Koning dwarsstraat, is verkrijgbaar: BEST PAARDEVLEESCH Lapjes 1272! Rollade 15, Biefstuk 221/i cent. Alles per 5 ons. Versche GROENTEN, als: Snijbennen, Spsrzieboonen, Spinazie, Andijvie, Postelein, Doperwten, Worteltjes, Capncijners in heele- en halve-liiters bussen van 37' en 50 ct. per heele bas, zijn alléén verkrijgbaar bij H. BIESSELMANN. V SCHILDPADSOEP, in pakjes en bussen, steeds in voorraad. Kweeklust, Molengracht. Specialiteit in bloeiende PLANTEN, als: AZALIAS, CAMELIAS, PRIMU- LAS, ERICAN, LOURATINUS, TULPEN, HYACINTHEN, ent. enz. Levert BOUQUETTEN, GRAFKRANSEN, VERSIERINGFN en BLOEMENMANDEN. Beveelt zich aan tot het aauleggen, opknappen en onder honden van Tnineu. Nog voorhanden: diverse VRUCHT- BOOMEN, HEESTERS, ROZEN, KLIM PLANTEN, groen blgveude HULSTEN, VASTE PLANTEN, enz. enz. Net werk, eoncnrreerende prijzen. De ondergeteekende bericht, dat hg zijn Tapperij en Siyterg, sedert jaren door hem gedreven, heeft overgedaan aan C. F. KOHNERT en tevens betuigt hg zgn dank voor het langdurige vertrouwen hem geschonken, waarvoor hij zgn opvol ger aanbeveelt. P. BOSCH. Mij aar» het bovenstaande refereerende, beveel ik de door mg heden aanvaarde affaire in sterke Dranken en Likenren, beleefdelijk aan, belovende steeds voor solide waar te zullen zorgen bg een prompte bediening. C. F. KOHNERT, Binnenhaven No. 103. ALKMAAR. Langestraat A 35. Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van VOORHANDEN: VERHUREN, STEMMEN, REPAREEREN en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. WacKt vi voOr namaaK M 99 Keurige, fijne BOTER a 50 Ct. ROOKVLEESCH, uitgesneden 20 Ct. HUTSPOTVLEESCH 25 Ct. Bg de Wed. P. Hoor, 2e Vroon - str., is verkrgg- b. dik vet Paar- denvleeach,Lap jes 12$, Rollade 15, Biefstuk 22$ ct. alles p 5 ons. Dékpapieren, volgens het wettelijke voorschrift, ge drukt op vetvrij Sigaret tenpapier, ivaarop liet woord MARGARINE is gedrukt, verkrijgbaar, bij afname van minstens 10 kilo per kilo; van 1 tot 10 kilo eenigszins hooger, aan de van ifc 1000 stuks in een kilo. 09 "g Niettegenstaande de wolprijzen aanmerkelijk s stijgen, wordt al de voor- radige WOL en SAJET, e steeds voor den gewonen prijs verkocht cd CO De ondergeteekende be richt zijn geachten be gunstigers, dat hg een BESTE KOE heeft ge slacht, waarvan de prijzen zijn als volgt LAPJES 35 Ct., BIEFSTUK 45 Ct. Te vens VARKENSVLEESCH 37 7a en 40 Ct., dik vet SCHAPENVLEESCH 30 Ct. Alles per 5 ons. De ondergeteekende maakt bekend, dat hg zich gevestigd heeft als en beveelt zich beleefd aan tot het maken van alle HEEREN-KLEEDINGSTUK- KEN. M. HUIJSING, Mr. Kleedermaker en Leverancier, wordt met succes gebruikt Drop uit den blikken Trommel, Prijs per ons 30, per half ons 16 Cents. Verkrijgbaar bij P. DE GEUS, Confi8enr, Spoorstraat. Zuivere droge Natuurboter, ia vaatjes van 11 en 22 Kilo's, a f 0.90 per Kilo. Levert franco. A. BRUNSTING Rz., Beilen. MAAGDENBURGER Opgericht in den jarel844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billijke voorwaarden. - Oeneraal-Agenten voor Nederlandde H.M. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T. MOOY, Blanke Melado, per KG. 19 Ct. Allerfijnste Koekkrniden 70 Ct. Blanke Koeklijm, per KG. 50 Ct. Snippers, 38 Ct. Succade, per doos, a. 35 Ct. Rogge- en Tarwebloem. Lotgevallen van Genovera van Brabant. De hut van Oom Tom of de verschrikkingen van het slavenleven in Amerika. De schoone Magelona. Avonturen in den Nieuwjaars nacht. Aballino, de gevreesde bandiet. Ali-Baba en de veertig roovers. Hendrik van Eichenfels of de wonderbare wegen der Voorzienigheid. Rosa van Dennenburg of de zegepraal der kinderliefde. Fortunatus, zijn tooverhoedje en geluksbeurs. De Maagd van Orleans. Jozef Zwartmantel, het huza- renkind, of wat God doet is welgedaan. Willem Teil of de eedgenooten van den Riitli. Geschiedenis der schoone Hirlanda, of de zegepraal der onschuld over de boosheid. Nathan de woudlooper. De goudsmid van Parijs. Gaston van Frankryk of de man met het ijzeren Masker. Tijl Uilenspiegel, zy'ne grappige invallen en streken. Robert de Duivel. Fra-Diavolo, of de herberg te Terracina. Don Juan of de steenee gast. Hertog Ulrik van Wurtemburg. Prins Eu- genius, de dappere ridder. Beatus de klui zenaar, Het Opperhoofd der Amakozen. De schatgravers in het zwarte woud. De student van Ulm. Het koralen Kruis. Doktor Faust, of het verbond met Satan. Schinderhannes, de rooverhoofdman. De veldtocht in Rusland. De smid van Hoorn berg. Reynoud, het wonderkind. De schoone Carolina. Helena, de Keizersdochter. De prijs van 1 Boek is 25 Cent. Wanneer men 6 van deze lezenswaar dige en nattige Boeken tegelijk koopt, betaalt men daarvoor slechts fl.30. Op ontvangst van postwissel, groot f 1.30, zenden w|j franco alom. BERKHOUT Co., ZUIDSTRAAT,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3