Monopool Nota's, Rekeningen, Kwitantiën, Wissels, Porcelein-, Kristal-, Plas- ea Aardewerk, G. TROOST, Spoorstr. 62. De verovering van Atjeh's grnnte Missigit OSSENVET, nnnnnuorjijieB Na zwaren strijd. SCHOTSCH HAVERMEEL, ij Magazijn van Glas- ea Aardewerk Kristal en Porcelein. MAGAZIJN „DE CONCURRENT". W. V. BRUINVIS. A, G ADRIAANSE, Keizerstraat. DDDDDIHTHl een ruim Winkelhuis met Woonhuis en Bovenhuis, M. BEEK, Molenstraat. c. G. LANDMETER. lïEflerl. Militie-7erzeterin£s-MaatsGliajpü, Plaatsvervanger! en Nummerverwisselaars M. VAN PRAAG, Zijn fle le kwaliteit HOZEN tas veiiriigta voor 24 Gulden. Eb ps: Snnlittht-Zeep, per list f 11,00, per Hoos, 4 sta, 50 Cl, KOPPEN's VERKOOPHUIS, Hoofdgracht. J. VAN WILLIGEN, BontenMutsen, Cachenez petten, Kindermutsen enz. Biet 4 iroote platen Baar J. Hoynt Yaa Papten, 3 portretteB bb Kaarten. De Vriend van den Huize, osters Scheurkalender, bb alle ante SctakaleBiers. Bij BERKHOUT Co., W. JAGER GERLINGS, Keizerstraat, A. KEET. H00FD-EAU DE COLOGNE, vaa J. BIJLOOS, Coiffenr, Altmaar. W.C.Caltenbach, Geen grijs haar meer I JACQUES TAN ROSENDAEL. worden 'T NETST en 'T GOEDKOOPST geleverd door de Handelsdrukkerij van C. DE BOER Jr., Koningstraat. Bij dieast gen i cheerc die bi kl. Ui le kl 0011861 De Vi w -li l- r" -n in de de dn inachl pitaal; offic. Lith De* zoen fr s' maal- ring if vindiiiV ofer geeritï Aar den c de bK dienst Te Huur geschikt voor alle affaires, staande hoek Spoorgraeht en Nieuwstraat. Te bevragen bij OUDKERK en VAN PRAAG. De ondergeteekende besteedt de hoogste p r ij z e n voor Huisraad, Meubelen, Koper, Lood, Zink, Touw, Zeildoek, enz. Laat zich ook aan huis ont bieden. ATTENTIE. 3Iijnheeren Het huis waar de Scheer messen het fijnst worden aangezet d 15 Ct. per stuk, is in den van ouds beken den Salon Kruisweg. Huwelijks- |f an^an en Verlovings- «VdC!! lt/11 wonlen 'T NETST m GOEDKOOPST geleverd door de Handelsdrukkerij van C. de Boer Jr. ALGEM EENE, Rokin Noi 75, Amsterdam. worden aangenomen tegen de hoogste som. Aanbrengers genieten 10 galden met de groote keuring uit te betalen in April, bg den Agent ten huize van M. WAAS, Spoorstaat te Nieuwediep. Ook alle Donderdagen te spreken bg den heer C, VAN HAM, te Schagen. Bolten's Chemisch onderzocht, onvervalscht bevon den aan het Chemisch Laboratorium. „KUIJT FAREN8BACH". Uitstekend voedsel voor Kinderen en Zwakken. Verkrijgbaar bg WALRAVEN. Prijs 25 CeutS per Pakje (l/3 Kilogram.) van N. DEKKER, Achter-Hoofdgr. 63, SPECIALITEIT IN: gedecoreerde en witte Waschstellen, de 5 stuks van af f 2,75, nieuw model. Specialiteit e voor Huishoudelijk gebruik an Luxe. BEELDEN, GROEPEN, VAZEN, BLOEMPOTTEN, enz. Grooto liouzo. Lage prijzen. L 87. Weststraat L 88. L 89. Weststraat L 90. Grootste sorteering. Billijke prijzen. m Verschenen en bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar beschreven door Majoor F. J. D. BRUINSMA, PRIJS: ingenaaid f 1.50, gebonden ƒ1,90. Na de mededeeling van een der episodes uit dit werk terecht een *Epo8f\ een Heldendicht" genoemd schrgft het Handelsblad«Gaat u geen huivering van geestdrift door de leden, als ge van dit saluut der kameraden hoort H. PIJTTERSEN Tz., Sneek. 30 Cent. met Loterty, 3O Cent, De hier genoemde zijn de mooiste en goedkoopste» BOEKHANDEL. Soheer-, Teer-, Carbol-, Zwavel-, Coooa- Clyoerine- Toilet- en Bad- en vele geparfumeerde ZEEPEN. firma J. H. ENSCHEDE, WIJNHANDELAARS, HAARLEM, Depót en Kantoor: KEIZERSTRAAT 103, HELDER. bevelen bijzonder aan BAS MÉDOC a f 30. per anker. St. EMILION a -34.— St.SEURIN MEDOC a -36.— en COGNAC VIEUX a - 1.80 flesch. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Kantoor: Plompetorengracht H 655. Commissarissen de Heeren: J. W. SCHUBART, Mr. H. WALLER, Mr. D. J. VAN EEDEN, Mr. J. J. METELERKAMP, te Utreeht, Jhr. J. E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, te 'b Gravenhage. Directie K. A. MANSSEN, S. P. TEN HOLT. l)e Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen b(J erer- lljden, bij leren, tijdelijke Terzekerlngei, Terzekeringen «p twee lerens, ene. enz. Prospectussen en inlichtingen gratis verkrijgbaar bg dan Agent C. J. ERNST. OF Wereld. - Linnen. Deze boorden zijn van veel fijnere stof vervaardigd dan de bestaande GUMMI- BOORDEN en onderscheiden zich voor al door helderwitte kleur en water dichtheid. Verkrijgbaar by TRADE MARK Kalverstraat 115, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrggbaar te Helder bij J, KOR VER, SpoorstraatJ. KORVER, Zuidstraat; Mej. Wed. C. ZUNDERDORP, Koningstraat; W. H. BURGERS, Midden straat P. DE GEUS, SpoorstraatT. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234; Werklieden- VereenigingKoningstraat; P. VAN DER OORD, Laan boek Pijlsteeg; J. HONDIUS. Kanaalw.E. LABOUT, Vroonstr.; T. KIE- SEWETTER, Keizerstr.PRINS, West gracht 327, P. OETELMANS, Binnenh. Wed. HOLBRUGGE, Kaaaalw.; H. DITO, Weststraat. Te Vlieland S. W. DEKKER; te Ter schelling R. A. BAKKER; te #est-Ter- schelling P. A. BAKKER. In bet bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SO CC H ON THEE a f 1.30 per 5 ons. beveelt zich aan voor de le vering van verschillende soorten Dames-Panto/fels met en zonder hakken. GE VOERD 31 ET VILT. Aanbevelend, gedurende de maand JANUARI ver krijgbaar, a 30 Ct. de 5 ons, bij de 5 pond, bij worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz., Weststraat 34. Minstens 5 jaar gnarantle. Deze Hoold-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door haar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk in prijs. Onovertref baar. Prijs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrggbaar alleen bg J. N. QUERELLE, Kanaal wee 139. PLAATSVERVANGERS EN NUMMERVERWISSELAARS kunnen zich direct aanmelden bg Dijkweg Hl». 37. by de Kulensteeg. De nieuwe London is de beste der Par- fumerieën om 't grijze haar te doen verdwijnen, is on schadelgk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwe diep alleen verkrggbaar bg Prijs 85 Cent per flacon en fl.50 de dubbele flacon. ON J. C. Fr" GE Vennij£ M. de BE1 z. S.lf? nius, gz d. Ii.JK OVf Burg' ONF; GE'C GEK Jacobs van Ja' dochtei Knol. OVf echtgei 79 ja&fl Witte mina J Eea greep nit het Engelsche leven. 49). «Tien dnizend pond," mompelde hij met een duivelschen grijnslach, terwijl hij het flesch- je tor zijde zette «Tien duizend pond ster ling." Zorgvuldig sloot hij nu alles weg, stak den sleutel in zijn zak en ging zyne gewone wandeling in het park doen, waar de patiën ten zish vreesachtig voor hem uit de voeten maakten. Het was reeds bepaald donker geworden, tU88chen negen en tien uur 's avonds, toen dr. Brown bij Alice binnentrad. De kamer werd door de nachtlamp slechts spaarzaam verlicht, maar het meisje kon toch duidelijk zien, hoe doodsbleek de directeur was, toen hij zich over haar heen boog, om naar haar toestand te vragen. »Ik gevoel mij volstrekt niet erger dan ee- nige uren geleden, dokter,a antwoordde zij op zijn vraag; «de rust heeft my veel goed ge daan." «Dan zal dit drankje, dat ik voor u heb medegebracht, het overige doen, om u een goe den nacht te verschaffen," zeide hij met be vende stem, terwijl hij het drankje uit zyn zak haalde. Hy zette liet fleschje op het ta feltje naast het bed, maar zijn hand trilde daarbij zoo hevig, dat het waterglas tegen de lampetkom rinkelde. «Neem hiervan elk half uur een eetlepel vol; ge zult dan in een zacbten slaap verval len, die u zeer verkwikken zal. Goeden nacht', miss Norman Door zijne ontroering bracht hij die woor- deu slechts mot moeite uit. Hy beefde over alle ledematen. Het eenige middel, om zyn toestand voor haar te verbergeu, was dat hy heenging, en hij sloop dan ook stil weg. Tegen tien uur ging in het gesticht van dr. Brown alles ter ruste. Het eene licht na het andere werd uitgedoofd, tot men eindelijk nergens meer licht zag branden dan in Alices kamer en in het vertrek van dr. Brown. Ook Edith sliep. Dr. Parker had zijn ver loofde gerustgesteld en haar afgeraden den nacht wakende in haar bed door te brengen, zooals zij aanvankelijk van plan was. Zoo was dan Aliee alleen gebleven en zoo vond dr. Parker haar, toen hy dien avond om tien uur in haar kamer kwam. Zijn eerste blik viel op het tafeltje, waar het drankje stond zijn oog klaarde ophet was nog onaangeroerd. Alice was nog wakker en begroette hem met een vriendelijken glimlach. »Ik ben moede, dokter," zei zy, «recht moedeik moest mijn best doen om niet in slaap te vallen, voor gij kwaamt. Dr. Brown bracht my een drankje, waarvan hij mij ver zekert dat het mij een rustigen en verkwik- kenden slaap zou verschaffen, maar gedachtig aan myn belofte, heb ik er nog niets van in genomen. De directeur gedroeg zich ook zoo vreemdhij was zoo ontsteld, dat ik bang voor hem werd." «Dat zal komen van de groote zorg voor uwe gezondheid, missmaar om u geheel ge rust te stellen, moet ik u toch afraden, iets van zijn drankje in te nemen, Ik heb zelf iets voor u meegebracht, waardoor ge dadelijk zacht zult inslapen, als ge het wilt innemen." «Och, laat mij met rust, dokterik zal ook zonder dat wel in slaap komen. Het smaakt toch bitter en walgelyk." «Juist zooals u verkiest. Maar ik heb nog iets anders. Een brief «Van wie?» «Van Walther." «Ik weet hetlaat hem mij zien 1 Hy is zeker bezorgd over mij." «Ik schreef hem dezen morgen dat ge niet wel waart en mijn bode bracht dezen brief terug. Wilt ge zelf lezen of zal ik hem u voor lezen «O neen, ik wil zelf zien, wat hij geschre ven heeft," zeide zy, den brief openbrekende. «Hoe goed en hoe lief is hij," riep zy uit; «morgen vroeg zal hij komen hooreu, hoe ik het maak, hij is zeer bezorgd over mij. Dat is toch onnoodig, nietwaar, dokter Ook geeft hij mij nog den raad, om geheel op u te ver trouwen. Ik zal toch uw drankje innemen. Wat Walther wenscht zal gebeuren. Met oogen, die van vreugde straalden, keek dr. Parker haar aan en zeide «Ik kan u niet zeggen, hoeveel vreugde gij mij verschaft door dit bewijs van vertrouwen. Op mijn woord van eer, miss, uw vertrouwen zal niet beschaamd worden. Maar het is nu noodig, dat ge gaat slapendaar moeten wy ook aan denken." Hij nam een leeg glas van het tafeltje, vul de het halfvol met water uit de karaf en schudde daarin een wit poeder, dat hij uit zijn vest zak haalde. Dit poeder loste zich dadelijk op, zoodat het vocht kristalhelder was. Hij reikte haar het glas over en zonder bedenken dronk zy het in één teug leeg. «Deed ik dat goed zoo?« vroeg zij lachende. Zij zag nog hoe hij ernstig met liet hoofd knikte en gevoelde toen reeds dat de slaap haar overmande. Haar oogen vielen dicht, haar hoofd zonk in de kussens, een lichte zucht klonk en toen ademde zij weer geregeld. Langzamerhand verminderde het geruisch van haar ademhaling, dat eindelijk geheel op hield. Blijkbaar tevreden verliet hij het bed en keek nauwlettend rond. Daar ontdekte hij wat hij zochtop een plankje stonden verscheidene medicijnfleschjes, die reeds leeggebruikt waren, en daaronder was er een van precies dezelfde grootte en vorm als het fleschje, dat dr. Brown op het tafeltje had gezet. Hij bekeek het en zag dat het etiquet den naam van miss Nor man droeg. Het schrift was van den directeur alleen de datum verschilde van dien op het andere fleschje. Hij vulde het fleschje voor twee derden met water uit de karaf, zette het op het tafeltje, stak het andere in zijn zak en legde den lepel bij het drankje op de tafel. Zoo scheen het of de zieke een gedeelte van het drankje had ingenomen en daarna was in geslapen. Hij bleef geen oogenblik langer dan hiervoor noodig was, sloeg nog een enkelen blik op het bed en verliet toen zoo stil moge lijk de kamer. Liet hij een lijk of een levend mensch ach- ier? De uren verliepen, het sloeg elf uur, alles was doodstil in huis, maar twee menschen waakten. De vensters in de studeerkamer van dr. Brown waren nog verlicht en op de boven verdieping stond dr. Parker doodstil te luiste ren en te wachten. Het sloeg twaalf uur; nauwelijks was de galm van den laatsten slag weggestorven, of men hoorde een deur opengaan en de vensters in dr. Brown's studeervertrek werden donker. Te vergeefs deed de directeur moeite om zon der gedruisch te loopen, zyn voeten waren zoo zwaar als lood. Hij kon ze nauwelijks vooruitbrengen, toen hij de trap opging, welke naar de vertrekken der vrouwelijke patiënten leidde, maar hij deed zich geweld aan en sleep te zich veort, hoewel de lamp, die hij in de hand droeg, zoo hevig schudde, dat de ballon en het glas tegen elkander rinkelden. Zoo kwam voor Alices kamer. Drie- viermaal stak hij de hand uit naar den knop van de deur en even dikwijls trok hy zijn hand weer terug. Maar eindelijk verzamelde hij al zijn moed en opende de deur. Oplettend luisterde hij naar de ademhaling van het meisje; alles bleef stil; hij hoorde totaal niets. Was het nu voorbij Met de rinkelende lamp naderde hy het bed; hij zag het gedeel telijk geledigde medicijnfleschje en stak de hand uit om het lichaam aan te raken, maar dat voornemen bracht hij niet ten uitvoer. Hij gruwde er van, zijn slachtoffer aan te ra ken. Daar lag zij voor hem het gedeelte, dat aan het drankje ontbrak, deed hem zien wat er gebeurd was. Schuw zag hij in het vertrek rond; was er iemand, die hem zag Neen, hier was niemand, die op hem lette. Daar lag al leen een doodezij zou niets verraden van hetgeen hij deed. Snel greep hij het fleschje van de tafel en liet het in zyn zak glyden. Toen veegde hij den lepel af, dien hij had meegebracht. Maar nu voort van deze plaats der verschrikkingHa, wat was dat Hoorde hij daar geen voetstap in de gang Wie kwam hem hier beluisteren Neen zijn ontsteltenis bracht hem zeker in dien waan. Het was niets. Alles was daarbuiten zoo stil als hier. Voort, voortHy greep de lamp en weder ijnkelde die in zijn bevende hand. Nu was hij over den drempeldaar drukte hy de deur in het slot. Met een harden slag vloog de schotel in het gat. Hy schrikte en bleef een oogenblik staan te luisteren, maar alles bleef stil. Nu sloop hij de gang langs en de trap af'naar zyn kamer. Overal begeleidde hem het spook achtig gerinkel van de lamp en zijn stap was zoo slepend alsof hy vermoeid was van een verre wandeling. Op zijn schouders drukte het zwaarste wat den mensch drukken kande schuld. Zoodra hy in zijn kamer was, opende hij het venster, liet het fleschje leegloopen, blies de lamp uit en zocht zijn bed op, maar hij vond geen rust. Onrustig keerde hij zich tel kens in zijn bed om zoodra hy de oogen sloot stond de gedaante van zijn slachtoffer voor hem, bleek, ontsteld, in doodsgewaad, en van haar blauwe lippen klonk het telkens weder: «Voor tien duizend pond, voor tien duizend pond.« De tweede, die dezen nacht in het gesticht wakker was, had opmerkzaam den weg ge volgd, dien de directeur van zijn kamer naar Alices vertrek en terug had afgelegd. Maar er verliep nog wel een half uur, voor hij zyn wachtpost verliet en licht aanstak. Toen eerst giug hij naar Alices kamer. Met de lamp in de hand trad hy aan haar bed, liet het licht op haar gelaat schijnen en voelde haar pols. Met een tevreden glimlach liet hij haar hand op de deken glijden en zette toen het te voren meegenomen fleschje weer op de plaats waar het andere gestaan had, dat nu in het bezit van dr. Brown was. Dat was alles wat hij deedzonder gedruisch keerde hy naar zyn kamer terug en legde zich ter ruste. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-drukkerg van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4