't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. Ho. 1765 Woensdag 15 Januari 1890. Achttiende Jaargang. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te Helder. NIEUWSTIJDINGEN. :sirtap d,ed- z» ADonnemei per 3 maanden binnen de gemeente .7. 50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlyke nummers2 Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel me*r5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn HELDER, 14 J#n. 1890. Donderdag 16 dezer zal miss Fay een se'ance geven in den schouwburg «Tivoli" en ons in de gelegenheid stellen hare buitenge wone werkzaamheden, op spiritistisch gebied, te zien. Het Vaderland" van 30 October geeft van hare werkzaamheden een beschrij ving, waaraan we 't volgende ontleenen De beide geleerden William Crookes en Cromwell Fleetwood Varley waren daarvan getuigen. Varley kwam op 't idéé een zwak ken electrischen stroom door 't lichaam van miss Fay te leiden den geheelen tyd dat de verschijnselen zich voordeden, om hare expe rimenten daarmede te controleeren. De proeven werden genomen ten huize van William Órookes, en wel in zyn bibliotheek. De séance begon 8.55 uur des avonds. Ten 8.56 uur begon de tafelbel te luiden en kwam een hand te voorschyn bij de deur, die 't verst van miss Fay verwyderd was. Die hand reikte den heer Harrisson, een der aanwezi gen, een no. van 't door hem uitgegeven tijd schrift »The Spiritualist' toe. Vervolgens werd aan elk der overigen een werk toegereikt, handelende over een of ander onderwerp en ten slotte aan een sterk liefhebber van rooken een aantal sigaren toegeworpen. Nu brak men den electrischen stroom af en vond miss Fay bewusteloos in haar stoel liggen. Eenigen tijd later zat miss Fay weder gebonden in de bibliotheek van den heer Crookes. De daar aanwezige lessenaar, een meesterstuk van slotenmakerskunst, met een Brahmahslot gesloten, werd door onzichtbare handen geopend. Een muziekdoos, die op de lessenaar stond, werd geopend en begon van zelf te spelen. Een viool werd ter zijde door een gordijn gestoken en door een der aanwe zigen aangenomen. Doch nu geraakte miss Fay weder bewusteloos. In de bibliotheek werd de lessenaar geopend gevonden. Bovenop lag een photografie, die aan den wand gehangen had en daarby stonden' een spiegel en een vaas, beide van den schoorsteen afkomsttg. Totnogtoe heeft men de werkzaamheden van miss Fay niet kunnen verklaren. Wat zij op 't gebied van spiritisme heeft vertoond, overtreft alles wat men tot heden nog heeft gezien. Wieringen, 10 Januari. De afdee- ling Wieringen der Schippersvereeniging sSchuttevaêr" heeft aan het hoofdbestuur opgedragen, onder dankbetuiging voor de toezegging van den minister van water staat, dat bij een volgende staatsbe- grooting, een voorstel betreffende een haven te Wieringen zal worden gedaan met bet oog op de dringende behoefte aan die haven eerbiedig te verzoeken, dat de minister reeds bij de eerstvolgende staatsbegrooting een voorstel moge doen tot het aanleggen van eene haven te Wie ringen. Blijkens mededeeling van den di recteur van het postkantoor te 's Gra- venhage is wegens de influenza de dienst van de postspaarbank en de pakketten tydelyk ingekrompen. In Den Haag begint de ziekte te verminderen. Onder de ambtenaren van posteryen eu telegraphie aldaar is ech ter het aantal lijders nog groot. Te Schiedam is de hoogere burgerschool gesloten moeten worden, en ook andere inrichtingen van onderwijs zullen daar toe wellicht moeten overgaan. Donderdag is te Scheveningen door de beambten der belasting een groote hoe veelheid suiker aangehaald, welke was aangevoerd door de bomschuit SCH. 11, schipper C. P. Den Heijer, reeder D. Zuur mond. De suiker is naar den Haag over gebracht. De schuit had reeds twee ladingen ha ring nit Yarmouth gehaald en zou Don derdag voor de derde maal vertrekken, Het rapport der commissie omtrent den toestand van het reddingswezen, zal vanwege het departement van waterstaat in het licht gegeven worden. Aan de Volksvriend wordt geschre ven Nog altyd blijft de drank een machti* ge hefboom bij concurreerende bedrijven. Ziehier een staaltje van de wijze, waarop dit kunstmiddel in praktyk wordt ge bracht, zonder vergunning en zonder over treding der drankwet, in myne woon plaast (Brielle) b. v. werd een paar maan den geleden, by de vele reeds aanwezi ge manufacturenwinkels, in het midden der stad een nieuwe winkel geopend. Hy had van stonde veel bekyks en kreeg al spoedig een grooten aanloop. Maar wat bleek het geral te zijn Ziehier getrouw de waarheid, zooals ze mjj werd medege deeld. Wat de tyd van den dag te pas bracht, werd en wordt daar den bezoekers aangeboden, het zjj een kop koffie of een borreltje, terwjjl tegenwoordig ieder uit- genoodlgd wordt dit by de warme kachel te gebruiken. Zoo met dien drank voor zich, wordt de mensch nog al vaak wat kooplustiger. Een voorbeeld hoe 't hier wordt aangelegd om op dit zwak te spe- culeeren, vernam ik onlangs. Op Zon dag 17 December 11. kwam des morgens een buitenman in den winkel, besteedde daar aan sajet zoowat twaalf cents, en toen hy hieraan geholpen was en heen wilde gaan, zei de winkelier tot hem .Kom even by de kachel en gebruik een borreltje, het is koud, waarop onze bui tenman antwoordde dat hg geen tijd hier voor had, dewjjl een paar vrienden op hem stonden te wachten.-. Wel, laat die ook binnen komen" hernam de gulle winkelier, en spoedig zat het drietal hij de kachel, elk gewapend met een glas sterken drank. Zou het wonder zijn, als een van die gasten bjj zich zeiven dacht, of wellicht tot den gullen winkelier had gezegd; .als ge ons zoognl trakteert, dan hebben we de sajet cadeau". Maarzoo trekt de winkel klanten, en nu vraag lo. of dat geen gevaarljjk middel is tegenover concurrenten, waaronder er wellicht zjjn die uit beginsel geen sterken drank drin ken noch schenken? en 2o. of dit gratis rank schenken, zonder vergunning, al valt het niet onder het bereik der straf wet, toch met in stryd is met den geest der drankwet? Dat zulk een gastvrijheid niet kan samengaan met de kleine ver dienste, die de winkelier op 12 centen sajet maakt, ligt voor de hand. Donderdagnacht werd de de Witten- straat in Amsterdam op ongedachte wjjze in opschudding gebracht. Sedert «eni gen tyd is in die straat een banketafiaire gevestigd, die gedreven wordt door de vrouw van een banketbakker, wonende in de Leidschestraat, alwaar zg samenwoonde met een knecht, Onverwachts kwam de echtgenoot zgne vrouw opzoeken en weldra kon men van alle kanten hoeren, hoe de boel werd stukgeslagen, en niet lang duurde het of het banket lag op straat onder vreeselgk gegil der vrouw. Nadat «en en ander een tgd geduurd had, daagde emdeigk de politie op, die aan hetschan- JXT. e'u.de m"kte' De )«fi>onw, wel licht beducht voor herhalingen, heeft Don derdagmorgen met haar knecht stilletjes haar biezen gepakt. De „Witte Sociëteit" te 's Graven- f ?fn ono !eD leamnK uitgeschreven, groot f250,000, ter aflossing van een oude lee- ning en tot aankoop van een aangrenzend huis op het Plein. Daarvoor nu ie ingeschreven voor een bedrag van honderd een mifliard, 353 mihoen, zes-en-negentig duizend gulden. Waar blijft tegenover dit fabuleuse cij fer, waarvoor zelfs een Ameterdamsche koopman zgn hoed afneemt, het bekende voor financieele gegoedheid der Hagenaars minder vleiende spreekwoord?! n De. PrS87/rmindering, toegepast door de Omnibus-Maatschappy, te Amsterdam heeft dadelyk een zeer merkbaren invloed gehad op het vervoer. In de laatste da gen voor den aanvang van het nieuwe jaar, bedroeg het vervoer gemiddeld 19000 reizigers per dag. Na 1 Jan. is dit cijfer gestegen tot 30000. Dit deze opgave blykt dus, dat de directie een hoogst ver- 7la boogde zjjde wordt medegedeeld, dat het ernstige voornemen bestaat om eiken rit op 5 centen te stellen, een verdiénen alSemeen toejuiching zon De lezers van dit blad znllen zich misschien hennneren, dat nu ruim een jaar geleden in de nabgheid van Hoorn aan „De Hulk een moord is gepleeird Men vond althans het Ijjk van een ver- e agene halverwege in 't water, met mes steken hier en daar aan den nek Te gen den verraoedelgken dader kon toen geen rechtsvervolging verleend worden. Sedert verhuisde deze persoon naar Me- dembhk. Daar moet bg een hniseljjken twist een en ander uitgelekt zgn, zoo dat de man zich voor de rechtbank te Alkmaar had te verantwoorden, over bo- ven genoemd feit, met dit gevolg, dat hy thans tot 5 jaar tuchthuisstraf is ver oordeeld. Te Vlaardingen is een kind gebo ren, welks lichaam voor een groot deel behaard is. Het geheele voorhoofd, ar men, beeuen en wenkbrauwen zjjn zoo zwaar behaard als bg een volwassen mensch De vingers zijn aan elkander gegroeid! terwgl de nageli donker gekleurd zijn. - Het stoomschip .Wild Flower", dat te Southwold gestrand was en werd af- gesleept, lag Woensdag aan een der wer ven bg Sunderland Het schip had een lading olm aan boord, niet in vaten, maar .k BlJ het droogpompeu voor het dokken raakte met het water, waar- schgnlgk tengevolge van een lek, een groote hoeveelheid olie in de rivier, eu deze kwam door een of ander noodlottig toeval m braud, zoodat de rivier over een uitgestrektheid van 200 yards op eens in brand stond. De vlammen sloe gen hoog op eu omringden de nabij lig gende schepen. Het duurde niet lang hf de olm was opgebrand, zoodat de vlammen dén' Tt"; !faat de SchePen bleTeiJ ■"ou den, totdat het na ongeveer een uur de politie gelukte den brand te blusschen, noch niet voordat aan een vjjftal schepen voor duizenden ponden schade was aan gericht. Van een der schepen sprongen 3 mannen overboord om zich, naar zij meenden, van een wissen dood in 't vuur te redden, waarbg een hnnner verdronk. M„7f?eJ'18éruCtie' door het Pu^et te Maastricht gehouden in zake P. J. Lamine vernacht van doodslag op J. Driessen, te Stem, ,8 gesloten. De beklaagde, die eerst alle schuld ontkend en later verklaard had door den verslagene te zgn aange vallen, heeft ten slotte volledige bekfn- W8aruit blhkt> dat hij zijn gehad htd TV WieU h" vroeger twfst stoken H' i aangevallen en doodge- doodlg °PZette'Ök- Te Borasele (Zeel.J vergaderden de zer dagen de leden van het musschengild, die zich te verantwoorden hadden over hunne daden gedurende 1889. Er waren met minder dan 424,472 musscheu ver delgd, uitmakende 212072 stuks boven KV TÖL k 8etaI' dat de leden jaar- muf ln te lerereü- Het ijverigste lid bleek te zgn F. Van Duyn, die 501 mnsschen voor zgn rekening had. Hij werd deswege tot koniug uitgeroepen, kreeg vrgsteliing van contributie en bovendien nog den post van boekhouder op een jaarwedde van f2.50. 1 reglementswijziging werd o. a. tot toelating van ratteQ besloten. De 51-jariSe Johanna Wilhelmina Bron- kers huisvrouw van Cornclis Bartl.olomeus Lucas, planeetlezeres van beroep, te Amster dam, ontving in October 1!. het bezoek van dienstmeisje, zekere Rika K., die zekere verwachtingen koesterde, welke haar met angst Iéh„ duffrouwBronkers om raad gevraagd, achtte het beter een geneesheer, dan het pla- tmtenboek te raadplegen, want zjj kende in Rotterdam een heele goeie, die voor t een onderzoek zou instellen. Rika gaf f40 kreeg fis terug, en een paar da.'en later X,m 'T""1 op Eika'8 ko3,en ,,aar «ot terdam om den geneesheer te raadplegen. Be- Se Sr er' V 80Jarige' sch™f h<* meisje pillen voor. Te Amsterdam terugge keerd, zeide juffronw Bronkers tot Rika:°°ik zon die pillen niet gebruiken, ik zal ie wel een smeersel geven", welken raad Rika volg- terT 1?' V?°r elk fleschie betaalde. Rika kteét 1ÜT- beter en nam daarom liet héw t f"1.' den dokter le Rotterdam een brief te achnjvon, waarin zjj vertelde het niet mU te VIS!'e\dat ,a«' na '25 voor het con sult te hebben betaald, niets vooruitging, Per omgaande kreeg zij van den dokter bericht, hij voor het consult niet meer dan den gewonen prijs van fl.50 had genomen. .ter*?"g 'laar de P°litie> d<! waarzeg- ster werd ontboden en procesverbaal tegen haar opgemaakt. 6 Woensdag jl. stond vrouw Bronkers deswe-e éT l .l,Tbtb.ank te Amsterdam terecht. Eerst had bekl. bij de politie verklaard, dat zij deu dokter werkelijk f25 betaald had W Tel recnter-commissaris heette het, dat degelden een vergoeding voor tjjdverznim waren héetL°°ri, beStied hadl en thans heette het dat zy R,ka vooruit gezegd had: Voor minder dan f 25 doe ik het niét." Rika, als getuige gehoord, sprak dit tegen, terwijl de oude geneesheer onder eede ver klaarde, slechts fl.50 voy zijn consult te hebben gerekend. De sub9t.-oflicier, mr. Pleyte, achtte beklaag de schuldig aan verduistering van f 23.50 en meende dat voor een zoo schandelijk bedrog een strenge straf noodig was. Hij eischte dan ook 9 maanden gevangenisstraf. De uitspraak is bepaald op 15 Januari. Voor de Pruisische hofdames zyn zeer uitvoerige voorschriften uitgevaar digd omtrent den rouw wegens het over- lyden der oude keizerin. De dames dragen in de eerste zes we ken tot 18 Februari hooge zwart wollen japonnen, zwart lederen hand schoenen (niet glacé), zwarte waaiers eü een hoofdbedekking van zwart krip. Deze bedekking bestaat in de eerste twee weken uit een diepe flep met zeer klei nen punt en breeden zoom, een huif met twee sluiers, een lange die omgeslagen is en tot den grond reikt en een korte tot bedekking van het gelaatin de twee volgende weken een kleinere flep met langeren pout en smalleren zoom, en den langen sluierin de derde twee weken een kleine flep met langeren punt. Tydens de tweede helft van den rouw- tyd, van 19 Febr. tot 1 April, verschy- nen de dames in zwart zyden japon, en dra ;en in de eerste drie weken een hoofd- bedekkiug van gladde zwart zyden floers, zwarte handschoenen (glacé), zwarten waaier en zwarte sieraden; in de laatste drie weken witte hoofdbedekking, licht grijze handschoenen, witten waaier eu paarleneerst in de 13de week mogen zij by lichtgryze handschoenen gekleurde hoofdbedekking en waaiers en ook juwee- leu dragen." Berlijn, 11 Jan. Heden is het stof- felyk overschot van keizerin Augusta op plechtige wyze ter aarde besteld. Eerst werd in de kapel van het paleis een plechtige lijkdienst gehouden. De hof- predikant, ds. Kögel, hield daarby een toespraak en herinnerde aan de zinspreuk der overleden keizerin: Wees vroolyk in de hope en geduldig in het lijden." De predikant wees vooral op de goede eigenschappen der keizerin, haar godsvracht geduld, weldadigheid en liefde tot haar echtgenoot en het vaderland. Na afloop der plechtigheid zette de stoet zich in beweging. Het weer was prachtig. Duizenden belangstellenden verdrongen zich in dichte ryen in de straten, waar door de lijkstoet trok. >Unter den Lin den stonden de studenten en de leden der ambachts- en oudstrydersvereenigingeu geschaard. De hoizen waren met krip getooid en ook de gaslantaarns en de electrische lampen waren in rouwfloers gehuld. By het kruispunt van den Charlottenbur» gerstraatweg en de >Siegerallee" werd de stoet onthouden. De keizer en de audere vorstelijke personen namen daar plaats in rijtuigen en reden naar het Mausoleum, terwyl een regiment cavalerie van de gar de den lijkwagen begeleidde. Het getal sterfgevalleu neemt te Ma drid nog steeds toe. In December zyn 3109 personen overleden, dat is 800 meer dan in Augustus 1885, toen de cholera zooveel slachtoffers maakte. In de eerste helft der maand stierven er 1089, maar in de tweede, na het uitbreken van de griep, 2070, van welke het grootste ge deelte aan bronchitis en longontsteking. Het gebeurt dan ook niet zelden, dat twee of drie dooden in één lijkwagen vervoerd worden, en veel armen worden door hun bloedverwanten op de schouders grafwaarts gedragen. De »Imparcial" heeft in vier da gen 30,000 gulden voor de armen ont vangen, zonder het groote aantal andere geschenken, in kleeren, dekens, levens middelen enz., mee te rekenen. In de steenkolen mynen in Wesfcfa- len zijn vele werklieden door de griep tot een werkstaking tegen hun wil genood zaakt. Het gevolg daarvan is, dat de di- rectien van eeuige mijnen niet aan al haar verplichtingen kunnen voldoen en minder kolen moeten afleveren, dan waartoe zij zich hebben verbonden. De prijs der steeu- kolen, die nu reeds f40 per 10,000 kilo is gerezen, zal dus nog hooger worden, vooral omdat de werkstaking in T blyft aanhouden. Ook voor ons land, waar elk jaar 4.000,000 ton kolen gebruikt worden, is dit niet zonder gewicht. De menschenvriend die 1,200,000 galden gegeven heeft voor de oprichting van een herstellingshuis voor zieken uit de hospitalen van Londen, blykt te zyn de lieer Peter Reid, een Londensch han delsman, die zich sinds eenige jaren uit de zaken heeft teruggetrokken en reeds vele goede instellingen heeft geholpen. Uit Brussel wordt gemeld, dat ko ning Leopold besloten heeft het kasteel te Laeken te laten opbouwen, geheel vol gens dezelfde plannen als het vorige slot maar met dit onderscheid, dat alle bal ken van ijzer zullen zyn. Volgens de Figaro" zou de Fran- sche minister van marine het voornemen koesteren, in den ministerraad, welke he den gehouden wordt, aan den president der republiek voor te stellen den heer Basroger, den fliuken kapitein van het stoomschip »Emma," die de schipbreuke lingen van de »Leerdam" opnam, tot ridder van het Legioen van Eer te be noemen. Ingezonden. Wanneer de aangekondigde te houden Séance, van Miss Anna Eva Fay, op Don derdag 15 Jan. e. k. in nTivoli", waarheid blykt te wezen, en deze vertooning als gewoonlijk al wat vreerad is, ook in onze gemeente drnk bezocht wordt, dan zal zy hier wel stof geven tot velerlei bespreking. Van deskundigen op Spiritualisch gebied wordt omtrent deze geheimzinnige proeven gezegd 1°. «dat niemand, ook Miss Fay zelf niet, zc begrijpt of weet te verklaren 2°. «dat aan behendigheid of buitengewone lenigheid en buigzaamheid harer leden niet valt te denken 3°. «dat van goocheltoeren geen sprake kan zijn 4°. «dat met de sterkste electrische batte rijen en de gecompliceerdste machines men niet al deze verbazingwekkende verschijnselen te voorschyn kan bren gen en 5°. «dat geen handlangers van menscho- lijke hulp met haar medewerken, of die moesten zich onzichtbaar hebben kunnen maken." Alleen onzichtbare hulp is dus de eenige oplossing, die de verschijning en verschijnselen kan verklaren. No. 8 der verslagen van het «Spiritistisch genootschap" te Amsterdam, opgericht ln 1869, als Rechtspersoon erkend, bij Koninklijk be sluit van 1 Maart 1883, bevat aangaande een in dat lichaam gehouden zitting met Miss Fay, op 12 October jl., onder anderen het volgende Het medium, van hare banden ontdaan, werd thans weder in het kabinet geplaatst; hare handen en voeten waren volkomen vrij er werd echter een koord om haar hals gebonden, waarvan de einden door een der aanwezigen bniten het kabinet werden vastgehouden, zoodat zij zich toch niet van hure plaats kon verwijde ren hiermede begon de vierde reeks van proeven, die m- i. de meest interessante was. Na een oogenblik wachtans kwam de voorhang van het kabinet heftig in beweging, waarna op verschillende punten door het gor dijn gematerialiseerde handen te voorschijn kwamen van verschillende grootte en voam. Sommige handen waren schoon gevormd en bijzonder groot, anderen waren zeer klein als kinderhaudjeszij maakten meest allen een groetende beweging en verdwenen spoedigzij kwamen voor ook op de verst verwijderde plaats van het medi um, op zijde van het gordijn, van boven, in het midden en verdwenen weder zeer snel .Van onderen nit het gordijn, aan de tegenovergestelde zijde waar het medi um zat, werd een ontbloote voet zichtbaar; hij werd echter spoedig teruggetrokken en vertoonde zich niet meer de voet was schoon gevormd en had een rose tint even als sommige handen andere handen daaren tegen waren brainachtig als die van mcnschen van eeu gekleurd ros. Men hoorde het medinm tot de geesten zeggen„Gij behoeft mij uwe handen niet te toonen, toont ze maar aan het publiek. "Zoo zeide zij ook tot de Impressario, toen deze proef aanviug en hy met zijne hand het ka binet vasthield „neem nw bnnd weg, gij doet iny pijn." Ook maakte zij hem de opmerking„Gij praat te veel." Nadat deze proeven lang genoeg hadden gedunrd, werd het gordijn weder weggeschoven en zat het medi um rustig op haar plaatshet koord werd van haar hals losgemaakt, waarna zij uit het kabinet trad om tot het laatste gedeelte der proeven over te gaan." In No. 4G van het Spiritualistisch Week blad, vierde jaargang, worden na een verslag van de materialisatie-proeven met genoemde Miss in oVeritas", nog de volgende regelen gewijd aan een nauwkeurig ingesteld onderzoek naar de persoon van Miss Anna Eva Fay. Daarin leest men „Na de voorstelling in Vcritas namen wij deel aan een eenvoudig souper dat haar, haren echtgenoot en Steller dezes gebruikt dit woord, omdat al deze en dergelijke geestmanifestaties geheel wat anders zijn dan wat men heet: Spiritiache wijsbegeerte. l)e afstand van het eene tot het aaderc is gelyk aan die van Golvani'a kikvorschen-dana, tot de electrische uitvindingen vun den grooten Edisou.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1