Advertentie n. diens zuster werd aangeboden. Gedurende hetzelve spra ken wij er onze verwondering over uit, dat zij zieh een nom de théatre had gekozen, die in Amerika in zulk ecu slechten reuk stond. Zij zeide het was haar meisjesnaam, muur uls zij niet voor het publiek optrnd liet zij zich Mevrouw Pingree noemen, naar haren echtgenoot. Wij opperden twijfel aan dat huwelijk en vroegen haar of haar eigenlijke man Heuri Melvill Fay niet den 2'J Mei 1889, te Cleveluud overleden was. Zij beweerde dien inau niet te kennen en dut er velemeu- scheu waren die den naam Fay dragendat zij reeds voor geruimeu tijd, ouder dien naam, in Groot Brit- tanic, Rusland en elders voorstellingen gegeven had en haar zoontje een kind was vau den heer Pingree dat zoontje was bij haar en op het oog acht u negen jaren oud. Wij lieten huur het artikel in den Banner of Light lezen en verzochten vergunning den volgenden dag in het Bible-hotel, waar zij logeerde, ons te mo gen overtuigen van hare iudeutiteit door onderzoek der getuigschriften, die zij mocht hebben. Dit werd dade lijk met de grootste bereidwilligheid toegestaan. Dientengevolge hebben wij den volgenden dag hare papieren aan een nauwkenrig onderzoek onderworpen. Wij vonden een menigte uitknipsels uit nieuwsbladen van Schotland, Engeland, Rusland en Duitschknd, van tien jaren en langer geleden, bevattende advertenticn van tc houden zittingen, met haar portret er boven, de beschrijvingen cn beschouwingcu der bin den, een eigenhnedig schrijven van Crookes. waarin hij verklaart in haar ccn der sterkste mediums te zien, die hij ooit heeft ontmoet. Talrijke bewijzen hurer liefdadigheid kwamen ons daarbij ongezocht onder de oogen voorstellingen gegeven, waarvan de gcheele op brengst werd afgestaan voor een of andere ramp. Te Glasgow voor een spoorwegongeluktc Brussel nu on langs, de recette van zesduizend francs ten behoeve van de ramp te Antwerpen, en velen meer, zoodat men haar als „de weldoende Fee" (een zinspeling op haar naam) in liederen bezong. Tegenover ons en de leden van „Veritns" maakte zij er geen geheim van, dat zij medium was en dat zij alles door geestenhnlp deed, maar tegenover het pnbliek achtte zij het veiliger en verstandiger in geene verkla ring te treden omtrent den modus quo, daar ze niet wilde aangezien worden voor een bedriegster. Wy achtten dat zeer verstandig. De verschijnseleu zijn van dien aard, dut men moeilijk een andere oplos sing zal kunnen vinden dan een (zoogenaamd) boven natuurlijke; die dit niet inziet of niet inzien wil, hij blijve blind tot zijn tijd van zien gekomen isl Maar intusschen zullen wij ons zeer verblydeu, indien de Hooggeleerde en Zeergeleerde Hceren, die hare voor stellingen bijwoonden, ons zullen willen behulpzaam zijn in het vinden der middeleu, waardoor, zonder bo vennatuurlijke tusschenkomst, deze verschijnselen kannen worden teweeggebracht. Wij bieden huu zelfs daartoe onze kolommen aan, mits zij ons vergunnen hunne beschouwingen te toetsen aan de mogelijkheid en waar- schijulykheid. Een Spiritist. Correspondentie. In een gedeelte onzer oplaag van het vorige no. is verzuimd den datum te noemen van de 25-jarige ambtsvervulling van den heer P. Stikkel, te Texel. Dit is den 27 dezer. Marine en Leger. Zr. Ms. schroefstoomschip le kl. „Koningin Emma der Nederlanden," aan 's rijks werf te Willemsoord 't voorzien van nieuwe stoomketels en verdere voorzieningen ondergaande, zal, naar men verneemt, in de 2e helft van dit jaar naar West-Indië vertrekken, ten einde Zr. Ms. „Friso" te Curacao af te lossen. De luit. t. z. le kl. D. J. Boom wordt met 1 Febr. a. s., onder eervolle ontheffing van de waarneming der betrekking van leeraar aan het Koninklijk Instituut voor de marine te Willems oord, op non-activiteit gesteld en vervangen door den luit. t. z. 2e kl. P. Scholten. Met dien datum wordt aan gemeld instituut geplaatst als offio. van politie de luit. t. z. 2e kl. O. L. Goedhart. De officier van adm. 1ste kl. D. A. van der Laan, geplaatst bij het koninklijk instituut voor de marine te Willemsoord, en de adj.-adm. C. Valkenburg, dienende aan boord Zr. Ms. wacht schip te Hellevoet8luis, worden met 1 Februari a. s. op nonactiviteit gesteld eerstgenoemde wordt met gemelden datum vervangen door den officier van adm. le kl. J. A. Sonnenberg. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Sumatra", van Batavia, passeerde 9 Januari St. Vincent. Het stoomschip »Conrad," van Amsterdam, vertrok 10 Jan. van Port-Said. Het stoomschip «Prinses Marie," vau Am sterdam, passeerde 12 Jan. Kaap St. Vincent. Marktberichten. Hoorn, 9 Jan. Kleine kaas f 31, Commissie f 32,50, aangevoerd 42 st. wegende 10884 P. 10 Jan. Aangevoerd 35 Schapen f 25 a 38 per stuk, handel stag. 11 Jan. Aangevoerd Tarwe f6,50 a 7,50, Gerst f4,25 a 5,25, Haver f 3,25 a4, Erwten: Witte f8,75 a 10, Groene dito f8,50 a 11, Grauwe dito f 10,50 a 13, Vale dito f8,50 a 13, Bruine boonen f7,50 a 10, Karweizaad 19,50 a 9,75, Mosterdzaad f 16,50 a 17,75,4 Paarden f100 a 180, 65 Schapen f24 a 30, 140 Lammeren f 16 a 22, 16 Kalveren f16 a 24, 108 Biggen f8 a 12, 75 Kippen f0^60 a 1,75, 900 Kipeieren f 4 a 5 per 100, 1200 koppen Boter f0,50 a 0,55 per kop. Alkmaar, 10 Jan. Kleine kaas f 31, aange voerd 1 stapel, wegende 383 K. G. Ter graanmarkt werden aangevoerd 18 mud den, Haver f8,80. 11 Jan. Aangevoerd 3 Paarden f 40 a 70, 3 Koeien en Ossen f140 a 170, 16 Nucht. Kalveren f 12 a 22, 94 Schapen f 16 a 24, 65 magere Varkens f 13 a 16, 220 Biggen f8 a 12, 9 Bokken en Geiten f4al0, Boter per kop f 0,70 a 0,80, Kipeieren f 5 a 5,50 per 100. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petrolenm f 9.60 per 100 KG. zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 10 Jan. Aangebracht door 7 korders 24 tongen per stuk 90 ct., 3 tot 14 mand kleine schol p. m. f 1,80, 3 tot 10 mand schar p. m. 70 ct. 11 Jan. 3 korders met 20 mand doode tongen p. st. 40 ct., 4 tot 6 mand kleine schol p. m. f 1,80. 13Jan.v.m. 2 sloepen te zamen f5600schel- visch per 100 f 23 a 23,50. 1 sloep met 120 lev. kabolj. p. st. f 1,80, 110 doode kabelj. p. st. f 1,15, 7 lev. lengen p. at. f2,20, 1300 schelv. in ijs per 100 f 16,50. 4 korders met 40 mand kleine schol per mand f 1,85. 332ae Staats-Loterij. 5e klassele lijst. No. 8935, 10892, 17787, 18170 f 1000. No. 14570, 15266 f400. No. 2877, 4631, 8658, 13878 f200. No. 8613, 15023, 16762 f 100. Fosterij en. LIJST van brieven, enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 2e helft der maand Dec. 1889: Mej. R. Vos, AmsterdamE. A. Steinmetz, Ameland; Jantje Wind, Grootobroek; Mevr. C. A. Kramer, Nieuwer Ainstel; F. Hasselman, C. L. Milsenburg, C. van der Steen, Van Anna Puulowna Polder: M. Wal, Haarlem. Briefkaarten: Wed. Engelman, Amsterdam Mej. D. Brugman, itl.H. Weegeman, Helder P. Stienstra, II. Mulder, Amerika. (Brieven). A. van Doorn, Guttenberg. Van Anna Paulowna: H. D. van Doorn, Guttenberg; Engeland :Burton, LondenFrank rijk: J. Gomes, Parijs; E. Huisseume, id. De Directeur van het Postkantoor, POLVLIET. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 10 tot 14 Jan. ONDERTROUWD: J. Treffers, vuurstoker, en M. Hoogerwerlï. A. van Pelt, timmerman, en J. v. Rigteren. J. P. van Rigteren, kleermaker, en W. Boogaard. GETROUWD: Geene. BEVALLEN: D. Goudt, geb. Dekker, z. G. Pfeiffer, geb. Vink, z. C. Walboom, geb. Spoor, z. A. Bruijn, geb. Kansen, d. A. Walboom, geb. Lub, z. OVERLEDENT. Peters, 1 w. A. Keijzer, 9 w. J. Jansen, geb. Hartog, 28 j. J. Smit, geb. Mazereeuw, 59 j. G. Graalf, geb. Bakker, 37 j. J. J. Hoeksel, 70 j. M. Jansen, geb. Maakelaar, 75 j. C. A. ter wolde, 2 w. D. Nung, geb. Wes terhout, 69 j. M. v. d. Plaat, 18 j. Jtp OLITIiii, Gevonden voorwerpen: Adres Bureau II, 1 COURANT (Nieuws v. d. Dag)Bureau I, 1 NACHTJAPONNETJE. Vervolg der/Berichten. Het adres, door het Bestuur der Nationale Kiesvereeniging Burgerplicht" alhier, bij den Raad van administratie der Hollaudsche IJzeren Spoorweg-Maat schappij ingezonden, 't verzoek inhoudende tot verkrijging van een sneltrein op het traject Helder—Amsterdam, ging verge zeld van de navolgende adhaesie-adressen 1 van ingezetenen dezer gemeente, die daarin ook Haarlem wenschen opgeno men te zien, 1 van ingezetenen van Texel, 1 van ingezetenen van Schagen, 1 van den heer S. T. Land, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1 van de R. K. Kiesvereeniging »De Eendracht" alhier, I van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, en 3 adressen van ingezetenen van Alkmaar. Deze drie verzoekschriften uit Alkmaar teldeu te zamen 181 handteekeningen. Dezer dagen is uit zee opgevischt door F. Tabeling een steenen beeldje, waarvan het hoold met een helm getooid is, vrouwentype. Het is nauwsluitend gekleed tot over de heup, met sterk naar achter uitstekend postuur (queue). De houding is biddend of zwevend met op geheven handen. Bij het uit zee halen zijn de handen echter afgebroken men ontdekte daaruit dat de stof, waaruit het vervaardigd is, van die soort is, wat voor gewoon aardewerk gebezigd wordt, of schoon zij zeer hard is. Overigens is het fraai gevormd. Het is wellicht zeer oudde aangegroeide zeehoorntjes getui gen dat het zeer lang op den bodem der zee heeft gelegen. Belangstellenden kunnen het zien bij den boekh. Berkhout Co., te Helder Op Vrijdag 10 dezer zou in Tivoli alhier een buitengewone wintervergade ring van het plaatselijk Nutsdepartement plaats hebben. Als spreker zou optreden de heer J. J. vau Hille, van Zaandam, met een rede over Jan van Beers, als dichter en volksman. De spreker was present, doch de hoorders ontbraken bijna geheel. De vergadering had dus geen voortgang. Verleden Woensdag trad ónze plaats genoot, de heer J. Rinner, te Hoorn in de vereeniging voor Volksvoordrachten als spreker op met een viertal stukjes vau eigen hand. Hieromtrent oordeelt de «Nieuwe Hoornsche Courant 't volgende: Het door den heer Rinner gesprokene getuigde vau helder verstand en dege lijke opmerkingsgave. Door de zwakke stem van den spreker, een gevolg van nog niet geweken ongesteldheid, kwamen de voordrachten niet tot hun recht en maak ten niet den indruk, dien ze verdienden. De heer J. Oosterhof, kastelein in de Marine Club, ontving op zijn verzoek, van 't Bestuur, een eervol ontslag uit dio betrek king tegen 1 Mei a. s. en met dien datum werd als zoodanig aangesteld de heer W. Iluvers le kelner aan gemelde inrichting. Oude Schild, 13 Jan. «Leeringen wek ken en voorbeelden trekken," zegt een oud spreekwoord, dat ook hier gisteren weer be waarheid werd. Onlangs bewezen de visschers op treffende wijze hoe zij elkanders lasten weten te dra gen en hulp te bieden in den nood. Hun voorbeeld heeft ook de jeugd aangespoord om wel te doen. Eeuige knapen toch, van 12 tot 15 jaren oud, hadden er de lucht van gekre gen, dat in een armelijke woning buiten het dorp, groote ellende werd geleden. Om daarin eenigermate te voorzien, werden de Zondags centen bij eldander gelegd, botje bij botje, en toen gingen de jongens voor dat bedrag al lerlei levensmiddelen koopen. Nog niet te vreden met dit alles, ging een der jongens een spaarpot van huis halen. Met dien spaar pot trokken de knapen van huis tot huis om giften voor de arme oudjes in te zamelen. Zonder de opbrengst verder na te tellen werd het geld met de levensmiddelen aan de armen gebracht, die geene woorden konden vinden om hunne dankbaarheid uit te spreken. Bij al 't ruwe en onaangename, wat zoo dikwijls ontstaat, is 't prettig zulke nobele daden te mogen vermelden. Texel, 13 Jan. Van de leerlingen der openbare school aan den Burg alhier, liggen er 83 aan influenza. In Alkmaar is uit een der grachten het lijk opgehaald van P. V., die sedert Nov. van 't vorig jaar vermist werd. Bij koninkl. besluit is o. a. aan de gemeente Petten een buitengewone sub sidie, ad f 2300 toegekend, ten behoeve eener behoorlijke inrichting van het lager onderwijs aldaar. Het voornemen bestaat in de maand Febr. aanstaande een lichtschip in station te leggen in de Noordzee, bewesten de Haaks- grouden, zeegat van Texel, en wel N. 287° O. op 157a zeemjjl van den licht toren van Kijkduin. Het lichtschip zal een draaienden licht- toestel voeren, toonende van zons-onder- gaug tot zons-opkomst, elke halve minuut twee snel opvolgende witte schitteringen, daarna een verduistering van ongeveer 10 seconden, en vervolgens één roode schittering; 10,9 M. boven water en dus zichtbaar, met het oog 4.5 M. boven water tot op 2s/< geographische mijl (11 zeemijl). Als ankerlicht wordt een wit lantaarn licht getoond voorop aan stag. Het mist8ein, door middel van eene sirene met verwarmde lucht gedreven (calorische machine), bestaat uit twee snel opvolgende geluidstooten te loevert opge richt, gevolgd door pauze, alles om de twee minuut. Tot blijvende aanwijzing van de voor 't station van 't lichtschip gekozene plaats, zullen twee ankerboeivormige tonnen die nen, beiden rood geschilderd met een witten horizontalen band, waarop in zwarte letters H. ;no. 1 en 2, gelegd Noord-Zuid 3 kabellengten van elkander. De Rechtbank te Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de zaak van F. O. W., oud 33 jaren, koopman te Leeuwar den en mede-eigenaar van de afgebrande stoom-meelfabriek aan de Dokkumer-Ee, beschuldigd van die fabriek op Zondag den 18n Aug. jl. te hebben in brand ge steken. De Rechtband heeft hem schuldig ver klaard aan moedwillige brandstichting en veroordeeld tot vier jaren gevangenisstraf. De eisch was schuldigverklaring aan een moedwillige brandstichting met ge meen gevaar voor goederen, met veroor deeling tot 8 jaren gevangenisstraf. Bij den uitgever A. W. Sythoff te Lei den verscheen een vlugschrift, getiteld De Influenza en geschreven door een arts. Het is, vooral in deze tijden, een boekje waarmede ieder zijn voordeel kan doen. Het wezen, de voorbehoedmiddelen en de behan deling der lieerschende ziekte worden er be knopt en duidelijk in verklaard. Ook deze schrijver waarschuwt tegen de neiging om alle aandoeningen der slijmvlie zen of der huid, die met koorts gepaard gaan, als influenza te behandelen. Wie zich ziek voelt ga te bed liggen. Rust en gelijkmatige warmte moeten het meeste doen. Andere ge neesmiddelen moet hjj niet nemen dan op raad van een geneesheer. «Wanneer de pa- tienten wisten, zegt hjj, aan welke gevaren zij zichzelven blootstellen, wanneer zij naar eigen meeniug medicamenten nemen, dan zou den er minder ongelukken gebeuren. Met blij moedigheid worden bijv. grammen antipyrine genomen buiten den medicus om, zonder dat men schijnt te weten, dat een plotselinge hartsverlamming een einde kan maken aan het leven van den patiënt. Kinderen worden over één kam geschoren met de volwassenen; de moeder loopt 's morgens langs de bedden vau groote en kleine grieplijders, aan ieder dezelfde dageljjksche portie antipyrine of chi- nine uitdeelende, in de heilige overtuiging, dat zij verstandig en liefderijk is." De ijverige uitgever Sijthoff te Lei den, die bezig is een aantal goedkoope uitgaven te bezorgen van popnlaire schrij vers, heeft nu ook de gedichten van Ten Kate ter hand genomen. De prjjs per aflevering zal bjj inteeke- ning slechts 10 ets. bedragen, en er zul- leu ten minste drie afleveringen per maand verschijnen. Dinsdagavond had in een der druk ste en dichtst bevolkte straten te Hoorn het volgende voorval plaats. Een ge huwd paar zonder kinderen kreeg twist in de echteljjke woning, welke zóó hoog liep, dat de man die zich nog al eens te buiten schijnt te gaan aan den drank na zijne vrouw met een mes gedreigd te hebben, haar ten slotte bjj de keel greep en de deur uitwierp. Zij kwam vrij onzacht op een binnenplaats terecht. De buren, die op haar moordgeschreeuw ter hulp snelden, vonden haar daar en boden haar hulp. Zij werd naar haar familie gebracht, bjj wie zjj thans ver pleegd wordt. De man, die eene, hoe wel ondergeschikte landsbetrekking ver- volde, is tegen Februari daaruit ontsla gen, terwjjl proces-verbaal tegen hem is opgemaakt. Bjj de hand Een Vechels boerinnetje komt in den winkel en vraagt „es te blieft 'n nejjjaors- kartje om weg te sturen." Moet er geen enveloppe bjj, vraagt de winkeldochter. „Een velop, we is de vur 'n ding, dé ken ik niet." Terwijl de juffrouw de enveloppe laat zien, zegt het meisje plekt hem nou maar dicht en stuurt het ding overmor gen aan m'nen vrjjer. Maar, repliceert de dochter, dan dient er toch een adres op, „Nee mer zoo ben de gij nie, dé 'k ou zeg waar mij nen Kloris woont, ge mocht ook is pro- beeren om onder m'n duiven te schieten. De sergeant-majoor G., van het korps genie, wordt sedert den 9 dezer vermist en met hem een bedrag van pl. ra. f 600, dat hij dien dag, bij den kapitein-kwar tiermeester van het korps ten behoeve zjjner compagniesadministratie in ont vangst had genomen. Naar wij veruemen, bestaat er gegrond vermoeden, dat G., die gehuwd is en vier kinderen heeft, zieh met die geldon ver- wjjderd heeft. (Utr. Dbl.). - Dat de man door moeder de vrouw uit de kroeg wordt gehaaldge beurt helaas maar al te vaak, maar dat moederlief door haar echtvriend verdocht wordt tehuis te komen uit een dergeljjke inrichting, komt zeker niet alle dagen voor. Zekere juffrouw D., te Amsterdam in de wandeling bekend als smerige Da, wonende Haarlemmerdjjk, bezocht in den afgeloopen nacht een café in de Arm steeg en was al vrjj wel schuin, toen haar man aan de deur kwam en haar vroeg mee te gaan. Na een woordenwisseling ging Da mee en toen kwam de zorgza me vrouw voor den dag, daar het bleek dat zjj een flesch, inhoudende vier maat jes cognac, bjj zich had, volgens haar als „middel tegen de griep". Minder lief was het van haar, dat zjj haar echt vriend, op den Haarlemmerdijk gekomen, als antwoord op een vraag zulk een stomp in het gelaat gaf, dat onverwijld hulp moest verleend worden. Da werd door een paar vriendinnen wat gekal meerd en huiswaarts geleid. Blijkens een bjj het departement van Koloniën ontvangen telegram van den gouverneur-generaal van Nederlandsch- Indië is in den nacht van 6 dezer de vijandeljjke positie Kotta Toeankoe, nabjj Kotta Pohama (Groot-Atjeh), zonder ver lies bjj verrassing genomen. (St.-Ct.) Een particulier tolegram uit Londen in de »N. Rott. Ct." meldt Er wordt zeer geklaagd over het toene mend aantal alhier rondloopende Neder- landsche bedelaars. Het is reeds zoo ver gekomen, dat de Nederlandsche consul het ondoenlijk verklaart, hen allen voort te helpen. De magistraat in de noorde lijke wijk alhier heeft er gisteren een in de gevangenis doen zetten, die sedert October met een zuster en vier kinderen de straten afliep. Tegelijkertijd heeft de rechtbank geprotesteerd tegen de aan wezigheid van zooveel Nederlandsche bede laars. „Wy hebben genoeg eigen land- loopers," zeide de magistraat, „en de vreemdelingen behooren dus te worden teruggezonden." Op rechterlijk hevel is dit aan den consul medegedeeld. De reis van Europa naar Amerika zal weer aan merkel jjk bekort worden, als het plan van een Amerikaansch uitvin der wordt uitgevoerd, die een stoomschip wil bouwen, dat alle andere in snelheid overtreffen zal. Met dit vaartuig, dat 434 voeten (ongeveer 145 meter) lang zal zijn en 2280 tonnen meten zal, kan naar de uitvinder verwacht, een ge middelde snelheid van 28 knoopen per uur (in het gunstigste geval zelfs 35 knoo pen) verkregen worden en de reis van New-York naar Liverpool in 47s dag worden volbracht. Het hoofd der geheime politie te Moskou, kapitein Donotowitch, is door een meisje aan 19 jaren doodgeschoten. Daarna doodde zjj zich zelf met een twee de schot uit haar revolver. Men beweert dat het meisje, dat werkzaam was aan het telegraafkantoor, tot de nihilisten be hoorde en de moord pleegde in over leg met de leiders der beweging. Glasgow, 3 Jan. De gezagvoerder van het barkschip Lady Octavia*, rappor teert op ongeveer 150 injjlen NNW. van de Falklands eilanden de boot te hebben aangetroffen, van de 10 dagen vroeger verbrande en door de bemanning verla ten bark Arethusa. In deze boot bevon den zich dc eerste stnurman, bootsman, kok, zeilmaker, twee jongens en zes ma- trezen. De kok lag onder in de boot dood, en werd in de diepte begraven. De stuurman lag in de boot gesjord, daar hjj door de uitgestane ontberingen krank zinnig was geworden, en twee dagen na de opname stierf. Een der jongens was nog levende doch stierf 28 uren na de opname. De voeten der meesten waren vreeseljjk gezwollen zjj konden niet gaan en van den jongen, die het overleefde, zal een der voeten geamputeerd moeten worden. Hjj, beuevens drie anderen, zjjn naar het hospitaal gezonden. De overi gen zjjn in het zeemanshuis. De schip breukelingen werden den 12en Oct. uit de boot opgenomen en den 26sten aan de zorg van den Engelschen consul op de Falklandsche eilanden toevertrouwd. Het andere deel der equipage is reeds vroeger op de Falklandsche eilanden aan gekomen. De bedelarjj heeft in Rusland zulk een verbazende uitbreiding verkregen, dat de bedelaars daar een volk in het volk vormen. Een regeeringscommissie heeft onlangs een geheel samengesteld van de opgaven betreffende bedelaars uit 54 gouvernementen, 9 onderhoorigheden en 8 steden. Voor deze uitgestrektheid grondgebied worden in het geheel 293.445 bedelaars opgegeven. Daaronder zjjn 3235 leden van den adel, 3491 van den gees telijken stand 43.434 van den kleinen burgerstand, 20 kooplieden, 181.932 boe ren, 11.345 reserve-militaire en leden van soldaten gezinnen, 35.039 uit ande re standen. De stad Moskou gaf de mees te bedelaars op, nl. 26.000, Sebastopol de minste, en wel geen enkelen. De bakermat der griep. Waar zz haar oorsprong vindt, de geduchte ongesteldheid, die nu al weken lang zoo verlammend werkt op onzen arbeid, op ons dagelijks leven In Rusland zeggen sommigen. De waar heid is, dat men de kwaal „hooger op" moet zoeken en de griep de eer geniet van in het Hemelsch Rijk geboren te zijn. Het is een ziekte, van Chineeschen oorsprong, die ook het Westersche werelddeel met haar bezoek heeft verheugd. Vroeger in 1830, 1837'47 '55 kwam zij uit China overwaaien, maar dank zij de snellere middelen van communicatie bereikt de ziekte ons thans wat gauwer. Wat is er dan gebeurd vraagt de The Ti mes. En zij antwoordt het volgende In het jaar '88 heeft de Gele rivier haar dijken verbroken. Een dichtbevolkte streek werd onder water gezet. Van een tot zeven millioen menschen kwam, gelijk men weet, bij de verschrikkelijke ramp om het leven. Een zware hongersnood volgde. In het na jaar werden de nieuwe dijken weder wegge slagen. Het vruchtbaar lage land verkeerde in eene moeras. In Jan. 1889 kwamen 2000 menschen in Mantsjoerije door overstrooming om het leven. Dikke gele modder bedekte het vruchtbare land. Een vreeselijke hitte droogde de mod der op en deze verstoof in stof, dat soms de zon verduisterde. Op die gedroogde kleikorsten, geblakerd door de felle zonnestralen, werd de influenza geboren. Twee keer is de griep-epidemie voor afgegaan door ontzettende overstroomingen in China, namelijk in 1831 en 1852. Indien men meer van China kon te weten komen, zou het belangrijk zijn na te gaan, of werkelijk China en Siberië den teelgrond bevatten. «In elk geval predikt deze ziekte uit China weer de grooto les van onderlinge verant woordelijkheid, wat de Franchen la solidarité noemen der volken, zegt het A. H. «Indien sterke Noordoosten winden de ziek tekiemen uit de Chineesche en Siberische moe rassen eveneens verspreid hebben, dan kunnen de doctoren en apothekers in Europa het werk niet af, omdat rivieren iy het Oosten door hare dijken gebroken zijn, hongersnood en ziekten veroorzakende en honderdduizenden doodde. Het geldt dus ons bslang niet alleen, als wij buurmans huis in laaie vlam zien staan, maar als op vele dagreizen van ons, onze natnurgenooten lijden. Naar aanleiding der in dit blad voorkomende annonce, vestigen we de aandacht onzer lezers op de tooneelvoor stelling, Woensdagavond in den schouw burg (Koningstraat), door het gezelschap der heeren Van Lier te geven. Ondertrouwd ANTHONIE VAN PELT en JANNETJE VAN RICHTEREN JOHAN PIETER VAN RICHTEREN en WILHELMINA BOOGAART. Helder, 10 Jan. 1890. Ondertrouwd Jb. TREFFERS en M. HOOGERWERFF. Helder, 10 Jan. 1890. Geboren WILLEM MARINÜS, Zoon van W. M. HERREBOUT en J. C. HERREBOUT- HOÜTGRAAFF. Helder, 12 Jan. 1890. Heden overleed, na eeu kortston dig lijden, onze geliefde oudste Zoon MEELIS, in den onderdom van ruim 18 jaar, diep betreurd door ons, zjjn Broeder, Zusters en Behuwdbroeder. Allen, die hem gekend hebben, zullen beseffen dat wij veel in hem verliezen. Helder, 11 Jan. 1890. G. VAN DER PLAAT en Echtgenoote. P. VAN DER PLAAT. T. A. VAN DER PLAAT. S. VAN DER PLAAT. M. VAN DER PLAAT. R. VAN DER PLAAT. H. VAN BARELE. A. VAN BARELE- VAN DER PLAAT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2