50 Duizend. HET MODEL- Het Lans Extra Stout, Mmi's Cacao Kachel-Blokjes, Spoed U 61 Herst. ErajjUt. M- Mii DE ZON, KANAALWEG. Ct. 7 Ct. Ct. ats Kruisweg 175 Hund's Wol, Mót. „Eendracht maakt Macht". OPROEPING! Oefening baart Vooruitgang. Tandarts BIERSTEKER, Stads-Schouwburg, Koningstraat,over „Musis Sacrun", door het Holl. Tooieelpzelschap, EVA. een KINDERMEISJE, fll «EKIM1SLEUG, een flinke DIENSTBODE. een flinke DIENSTBODE. een flinke DAGMEID. een Dienstbode. P. PUINBROEK, Bloemist. Helder, vraagt een flinken JONGEN. een knappe Dienstbode, A. BARNEVELD, MenRelraalrer, vraagt een flinken JONGEN. een flinke DIENSTBODE, een flinke DIENSTBODE, WERKSTER. Gevraagd een DAGMEID. een Kamer met Zoldertje, Een HUISJE te h»ur, een BURGERWONING, achter MM, achter Marine Cl. ene penMceÉ ZIT- en SLAAP KAMER, hesverKiezende met lost. aanbevolen door meer dan 50 geneeskundigen, Hoofdagent voor bovengenoemde plaatsen, N. L. TEN HACKEN, H. LANS ZOON, Haarlem. 500 YDs IJZERSTERK GLANZEND MACHINE-GAREN, 71 STRANDVONDERS! P. PUINBROEK, Bloemisterij, f. C. VAN BREDA. Hoofiaracht. Schep vrenide in 'tleven. De prijs is 25 Cent. BERKHOUT Co. Lees ditl Zoo lang de voorraad strekt, zwaren Eiken 50 Cent per |I00 stuks, franco thuis, bij OUDKERK, Langestr., Helder. SCHOTSGB MEEL. De Koster's Kalenders Eenig Depot A. SENDERMAN, Heden overleed in den jeugdigen leeftgd van 18 jaar, MEELIS VAN DER PLAAT, Gedurende 7 jaren was hij voor ons een trouwe knecht, waarom ook wij zijn heengaan diep betreuren. Helder, 11 Jan. 1890. A. P. BOELSUMS. Heden overleed mijn zeer ge liefde Echtgenoote GRIETJE BAKKER, geboren te Texel, in den ouderdom van 37 jaren, mg nalatende zes jeugdige kinderen. Helder, 11 Jan. 1890. - A. GRAAFF. Op den Hen Januari werd ons kinderhart getroffen door het afster ven van onzen geachten Vader JOOST JOHANNES HOEKSEL, na een korte ongesteldheid van slechts 6 dagen, in den ouderdom van 70 jaar en 10 maanden. Een ieder die hem gekend heeft zal beseffen wat wij in hem verliezen. Helder, 14 Januari 1890. Uit naam der Kinderen. Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoot en Vader, B. VAN BEEK, in den ouderdom van 69 jaar. Helder, 14 Jan. 1890. Namens Wed. B. VAN BEEK, geb. de Gbaaf, Kinderen en Behuwdkindere». Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig lijden, onze dierbare Moeder DINA WESTERHOUT, Weduwe van WILLEM NUNG, in den ouderdom van ruim 59 jaren. Allen die de overledene in haar werkzaam leven hebben gekend, zul len beseffen wat wij in onze Moe der verliezen, doch wij willen berus ten in Hem, wiens doen liefde en wijsheid is. Wjj betuigen tevens onzen harte- Ijjken dank aan de buren en allen die onze dierbare Moeder gedurende hare ziekte en lijden liefderjjk heb ben bijgestaan. Helder, 18 Januari 1890. Namens Kinderen- Behuwd- en Kleinkinderen, W.% F. H. NUNG. E. NUNG, geb. ScHAFFERGOEKEL. W. VAN ES. D. VAN ES, geb. Nung. N. RIJF. E. RIJF, geb. Nung. De ondergeteekende bedankt de Heeren KRIJNEN, OUDKERK, SMIT en Echt genoote en Mejuffrouw RICHTER, voor de hulp en bijstand nabij de Botbrug, aan hunne dochter bewezen. J. DUNK en Echtgenoote. Hartelijken dank voor de buitengewone vele bewjjzen van deelneming, zoowel vam buiten als binnen deze gemeente, onder vonden bij het overig den van mgn ge liefde Echtgenoote, en der kinderen goede Moeder, Behuwd- en Gróotnloeder. Ook mgn welgemeenden dank aan de leden van den Burgerkring Harmonie, voor de laatste eer, aan onze geliefde doode bewezen. Helder, 14 Jan. 1890. L. VERMEULEN, Kinderen, Behuwd- en Kleinkin deren en Familie. Zij. die iets te vorderen "hebben van de MARINE CLUB te HELDER over het jaar 1889, worden verzocht hunne rekeningen zoo spoedig mogelijk in te dienen bij den Penningmeester. In de annonce gesloten Danscnrsus, (zie vorig No.), staat abusief vermeld aang. Tivoli van 8 tot 9 uur, dit zgn Dinsdag van 6 tot 7 uur. Ondersteuningsfonds BESTUURSVERGADERING op Den- derdar den 16 JanHari 1890, des aronds ten 71/, ure precies, in het lokaal van den heer BLOOS. De Leden der Herst. Evang. Luth. ge meente, zoowel Vrouwelijke als Manne lijke, worden uitgenoodigd ter bijwoning eener Vergadering, op Woensdag 15 Janu ari, des avonds ten 8 ure precies, in het Kerkgebouw, ter bespreking eener be langrijke zaak. Eene algemeene opkomst wordt drin gend verzocht door DEN KERKERAAD. Ondergeteekende geeft hiermede aan belang hebbenden kennis, dat hij WOENS DAG 15 DEZER zijne katechisaties denkt te hervatten. Helder, 14- Januari 1890. J. B0MMEZIJN. ZANGKOOR WOENSDAG 15 JANUARI GEEN REPETITIE. HET BESTUUR. POSTBRIJEKT. De Directeur van het Postkantoor te HELDER, maakt bekend, dat de lfehting der bijbnssen voorloopig 16 min. ver vroegd wordt. De Directeur voornoemd, POLVLIET. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAC'S te Helder, Kerktracbt 17, te consulteeren voor Tandheelkundige operatiën, en bet plaat sen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren van 1231/* uur. Directie: CEBR. A VAN LIER. WOENSDAG 15 JANUARI 1899, Buitengewone Voorstelling Directeur .4. VAN LIER, van Amsterdam. Eerste opvoering van Tooneelspel in 5 bedrgven, naar het Hoog- duitsch van Richard Vosz, door W. C. Rooijaards. Regie A. van Kuyk. (Nooit al hier vertoond). De hoofdrollen zullen wor den vervuld door de dames Rössing-Sa- blairolles,Albregt, VanRossum, Vau Beem- Kapper, André-Meeuwissen en de heeren Tartaud, Van Kujjk, Vam Beem, Jurgens en André. Aanvang 8 nur. Prjjzen der plaatsenle Rang 99 ets. 2de Rang 75 ets., 3eRang 50 ets., 4de Rang 30 ets. Voor het gebruik der stoelen wordt 25 ets. extra betaald. Plaatsen zijn op den speeldag van 12—3 uur te bespreken a 10 ets, extra per plaats. Terstond gevraagd Adres: DIJK8TRAAT 26. C* evrtiagd een BAKKERSKNECHT. Adres P. VERFAILLE. Wordt gevraagd: die met het vak bekend is. Adres: A. KQRFF Jzn., Helder. Grovraagd. Adres: KANAALWEG 145. Wordt gevraagd: Adres G. DE BEURS, Bassingracht. G-evraagd De kleine wasch aan huis. Adres: BERKHOUT Co. Mevr BEIJERINCK, Dijkttr., vraagt een MEID alleen oi NOODHULP om dadelijk in dienst te treden. Gevraagd door vertrek naar elders van de tegen woordige Dienstbode, Wasch buitenshuis. Adres bureau van dit blad. Gevraagd die met de wasch kan omgaan. Adres: Adr.-Bur. STADERMANN. Er bestaat gelegenheid voor eenige HEEREN, gezamenlijk te Dineeren. Adres: Adv. Bur. Stadermann, Helder. gevraagd door een JONGMENSCH. Fr. Br. met opgave van prijs, etc., onder lett. R. C. Adres Boekh, MAAS, Dijkstraat. Er wordt gevraagd die goed met de wasch kan omgaan. Adres BEEKBOUT k Co. Wordt gevraagd: die met de WASCH kan omgaan. Lton naar bekwaamheid. Adres: BERKHOUT Co. Wordt gevraagd een WERKSTER, voor 'ik 3 dagen per week. Adres Mej. T. C. GOVERS, Weststraat. Gevraagd. door Mevr. COOMANS DE RUITER, Hoofdgracht 29 alhier, wegeus ziekte der vorige, liefst van buiten, om dadelijk in dienst te treden. Adres: BERKHOUT k Co. *r© nuur voor éeu of twee eenige menschen. Adres 2e MOLENSTRAAT No. 156- Vermist verleden week in de Spoorstraat, onder den raampost van den Heer LA BOUT, een Straatmakers-Breekijzer. De vinder of hg die daarvan eenige aanwgzing kandoen, zal goed beloond worden. Adres: BERKHOUT Co. Achter-Dijkweg aan den Helder. Te bevragen bij L. HARTOG, Koning straat 70. T© naur Huurprijs f 1.40 per week. Adres: J. MENS Hz., Havenplein. T© tLuur Adres: Adr.-Bur. STADERMANN. Marine. bij de Directie der Marine te Willems oord, op Woensdag, den 22 Januari 1890, des voormiddags ten 11 ure, van: De uitvoering van werkzaamheden, benoodigd tot het onderhoud van Dok-, Sluis- en andere Waterwerken van het Maritieme Etablissement Willems oord. De bestekken liggen ter lezing bg het Departement van Marine te 's Graven- hage en bij de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoet- sluis, alsmede bij de Provinciale Besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zgn de bestekken a f 1.per exemplaar te ver krijgen ter Griffie der Marine te Wil lemsoord. De noodige aanwgzing in loco zal ge schieden op de twee de aanbesteding voor afgaande werkdagen, 's morgensten 10 are. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten Bureele van den Hoofd-Inge- nieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens art. 5 der Algemeene Voorwaarden moeten vóór het unr der aanbesteding franco bezorgd zgn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw. Willemsoord, den 11 Jan. 1890. De Vice-Adiniraal, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE JOSSELIN DE JONG. wordt te Helder, Nieuwediep en Omstreken, uitsluitend op de in de Brouwerij gebottelde halve fieschjes, onder capsule met den naam der firma afgeleverd. Weststraat, Heldor. Buitengewoon voordeelig aanbod I Zoolang de voorraad strekt! No. 24 x 30 zwart. No. 36 x 40 wit X zwart. No. 50 wit x zwart. Kleedermakers, Naaisters en wederverkoopers rabat. GRUNWALD db Co. V erloren door een WEES, twee gouden RINGEN en een zilveren Stel, bestaande uit BRO CHE en 2 OORBELLEN. Gaande jl. Dins dag van den Kanaalw. naar de Weezenstr. Die het terug bezorgt of aanwgzing doet zal beloond worden. AdresBERKHOUT Co. Te koop aangeboden een B0NHEUR DU JOUR en twee FAUTEUILS, met roode zijden trijp bekleed. Adres met franco brieven onder lett. »A", aan het Bureau van dit Blad. Verloren een BOOT, onge veer 20 voet lang, gemerkt I W op het spoor. Kopervast, Geef kennis aan J. WIGBOUT Jzn., Wieringen. MAAGDENBURGER Opgericht in den jarel844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billgke voorwaarden. Generaal-Agenten voor Nederlandde H.U. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer T_ MOOY. „KWEEKLUST", Molengracht. Specialiteit In BLOEIENDE PLANTEN, als: AZALIAS, CAMELIAS, PRIMU- LAS, ERICAN, LOURATINUS, TULPEN, HYACINTHEN, enz. enz. Levert BOUQUETTEN, GRAFKRANSEN, VERSIERINGEN en BLOEMENMANDEN. Beveelt zich aan tot het aanleggen, opknappen en onder handen van TUINEN. Nog voorhanden diverse VRUCHT- BOOMEN, HEESTERS, ROZEN, KLIM PLANTEN, groen blgvende HULSTEN, VASTE PLANTEN, enz. enz. Net werk, eoncorreercnde prijzen. recommandeert zich zelve en la uitslui tend verkrijgbaar b(J Monster op aanvrage gratis. P schreef een boek met Versjes en Voordrachten, getiteld Voor den wintertijd, is zulk eene voor ieder ge schikte verzameling in den gezelligen kring aantrek kelijk. Naar buiten tegen inzen ding van postzegels of post wissel franco. Boekhandel. Znidatraat. Puike blauwe AARDAPPELEN 10 Ct. Friesche 15 Blanke ZUURKOOL 3 SNIJBOONEN 9 SPERSIEBOONEN 8 J. BOELSUMS, Oranjestraat, nabjj het Zusterschool. Aan hetzelfde adres zingende slag-rol- Kanaries te koop. Bolten's Chemisch onderzocht, onvervalscht bevon den aan het Chemisch Laboratorium. „KUIJT FAREN8B4CH". Uitstekend voedsel voor Kinderen en Zwakken. Verkrijgbaar bg WALRAVEN. Prgs 26 Cents per Pakje (1/J Kilogram.) NAAR zgn aangekomen met BONS voor gou den en zilveren prijzen, a 20 Ct. per stuk. Ieder wordt beleefd verzocht, de bestelde te komen afhalen, daar er zeer veel vraag is; ze komen niet meer voor dien spotprijs te koop. Ontvangen een partij fijne Niokelen TAFELMESSEN, HORLOGE-KETTIN- GEN en een partij zeer fijne KAMMEN, zeer goedkooptevens een partij SPOOR- MANDEN en ALBUMS. van eclite Amerikaansclie voor sokken en kousen, echt van kleur, ijzersterk en zacht van dvaatl; alle kleu ren, groote knotten. Alleen verkrijgbaar bij Kanaalweg 118, Nieuwediep. boek van fijne en gewone MENU'S en BALBOEKJES voor Diné's, Bruiloften en Partijenin p. m. 50 soorten, wordt op aanvrage gaarneook naar buitenter in zage gezonden door de Handelsdrukkerij van C. DE BOER JrHelder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3