Margarine. GEEN LAGERBIER RRRRR OSSENVET, Tegen Hoest!! VOOR DE KINDERKAMER. Na zwaren strijd. MISS FAY W. J. BLITZ, f0.90. Roomboter!! f0.90. De Goedkoopste de Beste VOLLENHOVEN. P. T h. Y P M A. van «BOS 81 AH IETEN C. ADRIAANS! Keizerstraat. Orpls, Piano's Harmonica's, KEET. Keizerstraat, Beste AARDAPPELEN, Infle SPOOR-, BREEWATER-, CALIFOR- NIE-, PLANTSOEN- 81 YEBLENGDE- VROONSTRAAT. T. BOON, Zniflstraat No. 52. tweemaal ten allen tijde a 70 Cents Handelsdrukkerij C. DE BOER Jr., Koningstraat Geïllustreerd Maandblad voor het Kleine Volkje Prijs 12 NommBrs a 15 cent. Uitpf van JOH. YKEMA, 's KLEEDERMAKERIJ. J. GRAAFF, Spoorstraat. HOOFD-EAU DE COLOGNE, van J. BIJLOOS, Coiffeur, Altaar. voldoet zoo goed als het merk RUD. IBACH SOHN, te Barmen. zeer goedkoope mooie, solide PIANINO'S. Photografie-lnstantanée. BOELSÜMS, Breewaterstr. Helder. iet 4 pote platei naar J. Hojni Yai Papendreclit, 3 portretten ei Kaarten. H. PIJTTERSEN Tz., Sneek. Die een lettere Boterham wil eten, Moet hij BOELSHMS om Je Kaas wezen, oude KAAS M. BEEK, Molenstraat. „AERD VAN NES", 50 CENTS 55 CENTS. §erMurat Uk, I d, y Stads-Schouwburg en Concertzaal T I V Q L 1. DONDERDAG 16 JANUARI 1890, zal alsdan een SEANCE houden, waarbij zg te voorschijn zal brengen al de won dervolle verschijnselen, naar de oplossing waarvan reeds door vele geleerden van naam gezocht is. Men leze o. a. wat het Vaderland* van 30 October 1889 van deze voorstel lingen zegt. AANVANG 8 uur. Entrée: le Rang aan het Bureau fl,— by luteekening - 0,76 He Rang - 0,60 De inteekenljjst ligt aan het lokaal tot 15 Januari 's avouds. Plaatsbespreking 10 Gents extra. Tandarts, Amerikaansche en Duitache behandeling, volgens de Nieuwe Wet. Eiken Donderdag van 12 tot 1 uur, in het Hótel DE TOELAST te Nieuwediep. Adres te Amsterdam, Nieuwen dijk b. d. Dam No. 241- gedurende de maand JANUARI ver krijgbaar, a 30 Ct. de 5 ons, bij de 5 pond, bij beveelt zich aan voor de le vering van verschillende soorten Dames-Fanto ffels met en zonder hakken. GE VOERD MET VILT. Aanbevelend, a f 1.00 de Zak. Bij G. JANNES, Oostslootstraat. AdresH. WIJKER, Weezenstr. Helder. wordt met succes gebruikt Drop uit den blikken Trommel, Prgs per ons 30, per half ons 16 Cents. Verkrijgbaar bij P. DE GEUS, Confisenr, Speerstraat. worden gestemd en gerepareerd. Ook worden tegen den minsten prijs alle soorten ges])onnen Piano-Snaren gemaakt, bij Zuivere droge Natuurboter, In raatjes ran 11 en 23 Kilo's, a f 0.90 per Kilo. Lntrt franco. A. BRUNSTING Rz., Beilen. Dekpapieren, volgens het wettelijke voorschrift, ge drukt op vetvrij Sigaret tenpapier, waarop het woord MARGARINE is gedrukt, verkrijgbaar, bij afname van minstens 10 kilo iwr kilo, inhoudende p. m. 1000 stuks, 'groot 15 bij 21 c.M.; van 1 tot 10 kilo is de prijs iets hooger, aan de van Naar buiten tegen toezending van het bedrag, plus de frankeerkosten. DOOR P. LOUW hiR.SE. Iedere maand verschijnt een aflevering met 8 a 10 platen, versjes en vertellin gen. Aangenaam voor moeders om met de kleintjes leerzaam te spelen. Militaire- en ILr*.r- I 80 Iap0fl8D Beft, DB!BBS, 81Z. Prima zijden KAPOK, 66 Cent de 6 ons. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door haar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk in prgs. Onovertref baar. Prgs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrijgbaar alleen bg J. N. QUERELLE, Kanaal weg 139. IV Let vooral op Het EïtlHet! ALKMAAR. Langestraat A 35. Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van VOORHANDEN VERHUREN, STEMMEN, REPAREEREN en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. Het Atelier is dagelijks geopend. Zes nette Album-Portretten 1 Gulden. Zuidstraat M 78. Matten, Kleeden en KarpettenTafel-, Vloer en Looperzeil, Cocos-, Manilla-, Spart,- en RandmattenMahony- en Notenhouten- Raam- Garnituren. Verschenen en bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar: li-LI. beschreven door Majoor F. J. D. BRUINSMA, PRIJS: ingenaaid f 1.50, gebonden 1,9O. Na de raededeeling van een der episodes uit dit werk terecht een *Eposv een Heldendicht" genoemd schrgft het Handelsblad'. «Gaat u geen huivering van geestdrift door de leden, als ge van dit saluut der kameraden hoort Weder een partij keurige lekkere ontvangen voor 20 Cent het pond, bij de 5 pond minder. BREBW4 TERSTRAAT. De ondergeteekende besteedt de hoogste p r ij z e n voor Huisraad, Meubelen, Koper, Lood, Zink, Touw, Zeildoek, enz. Laat zich ook aan huis ont bieden. Huwelijks- |f a a ffan en Verlovings- IC3M worden 'T NETST en GOEDKOOPST geleverd door de Handelsdrukkerij van C. de Boer Jr. worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz., Weststraat 34. Minstens 6 jaar gnarantle. Het vergaan van het Nederlandsch Fregatschip benevens de Lotgevallen der bemanning, bij hun jammerlgk rondzwerven gedurende bijna zes maanden, beschreven door den Kapitein F. M. CARSJENS, gezagvoerder van dien bodem. Uitgezeild 4 Augustus 1853 van Texel, kwam de schrijver met de «Prins Fre- derik der Nkderlanden" op 15 Mei 1855 te Nieuwediep binnen. Aan dit treffende verhaal schonk de Heer C. ADAMA VAN SCHELTEMA voor de derde maal een belangrgk voorwoord. De prys van het Boek is slechts N. toezending franco alom BOEKHANDEL. Een algemeen als goed er kend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplossende en verzachtende SALMIAK-PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in Q fleschjes a 96 Ct., te Helder bg den Heer L. JELGERSMA Gz., Apoth. P\. G V 1/ f F 1. 3 K 6: k( kl P- P- f. fl Een greep uit het Engelsche leven. 50). Het was vier uur geslagen de natuur begon te ontwaken. Aan de oosterkim werden de wolkjes met goud getint de zon steeg lang zaam en majestueus boven de kim. Haar glan zende stralen vielen op het gelaat van het meisje op het eenzame bed. Nu kon men dui delijk zien, dat de dood hier zijn olfer geveld had. De half geopende oogen waren dof en strak, de mond half geopend, het schoone ge laat bleek en koud, maar geheel onveranderd; de ademhaling stond stil. Het werd later; er kwam beweging in huis. Deuren werden geopend en weer gesloten; de oppassers en oppasseressen gingen naar de patiënten. Edn van die oppasseressen trad Ali- ces kamer binnen. Zij schrikte, toen zij in het bed keek, maar zij wa» hier te lang in dienst om alleen op haar gezicht te vertrouwen. Zg legde haar hand op Alices voorhoofdhet was koudzg lichtte haar arm op; die was stijf en zwaar en viel op de deken terug. Dat was genoeg. Zij liep de kamer uit, de gang door, naar de kamer van den directeur en klopte aan. Deze was niet gewoon vroeg op te staan, maar vandaag maakte hg een uitzondering. Geheel gekleed zat hij reeds aan zijn schrijftafel. Hij keerde zich om en riep «Binnen!" «De patiënt op n° 7, miss Norman, is van nacht gestorven," berichtte de oppasseres. »Haal dan dadelijk den coroner", zeide dr. Brown, wiens tanden klapperden, hoewel hg dit bericht toch verwacht kon hebben. Toen men om den coroner zond, was dr. Parker bg Edith binnengetreden. Na haar goeden morgen gewenscht te hebben, zeide hij «Je zult ongunstige berichten omtrent Alice hooren, maar ik ben vast overtuigd, dat je vertrouwen op mij niet geschokt zal worden door hetgeen je zult vernemen". »Je kunt op mij rekenen als op je zeiven dat weet je, George. Maar ik zou toch liefst uit je eigen mond hooren wat er gebeurd is. Als jij het mij vertelt, lijkt het niet zoo erg als wanneer een ander het mij vertelt." «Luister dan, maar schrik niet. Hier in huis is het gerucht verspreid, dat Alice van nacht gestorven is." «Almachtige Godriep Edith en onder luid geween voegde zij er bij «Mijn arme broeder." «Houd je bedaard, Edith. Laat je niet van streek brengen door iets, wat ik uitdrukkelijk een gerucht noemde. Ik heb Alice nog niet gezien. Men heeft den coroner ontboden ik moet bij de lijkschouwing tegenwoordig zgn verder kan ik op het oogenblik niets zeggen. Mosd en vertrouwen op God, Edith! Houd vast aan deze kernspreuk!" De coroner was gekomen en verkreeg van den directeur de noodige inlichtingen omtrent naam, ouderdom en stand van de overledene. Op de vraag naar de oorzaak van den dood verklaarde dr. Brown, dat het meisje geleden had aan congestie naar de hersenen en dat zij naar alle waarschijnlijkheid daaraan ge storven was. Hij had al zijn krachten moeten verzame len, om den beambte deze inlichtingen te ge ven, zonder zich door stem of gebaren te ver raden. Maar toen hg den coroner naar de sterfkamer moest brengen, werden zijn voeten loodzwaar. Hij scheen geheel krachteloos en sleepte zich met moeite de trap op Boven wachtte dr. Parker leeds geruimen tijd; hij trad met de beide heeren het vertrek binnen, waar de doode lag. Dr. Brown's eerste blik viel op het tafeltje. Daar stond op dezelfde plaats, waar hij het vandaan genomen had het fieschje met de kristalheldere vloei stof. Hij beefde aan alle ledematenzijn tanden klapperdenzijn knieën knikten. Hij kon zich niet staande houden en zonk op een stoel in de nabijheid. Met verachting keek dr. Parker naar den misdadiger. De coroner be merkte echter niets van hetgeen achter zijn rug voorvielhg was aan het bed gegaan en had zich overtuigd dat hier de dood was in getreden. «Volgens uw verklaring heeft de overledene aan hevige congestie naar de hersenen gele den, mijnheer Brown", zeide hij. »Is dit drankje misschien bestemd om de congestie tegen te gaan Niemand antwoordde en daarom keek hij achter zich en bemerkte toen in welken toe stand dr. Brown verkeerde. «Mijn Godriep hij uit, «mijnheer Brown is ongesteld geworden, help hem toch, mijnheer Parker I" De hulp-arts bewoog geen spier, om aai* deze woorden gevolg te geven. «Een misdadiger van zijn soort verleen ik geen hulp", verklaarde Parker met ernst en nadruk. «Weet ge, mgnheer, waarom hg daar in zoo'n erbarmelijken toestand zit Om dat hij betrapt is. Hij ziet dat zgn misdaad ontdekt is, en nu beeft hij voor de gevolgen. Want deze jonge dame stierf wel aan con gestie, maar niet omdat zij daaraan leedhij gaf' haar een vergif, waardoor de congestie werd opgewekt. Daar staat het op de tafel, wat hg haar liet innemen. Ieder scheikun dige zal na onderzoek verklaren, dat het drankje een dosis belladonna bevat, voldoende om tien menschen naar de eeuwigheid te helpen". «Dat is een verschrikkelijke aanklacht, dr. Brown", zeide de coroner, wien een rilling over het lijf ging. «Wat hebt ge daartegen in te brengen Na veel moeite antwoordde deze stamelend «Ik niets hij zegt de waarheid". De feiten vielen hem zoo onverwachts op het lijf, dat hij zelfs den moed niet had om zijn misdaad te loochenen.Ten gevolge van deze bekentenis liet de coroner onmiddel lijk het gerecht uit Worcester ontbiedende directeur werd voorloopig in verzekerde be waring gebracht in een der kamers van zijn eigen huis. Twee oppassers moesten hem er heen slepenzijn beenen weigerden hem den dienst. Terwijl men daarmee bezig was, drong een jonkman tusschen de personen, die in de deuropening van de kamer stonden. ,Laat mij bij haar; ik wil haar zien schreeuwde hij. «Ik hoor van dood en ver gif Wie heeft mijn geliefde vermoord Ik wil haar zien!" Walther stormde de kamer binnen, zag zijn geliefde doode en met een woesten kreet boog hij zich over haar heen. Maar zgn vriend richtte hem op. «Je hebt haar aan mijn hoede toevertrouwd, Walther", zeide Parker met tranen in de oogen. «Je vertrouwen zal niet beschaamd worden. De liefde wekt hare dooden weder op". Bij deze woorden schonk hij water in een waschkom en gaf die zgn vriend in de handen, zeggende «Sprenkel haar dit water met kracht in het gezicht en zij zal ontwaken «Ongeloovig en verbaasd nam Walther de waschkom aan en deed wat Parker verlangde. En zievoordat hg de derde maal sprenkelde, kwam er leven en beweging in de schoone gestalte. Eerst waren het slechts zwakke po gingen van haar nieuwe levenskracht, maar toen het bewnstzijn terugkeerde, herkregen haar wangen de gewone kleur. Zij sloeg de oogen op en vroeg: «Waar ben ik?" Walther zonk voor het bed op de knieën en vatte haar in zijn arme P «Je bent bij mij, bij Walther", riep hij schreiend van geluk, «en geen macht ter wereld zal je weer aan mij ontrukken. Je bent de mijne, ja, je zult de mijne blijven". De coroner fronste het voorhoofd en wendde zich tot dr. Parker: «Weet ge dat ge u voor die bespotting van een openbaar ambtenaar zult hebben te verantwoorden, zoodra het ge recht hier is aangekomen, mijnheerGe brengt een aanklacht van moord in en geen vgf mi nuten later wekt ge de schijnbaar gestorvene weder op. Als ge denkt dat zulk een spel geoorloofd is, zult ge door de maatregelen van het gerecht spoedig tot andere gedachten ge bracht worden." «Ge miskent geheel mgn bedoelingen, mgn heer", sprak Parker. «Ge moet niet denken, dat ik gepoogd heb u te misleiden. Hoewel ik niet verplicht ben u opheldering te geven, ben ik daartoe evenwel bereid. Uit de 'be kentenissen van den directeur blijkt, dat het voornemen bestond de misdaad te bedrijven, zooals zal ook blijken uit het scheikuudig on derzoek van het drankje, dat door u in beslag werd genomen. Aangezien ik weet, welke booze plannen door haar bloedverwanten, se dert jaren tegen dit meisje gesmeed zijn, vreesde ik, dat men een nieuw schelmstuk tegen haar op touw had gezet, en dat men dr. Brown daarin betrok, scheen mij zeer ge vaarlijk. Gisteren kwam hg thuis van de reis, waarop dit schelmstuk werd voorgeno men, en zonder dralen ging hij tot de uitvoe ring over. Als ik hem daarbij gestoord had, zou ik nooit een bewijs hebben kunnen krg- gen, dat een eind maakt aan zijne misdadige werkzaamheidik moest hem dus zijn gang laten gaan en alleen de schandelijke gevolgen voorkomen. Toen hij het vergiftigde drankje bij zijn patiënte had gebracht, gaf ik haar een middel in, dat een mensch in schijndoo- den toestand brengtzij sliep voor mgn oogen in en nu is zij ontwaakt, maar de misdadiger is betrapt". De rechter verscheen en toen het verhoor der getuigen was afgeloopen, werd dr. Brown naar de gevangenis te Worcester gebracht. Dienzelfden middag waren Walther, Edith, dr. Parker en Alice. reeds op weg naar Lon den mijnheer Cliffton en zijn vrouw hadden beloofd, hen spoedig daarheen te volgen. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-drukkerg van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4