fissclierii-MaatscM KELDER. Advertentie n. DANKBETUIGING. H. J. DE BUSSÉ, Aan de Leden der Herv. Kerk Ds. SCHULLER TOT PEURSÜM, Helders Mannenkoor. CONCERT slaagde er in door goed geleide uitvallen den vijand op een eerbiedigen afstand te honden. De hein toegevoegde 2e luit. J. F. Cornelius is eervol vermeld, wat hem voor zijn beleidvol optreden als commandant der achterhoede ten volle toekomt. De luitenant-kolonel H. L. J. de Bank Lan- genhorst was bevelhebber der troepen die Edi hebben ontzet. De twee gesneuvelden, de le luitenant, J. J. A. Gaade en de korporaal F. H. W. Schordel, die in de registers der kanselarij zullen worden ingeschreven, moeten met groote achting worden genoemd. Gaade, die reeds tweemaal eervol was vermeld, stierf den heldendood. Toen zijne sectie bij een plotselingen klewauguanval voor den vijand terug deinsde, bleel' hij alleen staan te midden van een tiental kerels, die als razenden om zich heen sloe gen, doch waarvan hij er versoheidene tegen den grond sloeg. Hij werd hierin bijgestaan door den Korporaal Schordel, die reeds gedecoreerd was met de Militare Willemsorde en het IJzeren Kruis en die later aan de gevolgen zijner wonden overleed. Zijn naam wordt als ridder 3e klasse opgenomen in de registers der kanselarij een eer, die anders slechts aan hoofdofficieren wordt toegekend. De sergeant-majoor J. H. Wolvekainp onder scheidde zich bij de gevechten te Edi zoodanig, dat hij voor eene koninklijke belooning werd voorgedragen. Helaas, ook hij mocht die onder scheiding niet bij zijn leven ontvangen, want bij het noodlottige gevecht nabij KotaPohama stierf hij den heldendood. De uugedachtenis der gesneuvelde gedecoreerden zal bij het Indische leger nog lang blijven voort leven. Aau het departement van oorlog worden voor bereidingen getroffen voor het in den loop van dit jaar, houden van de volgendeAoefeuingen groote manoeuvres door de 2e divisie infanterie- oefeningen in den vestingoorlog in de nieuwe Hollandsohe waterlinie en de stelling van Willem stad; cavalerie-oefeningsreis, en gecombineerde oefeningen van de rijdende artillerie. Naar men verneemt, zal het bevel over Zr. Ms. schroefstoomschip „Koningin Emma", dat op 's Rijkswerf alhier in gereedheid wordt gebracht en bestemd is om het schroefstoomschip „Johan Willem Friso," in West-Indië af te lessen, worden opgedragen aan dea kapt. t. z. E. L. Ehnle. De much. le kl. C. N. A. over de Linden, tbans werkzaam bij den Marine-torpedodienst al hier, wordt geplaatst aan boord van Zr. Ms- stoomkanonneerboot Havik, liggende te Rotter dam- Naar men verneemt, heeft de mach. der le kl. v. c. J. Klay, zich thans in Oost-Indië vindende, ontslag uit 's Rijks dienst geviaagd, met het oog op 't aanvaarden eener burgerlijke betrekking. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Sumatra," van Batavia, arriveerde 15 Jan. te Amsterdam. Het stoomschip «Prinses Araalia," van Ba tavia, arriveerde 14 Jan. te Suez en vertrok 15 van Port-Said. ITet stoomschip Prinses Marie, van Amster dam naar Batavia, arriveerde 16 Januari te Genua. Burgerlijke stand gemeente Texel, van 7 tot 15 dezer. ONDERTROUWD: 1 n GETROUWD: j (jeeDe' GEBORENNeeltje dochter van Job Kik kert en Tryntje Dijksen. Frederika dochter van Willem Bosman en Anna Kalis. Jan zoon van Klaas Eelman Jbz. en Jantje Salm. Neeltje dochter van Dirk Koorn en Neeltje Koorn. Simon zoon van Aris Wuis en Neeltje de Boer. OVERLEDEN: Trijntje .Smit oud 62 jaar wed. van Jan Molenaar. Cornelis Johannes Witte 2 maanden, zoon van Jan Witte Dz. en Noeltje Schraag. Jan Bruin oud 82 jaar geh. met Elisabeth Smit. Willem Koopman, oud 8 maanden, zoon van Wülemtje Koopman. Le venloos aangegeven een. Marktberichten. Schagen, 16 Januari. 3 Paarden f 60 a 110, 4-Geldekoeien f 150 a 225, 10 n. Kalveren f 10 a f 19, 60 8chapen f 28 a 40, 880 Lammeren, f 20 u 28, 10 magere Varkens, f 15 a 17, 10 Biggen f 9 a 11, 30 Kippen, 65 cent a f 1.10, 45 Eenden 60 a 75 cent, Boter 75 a 80 cent per kop, Kaas per K.G. 20 a 30 et. Kip eieren f 3.50 a 4.50 per 100 stuks- Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petrolenm f 9.50 per 100 KG. zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 15 Jan. v.m. Aangebracht door 12 beugors 30 tot 90 schelv. per 100142 a 46, 5 tot 20 kabelj. p. st. f 1,50 a 1,70, 30 roggen p. st. 95 ct. 30 korders met 3 tot 14 mand kleine schol p. m. f 2,50 a 2,80, 2 tot 6 m. schar p. m. f 1,10 a 1,20. 16 Jan. (1 korder, schipper Smit, met 7 tongen, schol, besomming f 15. 2 beugers, ieder met 30 schelv. per 100 f48, 8 tot 10 kabelj. p. st. f' 1,90, 6 roggen p. st. 85 cent.J40 korders met 3 tot 11 mand kleine schol per mand f 2 a 2,70, 1 tot 4 mand schar per mand f 1. 16 Jan. 1 sloep, schipper Bronner, met 1200 schelv., waarvan 300 lev. per 100 f29,50. 17 Jan. Schuiten naar zee. 332ste Staats-Loterij. 5e klasse2e lijst. No. 7122, 18798, 20306 f 1000. No. 3335, 5001, 5554, 14886, 16256 f400. No. 8956, 10351, 17478, 18462 f200. No. 532, 1178, 3259, 5032, 6236, 11396, 18264 f100. 5e klasse3e ljjst. No. 12009 f 1000. No. 13414 f400. No. 1557 3381, 17962, 20992 f200. No. 1232, 2424, 4649, 10760, 18911, 15466, 18446, 19593 f 100. 5e klasse4o ljjst. No. 13768 f 5000. No. 9638 f 1000. No. 1976, 3974, 7009, 8055,12426, 12810, 15633, 16040 f 400. No. 1602, 3405, 16497, 17429, 17708, 19760 f 200. No. 411, 2937, 4045, 7172, 718t, 11514, 13698 f 100, Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 14 tot 17 Jan. ONDERTROUWD: G. F. Ende, officiers- kok bjj de marine, en G. A. Speulman. M. Blon- ting, vuurstoker, en J. Schouten. D. Vonk, vuor- stoker, on G. Harder. K. Hoep, raatroos, en J. Sraeets. W. Smit, vuurstoker, en C. Reinder- raan. T. Bloemsma, botteliersm., en H. C. P. Prins. W. F. Ligteringen, werkman, en G. M. Slaman. GETROUWD: W. Gordon en A. de Moei. A. L. Desplanque on M. S. v. d. Kujjl. E. W. Vossers en A. Bink. BEVALLEN: J. C. Herrebout, geb. Hout graaf, z. M. Visser, geb. Pronk, z. C. Thomas- se, geb. v. d. Bergen, d. A. Wiokel, geb. Rou- kens, d. V. Sturk, geb. Verschoor, d. M. J. Hoogland, geb. Janse, d. J. M. Meijer, geb. Wiegels, d. A. J. Adriaanse, geb. Vergouwen, z. M. T. Caarls, geb. Ebker, d. T. Meeldijk, geb. Raven, z. A. Hendrikso, geb. Bont, z. OVERLEDENB. van Beek, 68 j. M. Blom, 85 j. N. Riekels, geb. Hopman, 82 j. A. Ker- ver, geb. Ekelmans, 52 j. S. J. de Rujjter, geb. Peters, 51 j. Vervolg der Berichten. Naar wij vernemen zal het Concert van Helders Mannenkoor thans plaats hebben op Dinsdag 21 Jan. a. s. Met genoegen zullen de leden zeker vernemen dat Mev. Ophemert-Schwencke, le sopraan zangeres aan de Holl. Opera te Amsterdam, dien avond als soliste zal optreden. Ook de solo-fluitist, de heer F. Werner, zal dien avond een solo op de fluit en een solo voor violoncel ten beste geven. Het geheel belooft dus een genotvollen avond Dat men in gespannen verwachting ver keerde omtrent de werkzaamheden van Miss Fay, bewees de talrijke opkomst van 't pu bliek gisterenavond in «Tivoli." In langen tjjd zagen we toch niet zoo'n goedbezette zaal. 't Program bestond uit 4 afdeelingen, waarvan de eerste 't grootste aantal nummers bevatte. Onder toezicht van een paar heeren uit 't publiek werden de handen van Miss Fay ge bonden en verzegeld, waarna ze op den rug werden bevestigd. In die positie voerde zij hare werkzaamheden uit, gezeten in haar op 't tooneel geplaatst kabinet, waarbij voortdu rend werd gecontroleerd of hare handen nog goed gebonden waren. In die positie werd een glas water door Miss Fay geledigd, werden in een doek knoo- pen gelegd, muziekinstrumenten bespeeld, een spjjker in een stoel geslagen en meer andere dingen verricht, waarbij iemand zijne twee handen in den regel noodig heeft. Eindelijk liet Miss Fay twee heeren in haar kabinet toe en voerde voor de oogen van 't pnbliek hare experimenten uit, echter onder dien verstande dat een kleed over hunne knieën lag uitgespreid. Wat onze oogen zagen, kunnen we niet weerspreken, en hoe gaarne we ook hierom trent onzen lezers wat meer zouden willen vertellen, we zijn, helaas, genoodzaakt voor onze onwetendheid in zake Spiritisme ruiter lijk uit te komen. Laten we, tot zoolang we beter zijn geïn formeerd, dan maar voorloopig aannemen, dat geesten handen hier uitvoerden, waartoe de gebonden handen van Miss Fay niet in staat waren. In elk geval, de dame is knap in 't vak, waarin ze optreedt, en heeft onze bewondering in niet geringe mate gewekt. Door Burgemeester en Wethouders werd gisteren ten Raadhuize alhier openbaar aan besteed 1. Het onderhoud der gemeente-gebouwen, bruggen, enz. gednrende 1890. Ingekomen waren 14 biljetten, als van de heerenP. Vis ser, ad. f 4795; H. Bakker f 4790; P. Spruit f 4500; A. Bos f 4454; P. Verheij f 44ï8; Gebrs. Klein f 4436; S. Krynen f4408; W. de Jong f 4390; C. van der Plas f4385; J.F.Philips f 4364; C. Pool f4280; H. Wijker f4173A. Korff f 4045 en J. Korft' f 4000. 2. Het schoonmaken van scholen en andere gemeente-gebouwen gedurende 1890. Inge komen 3 biljetten van: P. Verhey, ad. f1050; W. A. Zwaan f 1024 en J. Korff f 1000 Ter zake van het zich toeëigenen van af geschoten kogels en beschadiging van de ko gelvangers, werd door de politie alhier proces verbaal opgemaakt, tegen eenige te Huisdui- duinen woonachtige personen. Wij achten het niet ondienstig hiervan melding te maken, en wijzen op de zware straffen, tegen die feiten bedreigd. De «Influenza" die zich in deze ge meente niet uitbreidt, heeft echter 'I politiekorps niet vrygelaten van de aandoeningen dezer algemeene kwaal; een lOtal agenten en 2 van de rijksveldwacht zijn ten gevolge er van bui ten dienst. Gedurende het jaar 1889 zjjn in de gemeente Helder voor de lichting der nationale militie van 1890 ingeschreven 214 personen. "Voor deze jongelingen zal de loting plaats hebben op Donder dag 20 Februari e. k. Den volgenden dag, Vrjjdag 21 Fe bruari, zal alhier de loting plaats hebben voor de ingezetenen der gemeente Texel, Vlieland en Wieringen. De ingeschrevenen uit de gemeente Terschelling, die vroeger alhier moesten loten voor de nationale militie, moeten zich dit jaar tot dat doel naar Enkhui zen begeven. Voor^de overige naburige gemeenten zjjn de lotingsdagen aldus bepaald Me- demblik 13, Enkhuizen 14, Heerhugo- waard 17. Winkel 18, Schagen 19, Alk maar 24 en 25 Februari. Texel, 16 Jan. In het afgeloopen jaar zijn van hier, naar matige raming, 500.000 kipeieren uitgevoerd. Oudeschild, 16 Jan. In het lokaal »De zeven Provinciën" alhier, zullen a. s. Zondagavond eenige heeren voordrachten, enz. houdeu, tegen een matigen toegangs prijs. Dewijl de opbrengst ten bate komt van het hier bestaande ziekenfonds en de te stichten bewaarschool, zal zeker menig een zich opgewekt gevoelen om het lief dewerk te steunen. Men schrijft van Terschelling dd. 14 Jan. Sedert eenige weken leden verscheidene kinderen aan een vreemde ziekte, de zoogenaamde „bof" thans hoort men in ij na alle gezinnen klagen over hoofdpijn, keelpijn en aanvallen van de koorts, zoo dat de algemeen heerschende ziekte hier osk haren intocht gedaan heeft. Gelukkig hoort men nog niet van sterfgevallen, doch het schoolverzuim was wel tot 50 procent gestegen. De algemeen verspreide wereld ziekte heeft ook hare intrede gehouden in Callantsoog. Een groot aantal kinde ren, in enkele huishoudingen zelf vijf a zes, de schooljuffrouw eu ook het hoofd der Openbare school en zijn huisgezin zjjn in meerdere of mindere mate aan getast, zoodat de school voorloopig ge sloten is. De Arrondissements-rechtbank te Amsterdam (5de kamer) heeft de waar zegster J. W. Bronkers schuldig verklaard aan verduistering en haar veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. Woensdagavond passeerde Vlissin- gen het Belgisch stoomschip Pennland, van New-York naar Antwerpen, aan boord hebbende de equipage van de Eng. brik Prince Alfred, kapitein Wilby, van Gu- ernsey naar Londen, geladen met steen, welk schip Dinsdagochtend, tij deus dik ken mist, op de hoogte van Dungeness door de Pennland werd aangëvaren en in 11 vadem water gezonken is. Ook een grieplijder. Een matroos der marine alhier, had in de vorige week op een avond zooveel vloeibaar vuur naar binnen geslagen, dat hij volgens een makker «ti diep lag om Pampus te Passeeren," en bij 't laveeren minstens 16 streken vau 't kompas over en weer noodig had. Het gevolg was, dat de beschonken Janmaat op straat neerroldt en vlak voor een woning bleef liggen, waar hjj lag. Zoo trof hem een onderofficier aan, die hem wakker schudde en daarna vroeg «Kerel, hoe kom jij hier wat scheelt jou?" »Lalaat mij pot hier en ginter lig gen," hakkelde de beschonkene met zwa re tong; «ik heb de gr—grgriep." Rott. Nieuwsbl. Het orgaan van het «Leger des Heils," de «Heilssoldaat", is vervangen door het blad «Oorlogskreet." Uit het jongste nommer, waarin een gedrukte toon heerscht, blijkt dat het leger hier te lande achteruitgaat, hetgeen aldus uitge drukt wordt: «We dalen, daalen, daaa- lenn Wegens de buitengewoon zachte weêrsgesteldheid dezer maand, beginüen de sneeuwblokjes reeds te bloeien, zelfs komen er reeds bloempjes voor aan de primula-veris en aan de violieren. In Friesland ziet men groote zwermen spreeuwen. Op sommige plaatsen ziet men eksters druk bezig hunne nesten te hou wen, terwjjl ook de musschen de daarvoor noodige bouwstoffen onder de dakpannen aanvoeren. Dit alles en de reeds zwel lende knopjes der boomen wijzen op een vroeg voorjaar. Omtrent de arrestatie van Jansen, die vermoedt wordt te zjjn de moorde naar van de schippersvrouw, weduwe Bal, en haren zoon, beiden varende op het schip „Constance Marie", verneemt de „Schiffahrt-Zeituug" het volgende Jansen is te Antwerpen opgespoord en achter slot gezet. Hjj was vroeger schip persknecht en nu onlangs milicien-infan terist te Bergen-op-Zoom, vanwaar hjj in November gedeserteerd en over de Bel gische grenzen gevlucht was. Te Rupel- monde is hjj 's nachts op het hem wellicht bekende schip dqr weduwe Bal geslopen om van kleeding te verwisselen. Daar na heeft hij de vrouw en haren zoon ver moord, en zich meester gemaakt van de zich in kas bevindende gelden en de voor- hande zijnde kleeding. Als schippers knecht gekleed, pakte hij zjjn uniform in een bundel bjjeen en wierp die in de Rupel, waaruit zjj later, met bloedbevlekt, is opgehaald. Eenige weken later nam hjj dienst op het Rjjnschip „Bertha", dat naar de Rhur moest vertrekken. Hjj werd te Antwerpen echter opgespoord en ach ter slot en grendel gebracht. Een neef van de vermoorde weduwe, die het eerst als verdacht gearresteerd was, is weder losgelaten. Tusschen Parjjs en Londen zijn ver- moedeljjk op den spoortrein een 84 stuks effecten, meestal Turksche Oblig. Ge- previg. 5 pCt. gestolen. Een belooning vaD f6000 wordt uitgeloofd die ze terug brengt of aanwjjzing doet. De prijs van f240,000 bjj de laat ste trekking van de Pauama-loterjj is ge trokken door den heer Ephrussi, den schat rijken schoonzoon van Baron Rotschild te Parjjs. In den ochtend van den dag der trekkiDg kocht Ephrussi een loterjj- briefje voor 80 francs, en daarop viel eeni ge uren later de hoogste prijs. Te Parijs is de influenza bjjna ge heel geweken, en is het aantal sterfge vallen bjjna weder tot zijn gewone peil gedaald. Een ernstig ongeluk heeft Donder dagavond op de Ohio plaats gehad. Men was bezig tegenover Louisville een caisson neer te laten voor een nieuw bruggehoofd. Twintig man waren daarin bezig drijfzand weg te graven, terwjjl de caisson door zijne zwaarte dieper zonk, toen, men weet niet hoe, van alle kanten water binnen drong. De werklieden snelden naar het luik boven in den caisson, maar slechts zes hunner ontkwamen. Onder de veertien omgekomenen waren negen negers. De meesterknecht gaf bij deze gelegen heid van groote kalmte en eldelmoedigheia blijk- Door het bovenbedoelde luik of klep kon slechts één man te geljjk den caisson verlaten. De meesterknecht riep te midden van de algemeene ontsteltenis luidkeels, dat men de kleinsten zou laten voorgaandaar de anderen langer zouden kunnen ademhalen. De mannen gehoor zaamden en bezegelden met den meester knecht hunne zelfverloochening door den dood. j| Op Zondag 19 Januari 1890 Mpen onze geliefde Ouders: M ff JOHAN VAN DER WAL g fi HILLEGONDA A. BRUIJN, x 3 hun 25-jarige Echtverecuigiog teë j herdenken. e Helder, 17 Jan. 1890. 3 Uit naam hunner dankbare Kinde-Jf ren, Behuwdkinderen en verdere Jf Familie. Ondertrouwd D. VONK en GRIETJE HARDER. Helder, 16 Jan. 1890. Ondertrouwd WILLEM SMIT en CATHARINA REIN DERMAN. Helder, 16 Jan. 1890. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen Zoon C. DIJKSHOORN—Fasol. Amsterdam, 14 Jan. 1890. Ontijdig bevallen van een Zoon P. CORDIA, geliefde Echtgenoote van W. BOON. Amsterdam, 13 Januari 1890. Heden overleed, zeer onverwachts, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. M. Janssen geb. Makelaar, in den ouderdom van 75 jaren. Helder, 12 Jan. 1890. Uit naam der Familie, W. C. DE VISSER—Janssen. Heden overleed ten mjjnen huize, Mej. de Wed. RIECHELS geb. HOPMAN, in den ouderdom van ruim 82 jaren. Helder, 15 Jan. 1890. Namens de Familie, Wed. K. GRAAFF. Heden overleed onze geliefde Moe der en Behuwd moeder SOFIA JOHANNA PETERS, Wed. van P. DE RUIJTER, in den ouderdom van 51 jaar en 4 maanden. Helder, 15 Jan. 1890. Namens de Kinderen en Familie. Heden overleed onze geliefde Zuster Petronella van den Berg, Echtgenoote van T. J. BEEK, in den ouderdom van bijna 69 jaar. Helder, 16 Jan. 1890. A. VAN DEN BERG. Wed. B. SCHIFFLERS, geb. van dbn Berg. Op den 14den Januari 1890 over leed, zacht en kalm, in het Burger- Ziekenhuis, te Amsterdam, onze jongste Zoon en Broeder CORNELIS, in den ouderdom van 27 jaren. Helder, 17 Jan. 1890. Namens Ouders, Broeders, Zusters en Zwagers, J. TER BEEK. M. TER BEEK-WITTE. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Zoon PIETER BREMER, in den ouderdom van 27 jaien. Chicago, 19 Dec. 1889. J. BREMER en Echtgenoote Algemeene kennisgeving aan Fa milie en Vrienden. Heden overleed, ten huize van den heer N. KLEIN, onze geachte Tante MARRETJE BLOM, in den ouderdom van 85 jaren en 6 maanden. Helder, 14 Jan. 1890. Namens de Familie, M. DE WIJN. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een langdurig lijden, mjjn geliefde Echtgenoot en der kinderen liefdevolle Vader ALBERTUS BEUKERS, in den nog jeugdigen leeftjjd van 30 jaren, diep betreurd door mjj en de kinderen, die te jong zjjn het verlies hunner vader te beseffen. Helder, 16 Jan. 1890. Wed. A. BEUKERS, geb. VISSER, en Familie. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, na een ongesteldheid van vier dagen, mjjn geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgzame Vader, de Heer A. EKELMANS, in den ouderdom van 52 jaren. Helder, 15 Jan. 1890. Wed. A. EKELMANS, C. HASSELAAR. C. G. HASSELAAR. G. J. HASSELAAR. Mevr. Wed. FUNDTER DE BAÜCliÈNE- VAN PREHN betuigt haar harteljjken dank voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bjj het overigden van haar geliefden Echtgenoot. Nieuwediep, 17 Januari. 1890. De Heer en Mevrouw BOOMVAN PREHN betuigen hun hartelgken dank voor de vele bewjjzen van deelneming, ondervonden bjj het overigden van hun Zwager, den Heer H. G. J. A. FUNDTER DE BAUCHÈNE. Nieuwediep, 17 Januari 1890. Bjj deze betuigen wjj onzen hartelljken dank aan de H. DRAGERS, voor de laat ste eer, aan onzen dierbaren overleden Echtgenoot en Vader bewezen. Wed. VAN BEEK—De Graaf, en Kinderen. Voor de vele bljjken van deelneming, betoond bjj de ziekte en het overig den van onzen Zoon MEELIS, betuigen wij onzen harteljjken dank. In 't bjjzonder aan H.H. Dragers en Vrienden, die hem de laatste eer bij de ter-aarde-bestelling bewezen. G. VAN DER PLAAT en Echtgenoote. Mede namens de Familie. De ondergeteekenden betuigen hunnen innlgen dank aan den Heer A. G. J. DE VRIES, President, en den Leden van de Vereeniging «Ontwaakt bjj Tgds", voor de deelneming, ons betoond bjj het over igden van onze geliefde Moeder en Be- huwdmoeder en voor de laatste eer, haar grafwaarts betoond, en voorts aan alle Vrienden en Buren, die daarbjj deelne mende getuigenis gaven. Helder, 17 Jan. 1890. Namens Zusters en Behuwd- broeders, W. NUNG en Echtgenoote. Doopsgezinde Gemeente. Zondag 10 Jan. 1800: Student aan de Doopsgezinde Sociëteit. te HELDER (Palmstraat). Zondag 19 Jan. 1890, voormiddags 10 ure van Amsterdam. op Dinsdag 21 Januari '90, In Tivoll. SOLISTEN Mev. VAN OPHEMERT-SCHWENCKE, Eerste Sopraan-Zangeres aan de Holl. Opera te Amsterdam; en de Heer F. WERNER, Solo-Violoncellist en Fluitist, Kon. Ned. Marine-Kapel. ALGEMEENE VERGADERING Tan Aandeelhouders op Woensdag 29 Jan. a. s., des avonds ten 8 uren, in het Hö- tel .DEN BORG". Punt van behandeling Rekening en Verantwoording. S. W. STOOKER, Direeteur,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2