ONTVANGEN J. SCHAGER's KLEEDERMAKERIJ, J. SCHAGER's SPOED U! fersclfi MARKTEIERER, Sponsen 4 Zeemleer, Spoed Spoed Spoed LiefMfc i Schilderen! KISTEN J. SCHACER, Kanaalweg. 71 Ct. 65 Ct. KRUITNOTEN KLOMPEN, W. V. BEPINVIS. Magazijn van Glas- ai Aanleunt Kristal bi Porcelain. DE ZON, KANAALWEG. J. W. Kamper Jr. Nat. Ctr. Gd. Onl van Alcoholisch Draato. TIVOLI. GROOT BAL DANSSCHOOL DANS-ONDERWIJS. een flinke DIENSTBODE, een flinke DIENSTBODE, een flinke Dienstbode. een flinke DIENSTBODE, SUPPOOST. een net Meisje, een MEID HUISHOUDSTER, H. H. BAKKERS. een Ie en 2e KNECHT, 5 prachtige jonge Kippen, met Haan en Hok. een nette VOORKAMER met ZOLDERTJE, een BOERENPLAATS ONDERWIJS. Ecd HUIS Ie bior net Verpiint Woon- Winkelhuizen te koop; ZWAAR en STERK, by H. RIESSELMANN. Voorloopig Bericht. Maandeiijksch Boelhuis Meubelen, Huisraad Kruideniers-Inventaris en Drankstelling. Eerste Vroonstraat, HEDENAVOND OPENING Tabak- en Sigaren-Magazijn No. 33, Oostslootstraat. de bekende zwarte THIBETS, alsmede prach tige zwarte gewerkte JAPONSTOFFEN, alles tegen zeer concurreerende prijzen. Eb ps: MElt-Zeep, per list f11,00, per Hoos, 4 stnb, 50 Cl, KOPPEN's VERKOOPHUIS, Hoofdgracht. KANAALWEG. Grootste en goedkoopste adres voor HEERFN- en KINDER- KLEEDING, per el zoowel als gemaakt. 500 YDs IJZERSTERK GLANZEND MACHINE-GAREN, 7Ct Opruiming der Wintermantels. Ontvangen nieuwe Regenmantels en Mantelstoffen. DE GOEDKOOPSTE WINKEL VRIESL ANDER, HARING. C. POSTMA, Weststraat. W. JAGER GERLINGS, Bij H. RIESSELMANN, Spoorstraat. De GROF- en H0EFSMIDSE NederLMlie-VerzeleÉis-MaatsclapË M. VAN PRAAG, CHOUFOUR'S. H. RIESSELMANN. SCHILDPADSOEP, in pakjes en bussen, steeds in voorraad. Zoo even ontvangen: J.W KAMPERJr. Bij A. BREET Czn. PAARDEVLEESCH. OLIE-, WATER- Gil PORCELEINVERF, Paneeltjes t.HgoI, Terracotta gd Mellglas. H. A. STADERMANN. SGHOTSGH HAVERMEEL. OPENBARE VERGADERING op Z.a- <i*r 19 Jannari 1890, 6 uur 's avonds, bovenzaal Militair Tehuis". Toegang vrU- Zondag a s. BAL. AANVANG: HALF ACHT. ZONDAG a. a. in Het Gymnastieklokaal, Weezenstraat, Zondags- en Dinsdagsaronds, aan?. 6 nar. Aan de lessen voor mingeoefenden, des Zondags ?an 4-e nre, kunnen nog eenlge Jongensen Meisjes geplaats worden. Doelmatige muziek en onderwijs. Tolnzaal TIVOLI. Uitstekende Muziek. Bg de prettige Kinderlessen en genoeg lijke lessen der grooteren worden steeds nieuwe leerlingen aangenomen. DINSDAG's 4—5 Meisjes van 9—15 jaar. Idem 5Y371/8 v. meergevorderden. ZONDAG's 45 Jongens van 915 jaar. 56 gesloten dans-eursus (jongens). 677# voor meergevorderden. DE ONDERWIJZER. N.B. Bg den Woensdagavond-Cursus be staat ook nog gelegenheid tot deelneming. Gevraagd een DIENSTBODE, die goed met den wasch kau omgaan. AdresBassingracht 64. Gevraagd tegen half FEBRUARI. Adres: WESTSTRAAT, L. No. 88. Gevraagd zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres: LANGESTRAAT 74. Wordt gevraag-d Adres: G. DE BEURS, Bassiugracht. Er wordt gevraagd: die goed met de wasch. kan omgaan. Adres: BERKHOUT Co. Eene DIENSTBODE wordt gevraagd, liefst van buiten. Wasch buiteu's huis. Adres Bureau van dit blad. In het Algemeen Weeshuis te Helder wordt verlangd een mannelgk inwonend suppoost, salaris f 150 's jaars. Sollicitanten naar die betrekking moeten zich schriftelijk aanmelden aan Regenten van dat gesticht, v6ór 20 Januari 1890. Oevraaga niet beneden de 16 jaar, voor halve dagen. SPOORSTRAAT No. 77. Gevraagd. liefst eenigszins bejaard, P. G. Adres: BERKHOUT Co. Wordt gevraagd: IEMAND, die des avonds gelegen heid heeft om op de PIANO of HARMONICA te spelen. Adres: BERKHOUT Co. Er worden gevraagd om dadeljjk in dienst te treden, liefst eenigszins bekend met de KOEK- BAKKERIJongehuwd. Prance brieven aan J. SMIT, Mr. Bak- kkr, te Wormerveer. Te üoop Adres: Ady.-Bur. STADERMANN. Te Tiuur voor ééo of twee eenige menschen. Adres: 2de MOLENSTRAAT No. 156, Te liutir lu KOEGRAS. AdresAdv.-Bur. STADERMANN. Gevraagd door Mevr. COOMANS DE RUITER, Hooldgracht 29 alhier, wegens ziekte der vorige, ccd fatsoenlijke KEUKENMEID, liefst van buiten, om dadelgk in dienst te treden. Wordt gevraagd iemand, in het bezit der vereischte akten van bekwaamheid, genegen en in staat om aan een Meisje van 12 jaar les aan huis te geven in de vakken van het lager onderwijs, alsmede in de beginselen van de Fransche en En- gelsche talen. Aanbiedingen worden, met opgave van tijd en voorwaarden, onder bovenstaand opschrift, aan het Bureel van dit blad schriftelijk ingewacht. Te koop aangeboden: een BONHEUR DU JOUR en twee FAUTEUILS, met roode zijden trijp bekleed. Adres met franco brieven onder lett. »A". aan het Bureau van dit Blad. Te bevragen bg den Heer J. KAAN, Zuidstraat 78. Te Koop Een net ingerichte BANKET- en KOEKBAKKERIi net completen Inventaris. Adres franco letter B. bg den Boek handelaar BERKHOUT. te Kuur. Informatiën bg den Hr. J. BËTHLËHEH. Woensdagmiddag 1.1. weggeloopen, een PUCKHONDJE, grgsachtig bruin, zwart masker, met nickel HALSBANDJE. Verzoeke vriendelijk tegen belooning terug bezorging bg A. B. WEBER, Kanaalweg I. 109. Vermist verleden week in de Spoorstraat, onder den raampost van den Heer LABOUT, een Straatmakers-Breekijzer. De vinder of hg die daarvan eenige aanwgzing kan doen, zal goed beloond worden. Adres BERKHOUT Co. op 29 JANUARI 1890 a.s., in het Ver kooplokaal WAGENSTRAAT, van en verschillende andere Artikelen, benevens een completen Degene die iets ten verkoop willen bg voegen, vervoegen zich in tijds bg den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. of bg den Vendumeester B. B. BOR- GART. Vriendelijk verzoek. Daar ik ziek ben geweest en nog niet op de straat mag komen, zoo verzoek ik mgnen begunstigers om het werk bg mg aan huis te brengen, zooals het sljjpen van Scharen, Scheermessen, Koffiemolens, Balansen, Bascules, enz., het repareeren van Parapluies en Brillen. Adres Wed. H. JANSEN, Weststraat, en H. JANSEN, Kooisteeg, a/d Helder. De ondergeteeksnde bericht zgnen ge- achten plaatsgenooten, dat hg rerhalld is van de Oostslootstraat naar de en dat hij daar zjjn Winkel met vergBB- aing heeft geopend. H. RIEMERS. tan het De ondergeteekende beveelt zich beleefd bg hare plaatsgenooten aan, zorg dragende voor goede kwaliteit. Zij geeft bg iedere 10 Cents SIGAREN een BON. 25 Bon nen geven het recht op een Cadeau van 25 geurige Sigaren. C. THEEWIS—SCHOLTZE. SPECIALITEIT IN: gedecoreerde en witte Waschstellen, de 5 stuks van af f 2,75, nieuw model. Buitengewoon voordeelig aanbodI Zoolang de voorraad strekt! No. 24 x 30 zwart. No. 36 x 40 wit x zwart. No. 50 wit x zwart. Kleedermakers, Naaisters en wederverkoopers rabat. GRTJISTWAIJD tfc Oo. De Heer N. L. TEN HACKEN, Hoofdagent van de Brouwerij „het Hert" te Haar lem van den Heer H. LANS ZOON, bericht aan Helder's ingezetenen en buitenlui, dat voor bovengenoemde Brouwerij de navolgende Depóts zijn gevestigd H. RIESSELMANN.Spoorstraat. P. SPIGTZuidstraat. D. VAN AMESF00RT. Hoofdgracht. R. MAALSTEEDDijkstraat. VerkrUcb&ar: Best Koevleesch, waar waarvan de prijzen zgn als volgt: Lapjes 35, Rol lade 37Yj, Gehakt 35, Biefstuk 45 ct. alles per 5 ons. Yersche Leverworst 15 ct. S. MAKELAAR, Vischmarkt No. 10. P Porcelein en Glaswerk! Geëmailleerde Ijzerwaren I Emmers en Tobben! Spiegels en Schilderijen! Zeil en Karpetten! Dames-, Heeren- en Kinder- SchoenwerkI Bg de Wed. P. Moor, 2eVroon- str., is verkrgg- b. dik vet Paar denvleesch,Lap jes 121, Rollade 15, Biefstuk 221 ct. alles. p. 5 ons* WEDER ONTVANGEN: Puik, Puik, Beste H0LLANDSCHE Zouteviseh en Stokvisch. Citroenen en zoete Sina's-Appelen. De echte Bloemendaalsche zgn te V6rkrggen a 10 Cent per ons, bij W. H. BURGERS, Confiseur, MIDDENSTRAAT. Mans-, Vrouwen- en Kinder- worden, wegens plaatsgebrek, tegen Spot, Spotprijs uitverkocht, bg KOM.CSTRUT, firma J. H. ENSCHEDE, WIJNHANDELAARS, HAARLEM, Depót en Kantoor: KEIZERSTRAAT 103, HELDER. bevelen bijzonder aan BAS MEDOC h f30.- per anker. St. EMILION a -34.— ST.SEURIN MÉDOCa -36.— en COGNAC VIEUX a - 1.80 flesch. Verkrijgbaar voor 4V« a 51/» Cent. in de gemeente Wieringen, brengen bg deze aan belanghebbenden ter kennis, dat het HOEFBESLAG we gens den hoogeren marktprijs van IJzer en Steenkolen, te rekenen van af heden weder wordt terug gebracht op den vroeger gestelden prijs. Hypolitushoef, 15 Jan. 1890. Namens J. KOOL. P. LUIT. Jb. METSELAAR. P. KRIJGER. ALGEM EENE, Rokln No. 75, Amsterdam. Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars worden aangenomen tegen de hoogste som. Aanbrengers genieten bij de le keuring f 5 en f 5 met de groote keuring uit te betalen in April, bg den Agent ten huize van M. WAAS, Spoorstaat te Nieuwediep. Ook alle Donderdagen te spreken bij den heer C, VAN HAM, te Schagen. Versche GROENTEN, als: Snijbonnen, Spersieboonen, Spinazie, Andij vie, Postelein, Doperwten, Worteltjes, Ca- pucijners in heele- en halve-liters bussen van 37s en 50 ct. per heele bus, zijn alléén verkrijgbaar bij een mooie sorteering welke voor uiterst lage prijzen worden verkocht, bij KONINGSTRAAT. u weder naar de BREEWATERSTRAAT. is weder de echte K.ANTK.OEK., k 10 CfBt de 5 ons, verkrijgbaar, alsmede heerlijke Groninger Koeken. SPOTGOEDKOOP! A. BREET Czn., Breewaterstraat. Bg A. LENGERS, Koning dwarsstraat, is verkrijgbaar: BEST Lapjes 12Ys» Rollade 15, Biefstuk 22Y cent. Alles per 5 ons. Greote en nieuwe sorteering in Tuben, Cartonnen en Houten Artikelen, om te beschilderen. PENSEELEN, VERNISH en stukjes VERF, SCHILDERPAPIER, SCHETS BOEKEN, PALETTEN enz. Kunsthandel. HELDER. Wandfonteintjes, Waschstellen, Urinaals, Papschuitjes, Oogbadjes, Inneemglaasjes. Bolten's Chemisch onderzocht, onvervalscht bevon den aan het Chemisch Laboratorium. „Kl'IJT FAREX8BACH". Uitstekend voedsel voor Kinderen en Zwakken. Verkrggbaar bg WALRAVEN. Prgs 25 Cents per Pakje (1/l Kilogram.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3