Wintermantels, Margarine. uit mi 62. Aan de MmM\ Tegen Hoest!! VOOR DE KINDERKAMER. C. TROOST, Spoorstr. 62. De verovering van Atjeh's grooteMissigit Na zwaren strijd. Jt Infle SPOOR-, BREEWATER-, CALIFOR- NIE-, PLANTSOEN- ei VERLENGDE- VROONSTRAAT. züo fle le kwaliteit HOZEN thans vertrüïhaar voor 24 Gulden. Opruiming van tegen veel verminderde prijzen. P. Th. LTJIJCKX. Geïllustreerd Maandblad voor het Kleine Volkje Prijs 12 Nommers a 15 cent üitiaaf vai JOH. YKEMA, 's Haje. 6ontenMutsen,Cachenez petten, Kindermutsen,enz. Hfl ml 4 croote platei laar J. Hoyok Vai Papendrecht, 3 portretten en taarten M. BEEK, Molenstraat. JAGQUES VAN ROSENDAEL. tweemaal ten allen tijde a 70 Ct. p. kilo; Handelsdrukkerij C. DE BOER Jr., Koningstraat rii-Maats W.C.Caltenbach, C. G. LANDMETER. „AERD VAN NES", 50 CENTS. 55 CENTS. HOOFD-EAU DE COLOGNE, van J. BIJLOOS, Colffenr, Allmaar. Marine. bij da Directie der Marine te Willems oord, op Woensdag, den 22 Januari 1890, des voor middags ten 11 ure, van: De uitvoering van werkzaamheden, benoodigd tot het onderhoud van Dok-, Sluis- en andere Waterwerken van het Maritieme Etablissement Willems oord. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te 's Graven- hage en bjj de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoet- sluis, alsmede bij de Provinciale Besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zijn de bestekken a fl.per exemplaar te ver krijgen ter Griffie der Marine te Wil lemsoord. De noodige aanwgzing in loco zal ge schieden op de twee de aanbesteding voor afgaande werkdagen, 's morgensten 10 ure. Verdere inlichtingen kunnen verkregen worden ten Bureele van den Hoofd-Inge- nieur der Marine te Willemsoord. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens art. 5 der Algemeene Voorwaarden moeten vóór het unr der aanbesteding franco bezorgd zgn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw. Willemsoord, den 11 Jan. 1890. De Vice-Admiraal, Directeur en Commandant der Marine, J. B. A. DE JOSSELIN DE JONG. AdresH. WIJKER, Weezenstr. Helder. van N. DEKKER, Achter-Hoofdgr. 63, wordt met succes gebruikt Drop uit den blikken Trommel, Prgs per ons 30, per half ons 16 Cents. Verkrijgbaar bij P. DE GEUS, CoBfiseur, Spoorstraat. PUDDINGPOEDER, ia verach. smaken, a 10 Ct. p. pakje. VANILLESUIKER (in de plaats van Btokjes Vanille te gebruiken), a 5 Ct. p. pakje. Verkrggb. in de voorn, kruiden.- en comest.-winkels. DOOR P. LOUWE3RSE. Iedere maand verschijnt een aflevering met 8 a 10 platen, versjes en vertellin gen. Aangenaam voor moeders om met de kleintjes leerzaam te spelen. Grootste sorteering. Billijke prijzen. Ontvangen de nieuivste solide en smaakvol beiverkte Albums, Portemonnaies, Portefeuilles, Sigarenkokers, Necessaires, Tassclien, Koffers, Braceletten, Broches, Fedora Kammen en Spelden Groote keuze Wandelstokken. -V"_A.:N L 87 Weststraat L 88. WI jLIG-BIT, L 89 Weststraat L 90. Verschenen en bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar: beschreven door Majoor F. J. D. BRUINSMA, PRIJS: ingenaaid f 1.50, gebonden f 1,90. Na de mededeeling van een der episodes uit dit werk terecht een sEpos", een Heldendicht" genoemd schrijft het Handelsblad»Gaat u geen huivering van geestdrift door de leden, als ge van dit saluut der kameraden hoort H. PIJTTERSEN Tz., Sneek. De ondergeteekende besteedt de hoogste p r ij z e n voor Huisraad, Meubelen, Koper, Lood, Zink, Touw, Zeildoek, enz. Laat zich ook aan huis ont bieden. D"ct- SALP's BAARD-TINCTUUR geeft do natuurlijke kleur terug, droogt spoedig op en Jfeg# wascht niet af. Pry» f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Kantoor: Piompetorengracht H 655. Commissarissen de Heeren: J. W. SCHÜBART, Mr. H. WALLER, Mr. D. J. VAN EEDEN, Mr. J. J. METELERKAMP, te Utrecht, Jhr. J. E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, te 's Gravenhage. Directie K. A. MANSSEN, S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, bij leven, tydeiyke verzekeringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. Prospectussen en inlichtingen gratis verkrijgbaar bij den Agent C. J. ERNST. Dekpapieren, volgens het ivettelijke voorschrift, ge drukt op vetvrij Sigaret tenpapier, waarop het woord MA li GA It INE is gedrukt, verkrijgbaar, bij afname van minstens 10 kilo inhoudende per klio, p. m. 1000 stuks, groot IS bij 21 c.M.; van 1 tot 10 kilo is de prijs iets hooger, aan de van Naar buiten tegen toezending van het bedrag, plus de frankeerkosten. MAAGDENBURGER Opgericht in den jare 1844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen, Billgke voorwaarden. - Generaal-Agenten voor Nederlandde H.H. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helderde Heer T. MOOT. PLAATSVERVANGERS EN NUMMER VERWISSELAARS kunnen zich direct aanmelden bij Dijkwt'ir Ko. .17, bij de Kolensteeg. ATTENTIE. Mijnlieeren Het huis waar de Scheer messen het fijnst worden aangezet a 15 Ct. per stuk, is in den van ouds beken den Salon Kruisweg. Het vergaan van het Nederlandsch Fregatschip benevens de Lotgevallen der bemanning, bg hun jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden, beschreven door den Kapitein F. M. CARSJENS, gezagvoerder van dien bodem. Uitgezeild 4 Augustus 1853 van Texel, kwam de schrijver met de Prins Fre- derik der Nederlanden" op 15 Mei 1855 te Nieuwediep binnen. Aan dit treffende verhaal schonk de Heer C. ADAMA VAN SCHELTEMA voor de derde maal een belangrgk voorwoord. De pr(js van het Boek is slechts Na toezending franco alom §erhhout k (ik, BOEKHANDEL. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door haar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk in prgs. Onovertref baar. Prgs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrijgbaar alleen bg J. N. QUERELLE, Kanaal weg 139. Een greep nit het Engelsche leven. 51). XXIV. „Nog geen bericht van Worcester?" vroeg de valsche Alice Norman, toen zij den laatsten dag van Mei 's namiddags haar vader in zijn kabinet opzocht. »Elk oogenblik verwacht ik Carringshliff hierhij wil vandaag een be paald antwoord hebben en ik kan hem niet langer aan de praat houden, want morgen hebben wij de mondigverklaring". „Ik laat aan je over om te doen wat je noodig acht", antwoordde de lord. „Wat ik by de uitvoering van je plan vreesde, is nu gebeurd. Ik heb er geen schuld aan, dat Brown als een eohte ezel draalt met ons een vroolijke tijding te zenden". In ieder geval hadt ge beter gedaan, my- lord, met hem te verbieden hier te komen. Wat moet hy hier doen In het gunstigste geval veroorzaakt hij ons toch moeite". „Ik heb hem niet gezegd, hier te komen terloops sprak ik er van, dat hij misschien zeH bericht zou willen brengen, maar in elk geval moeten wij uiterlijk van avond tijding hebben". Dan moeten wij geduld hebben, maar komt die tijding niet, dan geef ik Carringshliff mijn woord, zoodra hij komt. Zoodra het gewonschte berichs uit Worcester komt, zal ik wel een middel weten te vinden om myn belofte te verbreken. Wat is er Deze vraag gold den bediende, die kwam zeggen, dat mijnheer Carringshliff gekomen was en verzocht, bij miss Norman toegelaten te worden. De jongedame antwoordde, dat zij hem zou ontvangen, en ging naar het salon. De advocaat begroette haar met een diepe buiging. Het was niet de eerste maal, dat zij elkander ontmoetten na het duel. Met een handgebaar noodigde zij hem tot plaatsnemen en hij gaf daaraan gevolg met een gezicht waarop duidelijk te lezen was: Ziezoo, nu behandel je mij zooals het be hoort. .Wegens een zeer gewichtige aangelegen heid ziet ge mij heden voor u verschijnen, waarde miss Norraan," begon hij met een oogopslag, dien hij voor teeder wilde laten doorgaan. „Morgen wordt ge mondig ver klaard en ge zult het wel begrijpelijk vinden, dat ik gaarne myne wenschen iets dichter bij hun vervulling zou gebracht zien, voordat die gewichtige dag voorbij is." „Reeds bij vorige gelegenheden heb ik u gezegd, dat ik bewust ben, dat ik in uw macht ben. Is zulk een bekentenis niet voldoende? Ben ik daarmede niet geheel aan u overge leverd „Het is niet doeltreffend, de zaak van dien kant aan te vatten. Gij verwisselt eenvoudig onze positie. Ik ben op het oogenblik niets dan uw vereerder, waarde miss, en als zoo danig verzoek ik om een beslist antwoord." „Ge dwingt mij slechts om te herhalen, dat een openbare of heimelijke verloving tusschen ons tot de onmogelijkheden behoort. Verlangt ge werkelijk dat de verloofde van lord Rums- dale, dio nog kort onder de aarde rust, haar hand zal reiken aan een persoon, die hem neerschoot?" „Tot zulke ongevoeligheid acht ge my toch niet in staat? Neen, ge kunt aan uw rouw over den doode alle rechten gunnen. Beween vrij den man, dien ge voor den loop van mijn pistool hebt geplaatst; ik zal de laatste zijn om u daarin te hinderen. Met het oog op onze omgeving deins ik ook terug voor een openlijke verloving; ik ben tevreden met uw woord, dat ge mij uw hand wilt geven meer verlang ik niet." „Als ik u dan mijn ja-woord gaf en later mijn belofte verbrak?" „Ge zijt wel goed, miss Norman, met mij te herinneren aan de kleine verdeeldheden, die tot mijn spijt door uw toedoen tusschen ons ontstaan zijn. Wees echter onbezorgd ik sta u borg, dat zulke dingen voortaan niet meer zullen voorkomen." „Ge zoudt mij zeer verplichten, als ge mij eens wildet raededeelen, hoe ge dat zult aan leggen." „Daarvoor zal nog tijd genoeg zijn, als ge een besluit hebt genomen over mijn aanzoek, waarde miss!" „Ik zou dat liever vooruit weten, want het is niet onwaarschijnlijk, dat dit eenigen in vloed op mijn besluit heeft. Laat ge u echter door deze openhartigheid mijnerzijds niet be wegen, dan verzoek ik het van u, om mij een geuoegen te doen." „Yoor zulk een verzoek zou een man met een steenen hart bezwyken; hoeveel meer dus uw eerbiedige vereerder. Ik wil u dan mede- deelen, dat, zoo ik heden uw ja-woord krijg, ik voor u het vermogen van uw overleden ouders morgen in ontvangst kan nemen." „Dus het geld alleen maakt u begeerig om mij te bezitten!" „Wat een gedachte, waarde miss! Zou ik niet met evenveel recht mogen denken, dat uw verlangen naar het geld u terughoudt om mijn aanzoek aan to nemen? Iloe miskent ge echter uw gehoorzamen vereerder! Ik begeer alleen u te bezittenwat vraag ik naar geld! Ik ben rijk genoeg om mijn vrouw op weelderigen voet te laten leven!" „Neem mij dan alleen en laat mij mijn geld houden „Ge schertst, myn waarde! Wat zou zoo'n zacht Schepsel met zooveel geld beginnen? Die last zou oor uw schouders veel te zwaar zijn „Ik begrijp u volkomen, mijnheer Carring shliff. Ik dacht dat ge uw ware bedoelingen voor my wel niet achter mooie woordjes zoudt verbergen. Beken liever openhartig, dat ge mijn vermogen wilt in handen hebben, om daarmee tevens den onverbrekelijken band te bezitten, die mij aan u bindt. Als ge dat zegt, huldigt ge tenminste de waarheid." .Het doet mij bijzonder veel genoegèn, dit nieuwe bewijs van uw scherpzinnigheid op te merken. Als ge dan zoo gaarne de waarheid uit mijn mond verneemt, welnu ge hebt de zaak bij het rechte eind." „Zeg mij nu nog één ding: wat zal ervan mijn vader, den lord, worden? Hij is gewoon, in weelde te leven, en zou dan niets hebben dan de karige inkomsten van de baronie." De advocaat haalde de schouders op. „Hij zal zich naar de omstandigheden moe ten schikken," antwoordde hij. .Bedenk, hoe veel menschen zich rijk zouden gevoelen met het inkomen, dat ge karig gelieft te noemeD. En blijft hem niet een teedere dochter, die alles zal aanwenden om haar vader te doen deelen in den rijkdom, dien zij aan de zijde van haar echtgenoot vindt?" .Wilt ge daarmede zeggen, dat ge ons ge heel vrij wilt laten in onze bewegingen vroeg zij. De advocaat grijnsde. „Tegenover u zal ik nooit iets anders zijn en blyven dan uw gehoorzame slaaf," ant woordde hij. Er ontstond een stilte, die de advocaat ten nutte maakte om het meisje met begeerte aan te zien. De jongedame verbrak die stilte. Zij stond op, naderde den advocaat, die eveneens op stond, en stak hem de hand toe. .Ik geef u mijn hand en mijn woord, dat ik uw vrouw zal worden," sprak zij op ijskou- den toon. Carringshliff nam haar hand en wilde die kusten. Hij sloeg de oogen zoo teeder op als hem maar mogelijk was en zeide: „Gij maakt my tot den gelukkigste van alle stervelingen, myn waarde. Nooit werd de hand van een schoone jongedame met meer openhartigheid gegeven en met meer harte lijke teederheid aangenomen." Op haar gelaat was duidelijk te zien, met hoeveel tegenzin zij deze hoogdravende woor den aanhoordezij gaf zich volstrekt geen moeite om dit te verbergen en antwoordde: „Bespaar mij het overige, ge hebt uw doel bereikt, wees daarmee tevreden. Ik verzoek ui laat mij het overige gedeelte van den dag vrijhet is misschien de laatste, dat ik mij vrij kan gevoelen." Hij maakte een diepe buiging vóórhaar en gereed om heen te gaan, zeide hij „Morgenochtend om tien uur is het oogen blik daar, waarop sedert weken onze aandacht gericht was. Ik zal de eer hebben, u voor de bali van de rechtbank op te wachten." Den volgenden morgen om negen uur liet lord Norraan bij miss Norman vragen, wan neer zij gereed zou zijn om naar het gerechts gebouw te gaanhet rijtuig zou tegen half- tien voorkomen. Dus nog geen bericht uit WorcesterOok toen zij met haar vader en den advocaat voor den rechter stond, was er nog geen bericht. Zij pijnigde haar hersens om een middel te vinden, dat haar van haar kwelgeest kon bevrijden.... maar zij vond niets. En daarbij ging de gerechtelijke han deling voort, waarvoor zij hier gekomen waren, maar het scheen haar alles een droom. Carringshliff was echter terdege wakker, toen hy zijn cliënte ontving en in de rechts zaal geleidde. Bij zyn binnenkomen viel zijn oog dadelyk op een in het zwart gekleeden jonkman, die achteloos tegen de balie leunde en bij het binnentreden van den lord een diepe buiging maakte. Wat moest die heer hier doen Carringshlid herkende hem dadelyk het was een jong collega, mynheer Grundtield, die nog nooit een groot proces had gewonnen. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handels-drukkerjj van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4