't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1767. Woensdag 22 Januari 1890. Achttiende Jaargang. Albonnement VERSCHIJNT DINSDAG- EN Uitgevers: BERKHOUT VRIJDAGMIDDAG. Co., te Helder. AUvertentiën NIEUWSTIJDINGEN. per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 c Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. yan 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere lettere worden naar plaatarnimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGS MORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 21 Jan. 1890. Blijkens een in Den Haag ontvan gen telegram is de luit. t. z. 2e klasse jhr. Van Speogler in Atjeh door een schot ernstig verwond. Tot stationschef te Alkmaar is be noemd de heer Vogel, te Ruurlo. Als leden van het bestuur van den polder Valkoog zijn herkozen: de Heer J. Brommer, als lid van het dagelijksch bestuur, en de Heer D. Groet, als hoofd ingeland. Men meldt uit Amsterdam: Klaas Boomstra, gepensionneerd Oost- Indisch militair, beter bekend onder den naam van Klaas de tamboer, had met drie gulden schuld zijn kosthuis in de Laurierstraat verlaten en zijn intrek geno men in het logement »'t Laurierblad" op de Lauriergracht. Donderdag was het voor Klaas pensioendag geweest, hetgeen zijn voormalige kostbaas, Leendert van Kums, niet onbekend was. Deze vervoegde zich Donderdagmiddag bij Klaas op ziju kamertje, en eischte de schuld op. Daarbij schijnt het niet zeer kalm te zijn toege gaan, althans eenige oogenblikken nadat Van Kums het huis van Klaas deu tamboer had verlaten, vond men dezen dood op den grond liggen. Het lgk is ier schou wing naar de cellulaire gevangenis, en Van Kums in voorloopige hechtenis ge bracht. Men meldt uit Amsterdam Uit dc 1 e verdieping van perceel Lange Niezel, hoek Warmoesstraat, hoorden de voorbijgangers Vrijdagmiddag moordge schreeuw en om hulp roepeD. Hevig bloedende aan het hoofd, kwam een vrouw de trap af, eu bij de buren onderkomen zoeken, vanwaar zij kort daarop door de politie per brancard naar het gasthuis werd vervoerd. Bij het onder zoek, dat hierop door de politie in de woning werd ingesteld, bleek het, dat de echtgenoot, na zijne vrouw met een mes een diepe wonde aan het hoofd achter het oor te hebben toegebracht, de hand ook aan zijn eigen leven had willen slaan. Hij slaagde daarin slechts gedeeltelijk, zoodat ook hij per brancard naar het gast huis werd gebracht. Donderdag stonden voor de Haar- lemsche rechtbank terecht J. D. G. van Gulpen, 43 jaar, landbouwer, en ziju knecht S. T. van Breugelen, 21 jaar, uit Spaarn- dam, beklaagd, dat zij in den namiddag van den 30n Nov. 1.1. op het overzetveer over het Noordzeekanaal onder Haarlem- merliede en Spaarnwoude den assitent pontwachter H. Bakker onder het over zetten zouden hebben aangegrepen, ge slagen en half over den overzetkabel zouden hebben geworpen, onder bedreiging hem te zullen verdrinken, hetgeen verhinderd werd doordat de aangevallene krachtig weerstand bood en bovendien het paard voor het rijtuig, dat zij met zich voerdeu, schichtig werd. Toen zij aan land waren, heeft van Gulpen den ads.-pontwachter Bakker nog hevig geslagen, zoodat hij geheel bebloed was. De beklaagden er kennen de mishandeling, doch ontkennen het voornemen om Bakker te verdrinken. De beklaagden waren onder invloed van sterken drank. Een derde persoon, die in het rjjtuig bleef zitten, was zoo dronken, dat hg op de pont het paard met de zweep aandreef, hetgeen een zeer groot ongeluk had kunnen tengevolge hebben. Nu had dit tot uitwerking, dat de beklaagden Bakker moesten loslaten. Er zaten nog 2 personen in, die echter ook beschonken waren en nu zeggen niets zekers te kunnen getuigen. In het geheel waren er dus 5 personen in het rijtuig. Bakker vraagt f 3.50 schadeloosstelling wegens schade aan zijne kleeding. De subst.-officier van justitie vroeg wegens poging tot doodslag, in verband met mishandeling door den beklaagde Van Gulpen, tegen ieder een gevangenis straf Van 1 jaar. De verdediger, mr. S. J. H. van Wal- chren, kon in het te laste gelegde niets anders zien dan gewone mishandeling. Pleiter vroeg in plaats van gevange nisstraf aan de beklaagden op te leggen een geldboete. Na re- en dupliek wordt de uitspraak bepaald op 23 Januari. Een zeer misplaatste grap werd dezer dagen door een student van heij Maastrichtsche gymnasium uitgevoerd. Door professor B. werd hem een niet onverdiende straf opgelegd, en uit wraak zond hij aan den „Limburger Koerier" een overlijdings-annonce, waarin des pro fessors weduwe aan familie en beken den den dood berichtte van haar echt genoot. De heer B. diende dadelijk een klacht in, doch heeft die weder ingetrokken en zich met een flinke afstraffing van den student, welke tevens van het gymnasi um is weggezonden, tevreden gesteld. De vrouw van A. de M, te Hasselt, had zich aan een spijkertje gestooten, ten gevolge waarvan ze een weinig aan den arm bloedde. Ten einde dat te stelpen, nam zij een stukje vau een tabakszak en legde er dat ophet gevolg was dan ook dat het bloeden ophield. Een paar dagen daarna was de arm echter zoo gezwollen, dat geneeskundige hulp moest worden in geroepen, en nu bleek dat er bloedver giftiging had plaats gevonden en deze reeds zulk een voortgang had gemaakt, dat zelfs 't afzetten van den geheelen arm niet meer zou baten. De vrouw is kort daarop dan ook overleden. (Z. C.) Het stoffelijk overschot van een dame, te Scheveningen overleden, wordt morgen naar Gotha overgebracht, alwaar het verbrand zal worden. Dit is de eer ste Nederlandsche vrouw, wier stoffelijk overschot ia eeu lijkoven verbrand wordt. Een huisbewaarder van een villa aan den strandweg te Scheveningen had dezer dagen de brutaliteit, een gedeelte van de in het gebouw aanwezige meubelen te verkoopen voor de som van f 600 aan eeu koopman te 's-Hage. Daarna maakte hij zich met het geld uit de voeten. Toen de koopman bezig was het gekochte op een wagen te laden, waarschuwde de directie van het Oranjehotel," die het vervoer van de meubelen had opgemerkt, de politie van het posthuis, en de goede ren werden weder afgeladen. De oudste inwoonster van Nieuwer- Amstel, de ruim honderdjarige weduwe Hofmeester, is heden overleden. De moeder van Hendricus Verwaag- en, den dader van den diefstal der me dailles van den heer Krelage, heeft gratie van zijne gevangenisstraf voor hem ver zocht, op grond dat hg den kost voor haar verdient. Zekere D„ die ten vorigen jare naar Amerika vertrok, kwam in den nacht van 11 op 12 dezer in zjjne vroegere woon plaats (Stadskanaal) terug. Lang genoot hij niet van zijn familie bezoek, want de justitie, die nog wat met hem af te rekenen had, nam hem den volgenden morgen reeds in arrest en bracht hem naar de gevangenis over. Uit Borne wordt gemeld Zaterdagmorgen overleed in de buurt schap Hertme, ten huize van den heer Barendtszen, de dienstbode Aleida Meijer, in den ouderdom van 95 jaren. Zij was de oudste ingezetene dezer gemeente en heeft van haar 14de jaar gediend, zoodat zij ruim 81 dienstjaren telde. Al dien tijd is zg bij de familie Barendtszen geweest, waarvan zg vijf geslachten mocht beleven. In den laatsten tgd was zij sukkelende, en werd zg met de meeste zorg en liefde ten huize van haren meester verpleegd. Te Maastricht is de sterfte aan de gevolgen van influenza en daarmede ge paard gaande ziekten der ademhalings werktuigen zeer beduidend. Het aantal sterfgevallen bedroeg daar van 1—17 Jan. 63, een getal, dat slechts in 1866 bg het heerschen der cholera werd be reikt. Te Noordwolde (Fr.) heeft men des nachts bg een boerin haar pas geslacht en ingezouten varken ontvreemd. Deze diefstal is gepleegd in denzelfden nacht, toen in de nabijheid de winkelhuizing van Jubbega afbrandde. Men is de bedrgvers nog niet op het spoor. Te Tzum vervoegde zich iemand bij den notaris, die voorgaf een landbouwer te zijn met Dame Jouwstra. Hg wenschte het boe renbedrijf op te geven en stil te gaan leven. Eenige overgespaarde penningen en het be drag van den verkoop zyner have zouden hem daartoe in staat stellen. Hij had reeds een huis gekocht en moest nu de onkosten ad. f 260 betalen, doch schoot te kort, daarom wendde hij zich tot genoemden notaris en beloofde de zen het boelgoed te zullen houden. En waar om niet by den notaris te Wommels dat boel- goed aangegeven Die man had hem eens te veel rente afgenomen voor een koopsom voor twee koeien in een boelgoed, die hij eeni ge dagen te laat aan het kantoor betaalde. De oplichter meende den notaris te Tzum van eene betere zijde te kennen. Hij had het ge tal hokkelingen enz. in zijn zakboekje en ver zekerde, dat onder de 26 koeien stellig vijf of zes waren, die meer dan f 300 per stuk zouden opbrengen. Hy vroeg ten slotte f260 voorschot, om de onkosten van het pas ge kochte burgerhuis te kunnen betalen. Den notaris, die de dupe zou worden van deze op lichterij, kwam een en ander wel wat ver dacht voor, en terwijl de schuldbekentenis ge schreven en geteekend werd, ging de klerk informeeren of men ook hekend was met boer Jouwstra van Wommels, een groot uur van Tzum gelegen. Doch van een boer Jouwstra wist niemand. Het kwam den notaris nu goed voor, dat de klerk dadelijk maar met Jouw stra naar Wommels ging, om den inven taris van het boelgoed op te nemen. Nu be gon Jouwstra lont te ruiken. Dat kon heel goed, maar hij had nog een boodschap in de buurt, die zou hij eerst maar doen en met een kwartier terugkomen. Onze pseudo-Jouwstra werd nagezien, en de klerk van den notaris zag, dat hij den weg naar Franeker insloeg, met verhaaste schre den. Deze zette hem na, om zijn spoor te houden, terwijl de notaris intusschen liet in spannen. Aan de schuchtere houding van den oplichter, die gedurig over den schouder zag, kon men zien, dat de man met een kwaad geweten liep. Dicht bij het dorp Hitzum ont moette hij den onbezoldigden rijksveldwachter B. deelde hem het geval mede en deze legde beslag op den vluchteling, dieterstond zijn misslag bekende. Naar Franoker opgebracht, bleek by het verhoor, dat onze pseude-Jouw- stra een oud bekende van de justitie was en reeds vijf jaar gevangenisstraf op zijn mars had wegens het stelen van schapen. Den zelfden avond is hij naar Leeuwarden getrans porteerd, waar hij nu voor zijne poging tot oplichterij en wegens het zetten eener valsche handteekening zal moeten terecht staan. De ongelukkige man hoort thuis in het dorpje T. bij Sneek, heet volgens nadere opgaven Flapper en is arbeider van beroep. Vrij vast wordt hij nu voor een paar jaar onschadelijk gemaakt. Hoewel de betrokken notaris eorst van plan was alles „blauw-blauw" te laten blijven, is het toch maar goed ruchtbaarheid en gevolg aan een en ander te geven., teneinde ande ren voor dergelijke oplichterijen te waarschu wen. De Oostenrijksche beeldhouwer Frie- drich Beer, te Parijs, heeft een middel gevonden om marmer vloeibaar te ma ken en het dan als brons te gieten. Het nieuwe product heet naar den uitvinder „Beriet." Er is te Parijs reeds een maat schappij gesticht welke het patent voor „Beriet" zal exploiteeren en in alle lan den octrooi aanvragen. De bereidingskosten van de nieuwe stof zijn zoo goedkoop, dat de prijs van „Beriet" dien van het gips niet veel o- vertreft. Het wordt echter met den tgd sterker, terwijl gips, zooals men weet, niet zeer duurzaam is. Voor huisver sieringen, bassins enz. wordt „beriet" reeds als materiaal gebruikt. Tegen de landverhuizing naar Bra zilië wordt opnieuw gewaarschuwd door den Oosteurgkschen consul te Genua, Dr. von Scherzer. De landverhuizers, aan wie de rond gezonden wervers en kosteloos versprei de geschriften allerlei schoons hadden voorgespiegeld, vinden in Brazilië een ellendig lot. Aan allen, zelfs geheel on ver mogenden, wordt grondbezit beloofd maar als zij in hei. beloofde land zijn aangekomen, biedt mtjn hun, in plaats van grondbezit, plaatsing op een koffie plantage aan, en zg kunnen daar het werk verrichten, dat vroeger door slaven werd gedaan. In de laatste vijf jaren zgn, naar Dr. v. Scherzer meedeelt, niet minder dan 500,000 landverhuizers naar Brazilië ge komen, voor wier overtocht de Regeering die zich beijvert de immigratie te be vorderen 168 lire per hoofd heeft be taald. De zoogenaamde „kolonisatie-Maat schappij" moet volgens haar contracten slechts 148 lire voor iederen te vervoe ren landverhuizer betalen. Zij heeft al dus alleen daardoor een winst behaald van 10 millioen lire. Een zonderling incident deed zich onlangs voor bij de behandeling van een rechtzaak te Wilkensbarre in Pennsylvanië voor. Een individu stond terecht wegens mishandeling van zgn vrouw. De verklarin gen der getuigen a charge waren van dien aard, dat er geen twijfel meer be staan kon aan de schuld van den be klaagde, en de mishandelingen, waaraan de arme vrouw bloot gestaan had, deden den rechter in zoodanige mate zijn ge duld verliezen, dat hg opstond, zgn jas uittrok en den beschuldigde met zijne vuisten een geduchte kastijding toedien de, onder toejuiching van het geheele pu bliek. Daarna kleedde hg' zich weder aan, nam plaats op zgn stoel en sprak hem vrijhg achtte het nl. onbillijk, dat de man twee maal voor hetzelfde feit ge straft zou worden. Er is sprake van het bouwen van 92 pantserschepen voor de Vereenigde Staten in 14 jaren tijds; ze zouden 280 millioen dollars kosten. Dat de magnetische toestanden op aarde min of meer afhankelijk zgn van verschijnselen op de zon is zoo goed als boven allen twijfel verheven. Uit de nieuwste onderzoekingen van Prof. Be- zold aangaande den duur, het aantal en de hevigheid der onweders (alle onwe- ders in Beieren en Wurtemberg van 1880 1887 leverden daartoe het materiaal) komt men nu tot het verrassende resultaat, dat er ook in het voorkomen van onweders een periode is aan te wijzen, en wel be draagt de waarschijnlijkste duur daarvan 25.85 dag. Daar de omwenteling van de zon is denzelfden tgd geschiedt, kan er aan een onderling verband niet ge twijfeld worden. De verklaring van dien geheimzinnigen invloed der wentelende zon op de elec- trische verschijnselen in onzen dampkring moet waarschijnlijk gezocht worden in het pas ontdekte feit, dat het geleidingsver- mogen van lucht, door beschijning met ultraviolet licht, merkbaar gewijzigd wordt. Het >Berliuer Tageblatt" vestigt er de aandacht op dat wij, in onze onwe tendheid, onzen paarden dikwgls het meest pijn veroorzaken in den mond. Legt, zegt het blad, maar eens uwe tong tegen het gebit, nadat het den ganschen nacht in een temperatuur onder het nulpunt heeft gehangen. Gij zult er uwe tong niet gemakkelijk weer van kunnen losma ken, en komt zg eindelijk vrij, dan zult gg een stuk van de huid uwer tong er op hebben achtergelaten. Dompelt men het gebit echter vooraf in warm water, dan zal dat alles niet plaats hebben. De koetsiers en voerlieden dienen dus opmerk zaam gemaakt te worden op de noodza kelijkheid van het verwarmen der gebitten. Met weinig moeite zgn zg in staat hun paarden veel lijden te besparen. Waarom het Panama-kanaal mislukte. Omtrent de staking der werkzaamheden aan het kanaal door de landengte van Panama zgn indertijd door financiers en economisten tal van redenen opgegeven, even gegrond als prozaïsch. Doch ook de legende heeft op dit gebied gesproken, en veel diehterlyker, zooals uit het vol gende blijken zal. De omstreken van Colon, gelegen aan een der uiteinden van het zee-kanaal, bergen een afschuwelijke fauna" van kaaimans, die bg groote troepen zich op- hokden in den modder en het slijk van deze vulkanische streek, die nog steeds niet tot rust is gekomen en telkens door aardbevingen geteisterd wordt. Een dezer alligators, die wel zoo oud als de wereld leek en wars van den modder en den strijd om bet bestaan en bovendien half lam was, had het langzamerhand zóóver ge bracht, de vrees en den afkeer der inwo ners van Colon te overwinnen en het burgerrecht der stad te verkrijgen. Men had eerst medelijden en later eerbied voor hem gekregenwat meer zegthij was er min of meer ambtenaar geworden, 's Mor gens en 's avonds, den rug bedekt met algen, schelpen, wier en moerasplanten, waarmede zgn verweerd pantser begroeid was, verscheen het beklagenswaardige en heilige dier in de straten der stad, zwierf er op zgn gemak rond tusschen het paal werk, waarop de huizen er gebouwd zgn en sloeg dan met merkwaardigen eetlust het vuilnis van allerlei aard, dat de inwo ners daar weggeworpen hadden, de lijken der ratten, die den dampkring der stad verpestten, enz, enz., naar binnen. Wan neer wij nu mededeelen, dat er te Colon geen gezondsheidscommissie en ook geen stadsreiniging bestond, zal men begrijpen, dat het baantje van den ouden kaaiman volstrekt geene sinecure was eu dat hij in de oogen der inboorlingen, niettegenstaande zgn vervaarlijk uiterlijk, voor een per sonaliteit van het hoogste gewicht door ging- Op zekeren dag kwam te Colon een heer aan die een der aannemers van het kanaal was. De man was nog niet lang ontscheept of op een vroegen morgen ging hij, als een voorzichtig man met het geweer op den schouder, een wandeling door de stad maken. Op den hoek der eerste straat ziet hij, o schrikden ouden kaaiman, die, zijn voorwereldlijk schubbenpantser over den grond sleepende, aan zijne da- gelgksche taak was. De haren te berge gerezen en dol van angst legt onze Tar- tarin zgn geweer op het heilige dier aan, geeft vuur, en daar lag de rampzalige commandeur bij de stadsreiniging van Colon met een kogel in het oog, dat som ber en droevig oog, dat misschien den zondvloed aanschouwd had. Onze aannemer had alle moeite ter we reld, om niet op de plaats zijner wandaad gelyncht te worden, en sedert is tot meer dere zegepraal der gele koorts de post van den ouden kaaiman vacant, daar zich nog geen enkele hagedis zgn er soort als op volger heeft aangeboden. Maar vraag eens aan bijgeloovige men- schen onder de inwoners van Colon of onder de kanaalwerkers, waarom het scheepvaartkanaal van Panama niet vol tooid is kunnen worden. Zg zullen u allen met droevige overtuiging ten antwoord geven, dat dit komt doordat men de beschermende fetisch heeft verworpen, toen men het nuttige monster doodde. Een geneeskundig consult in vogel vlucht. De spoorwegwachter van E...., een klein Duitsch dorpje, woont wel ver van de stad en heeft wel heel weinig tgd, want de dienst is zeer druk, maar toch ontvangt hij geregeld de courant, die hij zoo trouw mogelijk leest. Zoo was hij dan ook, onder meer merk waardigs, te weten gekomen, dat in Berlijn de influenza heerschte, hoe zg heerschte, en welke hare verschijnselen waren. Toen onze wachter nu op een morgen zwaar verkouden en met een zekere loomheid in de been en ontwaakte, hield hij zich over tuigd, dat de kwaal ook hem had aange tast. Terstond werd per draad de dokter van de Maatschappij ontboden. Deze, die het evenals al zgn collega's vreeselyk druk had, kon dien dag den geïuflueneeerden wachter niet meer gaan bezoeken. Daar kg echter op zgn reis de post moest passeeren, beval hg den wachter, als die en die trein langs reed, met zgn tong zoo ver mogelijk uit den mond te gaan staan. Hg, de dokter, kon dan wel zien of het influenza was. Inderdaad had de wachter aan het bevel van den dokter gevolg gegeven, en stond hij, bij het pas seeren van den trein, waarin de dokter gezeten was, met de tong uit den mond. Den volgenden dag regende het klachten bg de directie der Maatschappijover de groote onbeschaamdheid van den wachter van E.... Het geluk ligt in een klein hoek je. Het breken van een spiegel wordt nog altijd door vele bijgeloovigen als een ongunstig teeken beschouwd. Een Amerikaan, Charles Roll, te New- ark, kwam echter onlangs tot de ont dekking, dat het ook wel eens zijn goe de zijde heeft Door een ongeluk brak hij onlangs een oud spiegeltje, een echt familiestuk; het ongeluk bleek echter spoedig een geluk te zijn, daar hij ach ter het glas het eigendomsbewijs vond van een uitgestrekt stuk land, waar reeds lang naar was gezocht. Het document werd onderzocht en in orde bevonden, zoodat Charles Roll, thans de eigenaar is vau een stuk lands, ter waarde van zes millioen dollars.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1