Advertentie n. Marine en Leger. De bij het 4e reg. vest.-art. alhier nieuw be noemde kolonel M. van Aken heeft gisteren het commando overgenomon van den kolonel H. W. van Marle, die het bevel heeft aanvaard over het 2e reg. vest.-art. te Amsterdam. Aan den officier-machinist le kl. der marine A. Jongkees is het toezicht opgedragen bij de vervaardiging der stoomwerktuigenen ketels voor het pantserdektorenschip „Prinses Wilhelmina," in aanbouw bij de Kon. Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam. De adjunct-commies bij de directie der marine te Willemsoord T. Q. Harder, met 1 April a. s. eervol uit 's Rijks dienst ontslagen. De off.-mach. 2e kl. A. J. Moritz zal den off.- mach. 2e kl. J. G. van den Bosch vervangen bij den torpedodienst alhier. Bij Zr. Ms. besluit van 17 dezer is de luit. t. z. le kl. J. H. Cremer, ter zake van in, doch niet door den dienst ontstane lichaamsgebreken op pensioen gesteld, onder toekenning van een pensioen van f1398 'sjaars, benevens voor wer kelijk verblijf in militairen dienst in 's rijks over- zeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen van eene verhooging van pensioen van f975 'sjaars. 2o. bevorderd tot luit. t. z. le kl. de luit. z. 2e k 1. J. M. Phaff. Stoomvaartberichten. Het stoomschip „Prins Fred. Hendrik", arri veerde 17 Jan. van Paramaribo te Amsterdam. Het stoomschip „Prinses Marie", van Am sterdam, arriveerde 16 Jan. te Genua. Het stoomschip „Prinses Wilhelmina", van Amsterdam, arriveerde 20 Jan. te Southampton. Het stoomschip „Koningin Emma", van Am sterdam, arriveerde 19 Jan. te Batavia. Marktberichten. Hoorn, 17 Jan. Aangevoerd 15 Schapen f24 a 33 per stuk, handel stug. 18 Jan. Aangevoerd Tarwe t 6 a 7,50, Gerst f 4,25 a 5, Haver f 3 a 4, ErwtenGroene f 10 a 13, Grauwe dito f12 a 15, Vale dito f9 a 11, Kar weizaad f9 a 10, Mosterdzaad f 16 a 18, 3 Paarden f50 a 80, 89 Schapen £27 a 35, 140 Lammeren f20 a 27, 8 Kal veren f14 a 22, 20 Varkens f 14 a 22, 6 Zeugen f30 a 40, 70 Biggen f10 a 14, 70 Kippen f0,60 a 1,50, 700 Kipeieren f5 a 5,50 per 100, 1100 koppen Boter f0,60 a 0,65 per kop. Alkmaar, 18 Jan. Aangevoerd 2 Paarden f 60 a 80, 3 Koeien en Ossen f 170 a 200,14 Nucht. Kalveren f 16 a 22, 179 Schapen f 18 a 28, 86 magere Varkens f16 a 20,161 Big gen f 10 a 13, 11 Bokken en Geiten f 4a 10, Boter per kop f 0,70 a 0,80, Kipeieren f 4,50 a 5 per 100. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petroleum f 9.45 per 100 KG. zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 17 Jan. Aangebracht door 2 sloepen te zamen 380 lev. kabelj. p. st. f 1,70 a 1,85, 410 doode kabelj. p. st. f 0,80 a 1,15, 3800 schelv. per 100 f 22,50 a 23,50. 3 beugers met 30 tot 50 schelv. per 100 f 42, 10 tot 20 kabelj. p. st. f 1,50. 18 Jan. 6 beugers met 10 tot 30 schelv. per 100 f 43, 5 tot 8 kabelj. p. st. f 1,50, 20 rogge p. st. f 1,10. 28 korders met 3 tot 20 mand kleine schol per mand fl,85 a 2,20, 3 tot 7 mand schar per m. f l a 1,15, 50 tongen p. st. f 1. 20 Jan. v.m. 2 sloepen te zamen 6600 schelv. per 100 f 24,50 a 28,50, 65 lev. kabelj. f 1,95 a2,40, 370 doode kabelj. p. st. f0,95 a 1,30, 10 doode lengen p. st f 1,65 a 1,90. N.m. 2 sloepen te zamen 140 lev. kabelj. p. st. f2,05 a 2,15, 440 doode kabelj. p. st. f 1,05 a 1,30, 3200 schelv. per 100 f 23 a 27, 12 len gen p. st. f 2,40 a 2,60. 21 Jan. v.m. 8 u. 1 sloep met 120 lev. kabelj. p. st. f 1,85 a 2,10, 320 doode kabelj. p. st. f 1,05 a 1,25, 3000 schelv., waarvan 300 lev. per 100 f 20,50. bange vrees en hoop, uitziende in den vreeselijk stikdonkeren nacht, naar redding, en wien iederen minuut banger strijd, hooger nood te wachten staat? Maar de stormen wakkeren aan, de golven zwiepen hoog in de lucht, het nu ranke vaartuig, dat in onze oogen, vastge- meerd liggend, een zeekasteel is, dobbert als ware het een klomp, drijvende op onze bin nenwateren, bij harden wind. Hebt gij er nimmer aan gedacht, hoevelen er ieder jaar den dood vinden, zonder dat hun zelfs de voor den zeeman plechtige eer wordt bewezen, dat hun lijk om den grooten mast gedragen wordt en dan na het een, twee, drie in Gods naam een rustplaats krijgt? Niet allen, o neen! de meerderheid wordt door Gods Vaderhand bewaard, en sommigen worden oud, zelfs zeer oud, 85 jaar is geen zeldzaamheid; maar dan, als hij oud en stram geworden is, als zijn haar grijs, de rug gebo gen en de handen vereelt zijn, ja dan komt gij hem te hulp, liefdadigen in Neder land. Het Asyl voor behoeftige oude zeelieden, tot welks oprichting een der beminde zonen van 't Oranjehuis het initiatief nam bij zijn leven, hebt gij Hem ter eere, hun ten zegen opgericht. Zie, daar staat het in gindsche duinen, aan Egraonds stranden, waar de zee man kan uitrusten, dankbaar zijn hart opheffen kan tot Hem, die zoo wonderlijk wist te be waren, maar de handen nu ook niet van hem aftrekt, maar in een veilige haven deed ankeren. Daar staat zij, de Prins Hendrik-Stichting, waar reeds 80 van die oude zeerobben gehuis vest zijn, maar waar nog velen met verwach ting naar staren, om er ook van den zegen te genieten. Zij toch ondervonden een gelyk loz, hadden een even kommervol bestaan als dezen. Zouden wij beter aanmoediging kunnen vin den voor hen, die zich aan de zee en haar gevaren gaan blootstellen, dan hunne eenen steun le verzekeren, als zij oud zullen gewor den zijn Of de behoefte wel zoo groot is? Sedert 1880 werd zij driemaal vergroot, in evenre digheid van de middelen die ten dienste stonden, maar haar bestaan vindt zij uit giften en bij dragen. Het bestuur wenscht ook nu uitvoering aan zijn programma te gevèn, waarbij voorop staat, hulp te bieden aan hen, die wachten of er ook mogelijk door sterfgeval eene vaca ture komt, wier getal aanzienlijk is. Wie het daarbij steunt zal zich zijn offer niet be klagen. Op een eigenaardige wijze werd ditmaal die steun gevraagd, in den vorm eener plaat, voorstellende een der verpleegden, die voor zijn oude makkers vraagt, door te zeggen «Och mijn ouwe maats zouden er ook zoo gaarne in willen", welke plaat gratis werd verspreid en op aanvraag gaarne wordt toe gezonden. Moge de hoed, dien hy in de hand houdt, overvloeien van uwe milde giften, die door het bestuur dankbaar worden aangenomen. (Alkm. Courant.) Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 17 tot 21 Jan. ONDERTROUWD: r GETROUWD: ^eene* BEVALLEN: J. M. de Meulder, geb. Tahey, z. F. Hen, geb. de Porto, d. A. Geus, Smit, z. W. Wijn, geb. Nooij, d. M. Bethlehem, geb. Langedijk, z. K. Schol, geb. Smit, z. C. Schutte, geb. Been, d. OVERLEDENA. Beukers, 30 j. G. IJ. de Jong, geb. Speelmans, 52 j. A. Dogger, geb. Kooijman, 71 j. P. Boendermaker, 6 m. F. Klaassen, 1 m. J. Vermeulen, 49 j. W. Darp- horn, 19 j. POLITIE!. Gevonden voorwerpenAdres Bureau Raad huis op de Secretarie achtergelaten 1 BRIL- LENDOOS. De Prins Hendrik-Stichting te Egmond tan Zee. Ter wille van het goede doel en den plicht, op elk Nederlander rustende, die ons van der jeugd af aan werd ingeprent, toen ons reeds geleerd werd, dat de welvaart van ons kleine Nederland ten nauwste samenhangt met den bloei der zeevaart, plaatst men het volgende op verzoek van don directeur. Herinnert ge u nog, lezers, hoe reeds als jongens ons de verhalen van koene, dappere zeehelden, van schipbreuken en lotgevallen van zeelieden, boeien konden, heel mooi, niet waar? Ja heel mooi in een boek, waarvan bovendien de schryver nog onze phantasie wist te prikkelen. Maar hebt ge, als buiten de stormen gieren en de wolken daarheen stuiven, en gij binnenblijft bij den gezelligen disch in een warm vertrek, ook dan wel eens gedacht, aan hen, die in de diepste diepten van den Oceaan hun graf vonden, gedacht aan de kreten van wanhoop en vertwijfeling van hen, die in bangen doodstryd, verre van allen, die hun lief zyn, zwevende tusschen Vervolg der Berichten. Een schipper met een talrijk kroost, hier eenigentijd vertoevende, verloor zijn vrouw, ter wijl hem geheel de middelen ontbraken om de kosten eener begrafenis te kunnen vol doen. Wij maken daarom met genoegen mel ding van de pogingen, door de bestuurderen der Vereenigingen „Ontwaakt bij Tijds" en „Har monie" aangewend bij eenige schippers en gegoede burgers aan de Binnenhaven, waar het gelukt is een voldoende som bijeen te krijgen om die kosten te kunnen bestryden. Zaterdag 1.1. kwam met steenkolen geladen hier binnen van Sunderland het barkschip »Neêrlands vlag", kapt. D. J. Brouwer. Ofschoon de bestemming was naar Rio de Janeiro, was het bin nenvallen in deze haven het gevolg van een zeer weinig voorkomende gebeurte nis, nl. muiterij of liever werkstaking. Het grootste deel der equipage, uit bui tenlanders bestaande, pas in Engeland gemonsterd, weigerde, na één dag in zee te zyn, den dienst aan boord te verrich ten. De behandeling van het schip ge schiedde nu alleen door den kapitein, twee stuurlieden, den hofmeester en den kok. Be halve 1 jongen, waren 9 man der equipage in complot. Zich in de nabijheid der Texelsche gaten bevindende, besloot de kapitein onder deze omstandigheden, na een loods overgenomen te hebben, het Nieuwediep aan te doen. Over de oor zaak dezer muiterij kan niets met zeker heid gezegd worden. Hieromtrent zal een rechterlijk onderzoek niet uitblijven. De onwillige equipage, die meende van hier te kunnen vertrekken, is onder beheer der politie gesteld. We vestigen de aandacht onzer lezers op de tooneelvoorstelling, Vrij dagavond door 't Rotterdamsch gezel schap, onder directie van den heer Alex Faassen, in »Tivoli" te geven. Zie verder de in dit blad voorkomende Bjj genoegzame deelneming zal op Maandag 3 Feb. e. k. in »Tivoli" een concert worden gegeven door den heer Theodorus Werner, viool-virtuoos en pro fessor aan 't conservatoire te Dublin. Ook zal daarbjj medewerken de heer Henri Tibbe, pianist, leeraar aan 't con servatoire te Amsterdam. 't Volledige symphonie-orchest van 't stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine zal daarbij geheel belangloos zijn hulp verleenen. Van af heden circuleert de inteeken- ljjst ter deelneming. De Scherm- en Gymnastiek-Ver- eeniging Oefening kweekt Kunst" zal Donderdagavond in »Tivoli" een uitvoe ring geven. Oudeschild, 20 Jan. Ten voordeele van het hier bestaande Ziekenfonds en ten bate der te stichten Bewaarschool, werden gisteren in het lokaal»de Zeven Provin ciën," voordrachten gehouden door de Heeren Zwanenburg, Muller, T. de Wijn, Mets, C. de Wijn en F. Slot. De zaal was flink gevuld, met een aandachtig luisterend publiek. De toegangsprijs be droeg slechts 25 ct. voor eiken persoon. Men meldt uit Amsterdam, dat se dert 1 Jan. aldaar zijn overleden meer dan 1000 personen, dat is ongeveer 60 op de 1000 inwoners, terwijl 't sterftecijfer gewoonlijk gemiddeld 28 op de 1000 is. De wakkere dienstbode Geertruida Blommers is, ter waardeering van haar gedrag bij den brand in de Huideustraat t e Amsterdam, door H. M. de Koningin bedacht met een gift van f750. De Hooge Raad heeft verworpen het cassatieberoep van den heer Willink Ketjen, door het Hof te Amsterdam ver oordeeld, wegens beleediging van den Mi nister van Koloniën. Te Alkmaar breidt de influenza zich meer en meer uit. Zeer vele ge zinnen zijn daardoor aangetastgelukkig is de ziekte van een goedhartig karakter. Alle gemeentescholen te Wassenaar zijn thaus tengevolge van de griep gesloten. In een Geldersch dorp is een kaart voor de volkstelling van een kind, dat in 1888 geboren is, met de volgende ant woorden ingevuld 2. Leeft hij afzonderlijk of in een gezin „hij leeft afzonderlijk*'. 10A. Indien hij een hoofd is van eene zaak, van eene inrichting, van een be drijf of onderneming, is hij dat dan voor eigen rekening of als bestuurder voor re kening van een ander „hij is voor eigen Rekening". lOd. Hoeveel personen zijn onder hem werkzaam „daar is gin een onder hem werksaam*'. 10e. Bezigt hij krachtswerktuigen hij bezigt niets uit". 12a. Is hij blind of doofstom „hij ie goed gezondt." 12b. Geniet hij of heeft hij genoten het voor blinden of doofstommen bestem de onderricht „hij het niets genoten". Een ander had voor een kind, gebo ren in 1886, in antwoord op de vraag „welk beroep of ambacht, of handwerk oefent zjj uit, ingevuld „zjj vericht huis werk". Is zjj dat dat dan voor eigen rekening of als bestuurster voor rekening van een ander? „zij is voor eigen rekening". Een arbeider had in antwoord op vraag 10 A (zie hier boven) ingevuld: hij is overal werkzaam" en op de vragen be zigt hij krachtswerktuigen Zoo ja, van welke soort? „landt werk". Indien hij in dienstbetrekking is: in welke betrekking is hij dan werkzaam ,.In alle diensten is hij werksaam". De Rijkscommissie voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuur man aan boord van koopvaardijschepen zal, overeenkomstig het bij koninklijk besluit vairJ.8 Januari 1886 No. 1 (Staats blad No. 10) vastgestelde reglement voor die examens aanvangende den llden Feb. te 9l/z uur, zitting houden op het Raadhuis te Amsterdam. Om tot een van die examens toegelaten te worden, zal de candicaat, onder overlegging van een geboorte-akte en met opgave van woonplaats, de aanvraag hiertoe vóór Feb. schriftelijk en portvrij bjj den voor zitter der commissie (den heer J. H. P. E. Kniphorst, te 's Gravenhage) moeten inzenden, waaruit dan tevens moet blij ken, voor welke vaart, Groote of Kleine; voor welk diploma, Zeil of Stoom, en voor welken rang hij verlangt geëxami neerd te worden Mocht de candidaat het examen volgens een der programma's B of nog in dezelfde zitting een aanvul- lings-examen wenschen af te leggen, zal hij ook dit moeten vermelden. (Men zie verder de Staatscourant van 21 dezer.) In den Indische Gidsvan Januari komt een opstel voor-, uit Indië afkomstig, over de Atjeh-zaak, in verband met de laatste gebeurtenissen. Aan het einde daarvan vat de schrjjver de volgende hoofdpunten van zijn beschou wingen samen: 1°. Onze geconcentreerde stelling, hoe wel in den beginne den Atjeher eenige hoop op algeheel terugtrekken gegeven hebbende, is een prachtige stelling, die ons onder alle omstandigheden ten goede komtzjj komt in hoofdzaak overeen met de beginselen van den grootsten man in de Atjeh-geschiedenis, generaal Van Swie ten. 2°. De gevechten van den 26 Juli, waar over sommige dagbladen zoo de groote trom geroerd hebben,, brachten in den politieken toestand geen verandering te onzen nadeele te weeg en gaven hoege naamd geen aanleiding om agressief op te treden; integendeel hebben zij bewe zen, dat afwachten de voorkeur verdient. 3°. Agressief optreden moet alleen plaats hebben wanneer .ie vijand onze commu nicatiemiddelen foljjft bedreigen en zijn verdrjjving op eerbiedigen afstand van het door ons bezette gebied dringend noodig wordt. 4° Moet dit onverhoopt geschieden, dan kunnen wij op heftigen tegenstand reke nen en moeten wij met de meest rnoge- lyke gestrengheid optreden, om daarna weer binnen de linie terug te keeren. 5° Afbreken van het verkeer tusschen volk binnen en buiten de linie en sluiting der Noordkust zal den drang tot onder werping grooter maken en moet uitloopen op geheele ontmoediging der oorlogspartij. 6" Omdat onze geconcentreerde stelling ingenomen is met het doel een afwach tende houding te kunnen aannemen en volhouden, ten einde zoodoende den vijand uit te putten, moeten wij zorgen, zeiven niet uitgeput te raken en alle ongemoti veerde uitgaven doen ophoudengeen roekelooze geldverspillingen meer. 7° Blijft de oorlogspartij in haar verzet volharden en toont ze geen zucht tot toenadering, laten wij die dan niet verder zoeken vooreerstzij moet toch ten slotte zich neerleggen bij den staat van zaken en zal van haar kant nit den hoek komen. Zaterdagavond ten kwart vóór zeven ure, is de hertog van Aosta, broeder van Koning Humbert, te Rome overleden. Ver leden week Maandag werd prins Ama- deus ongesteld. De doktoren dachten eerst dat de prins aan influenza lijdende was; spoedig echter constateerden zij ook bronchitis en longontsteking. Eerst Don derdag nam de ziekte een ernstige wen ding, en Zaterdagavond trad, zooals wij zeiden, de dood in. Prins Amadens werd den 30sten Mei 1845 tc Turijn geboren. De gewichtigste periode uit zijn leven is zeker wel de tijd, dat hij Koning van Spanje was. Den 4en December 1870 deed hij als Koning zijn intrede in Madrid, terwjjl hij den llen Februari 1873 als zoodanig aftrad. Prins Amadeus is tweemaal gehuwd ge weest, de eerste maal met prinses del Porzo della Cisterna, die in 1876 stierf, en uit welk huwelijk drie zoonB geboren werden in 1888 huwde hij voor de tweede maal met prinses Laetitia Bonaparte, die hem één zoon schonk. De Berlijnsche „Post" zegt op de hoog te te zyn van de nalatenschap van de keizerin Augusta. Het officieuse blad, hetwelk trouwens goed ingelicht kan zijn, deelt mede, dat de keizerin 7,000,000 Mark heeft nagelaten. Hiervan is 4,000,000 afkomstig uit de nalatenschap van kei zer Wilhelm I, en dit is verdeeld tus schen de groot-hertogin van Baden, de dochter der keizerin en Prins Hendrik van Pruisen. Het kapitaal, hetwelk de keizerin be zat, uit de nalatenschap harer moeder grootvorstin Marie Paulowna, wordt weer het eigendom van het huis Saksen Weimar. De diamanten der keizerin ko men bij de kroon-juweelen, behoudens die kostbaarheden, welke aan de prinses sen en 't Huis Hohen Zollern vermaakt zijn. Keizer Wilhelm ontving een aanzienljjk legaat en ook zyn groote sommen aan inrichtingen van weldadigheid vermaakt. Omtrent de huwelijksvoltrekking van den Staatspresident Reitz, met de gewezen Delftsehe onderwijzeres, mej Mul der, verhaalt de „Patriot" het volgende uit Bloemfontein van 11 December. Het huwelijk van President Reitz, met jongejuffrouw Mulder werd heden namid dag in de Hollandsche kerk ingezegend. De Presid., die in een landauwer reed door vier paarden getrokken, kwam precies te 3 uur bij de poort van de kerk aan, al- ar hij door een e6rewacht van den President Brand's Rifles ontvangen werd onder kapitein Steijn, die geposteerd wa ren bij de poorten van de kerk, en bij aankomst van Z. H. Edel. Achtb. het geweer presenteerden, en het muziekcorps speelde het volkslied. President Reitz, die vergezeld was door den heer Albert Brand als bruidsjonker, kwam de kerk binnen, en ging naar zijne plaats nabij den preekstoel, terwijl het orgel een sym- phonie speelde. Twintig minuten later kwam de bruid, die vergezeld was van dr. Drill, in een landauwer, getrokken door vier paarden bij de kerk aan. Toen de bruid het gebouw binnentrad, zongen de jongejuffrouwen van het Dames-Instituut een chorus van Scbubert. De bruid was begeleid door een bruidsmeisje en twee pages. De Wei-Eerwaarde 0. S. Mor gan, leeraar van de Kerk, bijgestaan door den Wel-Eerw. Paul Winter, Ex-Mode rator, en den Wel-Eerw. Colin Fraser, Moderator, voltrokken de plechtigheden. Een saluut van 50 schoten werd van het fort gevuurd, en President Brand's Rifie Brigade begeleidde het nieuw getrouwde paar naar het Dames-Instituut, waar hon derden van menschen verzameld waren om het gelukkige paar te feliciteeren. De Wel-Eerw. C. S. Morgan stelde de toast op de bruid en den bruidegom in, welke Zijn H. Edel. Achtb. gepast beantwoordde. Het nieuw getrouwde paar verliet de stad op hun huwelijksreis, ze zyn naar de Kaapstad vertrokken. De heer Pieter J. Blignaut is als waarnemend president aangesteld. In de Londensche dokken is weer een werkstaking uitgebroken. Een aan tal werklieden staakte den arbeid, om dat hun geen loon werd uitbetaald, voor hun etensuur. Tot dusver weigeren de eigenaars der werf echter dezen eisch in te willigen. Van 1 tot 12 Januari werden te Parijs 9,636,000 visitekaartjes per post verzonden. Waar komen de kinderen van daan? Dat vragen de kindertjes in Zuid-Afrika even goed als de kindertjes in Europa. Die vraag wordt volgens een Transvaalsch blad op de volgende wijze beantwoord: „Papa het en ouwe baviaan in die koorn- veld dootgeschiet, die een kleine baviaan op den rug had en papa het jammer gekrij en die kleine baviaan mee naar huis saamneem, in een zeeppot vol zeepwater gezet en een dag lang gekook, daarna met een ijzer hoe pel die haar afgekrabt, en mama het toe die kleine baviaan als kind aanneem." Deze verklaring, moet men zeggen, is er wel op berekend om de kinderen niet ydelte maken. Heldersche Moppen. Historisch. Wel, hoe gaat 't bij jelui thuis? 't Schikt nog al; mijne zuster heeft die nieuwe ziekte „in flesschen!" De eene vrachtrijder vraagt den andere i Willem, waarom heeft dat vigelante-paard een knoop in zijn staart T' «Vermoedelijk om zich te herinneren, dat het vandaag al gevreten heeft!" Op Zaterdag den 25 Jan. j hopen onze geliefde Oom en Tante S P. SCHOTVANGER M. VENNIK, hunne 40 jarige Ecbtvereeniglng te herdenken. Burgerbrug, 22 Jan. 1889. GRIETJE VENNIK. RENS VENNIK. Den 26en Januari a.s. hopen onze Broeder en Zuster K. SLUIJTER en T. JELES, hunne 25-jarige Echtvereenlging te herdenken. Helder, 22 Jan. 1890. Hun Broeder en Zuster, J. HARDER. S. HARDER-SLÜIJTER, en Kinderen. Den 22en Januari 1890 hopen onze Oom en Tante JAN VONK en AALTJE KUIJPER, hunne ïaVs-j^rige Echtvereeiii- j ging te herdenken. Oosterend, Januari 1890. P. KUIJPER. J. BROUWER. Geboren: CORNELIS PIETER, Zoon van P. M. SCHOL en K. SCHOL-SMIT. Helder, 18 Jan. 1890. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een Zoon: L. JARING-PRENT. Utrecht, 17 Jan. 1890. Heden overleed, zacht en kalm, na een ongesteldheid van weinige dagen, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader 8IMOX SMIT, in den ouderdom van 64 jaar en 11 maanden. Zij, die den overledene gekend hebben zullen beseffen wat wjj in hem verliezen, doch wij hopen te berusten in Hem, jwiens doen wjjs- heid is. IJmuiden, 19 Jan. 1890. Mede namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, Wed. N. SMIT-DEKKER. Heden overleed, na een kortstondig, doch geduldig ljjden, na voorzien te zjjn van de H. Sacramenten der stervenden, mjjn geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgvolle Vader Nicolaas Sennekes, in den ouderdom van 55 jaren. Helder, 20 Jan. 1890. Namens de Wed. N. SENNEKES—JURGENS, Kinderen en Behuwdzoon. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een smartelijk doch geduldig lijden, onze zeer geliefde Tante, Mejuffrouw AAFJE DOGGER, geb. KOOIJMAN, in den ouderdom van bijna 72 jaren. Helder, 17 Jan. 1890. M. STEEMAN- BAAS. C. STEEMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2