Abr. DE WINTER. Kunst- Gementsteen Vruchtenbericht. Dr. BITTER Jr. (tl POK Itrlii PAKIANDEN, MAGAZIJNTHEEBOOM BraiöffiMerii-Maatsclaij. Schoenen naar maat DANKBETUIGING. DANKBETUIGING. Dankbetuiging. Tandarts BIERSTEKER, is wegens ongesteldheid deze week niet te consul teeren. Helders Mannenkoor. CONCERT Mev. M.VAN OPHEMERT-SCHWENCKE, VOOR PLEIZIER0P REIS RIASCHSK-WIASMA- en MORSCHANSK-SIJSRAN-MaatschappÜBn Beurtveer op Rotterdam. J. PISCAER. Dans-Onderwijs. Wordt gevraagd tegen 1 Fetir. a. s„ een MtlD-Alleen, een DIENSTBODE, Engelsch. een flinke NOODHULP, Noodhulp-Dienstbode. EEN JONGMENSCH een BOEBENPLAATS ia't Koegras, een HUIS op de Loods- gracht of Kerkgracht. een flinke GEEFZEGEN verschillende WOON- en WINKELHUIZEN. Openbare Verkooping. Notaris OBREEN, te WieriBgen, Voorloopig Bericht. Maandelijksch Boelhuis Meubelen, Huisraad Kruideniers-Inventaris en Drankstelling. Een Huis te huur H. A. STADERMANN, M. BEEK, Molenstraat. it monilsteeiien en scheMat. Graf- palen van af f 6.50 tot f15.00. Graf zerken met Banrien au nenten f 28.00. Verfler alle voorkomende Cemenlwerken. GEBRs. B0MH0FF, Breestraat, Helder. Afslag Aardappelen GOUD en ZILVER. De Officierskok LAVIGNE, wordt voor 't laatst herinnerd aan zijne verplichting ten opzichte van ondergeteekenden. Niet hieraan vol doende voor 2 Februari a. s., zal hij zich voor de gevolgen moeten wachten. Fruithandel van J. HUIJSING, Attentie s. v. p. J. HUIJSING, Westgracht. Schep vrenade in 'tleven. De prijs is 25 Cent. BERKHOUT Co. P. VISSER, No. 33, OOSTSLOOTSTRAAT, teelt bij iedere 10 Cl. Sisaren een bon, 25 bonnen pen bet reebt og een Ca- deai van 25 geirige Sigaren. G. THEEWIS-SGHOLTZE. MAAGDENBURGER T. MOOY. A. ADRIAANSE, Koningstraat. Prijs30 Cents. BERKHOUT Co., Zuidstraat. Heden overleed, na een korte on gesteldheid, onze geliefde Dochter en Zuster IMMETJE VERMEULEN, in den ouderdom van 49 jaren. Ieder, die haar gekend heeft, zal kunnen beseffen, dat haar sterven ons allen met diepe droefheid ver vult. Helder, 18 Jan. 1890. Namens de Familie Wed. P. VERMEULEN. Heden overleed, na een smartelijk lijden van eenige dagen, na voorzien te zijn van de Sacramenten der kerk, onze geliefde Echtgenoot en Vader W. OOSTROM, in den ouderdom van ruim 52 jaren. Amsterdam, 18 Jan. 1890. Wed. W. OOSTROM— WINKEL. C. J. H C. OOSTROM. H. J. WINKEL. T. TERPSTRA— WINKEL. H. VAN HOPPEN en Familie. Op den 17en Januari overleed ónze innig geliefde Zuster AAFJE KOOIJMAN, Echtgenoote van S. DOGGER, na een smartelijk, doch zeer geduldig lijden, in den ouderdom van bijna 72 jaren, diep betreurd door haar eenigste Zuster en Zwager. Helder, 20 Januari 1890. A. BAAS- KOOIJMAN. R. C. BAAS. Heden ontvingen wg het treurige bericht dat onze geliefde Oom 8IM0N SMIT, op 19 Januari te Ymuiden is over leden in den ouderdom van 65 jaren. Helder, 21 Jan. 1890, J. DE VOS en Echtgenoote. C. VAN DEN BERG. Bij deze betuigen wij aan allen onzen haltelij ken dank, voor de vele bljjken van belangstelling ondervonden, bij de ziekte het overig den en de ter aarde bestelling van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, den Heer A. EKELMANS. Ook in het bijzonder aan H.H. Officie ren, Onderofficieren en mindere mili tairen. Wed. A. EKELMANS—KEIZER, en Kinderen. De Vereeniging Burgerkring HARMO NIE" kwjjt zich bij deze van de taak, aan allen die haar ter zijde hebben ge staan, om de vrouw van Schipper F. DE JONG eene laatste rustplaats te bereiden, een hartelgk woord van dank toe te roepen. Ook den Heer A. G. J. DE VRIES die ons in deze van dienst was, onze erkentelijkheid. Helder, Jan. 1890. Namens HARMONIE. Hit Btstuur. De ondergeteekende en zijne kinderen gevoelen zich gedrongen, oprecht en har telgk dank te zeggen aan de Vereeniging Burgerkring Harmonie", voor de ver leende hulp, om hunne geliefde vrouw en moeder, die hun 11. Vrjjdag door den dood werd ontrukt, ter aarde te bestellen. Zelf geheel buiten staat, om in de kosten dezer droevige plechtigheid te voorzien, nam genoemde Vereeniging deze taak voor ons op zich, en hun edel po gen vond bij velen een even edelen steun. Aan »Harmonie" en alle milde gevers, die haar ter zjjde stonden om onze ge liefde doode, eene laatste rustplaats te bereiden en haar derwaarts te geleiden, innig dank. Helder, 20 Jan. 1890. De diepbedroefde F. DE JONG en Kinderen. Prins Hendrikkade 169 Amsterdam, is WOENSDAGS te Helder, Kerkgracht 47, te consulteeren voor Tandheelkundige operatiënen het plaat sen van Kunsttanden en Gebitten. Spreekuren Tan 12—31/, uur. Wordt gevraagd een zindelijke WEEKSTEE, voor den VRIJDAC. VERLENGDE VROONSTRAAT 85. Allen dié iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, borgtochten of papieren onder hunne berusting hebben ten laste van Mejuffrouw MARGARETHA MAKELAAR, weduwe van den heer JOHANNES HENDRICUS JANSSEN, gewoond hebbende te Helder. en aldaar overleden 12 Januari 1890, worden verzocht daarvan vóór of op 1 Februari 1890 aangifte of betaling te doen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. Directeur de Heer L. E. R UGERS. op heden Dinsdagavond, In Tivoll. SOLISTEN Eerste Dram.-Zangeres aan de Holl. Opera te Amsterdam; en de Heer F. WERNER, Solo-Violoncellist en Fluitist, Kon. Ned. Marine-Kapel. Aanvang 8 nnr. Stads-Schouwburg en Concertzaal TIVOLI. VRIJDAG 24 JANUARI 1890: 8de Abonnements-Voorstelling, door het Tooneelg ezelschap der NIEUWE ROTTERD. SCHOUWBURG-MAATSCHAPPIJ. Directie: ALEX. FA ASSEN Co. Blijspel in 5 bedrijven naar het Duitsch van Oscar Blümenthal, vertal. v. E. Becht. Aanvang ten acht ure. Prijzen der plaatsen Eerste Rang f 1.49. Tweede Rang fO.99. ABONNEMENTSPRIJZENle Rang p. 4 stuks f4.00 en per 8 stuks f7.25; 2e Rang per 4 stuks f2 50 en per 8 stuks f4.00. Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk. De Abonnementskaarten lig gen voor H.H. Inschrijvers op den speel dag van lCP/s ure aan het Bureau gereed. Plaatsbespreking voor geabonneerden van 1112 uur en voor niet-geabonneerden van 123 uur, tegen 10 Ct. p. plaats extra. N.B. De inteekenlijst voor abonnements kaarten ligt aan het gebouw tot den 23en dezer des avonds. De AANDEELEN der bovengenoemde Maatschappijen kunnen, van heden af, worden ingeleverd, teneinde daarop te ontvangen de rente van 10 Mei 1887 tot 14 Juli 1889, a 3 zijnde, na aftrek der Russisehe belasting, f 7,44® per aan deel. Met de inlevering, het doen afstem pelen der stokken en het uitbetalen der rente, belast zich de Makelaar in Effecten, te Helder, F. GrROEIV. De ondergeteekende maakt bij deze zijn begunstigers bekend, dat hij Donderdag 23 Januari a. s., zijn Beurt" veer zal HERVATTEN. Laaddag Rotterdam,: Dinsdag 28 dezer. Do eorato Los van den Woensdagavond-torsos, vangt aan MORGEN, WOENSDAG, te 7'/3 nre, in de Tuinzaal »Tivoli." N.B. Bij flinke opkomst Zondag de les van 6 ure in de groote Zaal. die kan koken en met de wasch omgaan. Spreekuur 8 tot 9 ure 's avonds. Te bevragen bij den Boekh. A. J. MAAS, Djjkstraat' Gevraaga die met de WASCH kan omgaan. Adres: Adv.-Bur. STADERMANN. Nog een drietal leerlingen kunnen aan den nieuwen cursus deelnemen. Zich aanmelden voor 27 Januari, bij H. UURBANÜS Pz. Adres: TISMEER, Spoorgracht. Aan h etzelfde adres, een DIENSTBODE gevraagd. Mejuffrouw TAALE, Koningstraat, vraagt, een DAGMSID. WASCH buiteu's huis. NOODHULP. Gevraagd, wegens ziekte der Dienstbode, die met de WASCH kau omgaan. Adses: Mej. BAKKER, Molengracht. Direct gevraagd wegens ziekte, een nette Dienstbode, voor Noodhulp af vast, die netjes werkt en wascht, tegen hoog loon. Adres Bureau van dit blad. wenscht gaarne in kennis te komen met een JONGE DOCHTER of WEDUWE, zon der of met een of twee Kinderen. Steller dezes, een rijks-betrekking bekleedende, heeft te weinig gelegenheid om kennis making te kunnen aanknoopen. Mocht iemand op deze aanvrage acht willen geven geven, dan zende zij een brief, liefst met bijvoeging van Portret, onder de lett. M. J. Q., aan de Boekhandelaren BERKHOUT Co., te Helder. T© liuur groot 81 Hectaren. Te bevragen Boekhandel. STADER MANN, Helder. T© üoop wegens omstandigheden, een best 2-per- soons Voeren BED met toebehooren en een idem Kapokken, zullen tegen elk aannemelgk bod worden verkocht. Achtergracht-Westzijde, bij het Molen plein, No. 8. T© üoop tegen spotprijs. Adres L. ROOG, Kanaalweg No. 18. Te koop gevraagd Aanbiedingen met opgaaf van prijs wor den ingewacht, onder lett. »F", met franco brieven, aan bet Bureau van dit Blad. Te koop aangeboden: met toebehooren, 70 a 80 vaam lang, ook zeer geschikt voor HARINCWANT; alles van katoen. Te bevragen bij K. HOLLANDER, Groote Keete", gem. Callantsoog. Uit de hand te koop: Te bevragen bij J. BETHLEHEM, Kanaalw. zal op MAANDAG 27 JANUARI 1890, des voormiddags 10 ure, aan het sterfhuis van den Heer JAN DIRKSZOON LONT, aldaar, op Noordstroe, in het openbaar verkoopen 1 Koe, 4 Schapen, 1 Enterling, Hooi, Stroo, Haver, Bóeren-Gereed schap, Huisraad en Inboedel. Betaling 15 Juni 1890. op 29 JANUARI 1890 a.8., in het Ver kooplokaal WAGENSTRAAT, van en verschillende andere Artikelen, benevens een completen Degene die iets ten verkoop willen bijvoegen, vervoegen zich in tijds bij den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. of bg den Vendumeester B. B. BOR- GART. in de Vijzelstraat a, 90 ets. per week. AdresMej. RICHTER, Zuidstraat. (Apen Ook een Lid Sport, kunst en wetenschap. Varia op een oud thema, enz. enz. enz. Alle voordrachten zijn voorhanden bij den Boek handelaar Dijkstraat 46, Helder. De ondergeteekende besteedt de hoogste p r ij z e n voor Huisraad, Meubelen, Koper, Lood, Zink, Touw, Zeildoek, enz. Laat zich ook aan huis ont bieden. VERKRIJGBAAR vet Koevleesch. Lapjes 35, Biefstuk 45 Ct. Dik vet Schapenvleesch, 30 Ct., alles per 5 ous. S. Makelaar, Vischmarkt No. 10. Alles deugdzaam eo set afgewerkt. Puike Friesche JAMMEN, fl.30 de Zak, bg 10 Zakken f 1.20, de 5 Kop 20 Ct., bij Schipper J. L U I D I N C A, Molen straat. Reparatiën van Goud en Zilver worden zeer solied in orde gebracht, en tevens alle andere voorwerpen van Porcelein en Kristal, door J. DE GROOT, Koningst.N0.46. P. DRAL en A. G. J. DE VRIES. Zooeven ontvangen eenige kisten van de welbekende gelijk aan druivensap, zeer aan te bevelen voor zieken. Eenige kistjes MANDERIJNEN en kleurige VALEN- CIA CHINAASAPPELEN f 0.45 per dozijn in den W ostsraolit. Weder ontvangen eenige kisten zeer groote fijne Spekbokkings en Sprot. Tevens nieuwe gemarineerde Haring op kruidenazijn, 5 Ct. p. stuk. Groote gele Komkommers 7 Ct. per stuk. Augurken 50 Ct. per 5 kop en bij kleine hoeveelheden. P schreef een boek met Versjes en Voordrachten, getiteld Voor den wintertgd, is zulk eene voor ieder ge schikte verzameling in den gezelligen kring aantrek kelijk. Naar buiten tegen inzen ding van postzegels of post wissel franco. Boekhandel. Znidstraat. Mr. Timmerman, Keizerstraat, recommandeert zich speciaal voor het ma ken en reperareeren van Ophaal-Jalousiën. Prijs voor nieuwe Jalouziën f 2,75 per vierkanten Meter. Een algemeen als goed er kend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplossende en verzachtende SALMIAK-PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in Q fleschjes a 20 Ct., te Helder bij de firma P. BOON, Apo theker. Beste matten VIJGEN per mat f 2.60, kistjes SMIRNA-VIJGEN. per 5 ons 16 Ct. SCHOTSCH HAVERMEEL 25 Ct. Voor win keliers rabat. UITSTEKEND LEKKERE BOTER per 5 ons 50 Cent. Opgericht in den jarel844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billgke voorwaarden. Generaal-Agenten voor Nederlandde H,H. BURLAGE en SCHUMACHER, te Amsterdam. Agent voor den Helder de Heer worden zeer deugdzaam en elegant, geleverd door Jl^-Voorradig nette, sterke, eigengemaakte HEEREN-BOTTINES. voor het volk door het volk voor liot .1 aar 1090. Verkrijgbaar in den Boekhandel van W Naar buiten tegen toezending van het bedrag franco.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3