Xaapsche Wijnen, Cognac. - Importeurs Johan M. Prillevitz Go., Amsterdam. Wei- en Hnoiland ZWAKKEN EN HERSTELLENDEN STOUT. Tegen Heest 10.90. Ronmtoter!! f0.90. Margarine. RRRRR Na zwaren strijd. De verovering van Atjeh's grooteMissigit VOO» DE KINDERKAMER. W. J. BLITZ, De Goedkoopste de Beste VAN VOLLENHOVEN's Openbare Verhuring. Notaris OBBEEN, eenige perceelen Openbare Verkooping. Notaris OBBEEN, met rniuifcu mama uuu T. BOON, Zniflstraat No. 52. KLEEDERMAKERIJ. AA.roic' J. GRAAFF, Spoorstraat. DRINKT P. Th. YPMA. Magazijn tan Fianino's en iiariiaaascle Orgels. ALKMAAR. Langestraat A 35. RUD. IBACH SOHN, te Barmen. zeer goedkoope mooie, solide PIANINO'S. met 4 pote platei naar J. Hopt Tan PapteM, 3 portretten ei taarten. Geïllustreerd Maandblad voor het Kleine Volkje Prijs 12 15 Uitiaaf ra JOH. YKEMA, 's Hap. tweemaal ten allen tijde a 70 Ct. p. kilo; Handelsdrukkerij C. DE BOER Jr., Koningstraat P. PUINBROEK, Bloemisterij, Beste AARDAPPELEN, f firma P. BOON. Die een letae Boterham wil eten, Moet tjj BOELSÖMS om 4e Kaas wezen, oude KAAS Photografie-lnstantanée. BOELStJMS, Breewaterstr. Huiler. 2teran<$.§rmulimra 11 Tandarts, Amerikaansche en Duitsche behandeling, volgens de Nieuwe Wet. Eiken Donderdag van 12 tot 1 uur, in het Hótel DE TOELA.ST te Nieuwediep. Adres te Arasterdam, Nieuwendijk b. d. Dam No. 241- te WIERINGEN, zal op ZATERDAG 1 FEBRUARI 1890, des avonds 7 ure, in het Logement van den Heer J. DE WIT aldaar, in het openbaar voor 3 Jaar verbaren te Wieringen, toebehooreude aan den Heer J. POST Senior, en daarna In hel openbaar om contant geld VERKOOPEN: een BARKAS met Zeil en Treil en verderen Inventaris, laatst bevaren door den Heer J. POST Junior. te WIERINCEN, zal op ZATERDAG 15 FEBRUARI 1890, des voormiddags 10 uur, in het Logement van den Heer A. DE HAAN aldaar, in het openbaar verkoopen: te Wieringen, behoorende tot de nalatenschap van wijlen den Heer GERMEN HELLING MAN. Allen die nog iets van den overledene te vorderen hebben of borgtochten in hun bezit hebben, door hem geteekend, ge lieven daarvan opgave te doen vóór 15 FEBRUARI a. s. ten kantore van ge noemden Notaris. BSUFPMM» ZuldLstraat M 78. Matten, Kleeden en Karpetten, Tafel-, Vloer en LooperzeilCocos-, Manilla-, Spart- en RandmattenMahony- en Notenhouten Raam- Garnituren. worden gestemd en gerepareerd. Ook worden tegen den minsten pr-jjs alle soorten gesponnen Piano-Snaren gemaakt, bjj Hilitalre- en l.orïer- I 00 KapOttOÜ BOËOO, DOlOlS, SU. I 55 Cent de 5 ons. Eenige vertegenwoordiger der beroemde Piano-Fabriek van VOORHANDEN VERHUREN, STEMMEN, REPAREEREN en ruilen van PIANINO'S op uiterst billijke conditiën. Verschenen en bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar: BESCHREVEN DOOR Majoor F. J. D. BRUINSMA, PRIJS: ingenaaid f 1.50, gebonden fl,9D. Na de mededeeling van een der episodes uit dit werk terecht een »Epos"i een Heldendicht" genoemd schrijft het Handelsblad: »Gaat u geen huivering van geestdrift door de leden, als ge van dit saluut der kameraden hoort H. PIJTTERSEN Tz., Sneek. DOOR P. LOUWBR.SB. Iedere maand verschijnt een aflevering met 8 a 10 platen, versjes en vertellin gen. Aangenaam voor moeders om met de kleintjes leerzaam te spelen. wordt met sucees gebruikt Drop uit den blikken Trommel, Prijs per ons 30, per half ons 16 Cents. Verkrijgbaar bij P. DE GEUS, Confiteor, Spoorstraat, Zuivere droge Natuurboter, in ïautjes van 11 en 33 Kilo's, a f 0.90 per Kilo. Levert franco A. BRUNSTING Rz., Beilen. Dekpapieren, volgens liet wettelijke voorschrift, ge drukt op vetvrij Sigaret tenpapier, waarop het ivoord MARGARINE is gedrukt, verkrijgbaar, bij afname van minstens 10 kilo inhoudende per klio, p. m. 1000 stuks, groot 13 bij 21 c.M.; van 1 tot 10 kilo is de prijs iets hooger, aan de van Opschriften voor vaten 5 Ct. p. st. Naar buiten tegen toezending van het bedrag, plus de frankeerkosten. „KWEEKLUST", Molengracht. Specialiteit in BLOEIENDE PLANTEN, als: AZALIAS, CAMELIAS, PRIMU- LAS, ERICAN, LOURATINUS, TULPEN, HYACINTHEN, enz. enz. Levert BOUQUETTEN, GRAFKRANSEN, VERSIERINGEN en BLOEMENMANDEN. Beveelt zich aan tot het aanleggen, opknappen en onder henden van TUINEN. Nog voorhanden diverse VRUCHT- BOOMEN, HEESTERS, ROZEN, KLIM PLANTEN, groen blijvoude HULSTEN, VASTE PLANTEN, enz. enz. Net werk, coDcorreercnde prijzeH. 4 f 1.00 de Zak. Bij G. JANNES, Oostslootstraat. worden het goedkoopst geleverd door A. BREET Wz., Weststraat 34. Minstens 6 jaar unarantle. R° SALMIAK-PASTILLEN. QUINA-LAROCHE. ASTHMA-CIGARETTEN. TAMARINDE-BONBONS. EIKEL-CACAO. Voorheen bjj den Heer JELGERSMA, thans te verkrijgen bij de Weder een partij keurige lekkere ontvangen voor 20 Cent het pond, bjj de 5 pond minder. BREE WATERSTRAAT. Depotste Helder bij den Heer W. CORPORAAL, Boekbinder, Spooritraat; Burg Texel, Mej. de Wed. GERRITSEN. Het Atelier is dagelijks geopend. Zes nette Album-Portretten 1 Gulden. TRADE MARK Kalverstraat 115, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bjj J, KORYER. SpoorstraatJ. KORVE R, Znidstraat; Mej. Wed. C. ZUNDERDORP, KoningstraatW. H. BURGERS, Midden straat P. DE GEUS, SpoorstraatT. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 238-234; Werklieden- Vereeniging, Koningstraat; P. VAN DER OORD, Laan hoek Pijlsteeg; J. HONDIUS. Kanaalw.; E. LABOUT, Vroonstr.;T.KIE SE WETTER, Keizerstr.; PRINS, West gracht 327, P. OETELMANS, Binnenh. Wed. HOLBRUGGE, Kanaalw.; H. DITO, Weststraat. Te Vlieland S. W. DEKKER; ta Ter schelling R. A. BAKKER; te Oost-Ter schelling P. A. BAKKER. In het bjjzonder wordt de aandaeht ge vestigd op SO UC ON THEE f I.SO per 5 ens. Een greep uit het Engelsche leven. 52). Deze jonkman mocht daar alleen met toestem ming van den rechter tegenwoordig zijn; dat wist Carringshliff zeer goed. Hij kon er niets tegen inbrengen, want de openbaarheid der gerechtelijke handelingen was in Engeland reeds ingevoerd. De rechter begon met de voorlezing van 't protocol, dat bij den dood van lord Frederik Norraan was opgemaakt. Daarby was lord Ralph Norman tot voogd over zijn nicht be noemd en haar vermogen in gerechtelijke be waring gesteld. De jongedame, voor wie deze voorlezing eigenlyk geschiedde, begreep daarvan volstrekt de beteekenis niet. Toen de rechter aan het einde haar vroeg of zij te klagen had over de gevoerde voogdij, moest lord Norman de vraag herhalen, vóór zij verklaarde, aan haar voogd de grootste dankbaarheid schuldig te zijn. „Voordat ik er toe mag overgaan, het ver mogen uwer ouders aan u te overhandigen, schrijft de wet voor, dat de identiteit van uw persoon moet worden vastgesteld, miss Nor- raann," sprak de rechter vervolgens. „Ik ver zoek u daarom, mij uw naam op te geven." rik heet Alice Norman," luidde het ant woord. „Zyn hier twee meerderjarige getuigen, die de waarheid van deze verklaring kiinnen be vestigen?" vroeg de rechter verder. „Ik," zeide lord Norman en trad vooruit. „Schrijf dit neder, griffier!" beval de rech ter. „Lord Norman getuigt de identiteit. Is er nog een tweede getuige?" „U w gehoorzame dienaar," antwoordde Car ringshliff met een beleefde buiging. Bij deze woorden keek de rechter den jonk man aan, die bij de balie stond, en vroeg: „Mijnheer Grunfield, wat hebt ge in te brengen tegen de verklaring van deze achtens waardige mannen?" Carringshliff spitste de ooren. Wat moest dat beduiden? De lord werd zeer bleek, maar de jongedame bleef doodbedaard. „Ik verwerp die verklaring als valsch en gelogen," antwoordde Grundfield ernstig. „De jongedame, die Alice Norman heet, is als mijn cliënte met twee getuigen hier gekomen, om u te verzoeken, het ouderlijk erfdeel aan haar uit te keeren." „Gelieve die personen dan hier te brengen," zeide de rechter. De jonkman opende een zij deur, waardoor onze bekende uit het gesticht van dr. Brown binnentrad aan den arm van den heer Cliffton, gevolgd door haar vroegere gouvernante, mevrouw Cliffton. De rechter deed aan deze drie personen dezelfde vragen als te voren en kreeg dezelfde antwoorden. Lord Norman kookte intusschen van woede. Hij kon zich ten laatste niet langer bedwingen en schreeuwde: „Dat is een duivelsche schurkerijHet meisje, dat men voor u gebracht heeft, is mijn dochter, een totaal krankzinnig schepsel!" „Ik moet u verzoeken, alle buitensporigheden te vermijden," zeide de rechter ernstig. „Hier is de plaats niet, waar de hartstochten mogen meespreken. Hier wordt gerechtigheid ge daan voor het overige moet men zwijgen." Nu mengde Carringshliff zich er in. „Het is noodzakelijk, dat wij stelling nemen tegenover het gehoorde," zeide hij. „Ten eerste, omdat de laatste verklaringen geheel stryden met de onze, en ten tweede, omdat onze be langen hier in aanmerking komen. Wat de jongedame betreft, die zich zoo even voor miss Alice Norman heeft uitgegeven, verklaar ik, dat ik haar reeds jarenlang als waanzin nige ken, en dat haar waanzin juist daarin bestaat, dat zy gelooft de persoon van haar nicht te zijn. Zulke gevallen komen dikwyls voor en voornamelijk, waar de andere persoon groote rijkdommen bezit. Ook kan de getui genis van den ongelnkkigen vader, die wy daareven op minder passende wijze hoorden, allen twijfel omtrent haar toestand opheffen. Wat de getuigenis van den eerwaarden pre dikant van Ilampton en zijn vrouw betreft, ik geloof dat zij het iddc fixe van het onge lukkige meisje hebben overgenomen, en daar enboven is de gelijkluidende getuigenis van man en vrouw slechts als één getuigenis te beschouwen, en daarom geldt ze niet." „Ik moet mijn geleerden vriend opmerken, dat wij de getuigenis ongeldig houden van een man zooals lord Norman, die wij als een di rect gevolg van unze verklaringen moeten be schuldigen, dat hij zijn dochter in de plaats van zijn nicht heeft ondergeschoven en dus minstens aan bedrog schuldig is. Dit in aan merking nemende, zijn de verklaringen van de beide partijen minstens van gelijke waarde." Ik zal de getuigen beëedigen," zei de rechter. „Ofschoon mijn partij daar niet tegen op ziet, maak ik toch bezwaar," sprak Grund field. „Ik had wel verwacht, dat men mijn party met wantrouwen zou ontvangen, en daarom heb ik nog een getuige. Ik zal zoo vrij zijn, die hier te brengen. Hij ging en kwam terug metlady Arabella Grey. De rechter kende die dame; lord Norman ontstelde; hij dacht aan het gehoorde in de oranjerie. Ook Mary herinnerde zich het ge sprokene op het verlovingsfeest; zij wist nu zeker dat alles verloren was. t Welke van deze twee jongedames is miss Alice Norman?" vroeg de rechter aan deze getuige. „Deze, mijn nicht," antwoordde lady Ara bella zonder bedenken, „en deze andere is ook myn nicht; zij heet mis Mary Norman." „Kunt ge deze verklaring met een eed be krachtigen?" vroeg de rechter verder. „Ik ben daartoe elk oogenblik bereid. Reeds weken geleden, toen ik Mary voor het eerst zag na haar terugkeer van het vasteland, ge loofde ik aan eene verwisseling van personen, maar men trachtte mij te doen gelooven, dat ik dwaalde. Ik vond later het miniatuur-por tret, dat Alice opzettelijk voor mij had laten maken, en toen twijfelde ik niet langer. Ik heb het portret meegebracht, om het u te laten zien, heer rechter! Overtuig u zelf^ of hier nog eene vergissing mogelijk is." Zij reikte den rechter het medaillon over en deze vergeleek opmerkzaam het portret met het origineel. <Uw zaak staat zeer ernstig, lord Norraan," zeide hij streng. „Wat hebt ge tegen deze getuigenis in te brengen?" De lord drukte zijn tanden op elkaar en antwoordde niet. Woedend wierp hij een blik op zijn gemachtigde, die daarop het woord nam. „Wij hebben tegen deze getuigenis hetzelfde aan te voeren, wat de tegenpartij aanvoert tegen de getuigenis van Lord Norman," zeide Carringshliff. „Het is de getuigenis van een bloedverwant, bovendien van een vrouw, die zich onderscheidt door haar zucht tot babbe len en intrigeeren. Wij zyn daarom zeker, dat geen rechter aan haar woorden eenige waarde zal hechten. Onze bewering, dat het meisje, zich noemende Alice Norman, waan zinnig is, heeft niemand nog bestreden en zal ook niemand bestrijden. Wij houden daarom deze bewering vol en blijven volharden bij onzen eisch tot het ontvangen van lord Frederik Norman's erfenis." „Mijn geleerde vriend heeft vandaag niet zooveel geluk als waarop hij anders bij een proces rekenen kan," zeide Grunfield nu. „Ook dit heb ik voorzien en daarom raadpleegde ik een geneeskundige. Dr. Parker heeft de jonge dame maandenlang gadegeslagen; hij zal u, heer rechter, daarover verslag geven en ver klaren dat miss Alice Norman in het bezit is van een gezond denkvermogen." Weer ging hij heen en kwam terngmetdr. Parker. Maar hy liet de zij deur open en op den drempel verscheen nu Walther Lund. Carringshliff zag hem en begreep nu van welken kant de slagen kwamen, die hij den een na den ander kreeg. Een verschrikkelijke woede kwam in hem op; hij had hem wel kunnen verscheuren, maar hij moest zich be dwingen. De strijd was bijna wanhopig, maar nog onbeslister was nog een sprankje hoop. Op de vragen van den rechter antwoordde dr. Parker iZoowel in Bedlam als te Worcester heb ik miss Alice Norman opmerkzaam gadege slagen; ik heb haai volgens de regelen der wetenschap op de proef gesteld en ik ben tot de vaste overtuiging gekomen, dat men de jsngedame tegen beter weten in als waanzin nige hield opgesloten, om in de gelegenheid te zijn, ongeoorloofde voordeelen te behalen. Den gang van mijn onderzoek en de resul taten daarvan heb ik nedergelegd in het ge schrift, dat ik de eer heb, u te overhandigen, heer rechter! Ik verzoek u, het naar de hooge- school te Oxford of Cambridge te zenden, om onderzocht te wordenik ben zeker, dat myn wetenschappelijke arbeid niets dan lof zal oogsten." „Aan uw verlangen zal voldaan worden," antwoordde de rechter. „Heeft iemand in deze zaak nog iets in het midden te bren gen?" Slot volgt. Boek-, Courant- en Handels-drnkkerjj van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4