't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1768. Zaterdag 25 Januari 1890. Achttiende Jaargang. KALENDER DER WEEK. NIEUWSTIJDINGEN. ATDonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlpke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIOSTRAAT. Advertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. JANUARI, Louwmaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 49 m. Onderg. 4 u. 38 m. Zondag 26 Maandag 27 Eerste Kwartier. Dinsdag 28 Woensdag 29 Donderdag 30 Vrijdag 31 FEBRUARI, Sprokkelmaand, 28 dagen. Zaterdag 1 HELDER, 24 Jan. 1890. Dinsdagavond gaf Helders Man nenkoor" in »Tivoli" een uitvoering voor leden en genoodigden, voor 't eerst onder directie van den beer L. E. Rugers. Vooraf hield de heer Ruijgh, president der Vereeniging, een toespraak, waarin de positie van »H. M." werd uiteen gezet. Eerstens viel ons op, dat de koren goed waren ingestudeerd, zoodat we gegronde verwachtingen voor de toekomst kunnen koesteren, wanneer de directeur Rugers de leiding blijft waarnemen. Als soliste trad op mevr. Van Ophe- mert-Schwencke, met de groote aria uit de opera »Freischüfcz", van von Weber. Later hoorden we van deze voortreffe lijke zangeres nog Mignon", »Herzens", »Frühling" en andere stukken, die een oorverdoovend applaus uitlokten. De dame toonde bare welgezindheid tegen over 't opgetogen publiek, door nog een paar nummers buiten 't programma ten beste te geven. Na de pauze had Helders Mannen koor" de beleefdheid de gevierde zangeres een prachtig bouquet aan te bieden. Een grooten steun verleende de heer F. Werner aan de uitvoering door 't voordragen van solo's, zoowel voor vio loncel als fluit. Op beide instrumenten toonde de heer W. meester te zijn. Storm achtige toejuichingen vielen hem ten deel, die we eenvoudig welverdiend noemen. De heer Werner is een sieraad van 't korps stafmuzikanten der Marine en heeft als artist op beide instrumenten een hoo- gen trap bereikt. 't Deed menigeen genoegen, dat»Hel ders Mannenkoor" ditmaal alleen met eigen krachten werkzaam was en zich zonder vreemde hulp liet hooren. Wanneer dit gezelschap een sieraad van de plaats onzer inwoning zal worden, moet het den steun genieten van Hel- der's ingezetenen. Jongelieden kunnen zich als werkend lid aansluiten en oudere personen kun nen als kunstlievend lid de Vereeniging schragen. Door een duchtige samenwer king kan Helders Mannenkoor" niet alleen bestaan, maar zelfs een tijdperk van bloei tegemoet gaan. Mogen velen zich opgewekt gevoelen om 't hunDe bjj te dragen tot de in standhouding van Helders Mannenkoor". Woensdag jl. werd bij de Directie der Marine alhier aanbesteed het uitvoeren van werkzaamheden, tot het onderhoud van dok-, sluis- en andere waterwerken, van het Marine-etablisse ment Willemsoord. Ingekomen 18 biljetten, als van de hee- ren: A. Graaff, te Helder, f15980; A. Paans, f 15155 P. Spruit, te Helder, f 13888; J. F. Philips, f 13785 J. Duinker, id., f13511; P. de Waard, id, f 13490; G. Moorman, id., f13390; J. Dujjvetter, id., f 13300 Gebr. Klein, id., f 13178 A. Korff, id., f 13130 A. Bels, id., f 13100 W. de Jong, id., f 13000C. Pool, id., f 12780; B. Boon, id., f12547 Ambachts heer, N.-Amstel, f 12300 G. D. v. Doorn, Amsterdam, f 12000A. Bos, Helder, f11968; H. Wijker, id., f11887. Te Oosterend op Texel moet een schipper zich zoo driftig gemaakt heb ben op een jongen, dat hij den knaap een dusdanige mishandeling toediende, dat terstond geneeskundige bestand per telephoon moest worden aangevraagd. Dokter Stam onderzocht den jongen en bevond, dat hem inwendige ernstige kneu zingen waren toegebracht. De politie heeft onverwijld een onder zoek ingesteld. Marine. Een aantal leden der Eerste Kamer zag bij het onderzoek der begrooting in de afdeelingen geen reden om de begroo ting niet aan te nemen. Evenwel be treurden zij, dat de minister blijk had gegeven, zijne plannen omtrent het ma rinewezen zonder zwaren strijd te kunnen prijsgeven. Een lid, die tegen de be grooting was, wegens het hooge eindcij fer, meende, dat hooge uitgaven konden vermeden worden door af te zien van verder vlagvertoon. Vele leden bestre den dit gevoelen en achtten vlagvertoon hoog noodig voor onze koloniën en voor onze handels-en internationale belangen. Andere leden betreurden, dat het weer standsvermogen onzer marine niet naar verhouding der vermeerderde uitgaven toeneemt. Men vroeg, welke macht de marine in Atjeh eventueel zal kunnen ontwikkelen om de troepen krachtdadig te steunen. In zake de volkstelling ziju zon derlinge feiten voorgekomen. Het zon derlingst echter klinkt gewis het feit dat er in Gelderland een burgemeester te vin den is geweest die, niettegenstaande her haalden aandrang van tellers niet is o- verreed kunnen worden de hem in de plaats zijner woning aangeboden telkaar- ten in te vullen. De tellers hebben nu van hun kant gedaan wat de voorschrif ten gebieden en tegen den burgemeester proces-verbaal opgemaakt. Onlangs deelde men de enorme kosten mede van schoten uit het zware Engelsche marinegeschut. Niet minder kostbaar is het 1 anceeren van torpedo's daar b. v. elk schot bij de Whitead-tor- pedo's 5000 a f 6000 kost. Dit beteekent echter weinig tegenover de groote kapi talen, welke de doelen vertegenwoordi gen. Zoo kost b. v. het Engelsche pant serschip „Inflexible" 10 millioen gulden en de „Travalgar" bijna 11 millioen, ter wijl de pantserdekkruisers allicht nog 21/s millioen gulden kosten. Met de uitreiking van koffie en brood aan behoeftigen, is te Amsterdam, op gelijke wijze als in den vorigen winter, doorgegaan. Hoewel het aantal rations van den beginne af niet zoo groot was als den vorigen winter, bedraagt het toch gaandeweg, weder 1600 per dag; het maximum per dag in het vorige jaar was 1900. Uit St. Petersburg werd voor de redders der schipbreukelingen van het Engelsche stoomschip »Yoxford", onlangs op de Maasdroogte gestrand, een gift ontvangen, met het volgende vers er bij 't Kloeke hoofd op vrije schouders, IJz'ren vuist en adelaarsoog, Kranig kroost van visscherouders, Needrig volk, door daden hoog; Yol van moed, beleid en kracht, Zóó is Neêrlands kustenwacbt! De feestelijke uitreiking van het totaal ingekomen bedrag zal 1 Februari in een der zalen van Diligentia" te 's Hage plaats hebben. In de Koestraat te Utrecht, zaten jl. Zondagmiddag een moeder met haar zoon en dochter te middagmalen, toen er op eens tusschen broeder en zuster twist ontstond en wel over het verdee- len der groenten. De moeder, die tevergeefs beproefde baar dochter tot bedaren te brengen, wierp baar eindeljjk, nadat zjj opzette lijk een glasruit had stuk geslagen, de deur uit, met het ongelukkig gevolg dat het meisje viel en haar bewustzijn verloor. Kort daarna op last van een genees kundige naar een ziekenhuis vervoerd, had zij Maandag het bewustzijn nog niet Treurige omstandigheden l Zwaar getroffen is een gezin in de Knipstraat te Amsterdam. Eerst stierf een meisje tengevolge der brandwonden, die het dezer dagen bekwam. Daarna werd de moeder door de griep aange tast. Beide omstandigheden schokten der mate haar zenuwgestel, dat ze gisteren nacht haar woning verliet. Gelukkig dat de man het bemerkte en haar terugbracht. De dagelijksche bezigheden noodzaak ten hem echter vroegtijdig uit te gaan, waarom hjj uit voorzorg een vrouw bjj zijn echtgenoote ter bewaring achterliet. Toch wist de ongelukkige in een onbe waakt oogenblik een poging tot zelf moord te doen. Toen de bewaakster de gehangene in de bedstede bemerkte, snel de zij aanstonds de straat op om hulp de persoon die ze meenam, viel op bet zien der ongelukkige in zwijm. Weer de straat op om nieuwe hulp. Eindelijk werd dan de levensmoede losgesneden, en gelukkig bleek het, dat de levensgeesten nog niet geweken waren. Een schalk Kampenaar, die welbe- hageljjk in zijn deurpost eeD pijpje stond te rooken, wilde eens zien hoe ver de goedgeloovigheid zijner stadgenooten ging en zei tot een paar voorbijgangers, dat het in de Ketel gezonken schip met aar dappelen van gemeentewege gelicht werd en dat de aardappelen voor 't weghalen waren. Geen half uur later of dat gerucht had zich in de gelieele achterbuurt ver spreid, met het gevolg dat honderden luidjes, een leegen zak over den arm, voorbij de deur van den grappenmaker naar de IJselkade stroomden. Maar die uitwerking was den man te machtig; in allerijl grijpt hg zelf ook een leegen zak en spoedt zijne slachtoffers achterna. Een conducteur van de tram lijn Yondelstraat, te Amsterdam, is ge- schorscht, aangeklaagd van dronkenschap door de ega van een aandeelhouder. De man trof het heel slechthij had in den wagen zoo geslingerd, dat hij op den schoot der damejuist de bewuste echt genoot was terechtgekomen. In den nacht van Zondag op Maan dag is te Utrecht een zekere Mej. Z., woonachtig aan de Kromme Nieuwe Gracht, in een aanval van ijlende koorts, aan welke zij, met daarmede gepaard gaande influenza, lijdende was, uit haar slaap kamer geloopen, zonder dat zulks door haren echtgenoot werd bemerkt, en in dien verbasterden toestand in den kelder te rechtgekomen. Zij schjjnt daar de water poort, uitkomend aan de gracht, te hebben geopend, althans men heeft des Maan dagsmorgens haar lijk uit die gracht op- gevischt. Men schrijft uit Loosdreeht: Zuster was dood en begraven, de erven broeder en zuster zouden maar tot het verdeelen der nalatenschap overgaan. Dat er ook nog wetten of dergelijke dingen bestonden, wisten ze nietdus last hadden zij daar niet van. Zaterdag kwam daarom de familie, op z'n Zondags uit gedost, bijeen. Om de zaak billijk en tot wederzijdsch genoegen te regelen, had men een paar onpartijdige personen uit- genoodigd de behulpzame hand te bieden. De kleederen werden in pakjes verdeeld de een ging omstaan en een ander vroeg voor wien elk der pakjes bestemd was, en zoo liep het werk heel kalm en gere geld van stapel. Daar komt een doosje met vier rijks daalders voor den dag. »Da's voor ieder twee". »»Yoor ieder twee, ja, als ik er niet was" Aldus worden de doelende lui op het alleronaangenaamst in de rede geval len doorden man van de over ledene. Zus was nameljjk getrouwd, man en vrouw hadden daarna elkaar verlaten, zonder dat echter hun huwelijk door echt scheiding was ontbonden. Daar mitsdien het huweljjk nog van kracht was, kwam ook de man zjjn ge deelte opeischen. De deeling werd daarom gestaakt, de regeling der zaak tot nader order uitgesteld en de pakken werden weer in de kast geborgen. Vermoedelijk zal nu de fiscus nog als vierde erfgenaam optreden, natuurljjk zeer tegen den zin van broer en zuster, die ook wel weten, dat veel varkens de spoe ling dun maken. De drank beeft te Maastricht weder een slachtoffer geè'ischt. De kleermaker J. G., vader van 5 kinderen, is in be schonken toestand te water geraakt en verdronken. De moordaanslag in de Warmoes straat te Amsterdam heeft zich anders toegedragen dan aanvankelijk gemeld werd. Hef N. v. N. schrjjft dienaangaande: Niet ten huize van Termaat is de moord gepleegd, maar in een woning, die de dochter van Termaat vlak tegen over de ouderlijke woning bad gehuurd, en waar zij, als zij in het voorjaar in d9n echt zou zjjn getreden met Hendrik Yan Wijkvliet, voor goed haar intrek zou nemen. Het meisje, arbeidzaam en vlijtig van aard, had zich door haar handenarbeid reeds een spaarpotje verdiend, waaruit een en ander voor het huishouden was aangekocht, dat reeds in de aanstaande echtelijke woning een plaatsje had ge vonden. En als zij dan rustig werken wilde, gaf zij er meermalen de voorkeur aan, reeds haar toekomstige woning te betrekken, waar zij dan ook Vrij dag middag ijverig zat te werken, toen baar minnaar bij haar kwam. Hierin lag niets ongewoons. Als Yan Wijkvliet, die wijnkoopersknecht van be roep is, in de buurt kwam, liep hij wel eens meer even op, en het meisje be groette hem dan ook op de gewone wijze. Er was baar echter een bijzonderheid ter oore gekomen. Yan Wijkvliet speelde met nog twee personen een twintigje in de Staats-Lo- terij, en op hun nummer was Donder dag een duizendje gevallen. Het meisje had dit van een ander vernomen en Yan Wijkvliet had het haar niet verteld. Hare bevreemding over diens stilzwjjgen gaf zij lucht in de woorden »Zie je na wel, Hendrik, dat je niet van mij houdt? Je vertelt aan anderen dat je een duizendje getrokken hebt en voor mij hou je het stil. Wat moet dat nu worden als wjj getrouwd zijn Zonder eenigerlei andere aanleiding vatte Yan Wijkvliet bij die woorden vuur, sprong op en met de woorden Wacht, wij hebben toch nog een appel tje te schillentrok hij zjjn mes en bracht het meisje verscheidene wonden toe. Niet minder dan 21/z uur zijn de geneesheeren in het gasthuis bezig ge weest om het beklagenswaardig slacht offer te verbinden. Haar toestand is zeer zorgeljjk, en slechts een oogenblik werden de ouders bjj bet bed hunner dochter toegelaten om in eenige zwakke klanken van hare lippen het gebeurde te vernemen. Yan Wijkvliet bracht zichzelven slechts eenige lichte verwondingen aan den pols, mond en hals toe. Ook hij is ter ver pleging in het gasthuis opgenomen. Hoe men in Japan adverteert»Toen wij het eerst onzen tabakswinkel te Tokio openden, werd onze onderneming be schermd door mej. Nakakoshi, een be roemde schoonheid van Inamotoro, Shin- yo-Shiwara. Zjj wilde niets anders rooken dan onze tabak. Yan daar dat onze tabak wijd bekend werd en dat wij ze nu Ima Nakakoshi noemen. Het publiek kan er van op aan dat het even geurig en zoet is als de jonge dame zelve. Proef maar en gij zult het zien." Yolgens een schrijven in de Daily News" zullen binnen een jaar 24 elec- trische booten op de Boven-Theems varen en zullen stoombooten geheel verdwijnen. In deze booten zjjn geen stoomketels, fornuizen, machines, geen stokers of ma chinisten noodig, waardoor veel ruimte gewonnen wordt. De grootste electriscbe boot op de Theems is 65 voet lang en kan 60 reizigers bevatten. Ze kostte 2000 p. st. De Army and Navy Gazette geeft het volgende overzicht van de vermeer dering der Duitscbe marine in 1890. De vier groote pantserschepen van 10,000 ton, waarvan de aanschaffing reeds beslist is, worden te Kiel en te Willemshaven gebouwd. Zij krijgen dezelfde lengte als de KÖnig Wilhelm, maar 250 ton meer waterverplaatsing, omdat men een snel heid van ongeveer 18 knoop wil berei ken. De kosten worden op 9lj2 millioen mark per stuk berekend. Wel beeft de König Wilhelm 10 millioen gekost, maar al de materialen voor hun constructie zullen van Duitschen oorsprong zijn. De bouw van twee pantserscbepen, type Siegfried, is gegund aan de Weser-maat- schappij voor den prijs van 31/* millioen mark te zamen. Een millioen biervoor is toegestaan voor 1890. De nieuwe kruiser D eischt over dit jaar een uitgave van 700,000 mark en twee divisie-torpedobooten zullen 1 mil lioen mark kosten. De uitgaven voor nieuwe constructies zullen dus 5,900,000 mark bedragen, bieronder begrepen die voor de groote pantserschepen. Boven dien zijn 4,518,000 mark bestemd voor reeds in aanbouw zjjnde schepen, zooals de kruiser H en de Siegfried. In 1890 zal dus door Duitschland voor de oor logsvloot besteed worden 10,418,000 mk. De Vcreeniginjr tot ontwik kellng van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier. Reeds meermalen, Mjjnheer de Redacteur, bekroop mij de lust, om in uw blad iets over een Vereeniging te schrijven, die sedert de jaren van haar bestaan voor de streek onzer inwoning veel nut heeft gesticht en daardoor aanspraak mag maken op den steun van al len, die het wel meenen met den bloei en den vooruitgang van den Landbouw in ons schoon gewest. Ik zou te uitvoerig worden, wanneer ik de lange lijst van middelen opnoemde, die zij in praktijk bracht om de ontwikkeling van den Landbouw en de veeteelt te bevorderen. Ik behoef slechts te wijzen op de wedstrij den met verschillende soorten van Landbouw werktuigen, die zij achtereenvolgens heeft ge houden en waardoor vele doelmatige werktui gen, die wij nu moeieljjk weder zouden kun nen missen, vooral ten bate van het land bouwbedrijf zijn aangeschaft geworden stoom en paarden, dorschmachines, rosmolens, hooi en graanmaaimachines, paarden hooischudders en hooiharken, veel verbeterde ploegen, eg gen, wanmolens, karns en vele andere werk tuigen die ons het bedrijf gemakkelijk er ma ken, zijn door die wedstrijden in Hollands Noorderkwartier algemeen bekend geworden en bij menigte aangeschaft. Wat de vereeni ging voor de Coöperatie heeft gedaan, bewij zen de Vereenigingen tot onderlingen aan koop van veevoeder en kunstmeststoffen, de meer dan 20 coöperatief werkende kaasfa- brieken, die sedert baar bestaan in de pro vincie Noord-Holland zjjn opgericht. Ook aan de verbetering en veredeling van onzen veestapel gaf zij eenen krachtigen stoot door het stationneeren van puike fokstieren, door hare medewerking tot oprichting van Rundveestamboeken Zij nam het initiatief tot de oprichting van een paardenstamboek, dat zeker zeer nuttig zal werken om het paardenras in ons vader land te verbeteren. Met de invoering van volbloed Engelsche fokrammen en het aanmoedigen van de teelt van zuivere volbloed Texelsche schapen be oogde zij de verbetering van het schapenras, dat door eenzjjdig fokken zeer dreigde ach teruit te gaan. Meer en meer schenkt de vereeniging hare aandacht aan de verspreiding van puik, de gelijk zaaigraan, waarvoor ze nog onlangs de gelegenheid ter verkrijging daarvan op zeer aannemelijke voorwaarden openstelde en waar aan volgens hare overtuiging door den kleinen landbouwer wat al te weinig gewicht wordt gehecht. Voor de belangen van het marktwezen kwam zij herhaalde malen met kracht op, dat getuige haar strijd tegen de wik en weegloo- nen, die in 1886 met succes bekroond werd. Toen toch werd een vermindering der wik en weegloonen van f0,80 tot op f0,70 per 100 kilogrammen kaas verkregen, wat de kaas makers in Noord-Holland een voordeel van meer dan f 12000 bezorgde. En mocht het succes, in 1889 verkregen, minder gunstig zijn en het trots inspanning van alle krachten niet gelukken hetzelfde suc ces als in 1886 te behalen, na verloop van twee jaren zal het met die hooge heffingen uit zijn, als wij ten minste de onomwonden verklaringen van den Minister en van de nu nog vóór stemmende Leden van de Tweede en Eerste Kamer mogen gelooven. Alleen een samenloop van ongelukkige omstandighe den was oorzaak, dat, met eene zeer kleine meerderheid (38 tegen 32 stemmen) de voor dracht van den Minister, tot onveranderd be houd van het bedrag dier rechten, nu echter voor slechts twee jaren, in de Tweede Ka mer werd aangenomen. In het middernachtelijk van den 23 Dee. 1889 terwijl slechts 70 van de 100 Kamer leden in de zitting tegenwoordig waren, viel deze voor de nijverheid van het platteland van Noord-Holland zoo ongunstige beslissing. Slechts twee leden van de Tweede Kamer, de afgevaardigden van de districten Hoorn en Alkmaar sprongen voor die te hooge en daardoor met de wet strijdige heffingen in de bres. Heeft Hollands Noorderkwartier dus veel voor de ontwikkeling van deze streek onzer inwoning gedaan, nog zeer veel bljjft voor haar te doen over. Onder meer noemen b.v. het bekendmaken en beproeven van nieuwe of verbeterde Landbouwwerktuigen, proefne-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1