Advertentie n. mingen met- en het daardoor bekend maken van kunstmeststoffen, het aanmoedigen van doelmatige veefokkerij, het verbeteren van on ze zuivelindustrie, het opsporen der oorzaken van de velerlei voorkomende gebreken in de kaas, het bekend maken van de deugden van ons veeras in het buitenland, het verbeteren van ons paarden, schapen en varkensras en nog vele zaken meer, die hare aandacht voort durend moet bezighouden. Maar daarvoor is moreele en financiëele steun noodig. Ik richt mij daarom tot allen die het wel met den bloei van ons schoon bedrijf mcenen en voldoende bemiddeld zijn om de waarlijk niet hooge contributie van tien gulden per jaar te offeren, om zich voor het lidmaatschap dier vereeniging in te laten schrijven. Een briefkaart aan het adres van den heer W. Teengs te Wieringerwaard is daartoe vol doende. Mogen velen aan mijne roepstem gevolg geven Want met iederen f10 en met iederen lid dat toetreedt, wint de vereeniging aan in vloed en kracht. Maar niet alleen om d opwekking, mynheer de Redacteur, schreef ik deze regelen, ook, om steun en daardoor kracht te vragen voor een wedstrijd, die wellicht in de tweede helft van Juni 1890 door de Ver eeniging te Hoorn op het gebied der veefok kerij en der zuivelbereiding gehouden zal wor den. Daartoe is veel geld noodig, maar ook de krachtige steun van onze veefokkers en zuivelbereiders. Noord-Hollanders, houdt u kloek toont dan dat gij mede aan de beide belangrijke takken van ons volkbestaan staat! En gij, bestuurders van Zustervereenigingen en van de Afdelingsbesturen der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, helpt de wak kere vereeniging een bandje, om dien wed strijd luisterrijk te maken, door haar uwen veel vermogenden moreelen en financieelen steun te schenken. Met voldoening las ik in uwe courant, dat het gemeentebestuur van Hoorn reeds krachtig voorgaat door eene subsidie, voor dat doel tot een bedrag van f'250toete staan. Goed voorgaan doet goed volgen, en de vereeniging, die, dank zij haar initiatief heeft weten te bewerken, dat ten minste 17 exem plaren van het Noord-Hollandsche rundveeras in den vreemde getuigenis zullen geven van den stand waarop de veefokkerij in onze pro vincie staat, en waarvoor zij f 1000 beschik baar stelde, zal zeker eiken steun, haar ge schonken, dankbaar aanvaarden en nuttig be steden. Een warm voorstander vaa den bloei en den vooruitgang van //het Noorder kwartier". (Enkh. Ct.) Marine en Leger. Z. M. heeft, met ingang van 1 Maart a, s. lo. den adjudant des Konings in buitengewonen dienst den vice-admiraal J. W. Binkes, op zijn verzoek, ter zake van langdurigen dienst, op pen sioen gestold, onder dankbetuiging voor de vele goede en gewichtige aan den lande bewezen dien sten, en toekenninga. van een jaarlijksch pens. van f 3000b. van een verhooging van dat pen sioen met f900 'sjaars, voor werkelijk verblijf in militairen dienst in 'a Rijks overzeesche bezit tingen en koloniën en tnsschen de keerkringen; 2o. bevorderd tot schout-bij-nacht, den kapt. ter zee E. L. baron Van Heeckeren van Waliën, en op zijn verzoek, ter zake van langdurigen dienst, op pensioen gesteld, onder toekenning a. van een jaarlijksch pensioen van f 2100, en b. van een verhooging van pensioen van f 1350 'sjaars voor werkelijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen; 8o. bepaald, dat de vice-adm. J. B. A. De Josselin de Jong met ingang van 1 Maart a. s., zal treden in het genot der inkomsten, verbon den aan zijn tegenwoordigen rang 4o. met ingang van genoemden datum bevor derd tot schout-bij nacht, de kapt. ter zee C. H. Bogaerttot kapt. t. z., de kapt.-luits. t. z. H. Quispel en M. A. Medenbachtot kapt.-luit. t. z., de luits. t. z. Ie kl. D. L. M. E. Keus en P. M. W. T. Kraijenhof van de Leurtot luit. t. z. Ie kl., de luits. t. z. 2e kl* W. J. Cohen Stuart en P. C. Swaan. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Prins Alexander," van Ba tavia, vertrok 20 Jan. van Aden. Het stoomschip «Prins van Oranje," van Batavia, vertrok 21 Jan. van Padang. Het stoomschip «Prinses Amalia," van Ba tavia, vertrok 21 Jan. van Genua. Het stoomschip «Prinses Wilhelraina," van Amsterdam, vertrok 22 Jan. van Southampton. Marktberichten. Parmerend, 21 Jan. Aangevoerd 28 Paarden, 74 Melk- en Vette Koeien, handel stug, prijs houdend, 64 Vette Kalveren f 0,70 a 0,90 per K. G., 76 nucht. dito f10 a 24, 956 Vette Schapen en Lammeren, prijshoudend, handel vlug, orerhouders hoog in prijs, handel vlug, 101 Vette Varkens f0,20 a 0,52 per pond, handel vlug, 55 Biggen f 15 a 24, 198 pond Boter, f 1,25 a 1,30 per K. G. Kleine Kaas f31, Commissie f30, Middel bare f29,50, aangevoerd 90 stapels. Schagen, 23 Jan. 3 Paarden f45 a 100, 7 Goldekoeien f 160 a 284, 11 n. Kalveren f6 a 18, 840 Lammeren f 18 a 28, 23 mag. Varkens f 15 a 17, 11 Biggen f 10 a 13, 35 Kippen f75 a 110, 45 Eenden f55 a 75, Bo ter p. kop f75 a 85, Kaas p. kilogr. f20 a 35, Kipeieren p. 100 f 350 a 450. Petroleum-Noteering van A. KLIK. Amerik. Petrolenm f 9.45 per 100 KG. zonder verbinding. 332 Staats-Loterij. 5e klasse5e lyst. No. 17908 f15000. No. 4171 f 10000. No. 9351, 16562 f1500. No. 7027, 15448, 15578, 18672 20917 f1000. No. 18312 f400. No. 5025, 6536, 8654, 11481 f200. No. 2211, 3295, 6860, 6979, 12457, 17059, 18364 f100. 5e klasse6e lyst. No. 618, 15345, 18862, 20070 f 1000. No. 5218, 7501, 10569, 13781 f400. No. 6084, 13263, 17764 f ?00. No. 2195, 5417, 10927, 11431, 11700, 13168, 13181, 13251, 13390, 15927 f100. 5e klasse7e lijst. No. 9004 f50000. No. 2078 f1500. No. 2649, 11108, 16401 f 1000 No. 57, 2029, 4029, 9080, 9875, 18579 f 400. No. 1940, 7108, 9079, 10845, 12380 f200. No. 360, 1005, 1281, 3977, 6031, 7901, 9920, 10804, 11289, 14892, 16090, 19337 f 100. Burgerlijke Stand, gem. Heider. Van 21 tot 24 Jan. ONDERTROUWD: P. Simons, zeeman, en A. Roos. P. J. Bruin, kwartiermeester, en S. Riemers. A. L. Rustenberg, konstabelsmaat, en M. Mangel. L. v. d. Heiden, marinier, en A. Schryver. C. Wardenaar, timmerman, en A. C. de Groot. J. de Groot, stoker, en A. Smits. GETROUWD: J. Treffers en M. Hoo- gerwerf. T. Verbeet en J. C. Seijs. J. J. Barne- veld en M. de Leeuw. BEVALLEN: G. D. Reigwein, geb. v. d. Broek, z. C. J. de Bondt, geb. van Dartelen, z. H. Agema, geb. Bastiaanse, z. F. Conneman, geb. Rieuwers, z. OVERLEDEN: P. den Hartog, 79 j. N. Jurgens, geb. Sennekes, 55 j. D. J. Kruijs, 41 j. T. J. Heijblom, 54 j. A. Koomen, 62 j. M. Dij ker, geb. Graaf, 85 jaar. 1 levenloos aangegeven. Burgerlijke stand gemeente Texel, van 15 tot 21 dezer. ONDERTROUWD: p OVERLEDEN: ^eene. GETROUWD: Huibert de Ridder en Geer- truida Dob. GEBORENCornelis zoon van Cornelis Schuijl en Frouwtje Kok. Jan zoon van Pieter Timmer Cz. en Rennetje Daalder. Cornelis zoon van Jan van der Sterre en Aagje Salm. Elisabeth dochter van Dirk Bakker Pz. en Maria Kalis. Programma van het 6de Winter-Eoncert, op Dinsdag 28 Januari 1890 1. Grosser Festmarsch, Joaehim Raft'. 2. Ouverture zum Trauerspiel: «Hamlet", Niels W. Gade. 3. Concert für Clarinetto Opus 90 (c moll), J. G. H. Mann(voor te dragen door den solist J. Bohne). 4. Czardas ausder Oper: «Dèr Geist der Woijewoden", Louis Grossmann. 5. Ouverture de 1'opéra: «Mignon", Ambroise Thomas. 6. a. «Erinuerung", Govert Dorrenboom; b. Abendlied", RobcrtSchumann. 7. H. W. N.«Valse Fantaisie", E. von Brüc- ken Fock. 8. Fantaisie de 1'opéra«Si j'étais Roi!" Adolphe Adam. No. 3, 5 en 8 eerste uitvoering. Vervolg der Berichten. Op 28 Febr. a.s. is het 25 jaren geleden dat de heer P. Polvliet zijne functie bij de Posterijen aanvaardde als surnumerair aan het Departement van Financiën te 's Hage. Het naar de reede stoomen, Woens dagnamiddag jl„ van het schip South. Briton", was het sein voor vier vletter- lieden om hun diensten aan te bieden. Daartoe waren zij in hun vlet de boot genaderd, welke zij met een lijn daaraan bevestigden,waarna één van hen aan boord ging. Op de reede aangekomen, waren de drie nog in de vlet aanwezigen ter eigen veiligheid gedrongen zich een oogenblik van de boot los te maken. Daarna trachtten zij die weer te berei ken, hetgeen hun door de krachtige stroom en hevigen wind niet gelukte. Zij gingen op drift, hoe goed ook op hun riemen vertrouwd De elementen overmanden hun pogingen. Hun toestand was hache lijk ze werden voortgedreven in de rich ting der Zuiderzee. Niet onopgemerkt bleef zulks aan de haven. De loodsschuit, schipper C. Kiejjn, stak ter redding van wal. Mede ging ter mogelijke hulp de luitenant der mariniers Taco H. Bakker. Het was toen omstreeks 4 ure. De rich ting die de vlet genomen had, werd gevolgd, tot de duisternis hun belette verder te zien. Hun tocht, met zulk een menschlievend doel ondernomen, was vruchteloos ze keerden na middernacht terug. Ook van Texel was gelukkig het gevaar gezien. Ook daar bleef men niet werkeloosschipper P. Zegel joeg hen met zjjn schuit na en deze had het ge luk de reeds zeer vermoeide mannen te redden. Aan het Oudeschild binnenge komen, werd door hem goed gezorgd dat ze de doorgestane angst konden vergeten. In den vroegen morgen van gisteren bracht de telegraaf tijding van hun be houd. Aan allen die hierin zoo krach tig hebben geholpen, komt zeker veel lot toe, Gisterenavond gaf de Scherm- en Gymnastiek-Vereeniging Oefening kweekt Kunst in Tivoli een uitvoering. Als gewoonlijk was de zaal vol belang stellenden. Onder leiding van den directeur R. Oosten veld werden marsch- en orde oefeningen en oefeningen aan de werk tuigen verricht, waarbij de behandeling der wapenen een gewenschte afwisseling aanbracht. De herhaalde applaus getuigden van de ingenomenheid der aanwezigen. Niet alleen de hoofdafdeeling, maar ook de adspiranten en de voorbereidings klasse namen deel aan de werkzaamheden, op 't programma aangegeven. De panto mime Hij is jarig of de uitwerking van Van Houtens Cacao wekte tot lachen op en was een niet onaardig slot. Ds. D. Pont, pred. bjj de Evang. Luth. gem. te Leeuwarden heeft voor 't beroep bjj de Herst. Evang. Luth. gem. alhier bedankt. De kolonel H. W. van Marle ver trok hedenmiddag per treiu 1.15 naar Amsterdam, uitgeleid door een groot aan tal officieren van zee- en landmacht en' door het Stafmuziekkorps der Marine. 't Redden der schipbreukelingen van het nabij onze kust gestrande Duitsche schip «Renown", in December 1887, gaf kort daarna aanleiding tot het stichten van het plaatselijk Fonds tot ondersteuning ter aanmoediging van redders van schipbreukelingen. Deze ramp, indertijd nabij Scheveningen voorgevallen, waai*bij de bemanning der Ango" het leven verloor, was oorzaak, dat de Hooge Regeering eene Commissie benoemde tot het instellen van een onderzoek omtrent den toe stand van het reddingswezen hier te lande. By dit onderzoek vestigde de Commissie o. ook hare aandacht op het Heldersche Fonds, als eene geheel éénige instelling in ons Va derland. De wensch ontstond, dat op dat voet spoor voortgegaan en dat een Vaderlandsch Fonds mocht worden gesticht, opdat overal aan onze kust, waar strandingen voorkomen, zoo noodig redders van schipbreukelingen hulp en steun kan worden verleend. De wensch naar uitbreiding van 't Hel dersche Fonds heeft, naar wij vernemeD, uit zicht op bevrediging, en wellicht zal daartoe hebben bijgedragen het bezoek jl. Maandag door eene Commissie uit het Bestuur van 't Heldersche Fonds, ter bespreking dezer zaak, aan Z. Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te 's Gravenhage ge bracht. In de „Sumatra Courant" leest men het volgende telegramPadang-Pand- jang 5 December. Voorafgegaan door een zwaar gedruisch, had hedenmorgen een kolossale uitbarsting van den Tandikat plaats. Voortdurend verneemt men een dreunend gerommel van deu vulkaan en zijn top stoot zware rookwolken uit. De gift der Koningin aan Geer- truida Blommers te Amsterdam, is niet f750, maar f50 geweest. In het geheel is reeds f1800 voor haar ontvangen, dat rentegevend uitgezet is. De rechtbank te Alkmaar veroor deelde Dinsdag Johs. Alblas wegens man* slag, gepleegd in de werk-inrichting te Hoorn, tot vier jaar gevangenisstraf. De eisch was 9 jaar. Hamburg, 21 Jan. De op verzoek der hier gevestigde ree- derijen uit Antwerpen ontboden en heden hier aangekomen stokers weigerden voor 75 mark aan te monsteren, toen zij met de loonsverhouding alhier bekend werden. Zij verlangen van de reeders vrije terug reis en schadeloosstelling. Ook de sto kers van de Elba Woermann hebben den arbeid gestaakt, en willen slechts tot 85 mark aanmonsteren. Hedenavond is er algemeene vergadering van de werk stakers. Uit Liverpool vertrok Maandag Miss Amy Fowler naar New-York, met bestem ming naar Molokai, het eiland der melaat- schen in den Sandwich-archipel. Deze edelaardige dame (zij is pas 27 jaar oud) gaat daarginds als verpleegster en vrij willige lotgenoote der rampzalige ballingen de plaats innemen van wijlen pater Damien. De toestand in het district Charleroi blijft ernstig. Het aantal werkstakers bedraagt bjjna 11,000 en zjj denken er niet aan toe te geven. Betreffende de botsing van de En- gelsche boot „Malabar", die 1900 perso nen, meest soldaten, aan boord had, met de mailstoomboot ,.Erymanthe" Kaap Tra- falgar, wordt nog medegedeeld, dat bei* de booten behouden te Cadix zijn aan gekomen. Beide schepen zijn geducht beschadigd, maar dank zjj der goede tucht, die onder de soldaten heerschte, werd een paniek voorkomen en liep de botsing zonder verdere ongelukken af. Een storm van ongewone hevigheid, die van geweldigen neerslag vergezeld ging, heeft in Noord-Wales gewoed en de Dee en de Severn mjjlen ver doen o- verstroomen. Honderden bunders wei land, huizen cn tuinen staan onder wa ter. Bij badplaatsen aan de kust is hier en daar groote schade aangericht. In het Iersche kanaal heeft men in ja ren zulk wild weer niet beleefd. Redding der equipage van de „Shakespeare." Londen, 22 Jan. Kapt. Monro, gezagvoerder van het Eng. stoomschip «Stag," van Shields naar New-York, rapporteert betreffende de redding der equipage van het schip «Shakespe are" het volgende. Des nachts van den 28n Dec. bemerkte men aan boord van de «Stag" tydens eenen orkaanachtigen storm vergezeld van regen en sneeuw, de lichten van een schip, spoedig gevolgd door een vuurpyl als noodsein en begreep men dat het een vaartuig was dat in nood verkeerde, en besloot ik derhalve het in nood verkeerende schip in het oog te houden en den dag af te wachten. Toen het lichter werd, bemerkte men een geheel masteloos schip, waarvan de manschap pen op alle mogelijke wijze om hulp seinden. De «Stag" naderde ten 7 u. 15 m. des ochtends het wrak en gaf den gezagvoerder te kennen, dat hij hen niet zoude verlaten, doch dat de zee op dit oogenblik te hoog was om eene boot uit te zetten; ook woei de storm met de kracht van een orkaan. Het zinkende schip werd dikwyls door dikke sneeuwbuien uit het oog verloren, doch den geheelen dag en ook den volgenden nacht hield men hot wx*ak zoo veel mogelijk in het gezicht, in do hoop dat de storm zoude bedaren, ten einde eene boot tot redding der schipbreukelingen uit te kunnen zetten. By het aanbreken van den dag van 29 Dec. kon men van het wrak niets meer ontdekken, doch eindelijk kreeg men na eene sneeuwbui het wrak weder in liet gezicht. Het was diep in het water en het dek lag mot de zee gelijk. Het was blijk baar, dat er met spoed diende gehandeld te worden om de schipbreukelingen te redden, dewijl het anders te laat zou zijn. Ik gaf bevel om de achterste boot aan bak boord gereed te maken en verzocht vrijwilli gers om de redding te beproeven. De geheele equipage bood zich daartoe aan en weldra vertrok de boot, bemand met den tweeden stuurman Noel en vier der beste matrozen naar het wrak. Door de hooge zee kon de boot niet dichter dan op een afstand van 50 voet bij het zinkende wrak komen en aan eene toegeworpen lijn vastgemaakt, sprougen de schipbreukelingen, voorzien van eene redding boei om het lyf iu zee en werden in de sloep getrokken. Slechts vijf man konden op deze wijze op eens gered worden en voer de boot nog vier raaien met telkens vijf man van het wrak naar de «Stag. De beide laatste tochten was de boot bemand door den opperstuurman William Hanson en een versche afdeeling vrijwilligers. De opperstuurman van de «Sha kespeare,Fred. Mattle, was de laatste die het wrak verliet. Zij hadden reeds vijf en zeven tig dagen reis van Hamburg en al de gered den waren geheel uitgeput en met wonden over dekt. De gezagvoerder Muller was den 16n Dec. overleden en toen zijn lijk den 17n Dec. tydens zwaar stormweder over boord werd gezet, rolde eene ontzettende zee over het schip en vielen de masten over boord. Klacht van een Geïnfiaenzeerde. De griep heeft ook in mij haar zetel opgeslagen Wat schijnt ge mij nu lang, o korte winterdagen De schrale zonnestraal, die door de gla zen schiet, Mag spelen langs mijn bast, maar heelt mijn corpus niet. Wat scheelt het mij, al valt heel de aard- planeet in ruïne. Daar zij mij toch niet geeft dan wat anti-pyrine Houd uw courantennieuws en uw theater- brand Schei uitHet bonst me in 't hoofd 'k heb ijselijk het land 'k Ben zeeziek 'k ben och ja, och neen, ik ben vervelend 'k Zie duizenden om mij in die verveling deelend Keer naar uw steppenland, waaruit ge zijt verhuisd, O «influenza," weer! Ik groet u met de (De N. Koer.) vnist. Den 25en Januari hopen onze geliefde Ouders P. SCHOTVANGER en H. VENNIK, hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Burger vlotbrug, 25 Jan. '90. Hunne dankbare Kinderen, Be huwd- en Kleinkind. Ondertrouwd CORNELIS WARDENAAR en ALIDA CORNELIA DE GROOT. BaTeCrB' 23 189°' Door Gods goedheid hopen onze geliefde Ouders K. SLUITER en T. JELLES, op Zondag 26 Januari '90 hunne 25-jarige Echt vereeniging te her denken. Helder, 24 Jan. 1890. Uit naam hunner dankbare j Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Den 29 Januari a.s. hopen onze geliefde Broeder en Zuster I WILLEM GOUDA en ENGELTJE SLOOT, hunne IS1/.»-Jarljge Echtvereenl- j ging te herdenken. Egmond aan Zee, 24 Jan. 1890. j Uit naam hunner Broeder en Zusters, J. DE GRAAFF. A. DE GRAAFF— GOUDA. P. GOUDA. Ondertrouwd PIETER JAN BRUIN, Kwartiermeester bij de Marine, en SIENTJE RIEMERS. A Helder^ 23 JaDMri 189°' Receptie: Zondag 26 Januari. Getrouwd JAN JOHANNES BARNEVELD, Mr. Meubelmaker, en MAGDALENA DE LEEUW, die tevens hunnen hartelijken en welge- meenden dank betuigen aan wederzijdsche Familie en Vrienden, voor de belang stelling, betoond bij de voltrekking van hun Huweljjk. Helder, 28 Jan. 1890. Maandag, 20 Jannari jl., overleed, na een smartelyk, doch geduldig lijden van slechts negen dagen, na voorzien te zjjn van de H. Sacra menten der stervenden, onze dier bare Zoon en Broeder WILLEM, in den jeugdigen leeftijd van 19 jaren en 7 maandendegenen, die den overledene in zijn deugdzaam leven gekend hebben, zullen beseffen hoe smartelijk ons dit verlies treft, doch wij hopen in Gods wijzen wil te berusten, wiens doen liefde is. Helder, 20 Jan. 1890. Uit naam zijner diepbedroefde Ouders, Broeders, Zusters, Grootouders en verdere Familie, W. DARPHORN. F. DARPHORN, geb. MANGEL. Den 21 en Januari jl., overleed zacht en kalm, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der ster venden, mijn geliefde Echtgenoot Thpodorus Johannes Heijblom in den ouderdom van circa 55 jaren. Helder, 28 Jan. 1890. Wed. T. J. HEIJBLOM, geb. KREIBRUSEL. Mede uit naam mijner kinderen. Den 20en dezer overleed na een kortstondig doch vreeseljjk lijden, onze beminde Behuwdzoon en Broe der, de Heer DANIËL JOHANNES KRUIJS, in den ouderdom van 41 jaren, diep betreurd door allen. Helder, 20 Jan. 1890. J. B. STECHER, en Echtgenoote, en verdere Familie. Heden overleed, zacht en kalm, tot onze diepe droefheid, na een smartelijk doch geduldig lijden van 14 dagen, onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder ANTJE KOOMEN, Wed. C. SCHMIDT, eerder Wed. van F. L. v. d. HAAGEN, in den ouderdom van 62 jaren en ruim 4 maanden. Ziji die de overledene in haar werkzaam leven gekend hebben, zul len beseffen, wat wij in haar ver liezen. Helder, 21 Jan. 1890. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkindereu en verdere Familie. Deze strekkende tot eenige en al gemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, na voorzien te zijn geweest van de H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Moeder MARTHA DE GRAAFF, Wed. N. DIJKER, in den ouderdom van circa 86 jaar. Namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen S. DIJKER. Helder, 22 Januari 1890. Strekkende deze tot eenige en algemeene kennisgeving. Den 20en dezer overleed tot mijn diepe droefheid, mijn hartelijk ge liefde Echtgenoot, de Heer DANIËL JOHANNES KRUIJS, in leven Konstabel bij de Kon. Ned. Marine, in den ouderdom van een- en-veertig jaren. Slechts drie maan den had ik het geluk met hem in den echt vereenigd te zijn. Hoe zwaar mij deze slag treft kunnen zij beseffen, die den overledene in zijn leven gekend hebben. Tevens betuig ik door deze mjjn innig en dank aan Heeren Doctoren, voor de liefdevolle zorgen aan hem besteed, alsmede aan allen, die hem in zijn lijden en sterven hebben bij gestaan. Ook aan Heeren Officieren, Onder officieren, kameraden en verdere wa penbroeders van den overledene, voor de laatste eer aan zjjn stoffeljjk overschot bewezen. Helder, 24 Januari 1890. Wed. D. J. KRUIJS, geb. Stkcher.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2