Fijne Wijnen, Cognac fine, Likeur delicieuse de Bazar". 6e Winter-Concert, Scheeps-lnventaris Sponsen Jeemleer, Wed. G. Vermeulen. m Lees dit! OmliiK va een prtii WINTERPANTOFFELS KINDERSCHOENEN, Tan BRQiQB 3 Het Wapen van Amsterdam* Aan de Leden der Herv. Kerk Dj. VAN NOORT, van Amsterdam. Volksbijeenkomst VOOR PLEIZIER OP REIS T00NEEL-VOORSTELLING DON CESAR DE BAZAN Concertzaal TIVOLI. op Dinsdag 28 Jan. 1890. Kaarten WERNER-CONCERT, STADS-SCHOUWBURG, GROOT BAL HH. BaliKers. een flinke DIENSTBODE. Mej. ÜURBANÜS, Vischmarkt, Traant een geschikte Dienstbode. Gevraagd, eene DIENSTBODE. ©en DieristU>odL©, niet beneden 16 jaar. Ten spoedigste gevraagd een Huishoudster van den boerenstand en P.C., ie en 2e KNECHT P.G., Een Jongmaatje gevraagd. 2 FAUTEUILS en eenKINDER-LUIER- KAST (Malonyliont), zeer solide. T© Koop een BURGER-WOONHUIS, Openbare Verkooping. Notaris HATTINGA RAVEN, Te Huur iep 1 Mei: een logeabel Benedenhuis, Openbare Verkooping „3NT Eï "W INT H jSL 3MC", BOELSUMS, Voorloopig Bericht. Maandelijksch Boelhuis Meubelen, Huisraad Kruideniers-Inventaris en Drankstelling. Bij C. DE BEUBS, Zoo even ontvangen J W.KAMPERJr. J. Nederl. Militie-Yerzelerinp-Maatschappü, M. VAN FBAAG, prüs van f 1.50 en daarenlioven. SPOED UU KLOMPEN, J. W. KAMPER Jr„ FAABDEVLEESCH. si-S a Verfler Kmifleniers- en Grutterswaren, Spoorgracht. „De Gunst," Zuidstr. 48. 500 Yds. Machinegaren, C. LIEDMEI JER-BANK. KLEEDERMAKERIJ g tegsn spotprijs. N. VAN LEEUWEN, GEBRS. NAS. 50 procent voordeel! EP. HEIJMANS, Vieringen. Anno 1813. 1 M. Til. IDo Haas. Een zwaar, een onherstelbaar ver lies hebben wjj geleden door het afsterven van mijn Behuwd vader, den Heer DANIËL JOHANNES KRUIJS. Verliest mjjne moeder in hem een liefdevol Echtgenoot, ik verlies in hem een vaderljjken vriend en raadsman. Helder, 20 Jan. 1890. J. B. KEMELING. Den 20 Januari overleed in het Marine-Hospitaal alhier, onze be minde Zwager D. J. KRUIJS, Konstabel K. N. M., in den ouder dom van 41 jaren. Helder, 24 Jan. 1890. Namens, de Familie, STECHER. Ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen hartelijken dank aan schipper P. ZEGEL, van de Visschuit T. X. 14 en zijne bemanning en aan den schipper BLOK en diens bemanning van den Loods- afhaler, en in het bijzonder aan den WelEdl. Gestr. Heer BAKKER, Officier der Mariniers, voor de poging tot redding aangewend bij het losraken hunner vlet, ter gelegenheid van het verleen en van Adsistentie aan het Engelsche Stoomschip South Briton" op de reede van Texel. A. VAN DEN BROEK. M VAN 'T HERT. ALBERT RÜNNENBÜRG. P. OOSTENBRUG. Helder, 22 Januari 1890. Voor de vele bewijzen van deelneming bjj het overlijden van zijn geliefde Echt- genoote, zoo wel van hier als elders onder vonden, betuigt ondergeteekende zjjn wel- gemeenden dank. Helder, 23 Jan. 1890. A. GRAAFF. te HELDER (Palmstraat). Zondag 26 Jan. 1890, voor middags 10 ure op Maandag 27 Januari 1890, 's avonds 8 uur, in Tivoli Entree-kaarten a 10 cents zijn, tot een beperkt getal verkrijg baar op Zaterdagavond, na 6 uur, bij Mej. de Wed. S AM WEL en bij de Heeren BERKHOUT en C°. en STADERMANN, Personen beneden 16 jaar en meis jes zonder geleide hebben geen toegang. Stads-Schouwburg en Concertzaal TIVOLI. VRIJDAG 24 JANUARI 1890: 3de Abonnements-Voorstelling, door het Tooneelgezelschap der NIEUWE ROTTERD. SCHOUWBURG-MAATSCHAPPIJ, Directie: ALEX. FAASSEN Co. Blijspel in 5 bedrijven naar het Duitsch van Oscar Blumenthal, vertal. v. E. Becht. Aanvang ten acht are. Prijzen der plaatsen Eerste Rang f 1.49. Tweede Bang f 0.99, ABONNEMENTSPRIJZENle Rang p. 4 stuks f 4.00 en per 8 stuks f 7.252e Rang per 4 stuks f2 50 en per 8 stuks f4.00. Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk. De Abonnementskaarten lig gen voor H.H. Inschrijvers op den speel dag van 10Va ure aan het Bureau gereed. Plaatsbespreking voor geabonneerden van 11-12 uur en voor niet-geabonneerden van 12—3 uur, tegen 10 Ct. p. plaats extra. N.B. De inteekenljjst voor abonnements kaarten ligt aan het gebouw tot den 23en dezer des avonds. op Stads-Schouwburg en Concertzaal „TIVQLI". ZONDAG 2 FEBRUARI, onder leiding H. en met medewerking van W. NIEUWENHUIS. of do Straatzangeres van Madrid. Tooneelspel in 5 Bedrijven. NA AFLOOP BESLOTEN BAL, voor die genen, welke de Voorstelling hebben bjjgewoond. voor een Heer ƒ6,40. Dame - 0,25. Aanvang 7lU uur. Kaarten te verkrijgen bij H. W. NIEU WENHUIS, Keizerstraat. te geven door het SYMPHONIE -ORCHEST VAK HET STAFMUZIEKKORPS DER KON. NED. MARINE, onder directie van den Kapelmeester J. KON INC, AANVANG 8 uur. Voor niet-leden is de Entrée-prijs HEERENf 0.50. DAMES en KINDEREN, ieder -0.25, Namens de Commissie van beheer voor 't Stafmuziekkorps der K. N. Marine db Kapelmeester, J. KONING. Het is verboden in de zaal te rooken. voor het van 3 FEBRUARI a. 8., zijn ook verkrijgbaar in TIVOLI. Plaats bespreking op genoemden datum, des morgens te 10 uur. De Directie der Stadg-Schouwbarg Tivoli. Koningstrover »Musis SacrumHelder. Directie: GEBR. A. VAN LIER. DINSDAG 28 JANUARI 1890: Buitengewone Voorstelling door het Hol- landsch Tooneelg ezelschap, directie A. VAN LIER, van het Grand Théatre te Amsterd. OALEOTTO. Drama in 4 bedrijven, door PAUL LIN- DAU, bewerkt uit het Spaansch, van JOSÉ ECHEQAZAIJ, door JAN VANARKEL. Gevolgd door EEN MOET ER TROUWEN. Blijspel in één bedrijf uit het Hoogduitsoh. De hoofdrollen in beide stukken zul len vervuld worden door de Dames Rós sing, André, van Rossum, en de HeerenH. van Kuijk., F. Tartaud, Malherbe, André en Lageman. Aanvang 8 «nr. Prijzen der plaatsen le Rang 99 Ct., 2e Rang 75 Ct., 3e Rang 50 Ct., 4e Rang 30 Ct. Voor het gebruik der Stoelen wordt 25 Cts. eztra per stoel berekend. Plaatsen zijn op den speeldag te be spreken aan den Schouwburg van 12 tot 3 uur, a 10 Cts. extra per plaats. ZONDAG a. 3. Govraagd AdresAdr.-Bur. STADERMANN. Gevraagd een flink DAGMEISJE. AdreMej. RIESSELMANN Zuidstraat. J. GRAAFF Spoorstraat. Wordt gevraagd tegen 1 Februari een zindelijk DAGMEISJE, niet beneden 16 jaar; de kleine Wasch aan Huis. Zich in persoon aan te melden. AdresBoekh. A. J. MAAS, Djjkstr. Mevrouw BOERRIGTER, Dijkstraat, vraagt einde dezer Maand wordt gevraagd, P. G., die een burgerpot kan koken. Adres Bureau dezer Courant. ongeveer 40 jaren oud, in een huisgezin bestaande uit 2 personen. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Zich te vervoegen bjj E. ROMAR, te Anna-Paulowna. Diegene die voor veertien dagen een doosje men TIEN STUKS BRILLEN op zicht heeft gehaald bij L. VERBOOM, en niet terug heeft gebracht, wordt in eigen belang verzocht die terug te brengen, anders moet zij zich voor de gevolgen wachten. Er worden gevraagd om .dadelijk in dienst te treden een ongehuwd, liefst bekend met de Koek- bakkerjj. Franco brieven aan J. SMIT, bakker te Wormerveer. Boen.lDmd.erij Adres: BERKHOUT Co. Door vertrek direct TE KOOP aange boden, tegen billjjke voorwaarden Te bevragen, onder lett. B, aan het Bureau dezer Courant. bij H. KLEIN, Binnenhaven Nd. 37 zoolang de voorraad strekt zeer drong EIKEN BRAND HOUT, bij groote en kleine partijen. Te koop wegens omstandigheden een best 2 persoons Kapokken BED met toebehooren, hetwelk tegen elk aannemelijk bod wordt verkocht. Achtergracht-Westzijde bij het Mo lenplein No. 8. T© Kuur Te bevragen GOYERS Jr., Spoorgracht. T© Kuur in de L van Berkstraat. Te bevragen bij J. LANGHORST, achter de Zusterschool. To Huur Adres J. KAAN, Zuidstraat. Allen die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, borgtochten of papieren onder hunne berusting hebben ten laste van Mejuffrouw MARGARETHA MAKELAAR, weduwe van den heer JOHANNES HENDRICUS JANSSEN, gewoond hebbende te Helder. en aldaar overleden 12 Januari 1890, worden verzocht daarvan vóór of op 1 Februari 1890 aangifte of betaling te doen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. te HELDER, zal op WOENSDAG 26 FEBRUARI 1890, 's avonds 8 uur, in het lokaal Tivoli' publiek verkoopen 1. Een GEBOUW, waarin Koffiehuis met recht van vergunning", genaamd *POOLSCH KOFFIEHUIS", met af zonderlijke BOVENWONING, grooten KELDER, SCHUUR, ERF, AANHOO- RIGHEDEN en afzonderlijken UITGANG naar de Achterstraat, te Helder, aan het Havenplein K 12 en 12a, groot 2 aren 60 centiaren. Het Koffiehuis is verhuurd voor f 12 per week en de Bovenwoning voor f300 'sjaars. 2. Een WOONHUIS met ERF en GROND te Helder, aan de Dirk Gorter straat, nabij de Middenstraat, B 1 en 2, groot 2 aren 31 centiaren. En ten verzoeke van den Makelaar OUDENHOVEN 3. Een WOONHUIS en ERF te Hel der, aan de Sehagenstraat, nabij de Kroon- straat 39, groot 72 centiaren. 4. Een WOONHUIS en ERF aldaar, aan de Sehagenstraat 41, groot 72 cen tiaren. Nadere informatiën ten kantore van den Makelaar OUDENHOVEN en van Notaris HATTINGA RAVEN. boek Poststeeg, bevattende zes Kamers, Dienstboden-Kamertje, Droogzolder, groote Keuken, Kelder, Gas, Duin-en Regenwater, Werk- boet en grooten Boomrijken Tuin. Huurtijd minstens 1 jaar. Te bevragen aldaar op Donderdag den dertigsten Januari 1890, des namiddags ten twee uur, in het Hotel »DE TOELAST", te Nieuwe- diep, van den gedeeltelijk geborgen van het onlangs in de Noordergronden gestrande Stoomschip ten overstaan van den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz., bestaande in differente Zeilen, Zeildoek, Trossen, Touwwerk, 2 Chronometers, Kompas sen, Blokken, Bellen, Klokken, Lan taarns, Vlaggen, Beddingboeien, Lucht kokers, koperen Stoomketel, eenig Koper- en Ijzerwerk, eenig Koks-Com- maliewant en hetgeen verder zal worden aangeboden. Voorts nog 1 Beddingboot en 1 Soheeps- sloep. Alles daags vóór- en op den dag der verkooping te bezichtigen, behoorlijk ge kaveld en genummerd, aan de Binnen haven te Nieuwediep, nabij deTelegraaf- steeg. Nadere informatiën te bekomen bjj de Heeren DUINKER GOEDKOOP, Car gadoors te Nieuwediep en te Amsterdam, en bjj voornoemden Deurwaarder te Helder. Verkrijgbaarbest Koe- v I e e s c h. Lapjes en Ge hakt 35, Biefstuk 45 ct. Te vens verkrijgbaar dik vet Schapenvleeseh 30 ct. Alles per 5 ons. S. MAKELAAR, Vischmarkt No. 10. Beste Blauwe AARDAPPELEN en beste Lange WOLKAMMERS, 15 cent de 5 kop en Kleine 10 cent, Blanke ZUURKOOL 3 cent, SNIJBOONEN 9 cent, SPERSIE- BOONEN 8 cent. Oranjestraat nabij de Zusterschool. op 29 JANUARI 1890 a.s., in het Ver kooplokaal WAGENSTRAAT, van en verschillende andere Artikelen, benevens een completen Degene die iets ten verkoop willen bjj voegen, vervoegen zich in tjjds bij den Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. of bg den Vendumeester B. B. BOR* GART. Breestraat, over de Tuinstraat, is ver- krjjgbaarbest Varkensvleesch, Carbonade 35, Lapjes en Sckjjf 371/3 ct. Alles per 5 ons. een mooie sorteering welke voor uiterst lage prijzen worden verkocht, bij KONINGSTRAAT. Magere Banketbammetjes, versch gerookt a 28 ct. per 5 ons. Hutspot-Kluifjes 25 ct. Cervelaatworst 10 ct. Rookvleesch 20 ct. Cibil's Vleesch-extract 90 ct. Scbotsch Havermeel 25 ct. ALGEM EENE, Rokin No. 75, Amsterdam. Plaatsvervangers en Numtnerverwisselaars worden aangenomen tegen de hoogste som. Aanbrengers genieten bg de le keuring f 5 en 5 met de groote keuring uit te betalen in April, bg den Agent ten huize van M. WAAS, Spoorstaat te Nieuwediep. Ook alle Donderdagen te spreken bij den beer C, VAN HAM, te Schagen. Zie de uitstalling. Een partijtje geschilderde en ongeschildei'de Mans-, Vrouwen- en Kinder- worden, wegens plaatsgebrek, tegen Spot- Spotprjjs uitverkocht bg Bg A. LENGERS, Koning dwarsstraat, is verkrijgbaar: BEST Lapjes 121/», Rollade 15, Biefstuk 221/* cent. KALFSVLEESCH, Carbonade 15, Gehakt 25 cent. Alles per 5 ons. m.S 3 S r° a Groote groene Erwten 14 Kleine t> 10, 12 Grauwe 15 Capucjjners 12 Bruine Boonen 12, 14 Witte 18 Gort 12 Grove Rijst vanaf 7 Beste Margarineboter 26 Natuurboter 60, 65 Best Rookspek 28 Ossenvet 26 Reuzel 30 STUKKEN BOTER 171/» en 35 Ct. tot lage prezen. Ook worden er aan hois bezorgd. Voorhanden een groote partjj in onderscheidene nummers, 7 cent per klos, per dozijn 75 cent. «Ta m 3 (TQ co co en WE8TSTBAAT. Groote keuze in Duffel en Buksking, per ©l. UITVEBKOOP voor SPOTPRIJS. die nog geen proef genomen hebben met mijne eerste soort CACHOU, worden in hun eigen belang geradenalvorens elders te koopeneen proeforder op te geven. Bjj de Wed. P. Moor, 2e Vroon- str., is verkrjjg- b. dik vet Paar- denvleesch, Lap jes 12*, Rollade 15, Biefstuk 22* ct. alles p, 5 ons*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 3