RRRRR Margarine. Kaapsche Wijnen, Cngnac. - Importeurs Johan NI. Prillevitz Co., Amsterdam. Aan 18 Hozonakerij C. TROOST, Spoorstr. 62. G. ADRIAANSE. Keizerstraat. Koster's Fractisehe Komieke ScbeoitaHer f0.90. Boojboterü f0.90. Na zwaren strijd. W. Y. BRUINVIS. verschillende WOON- en WINKELHUIZEN. Inde SPOOR-, BREEWATIR-, CALIFOR- NIE-, PLANTSOEN- ei YERLENGDE- VBOONSTRAAT. M. BEEE, Molenstraat. zijl de le kwaliteit HOZEN tas YGrërïbaar voor 24 Gulden. W.C. Caltenbach, A. BREET Wz., Weststraat 34. W. JAGER GERLINGS, BonlenMutsen, Cachenez petten, Kindermulsen, enz. De nog voorhanden zijnde VETLEDEREN LOOPLAARZEN, worden af 5.00 p. paar verkocht. BERKHOUT Co., Zuidstraat. Geen grijs haar meerl JACQÜES VAN ROSENDAEL. 3teüwt<$.§rattttaï „AERD VAN NES", 50 CENTS. 55 CENTS. lerfchout k dk, HOOFD-EAU DE COLOGNE, van J. BIJLOOS, Coiffeur, Altar. DAKPANNEN. P. m. 60 duizend tweemaal ten allen tijde a 70 Ct. p. kilo; Handelsdrukkerij C. DE BOER Jr., Koningstraat Uit de hand te koop: Te bevragen bg J. BETHLEHEN, Kanaalw. AdresH. WIJKER, Weezenstr. Helder. De ondergeteekende besteedt de hoogste p r ij z e n voor Huisraad, Meubelen, Koper, Lood, Zink, Touw, Zeildoek, enz. Laat zich ook aan huis ont bieden. van N. DEKKER, Achter-Hoofdgr. 63, PLAATSVERVANGERS EN NUMMER VERWISSELAARS kannen zich direct aanmelden bij nijkwtr 1*0. 37, bu de Koleiisteec. worden het goedkoopst geleverd door Hlnsteni 5 |»ar «narantle. firma J. H. ENSCHEDE, WIJNHANDELAARS, HAARLEM, Depót en Kantoor: KEIZERSTRAAT 103, HELDER, bevelen bijzonder aan: BAS MÉDOC a f30.- per anker. St. EMILION a -34.— St.SEÜRIN MÉDOC a -36.— en COGNAC VIEUX a - 1.80 flesch. Huwelijks- VnartAn en Verloving»- IVUdrUJIl tcorden 'T NETST n GOEDKOOPST geleverd door de Handelsdrukkerij van C. db Boer Jr. Grootste sorteering. BiUijlce pr ijzen. voor Het VolK door Ixot Vollv. VOOIt HET JAAR 1890. PRIJS O E"N T S. 3 O Elke Scheurkalender draagt buiten op het schild een nommer hetwelk wij gratis afstaan- Iedere klasse der 334ste Staatsloterij heeft een hoogsten prijs en ook een aantal andere prijzen, welke minder hoog zijn. Wanneer nu het nummer, op den kalender voorkomende, volkomen hetzelfde is als dat waarop de hoogste prys in een der 5 klassen wordt getrokken, dan krijgt de bezitter van dien kalender op vertoon daarvan van ons cadeau Voor de 1ste klasse een fraaie AMERIKAANSCHE HANGKLOK. Voor de 2de klasse: een zilveren VORK en LEPEL. Voor de 3de klasseeen gouden DAMES REMONTOIR HORLOGE, x Voor de 4de klasse een prachtvolle zwarte genre Ebbenhout BUFFET ÉTAGERE met KAST en LADEN, en Voor de 5de klasse: een prachtvol gladhouten LEDIKANT met springveerenMA TRASSEN, uitmuntend BED met toebehooren. Voorts nog een aantal fraaie Boekwerken, Oleographiën en Staalgravures, welke wij cadeau maken aan diegenen wier nummers gelijk staan met die nummers, waarop in boven genoemde 3348te Staatsloterij een prys van 100 gulden of daarenboven valt, zoodat wij in het geheel voor 5 seriën 2560 pryzen uitloven. De kans om een cadean te krijgen is voor alle koopers precies dezelfde. Verkrijgbaar in den Boekhandel van W Waar buitan tegen toazending van het bedrag franco. Zuivere droge Natuurboter, ln vaatjes van 11 en 22 Kilo's, a 0.90 per Kilo. Levert franco. A. BRUNSTING Rz., Beilen. MAAGDENBURGER Opgericht in den jarel844. Verzekering tegen brandschade van roerende en onroerende goederen. Billijke voorwaarden. Oeneraal-Agenten voor Nederlandde H.H. BURLAGE en SCHUMACFER, te Amsterdam. Agent voor den Helderde Heer T. 3MZOOY. doozen-kwasten-spiegels - -zeeppoeder-riemen -messen, bekkens Sf oliesteenen De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't grijze baar te doen verdwijnen, is on schadelijk voor de huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs 8ö Cent per flacon en fl.56 de dubbele flacon. TRAD C MARK Kalverstraat 115, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van bovenstaand gedeponeerd han delsmerk, verkrggbaar te Helder bij J, KORVER, Spoorstraat; J. KORVER, Zuidstraat; Mej. Wed. C. ZUNDERDORP, KoningstraatW. H. BURGERS, Midden straat P. DE GEUS, SpoorstraatT. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234; Werklieden- Ver eeniging, Koningstraat; P. VAN DER OORD, Laan boek Pijlsteeg; J. HONDIUS. Kanaalw.; E. LABOUT, Vroonstr.;T. KIE SE WETTER, Keizerstr.; PRINS, West gracht 327, P. OETELMANS, Binnenh. Wed. HOLBRUGGE, Kanaalw.; H. DITO, Weststraat. Te Vlieland S. W. DEKKER; te Ter schelling R. A. BAKKER; te (test-Ter schelling P. A. BAKKER. In bet bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op SOUCHOiV THEE fl.30 per 5 ons. Het vergaan van bet Nederlandscb Fregatschip benevens de Lotgevallen der bemanning, bij bun jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden, beschreven door den Kapitein F. M. CARSJENS, gezagvoerder van dien bodem. Uitgezeild 4 Augustus 1853 van Texel, kwam de schrijver met de Prins Fre- derik der Neüerlanden" op 15 Mei 1855 te Nieuwediep binnen. Aan dit treffende verbaal schonk de Heer C. ADAMA VAN SCHELTEMA voor de derde maal een belangrijk voorwoord. De prys van het Boek is slechts Na toezending franco alom BOEKHANDEL. Deze Hoofd-Eau de Cologne doodt on middellijk en onfeilbaar, tot zelfs de on zichtbaarste kiemen. Dezelve is door baar werkdadige kracht geheel onschadelijk en uiterst billijk in prijs. Onovertref baar. Prgs per flacon 50 en 35 Cent. Verkrggbaar alleen bij J. N. QUERELLE, Kanaalweg 139. voordeelig TE KOOP, wegens liquidat der firma J. VEEN, te Tiel aldaar j bezichtigen. Adres CORNs. MALINGRÉ, te Heusdei Dékpapieren, volgens het wettelijke, voorschrift, ge drukt op vetvrij Sigaret tenpapier, waarop het woord MARGABIN1 is gedrukt, verkrijgbaar, bij afnamt van minstens 10 kilo inhoudende per klio, p. m, 1000 stuks, groot 15 bij 21 c.M.; van 1 tot 10 kilo is de prijs iets liooger, aan dt van Opschriften voor vaten 5 Ct. p. st. Naar buiten tegen toezending van het bedrag, plus de frankeerkosten. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Kantoor: Plompetorengracht H 655. Commissarissen de Heeren: J. W. SCHUBART, Mr. H. WALLER, Mr. D. J. VAN EEDEN, Mr. J. J. METELERKAMP, te Utrecht, Jhr. J. E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, te 's Gravenhage. Directie K. A. MANSSEN, S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen by over lijden, bij leven, tijdelijke verzekeringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. Prospectussen en inlichtingen gratis verkrggbaar bg den Agent C. J. ERNST. Een greep alt het Engelsche leven. 53). Toen niemand sprak, greep de rechter naar een akte, die bg hem op de tafel lag, en zeide #Ik ben niet geroepen, om vonnis te vellen in strafzaken, dus kan ik mg niet bemoeien met de misdaad, die bier gepleegd is volgens de getuigenis van geloofwaardige personen. Doch een grooter misdaad wordt vermeld in deze akten, die hier voor mij liggen. Volgens zyn eigen bekentenis heeft dr. Brown, van Worcester, een poging tot moord gedaan op deze jongedame. Hg beweert, tot deze daad te zijn aangezet door lord Norman 1 Bedenk u wel, gij hebt zware dingen te verantwoorden. Treed nader, constable! Hier is het bevel om lord Norraan, zijne dochter en den advocaat Carringshliff in hechtenis te nemen. Breng hen naar de gevangenis 1" #Jg waart de duivel, die mij voortdreef!" schreeuwde de lord en sprong op den advocaat, los, die doodsbleek als verstijfd stond'bij deze wending der zaak. «Jij hebt de plannen ge smeed, die mij nu ten verderve brengen. Met eigen handen zal ik je worgen, schoft De gerechtsdienaars verhinderden hem in zijn voornemen. De advocaat was hevig ver schrikt door dien aanval, maar toen hij zich veilig zag, bleef hg het antwoord niet schuldig. w Jou gek der gekkenhoe kan je mij mede plichtig noemen? Heb ik het moordplan ver zonnen of jy en je dochter?" Toen er van zijn dochter gesproken werd, keek de lord ora. Zij lag dood in Walthers armen. Toen de rechter bevel gaf om haar in hech tenis te nemen, greep zij in haar zak naar een fleschje en dronk dat in één teug ledig. Een oogenblik later zonk zy ineen. In haar nabgheid stond Walther. Hg greep haar en liet haar zacht op den vloer gigden. Dr. Par ker kwam er bij om hulp te verleenen, doch hij kon slechts den dood constateeren. Een snelwerkend vergif had aan haar leven een einde gemaakt. XXV. «Juist een jaar na de gebeurtenissen, die wy in het vorige hoofdstuk beschreven, reed op een zonnigen Meidag een landauer met vier extra postpaarden op den straatweg van War- wkk naar Worcester. De personen in het rijtuig zijn oude bekenden: mevrouw Lund, haar zoon Walther en zijn vrouw Alice Nor man. De jongelieden zijn op hun hnwelyks- reis naar Schotland. Het gesprek was le vendig. Wij zullen samen slechts één wil hebben, namelyk om elkander gelukkig te maken," zeide Walther, hartelijk de hand van zijn vrouw drukkende. «Zoo praten de mannen altijd, als ze pas getrouwd zijn," luidde de opmerking van zijn mama, #maar het blijft niet zoo. Ik ben een oude vronw met veel ondervinding en kan daarom een jonge vrouw veel goeden raad geven, lieve Alice." //Spreek dan liefst niet van uw laatste ondervinding met Carringshliff, mama!" spotte Walther. //Alice hoort niet gaarne zijn naam noemen." i,3e handelt zeer verkeerd, met mij tot mik punt voor uw spotternij te kiezen, Walther. Ik heb mij in mijnheer Carringshliff vergist, maar hij was toch een gentleman; daar blijf ik bg. En als hg er niet geweest was, dan deed je nu deze huwelijksreis niet, want door dien hg lord Rumsdale in het duel doodde, kwam je vrouw in het bezit van een der schoouste kasteelen der Rumsdales." «Daar moet ik u gelijk in geven, mama," zeide Alice, „hoewel ik nog niet goed begrijp, hoe ik in het bezit kom van een kasteel, dat eigenlyk voor een ander bestemd was." «Naar de letter van het testament was je de erfgereehtigde," sprak haar echtgenoot. //Het bepaalde, dat het kasteel Geraldsgreen" zou toebehooren aan Alice, de dochter van wijlen lord Frederik Norman en dat ben je immers? Of wensch je dat de strijd voor je naam nogmaals ontbrandt, ofschoon die je zooveel heete tranen heeft gekoBt en byna je dood veroorzaakte?" «O, Walter, ik bid je, zwijg daarvan. Mijn hart wordt telkens angstig en beklemd als ik denk aan hetgeen is moeten gebeuren om mij in mijn recht te herstellen. Laten wij dien ongeluk- kigen tyd vergetende hemel heeft alles tot ons geluk laten gedijen." «En hg heeft mijn vurigsten wensch vervuld ik verheng mij in een reine, kuische echtge- noote." //Wacht maar, lieve Alice! hoe hg over een jaar spreekt, en of hij dan nog zoo met je is inge nomen. Je moest eens weten, wat ik daarom trent beleefd heb. Mijn echtgenoot was ook zoo'n dweeper, toen wij pas getrouwd waren. Kij wou mij op de handen dragen, uit mijn schoenen drinken en meer zulke dwaasheid, maar dat alles duurde niet langer dan de wittebroodsweken. Toen die voorbij waren, was zgn liefde ook verkoeld. Door ijverig aansporen trachtte ik daar wel verandering in te brengen, maar het hielp niets. Hoe meer ik sprak, hoe stiller hij werd." Hier werd de woordenvloed der oude dame gestopt; het rijtuig hield stil voor het krank zinnigengesticht bij Worcester, waar de oude dame bg dr. Parker en haar dochter Edith zou big ven, tot Walther met Alice van hun reis naar Schotland zouden terugkeeren. Edith kwam hare gasten aan de huisdeur te gemoet. Op den dag, dat Parker en Edith door het huwelijk vereenigd werden, had Alice hun het gesticht ten geschenke gege ven, zoodat de jonge dokter nu een bestaan en een passenden werkkring had. Edith kuste en omhelsde de een na de ander. iWij verwachtten jelui reeds gisteren," zeide zij, //maar ik kon wel begrijpen, dat je om mama slechts kleine dagreizen zoudt ma ken." ffHoe kon je dat denken, kindIk ben ge lukkig nog wel zoo bg krachten, dat om mg geen byzondere voorzorgen behoeven geno men te worden." /,Kom, blijf niet voor de deur staangaat binnen, dan zal ik mijn man roepen," zeide Edith vroolijk. «Hij is zeker met zijn patiën ten bezig in het park." //Blijf maar, zusje," zeide Walther; //ik zal Georg wel gaan halenik zal hem wel we ten te vindenhet is niet de eerste maal, dat ik hier ben." Hij ging en liet de dames alleen. Het park zag er veel vriendelijker uit dan te voren boomen, bloemen en grasperken waren keurig verzorgd en de paden waren met nieuw geel zand bestrooid. Toen hij de hoofdlaan insloeg, zag hij den vriend tusschen een groep mannen in een ge sprek. Geen der patiënten liet echter het hoofd hangen, niemand keek schuw rond, al len luisterden opmerkzaam naar de woorden van den dokter en zagen hem onbeschroomd aan. Daar merkte Parker zijn vriend. //Walther z/Beste George F' «Wel, wel, daar kryg ik zulk aangenaam bezoek, terwijl ik hier aan mijn dagelijksche bezigheden ben. Je komt wat later dan ik gedacht had, maar jongelui zitten niet gaarne den geheelen dag in den reiswagen. Maar kom, laat ik je vrouw en onze mama gaan begroeten." Walther hield hem terug en zei: z/Ik ben niet zonder reden alleen gekomen om je te zoeken, Georg. Ik wilde je verzoe ken, geen woord te reppen van de droevige dingen, die hier zijn voorgevallen; ik begeer alle herinnering aan dien treurigen tijd bij myn vrouw te vermijden." «Van een ervaren arts mag men veronder stellen, dat hg uit eigen beweging zoo iets vermijdt." wDe andere reden, waarom ik je opzocht, is, dat ik je de uitspraak over lord Norman en zijn medeplichtigen wilde mededeelen bui ten de tegenwoordigheid der dames. Zg we ten daar nog niets van." //En hoe is die uitspraak?" ,/Lord Norman is veroordeeld tot vijftien jaar, Carringshliff en dr. Brown tot tien jaar tuchthuisstraf." wDe straf is hard, maar rechtvaardig; ze weegt niet op tegen de ellende, die zij over je vrouw wilden brengen." «De lord was reeds naar ziel en lichaam geknakt, toen het vonnis werd uitgesproken. Hij zal het einde van zijn straftijd niet be leven. Dr. Brown scheen geheel verpletterd, maar Carringshliff was vroolijk en opgeruimd, en toch was hij de grootste schoft." //Vergeet haar niet, die zich door zelfmoord aan de menschelijke gerechtigheid onttrok. Ik geloof, dat zij de misdadige plannen smeedde wee haar, als zij voor Gods rech terstoel reeds geoordeeld is." //Laten wij nu over andere dingen spreken, George. Daar binnen wachten onze jonge vrouwen." Zij traden arm in arm de kamer binnen, waar Parker zijn gasten met de meeste harte lijkheid begroette. Wij hebben nog te vermelden, dat Walther en Alice na weinige uren afscheid namen en hunne reis naar //Geraldsgrcen", in Schot land, voortzetten, thans gelukkig bevrijd van het vervelende gesnater van de oude mevrouw Lund, waarmee Edith en dr. Parker nu eenige weken opgescheept waren. A.: Zeg, deed het veel pijn, toen je die kies getrokken werd? B.: Dat viel nog al mee; maar dat ik daar voor twee golden betalen moest ddt heeft me pijn gedaan o Iets, waarover van weerszijden veel te zeg gen valt: Een schutting." Boek-, Courant- en Handels-drukkerij van C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4