't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. f No. 1769. Woensdag 29 Januari 1890. Achttiende Jaargang. i NIEUWSTIJDINGEN. ü.i3onnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën yan 1 tot 5 regels25 Cent Elke regel meer5 Grootere lettere worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. HELDER, 28 Jan. 1890. -Jl. Woensdagavond werd in 't lokaal vTivoli" alhier een vergadering gehouden door het Bestuur der Vereeniging voor het orga- niseeren van Volksbijeenkomsten. Met genoegen werd door de leden verno men, dat, terwijl een der plaatselijke vereeni- gingen verhinderd werd, tengevolge van de heerschende ziekte onder hare leden, om door de opvoering van een tooneelstuk op de a. s. volksbijeenkomst mede te werken, de leden der zangvereeniging „Cecilia" zich, op ver zoek van den Voorzitter, bereid hebben ver klaard om op 27 dezer een bijspel met zang ten tooneele te brengen. Verder werd het besluit genomen, om, ingeval de noodige me dewerking daartoe wordt verkregen, dezen winter in plaats van vyf, zes Volksbijeenkom sten te organiseeren. Aan een commissie werd opgedragen te onderzoeken of, en in boeverre bet mogelijk is, nevens de gewone bijeenkomsten, volksvergaderingen te organi seeren, uitsluitend bestemd voor mannen en gewijd aan de behandeling van populair we tenschappelijke onderwerpen. Aan 't einde der vergadering richtte de Voorzitter het woord tot den heer W. F. R. P. De Salengre, die, wegens zijne verplaat sing naar Leeuwarden, eerlang de gemeente gaat verlaten en daardoor ophield lid van 't Bestuur te zyn. De Voorzitter dankte den heer De Salengre voor zijne belangstelling en voor zijne medewerking in 't belang der Ver eeniging, vooral ook voor zijne deelneming aan het stichten der Vereeniging, na het be sluit van 't plaatselijk Nutsdepartement om de Volksbyeenkomst van de lijst harer instel lingen te schrappen. Als blijk van erkenning werd den heer De Salengre het eere-lidmaat- schap der Vereeniging aangeboden, en werd hem door den Voorzitter een keurig uitge voerd eere-diploma overhandigd. De heer De S. dankte in gevoelvolle woorden voorde ontvangen onderscheiding en nam een harte lijk afscheid van zijne mede-bestuurders, onder het uiten van de beste wenschen voor den bloei der Vereeniging tot het organiseeren van Volkabyeenkomsten alhier. Vrijdagavond werd in den Stads schouwburg »Tivoli* door de Rotterdam- sche S.-Mg., directie Alex. Faassen, opgevoerd, 't blgspel »Voor pleizier op reis", van Oscar Blumenthal. De zaal was goed bezet. De hoofdrollen waren in goede handen. Alex. Faassen in de rol van Adelbert Heinzelman en mevr. BruynSablairolles als Clementine waren goed op hunne plaats. Ook de hh. Wa- gemans en A. v. d. Heuvel werden gaarne gezien. De overige spelers brachten 't hunne bij tot vorming van een goed geheel. Naar aanleiding der in dit num mer voorkomende annonce, vestigen we de aandacht onzer lezers op de tooneel- voorstelling, heden, Dinsdagavond, in den Stadsschouwburg door 't tooneelgezelschap, onder directie van den heer A. van Lier, te geven. De heer P. Polvliet, alhier, heeft op de internationale tentoonstelling van pluimgedierte, te 's Hertogenbosch op 24 Jan., weder vier-en-dertig eerste prgzen, benevens de uitgeloofde eereprijzen be haald, door de inzending van zgne prach tige collectie duiven. Naar aanleiding van een rekest van veel ingezetenen aan Gedep. Staten van Noord-Holland, is de gemeenteraad van Texel op een besluit teruggekomen, waar- bg de opheffing der school in Zuid-Eier- land en verplaatsing van die in Midden- Eierland was bepaald. Beide scholen zullen dus nu op haar standplaatsen ge handhaafd worden. Vóór eenige weken is vermeld dat o. a. middelen tegen de griep, door vele geneesheeren citroen-limonade werd aan bevolen. Aan het N. v. d. Dag meldt iemand, die het door de Preusische Lehr- Zeitung onlangs aanbevolen recept tegen den hardnekkigen hoest voor zich en zijn huisgezin heeft beproefd, dat hg dit mid del probaat heeft gevonden, zoodat het alle aanbeveling verdient. Zooals men weet, wordt eenig haverstroo kort ge sneden, gekookt en bjj dit aftreksel wat sniker gedaan, waardoor het zgn flauwen smaak verliest en zich goed drinken laat. Voor buiten is dit middel zeer gemak kelijk toe te passenevenwel niet overal en voornamelijk niet in de steden, heeft men haverstroo bjj de band. Ziehier daarom een ander probaat mid del, waardoor schrjjver dezes voor zich en zijn huisgezin de hoestbuien telkens ver dreven heeft, en welk recept vooral in de steden gemakkelijker te krjjgen is. Men neemt een weinig citroen-limonade, vult dit aan in een glas met 5 of 8 maal grootere hoeveelheid warm of koud wa ter, al naar men het bij de hand heeft, drinkt bg het opkomen der hardnekkige hoestbuien vóór en na van dit smakeljjke vocht, waarna oogenblikkelijk het hoesten vermindert en eindeljjk geheel ophoudt. (Dbl. v. Ned.) Beroepen te Krommeniedijk Ds. S. te Gempt, pred. te Callantsoog. De eervolle vermelding van den luitenant ter zee 2e kl. jhr. H. L. Wi- chers voor zijn moedig gedrag te Atjeh is bij afzonderljjke dagorder bij parade aan boord van Z. M. oorlogsschepen aan de officieren en de bemanningen medege deeld. Door den minister van financiën is aan den architect P. J. H. Cujjpers, op gedragen de vervaardiging eener teeke- ning voor nieuwe muntbiljetten, die iets kleiner zullen zjjn dan de bestaande. Z, M. de Koning heeft zjjn instem ming doen betuigen met de door de hee- ren Westerouwen Van Meeteren en mr. H. Mulder voorgenomen oprichting van een vereeniging tot voorkoming van on gelukken in fabrieken en werkplaatsen, onder verklaring van H. D. belangstel ling in de goede zaak. In het afgeloopen jaar zjjn te Am sterdam voor koopmansschulden door hunne crediteuren in gjjzeling gesteld 35 personen. In 1888 bedroeg dit getal 57. Een gjjzelaar zit daar reeds 18 maanden voor een schuld van f200. Aan kosten van vervolging en voeding is door den crediteur f800 betaald. Naar men verneemt, heeft de heer J. Oock, een der bjj de jongsts spoor wegramp te Ruinerwold zwaarst gekwets- sten, thans van de maatschappjj tot ex ploitatie van Staatsspoorwegen, de som van f50000 als schadevergoeding o ntvan- gen. Wanneer men bedenkt dat de heer Cock, voorheen een krachtig jongmensch, p. m. 25 jaren, een bloeiende stroohan- del uitoefende, welke door zjjne langdu rige afwezigheid sterk achteruit gegaan is en wanneer men weet, dat de schijn baar herstelde beenen tweemaal opnieuw gebroken moesten worden, omdat ze de voldoende stevigheid misten, kan men begrjjpen hoeveel er van de krachten van dezen gewonde gevergd is. Woensdagavond heeft weder een ploeg Zutfensche schutters terechtgestaan wegens insubordinatie, tegenover den kapt. Evekink gepleegd, door, met voorbjjgaan van de daarvoor gebruikeljjke regelen, in een brief aan den commandant op be- leedigende wijze over de handelingen van genoemden kapt. te klagen. De auditeur-militair vroeg voor eiken schutter boete, voor eiken korporaal of sergeant degradatie. Het publiek was zoo opgewonden en liet zich zoo duideljjk ten gunste van de beklaagden uit, dat de tribune ontruimd moest worden. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft Saapke H. K. huisvrouw van A. G. S., oud 30 jaren, wonende te Wjjngaarden, doch thans in hechtenis, wegens mishan deling van haar 5-jarig dochtertje, wel ke den dood van dit kind tengevolge ge had heeft, in hooger beroep veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf, het maximum van de op dat misdrjjf gestelde straf. De rechtbank te Heerenveen had haar veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf. De hoofdcommissaris van politie te 's Gravenhage verzoekt opsporing en be richt van Ester Markus, sedert 18 Dec. jl. uit Ts Gravenhage op onverklaarbare wjjze verdwenen, 13-jarige dochter van Jacob Markus, uit wier voogdjj hg moet zjjn ontzet. Vrjjdag had boven de Witte Socië teit te 's-Gravenhage het z. g. Kratondiner plaats, het reuniemaal der officieren en oud-officieren van het Indische leger, die gedurende de 2e Atjehsche expeditie ge detacheerd waren bjj dat leger. Dit diner beeft jaarljjks plaats op den verjaardag van de inneming van den Kraton, op 24 Jan. 1874, zestien jaar geleden. De deurwaarder Leonard Vasten- houdt werd Vrjjdag door de arrondisse- ments-rechtbank te Amsterdam, ter zake van verduistering, veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. In de week van 12—18 Jan. klom het sterftecjjfer te Amsterdam nog be langrijk. Terwjjl het in de weken van 5—11 Jan. en van 1218 Jan. van de jaren 18801889, met inbegrip der leven loos aangegevenen, op 1000 inwoners per jaar berekend, slechts 29.8 bedroeg, steeg het sterftecijfer in de week van 511 Jan. van dit jaar tot 50.3 per 1000 en in de week van 1218 Jan. zelfs tot 63.6 per 1000. In beide weken overtrof het aantal sterfgevallen ver dat der ge boorten. De gevangenneming van den zaak waarnemer v. G. te 's Hage is bevolen ter zake van oplichting. Hjj zou nameljjk van een juffrouw uit Leiden, die zijnen bjjstand bad ingeroepen om te geraken tot een echtscheidingsproces, in weinige weken tjjds een som van f 2000 hebben weten in handen te krjjgen voor bemoei ingen, die weinig of niets te beduiden hadden. Op die wjjze zou reeds menige cliënt tot dupe zjjn gemaakt. Zaterdag stond voor de arrondisse- ments-rechtbank te 's-Hertogenbosch te recht W. Stoelendraaiers, oud 53 jaren, wonende te Luyksgestel, beschuldigd van moord, gepleegd op zjjn nichtje, dat van haar derde jaar bjj hem had ingewoond. De bekl. had in het verhoor voor den brigadier der maréchaussee volledig mede gedeeld, op welke wjjze hg den gruwel had gepleegd. Uit de kerk gekomen, was hjj naar den stal gegaan, waar zjjn nichtje was, had haar geroepen, een touw achter zijn rug gehouden en toen ze bjj hem was en een weinig voorovergebogen stond, had hij haar het touw tweemaal om den hals gedraaid en geworgd. Toen zgne vrouw en twee zonen te huis kwamen, vertelde hjj, dat het nichtje door 2 per sonen was gehaald voor een klooster in Antwerpen. Uit de verklaringen der ge tuigen bleek, dat de beweegreden voor het feit was, dat de verslagene wenschte te huwen en bekl. haar dan p. m. f 1000 moest uitkeeren. Ter terechtszitting nam bekl. een on verschillige houding aan, en loochende de meeste verklaringen, vooral zjjne be kentenis aan den brigadierhjj beweerde in drift te hebben gehandeld. Het O. M., waargenomen door mr. Plejjte, ving het requisitoir aan met een beschrijving van het landeljjke, lieflijk gelegen Luyksgestel, waar de heden te berechten gruwel was gepleegd. Hg her innerde zich, hoe drommen volks den bekl. bjj zjjn vervoer volgden, roepende: moordenaar, huichelaar, gjj zu!t Luyks gestel niet weerzien. Ter zake achtte ZEA. alleen de vraag van gewicht of voorbedachten raad was bewezen, waarop het antwoord z. i. toe stemmend moest luideu. Het bewjjs achtte het O- M. hier aanwezig, dat al mocht het plan tot dooden in drift zjjn opge komen, de uitvoering in kalmen bloede bad plaats gegrepen en dus de misdaad van moord bewezen was. Overgaande tot het requisitoir, twjjfelde spreker niet, of de rechtbank zou het schuldig aan moord uitspreken en over eenige dagen waarheid maken de voor spelling der geheele bevolking van Luyks gestel, door bekl. te veroordeelen tot levenslange gevangenisstraf. De toegevoegde verdediger, mr. Hengst, was overtuigd, dat de hem opgedragen taak niet benjjd werd. Hjj ging met het O. M. mede, waar dit had gewaagd van een afschuwelijk misdrjjf, en zou zich be palen tot de wetteljjke vraag, of moord hier aanwezig was. Naar zgne meening was er geen voor bedachte raad aanwezig, althans zeker niet bewezen. Spreker beweerde, dat het O. M. bewjjzen moest, dat er een kalm overleg had plaats gehad tusschen het opvat en van het plan en de uitvoering, en daarvoor achtte hg geen bewjjs aan wezig. De bekentenis van bekl. tegen over den brigadier stond alleen, en die door niets gestaafde bekentenis kon niet als bewijs gelden. Hjj concludeerde, dat niet wegens moord kon worden veroor deeld. Na re- en dupliek, waarbjj O. M. en verdediging hun standpunt handhaafden, bepaalde de rechtbank de uitspraak over Verleden week woedde in den At- lantiscben Oceaan en op een gedeelte van het vasteland een storm, heviger dan in langen tijd is waargenomen. Het ergste was de storm in Frankrjjk, en vooral te Parjjs, waar een groot aan tal ongelukken gebeurde. Schoorsteenen en stukken zink van de daken werden op vele plaatsen in de straten geslingerd, waardoor vele personen ernstige wonden bekwamen. Queenstown 24 Jan. Betreffende het verbranden van het Engelsche jjze- ren sehip „British Nonorch" op 20 No vember 11. bjj de Kaap de Goede Hoop, zijn thans uitvoerige berichten per stoomschip „Germanic, dat hier van New-York ar riveerde, ontvangen. Voornoemd schip was op reis van Ham burg naar Sydney met gemengde lading en de brand werd den 20sten Nov. 11. ten 1 Jure des namiddags bespeurd in de lading. Men trachtte onmiddelljjk het dy namiet, waarvan 10 ton geladen was, te bereiken, om het overboord te werpen, en dan het schip in de richting van de Kaap de Goede Hoop te sturen. Door de dikke rook was het echter onmoge- ljjk bjj het dynamiet te komen, zoodat er onmiddelljjk besloten werd bet bran dende vaartuig te verlaten. Het schip bevond zich op 37° 58' ZB. en 5° 2' OL., dus ongeveer 700 Eng. mijlen van de Kaap de Goede Hoop ver wijderd, en de booten werden voor acht dagen geproviandeerd. Ten vier ure des namiddags verlieten de booten het bran dende schip en bleven zjj in de nabjj- heid. Des nachts ten 1 ure scheen het vuur bet dynamiet bereikt te hebben en vloog bet met een ontzettenden slag in de lucht. De stukken van bet brandende vaartuig werden zoo hoog in de lucht geslingerd, dat zjj gezien werden door den walvischvaarder „Canton", die zich op 130 Engelsche mijlen van de plaats der zeeramp bevond en aan boord, waarvan men aan vallende meteoren dacht. Des ochtends was er niets meer van het groote jjzeren schip te zien dan eeni ge stukken der rondhouten en half ver koolde overbljjfselen van het schip. De eqnipage van het schip, die zich in twee booten bevond, zette toen koers naar de Kaap de Goede Hoop, doch verloren elkander des nachts uit het oog. Een der booten, waarin zich de gezag voerder bevond, werd den volgenden dag aangetroffen door den walviscbvanger„Can- ton", die de equipage den 5en Decem ber te Kaapstad heeft geland. De be manning van de andere boot, die nog vermist wordt, zal vermoedelijk dooreen voorbjjzeilend schip zjjn opgenomen. Het weder was voortdurend fraai, zoodat de boot geen gevaar liep te verongelukken. Een aanbevelenswaardige aardappel uit Noorwegen. Rotart zegt in de „Annaire des en- grais" o. a.»Roode en lange aardappels zjjn in Noorwegen weinig bekend. Al leen een gele, ronde variëteit wordt er verbouwd. Deze komt altjjd op tafel, bij alle maaltjjden, eu elk vreemdeling wordt getroffen door zgne merkwaardige eigen schappen als eetaardappel. In water gekookt en van zijn schil ontdaan, zet hjj zich uit, opent zich en schjjnt bjj aanraking van lucht en licht te ontluiken zjj valt uiteen evenals mer gel onder den invloed van vorst. In dien toestand heeft hg een prach- tige goudgele kleur en vertoont aan zgne oppervlakte en in de holten een onein dig aantal meelkorrels, die op poeder van kristal geljjken. In geheel Euaopa is geen smakeljjker aardappelhet is de aardappel onzer voorouders, die van den goeden Permon- tier. Gekweekt in een noordeljjk klimaat is het werkeljjk een natuur-aardappel. Plymouth, 25 Jan. De Noorsehe bark» Aruan" bracht hier den kapitein en de bemanning van den Nederlandschen drie master »Louiza," welke den lln Jan. op 48o N. B. en 8o W. L. in zinkenden toestand verkeerde en door de bemanning werd verlaten. Niet alleen dezer dagen, maar ge durende de geheele maand Jan. hebben bnitengewoon zware stormen gewoed in den Atlantischen Oceaan. Bjjna al de Transatlantische booten, de grootste niet uitgezonderd, zijn van Europeesche havens te New-York, en omgekeerd van Amerika in Europa aangekomen met schade. Vele der naar New-York bestemde booten moes ten wegens gebrek aan kolen te Halifax binnenloopen, terwijl andere na reeds eenige dagen op den Oceaan te hebben doorgebracht, genoodzaakt waren wegens belangrjjke schade of gebrek aan kolen uit zee terug te keeren. Algemeen is men dan ook van oordeel, dat slechts zelden zulke aanhoudende zware stormen op den Atlantischen Oceaan hebben gewoed. Yan het stoomschip Erin, dat reeds 26 Dec. van New-York naar Londen is vertrokken, is tot dusverre nog niets bekend. Gemeenteraad van Texel. Vergadering op 24 Jan. 1890,'s morgens 11 uur. Voorzitter de heer C. M. Koog, burgemeester. Tegenwoordig 12 leden, afwezig de heer Brou wer met kennisgeving. De Voorzitter opent de vergadering en daar deze vergadering de eerste is in het nieuwejaar, deed hij zulks met een gepaste toespraak. De Voorzitter brengt ter kennis, dat door den heer Commissaris des KoniDgs is benoemd en aangesteld als gemeente-veldwachter, gestation- neerd aan de Waal, Dirk Bruin, aangenomen voor kennisgeving. De Voorzitter brengt ter tafel een adres van den heer Terlett, post-directeur alhier, verzoeken de wijziging der pol.-verord. inzake het losloopen van honden of een strenge handhaving der be staande verordening, naar aanleiding eener be keuring van zijn hondje in 1889. Hij wenscht een onpartijdige handhaving. Op voorstel des Voorzitters wordt dit adres als rakende een politiezaak, ter griffie gedepon- neerd. Ben adres van de blazersohippers G. Knijper Pz. en G- Vlaming, schuiten T X 160 en 156 alhier, verzoekende intrekking van het verbod om garnalen te mogen koken in de haven van Texel aan boord hunner schuiten. B. en W. stellen voor dit verzoek niet in te willigen, maar het gedaan verbod te handhaven. Men wenscht het brandgevaar in die haven daar door niet te vermeerderen. De heer Koning wenschte dat het garnalen- koken aan boord in de haven werd toegestaan in 't belang van industrie en nijverheidhij meende dat het koken van garnalen aan boord geen ge vaar opleverde, als staande gelijk met het stoo- ken van fornuizen aan boord. Vaartuigen be laden met hooi en stroo, die aan boord stooken, acht hij gevaarlijk, zoomede die garnalenkoke- rijen aan den wal, waarin niet alleen gekookt wordt, maar die ook tevens bergplaatsen zijn van harst, pakken katoen, enz. De heeren Fokke Keijzer, P. Boon en Mets zijn het met den vorigen spreker niet eens. De haven van Texel is te klein; de ophooping van schniten en vaartuigen in die haven kan ingeval van brand, vooral bij laag water, de grootste ramp veroorzaken, zoodat het minste brandge vaar zooveel mogelijk dient te keer gegaan. Gar- nalenkoken aan boord, alhoewel niet zoo ge vaarlijk als het koken aan boord van harst en harpuis, aohten zij toch min of meer gevaarlijk. De Voorzitter meent dat op heden daartoe geen vergunning moet worden verleend; vermoedelijk zou zulks later bij vergrooting der haven kunnen worden toegestaan. Het voorstel in omvraag gebracht, wordt besloten het verbod om garnalen te koken aan boord der vaartuigen in de haven te handhaven. Wordt mededeeling gedaan dat mej. Ponger de benoeming van regentes over het Alg. Wees huis heeft aangenomen, zoo o.ok de heeren de Graaf en Blom als leden van het Burg. Armbe stuur eu de heer D. Bakker als Comm. over de Bank van Leening. Aangenomen voor kennisgeving. Op voorstel van den heer Voorzitter wordt goedgevonden om aan Meindert Kikkert voor diens adsistentie gedurende 8 weken in de school, in plaats van den onderwijzer Brederiks, f 8. 's weeks te verstrekken. De Voorzitter stelt aan de orde behandeling der requesten over scholen in den polder Eijerland; hij verzocht de daarvoor benoemde commissie deswegen te rapporteeren. Bij monde van den heer Bakker wordt daaraan voldaan en op ver schillende door de meerderheid der Commissiën aangegeven gronden geconcludeerd tot intrekking van 't Raadsbesluit, waarbij tot vereeniging vau 2 scholen was besloten. De heer C. P. Keijser, lid der Commissie, kon zich met dat rapport niet vereenigen hij ver langde handhaving van het genomen raadsbesluit. De vereeniging der beidescholen was na grondig onderzoek en rijp beraad noodig geacht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 1