Advertentiën. DANKBETUIGING. men moest consequent blijvende belangen der kinderen bij den ouden toestand en die van den nieu wen zijn gelijk en wegen tegen elkander opbij 't naar school gaan moeten de kinderen loopen. Hij merkt op, dat toen polder Bier land 1800 inwoners bevatte, er slecbts één school met een onderwijzer te de Cocksdorp waa en nu dat de bevolking tot 800 is gereduceerd zouden er 5 onderwijzers met 3 scholen noodig zijn P en wel om aan slechts 184 leerlingen onderwijs te gevenP Hij wist wel, dat in alle geval het Rijk zijne toelaag niet zou weigeren, maar hij meende, dat hier bezuinigd kon worden zonder het onderwijs te schaden, en het degelijk de plicht was die bezuiniging in te voeren en de Raad het recht ontzegde om roekeloos met rijksmiddelen te spe len, weshalve de gemeente Texel tot betaling van het onderwijs gesubsidieerd wordt. Hij verlangde dus handhaving van het Raadsbesluit. De heer Dros, lid der commissie, verdedigde 't uitgebracht rapport en voerde o. a. aan, dat de belangen der kinderen zijn de oude toestand (8 scholen) te behouden immers 40 scholieren zouden bij eene vereeniging (nieuwen toestand) 40 minuten (heen- en terugreis) moeten loopen, het geen bij den ouden toestand niet bestaatzulks zou, vreesde hij, vooral des winters het school gaan niet bevorderen, enz. De heer Mets meende, dat de belanghebbende ouders in deze hebben gesproken, waarmede men rekening diende te houden. De heer Westenberg was mede voor het rap port der commissie; hij wist dat het voedsel van vele gezinnen in Eierland sleohts uit aard appelen bestondde kinderen dus boterhammen mede te geven naar school was onmogelijk. Ook dit acht hij een overwegend bezwaar tot getrouw schoolbezoek. De heer C. Keijser Pz. blijft zijn stelling te genover de vorige sprekers verdedigen, betoogende dat de afstanden nu toch ook bestaan en voor de zoo weinige kinderen geen bezwaar opleveren, wat dc raad vroeger ook niet inzag. Wat de armoede betreft, waarom vele kinderen geene boterhammen kunnen worden versohaft, volgens den heer Wes tenberg, kan zijne locale kennis van Eierlands in gezetenen, dat gevoelen niet deelenzijn ze er, zegt spreker, dan helaas, de schuld gezocht hierin, dat de pachters te veel pacht moeten op brengen en daardoor hunne arbeiders niet kun nen aanbieden, wat hun zoo noodig toekomt, zoodat, 't is ongelukkig, de paarden de haver niet krijgen die hun toekomt; hij moet consequent blijven en bij al zijn vurige liefde om de belan gen van Texel en deszei fs ingezetenen te bevor deren waarin hij zich met ieder raadslid wil meten, voor de opheffing der school van Zuid- Eijerland zich blijven verklaren. De Voorzitter brengt het voorstel instemming. Met 10 tegen 1 stem wordt het voorstel der oommissie aangenomen. De Voorzitter geeft te kennen, dat men alsnu ten spoedigste zal moeten overgaan tot het be noemen van een hoofd der school van Zuid-Eijer- land, alsmede tot verbouwing der bestaande school en verzocht van den raad autorisatie. Tot het benoemen vau een hoofd werd besloten, terwijl men de beoogde verbouwing nog niet direot noodzakelijk aohtte. Aan den heer Stikkel, secretaris, wordt, op voorstel van den Voorzitter, f 100,gratificatie verleend, met het oog op zijn 25-jarig jubilé. De heer Dros gaf te kennen, dat de alhier gevestigde Brandassurantie-Mij. „Algemeen Be lang" heeft onderzoek gedaan naar de soliditeit van schoorsteenen, etc., en het haar gebleken is, dat vele gebreken bestaan, die onder politie toezicht vallenhij wenscht handhaving dier politie-verordening, ter voorkoming van brand gevaar. De voorzitter informeert dat deskundigen door hem zijn belast daarnaar onderzoek te doen, doch daar nog niet mede gereed zijn, en dat, zoodra dit geëindigd is, de verordening wel degelijk zal worden toegepast. Daarna wordt de vergadering gesloten. Marine en Leger. BlijkenB bij het depart. van marine ontvangen telegram is Zr. Ms. scbroefstoomschip 1ste kl. „Van Galen", onder bevel van den kapitein ter zee J. C. Commijs, 27 dezer te Batavia aange komen. Aan boord was alles wel. Met 16 Februari a. s. worden geplaatst: bij den marine-torpedodienst, in de rol van Zr. Ms. torpedo-instructieschip iMarnix, de luitenants ter zee der 2de klasse L. E. van Diggelen, A. Gel derman, J. F. B. van Dijk, en aan boord van gemelden bodem de luitenant-ter-zee der 2de kl. T. A. F. de Bruine; als officier van politie bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Wil lemsoord, de luitenant-ter-zee der 2de klasse W. Th. van Vloten, en aan boord Zr. Ms. monitor Matador, de luitenant-ter zee der 2de klasse L. E. A. T. ter Haar. Z. M. heeft met ingang van 1 Maart a. s. lo. den gepens. vice-admiraal F. A. A. Gregory, op zijn verzoek, eervol ontheven van de betrek king; a. van directeur-administrateur van het weduwen- en weezenfonds der militaire officieren bij de zeemacht; en b. van voorzitter der com missie tot het examineeren van zeeofficieren en adelborsten en zulks onder dankbetuiging voor zijne langdurige en belangrijke diensten in die betrekkingen bewezen; en 2o. tijdelijk belast met dc waarneming der gemelde betrekkingen, de gepensionneerde vice-admiraal J. W. Binkes, adju dant des Konings in buitengewonen dienst. Z. M. heeft, met ingang van 1 April a. s., benoemd tot adjunct-oommies bij de direotie der marine te Amsterdam, de klerk bij die directie J. F. Kloprogge. De kapt. luit. t. z. H. Quispel wordt met 1 Maart a. s., onder eervolle ontheffing van de waarneming der betrekkingen van hoofd van het vak van uitrusting bij de direotie der marine te Hellevoetsluis en van havenmeester der marine aldaar, op nonactiviteit gesteld en vervangen door den kapt. luit. t. z. P. Zegers Veeckens. De vice-admiraal J. B. A. de Josselin de Jong wordt, noar bericht wordt, met 1 Mei a.s. eervol ontheven van de waarneming der betrek king van directeur en commandant der marine te Willemsoord en met dien datum op non-aot. gesteld. fHbldJ Bij kon. besluit van 22 Jan. zijn tot voorzit ters en burgerlijke leden en hnnne plaatsvervan gers in de militieraden voor de lichting der nationale militie van 1890, benoemd: provincie Noord-Holland: in het le militiedis- triot, tot Voorzitter mr. H. L., zich sohrijvende L. H. Povel, lid der Provinciale Statentot zijn plaatsvervanger F. J. W. H. Schmitz, lid der Provinciale Statentot lid mr. J. W. Alting Mees, lid van den gemeenteraad van Amsterdam tot zijn plaatsvervanger mr. T- Heemskerk, lid van den gemeenteraad van Amsterdamin het 2e militiedistrict, tot voorzitter G. B. 't Hooft, lid der Provinciale Staten; tot zijn plaatsvervan ger mr. E. A. Jordens, lid der Provinciale Staten.; tot lid mr. H. Enschedé, lid van den gemeente raad van Haarlem tot zijn plaatsvangcr J. Krol Kzn., lid van den gemeenteraad van Haarlem in het 3e militiedistrict, tot voorzitter A. Maelaine Pont, lid der Prov. Staten tot zijn plaatsverv. W. Bos, lid der Prov. Statentot lid C. W. Bruinvis, lid van den gemeenteraad van Alkmaar; tot zijn plaatsvervanger H. J. Bruinvis, lid van den gemeenteraad van Alkmaar. Stoomvaartberichten. Hef stoomschip Prinses Marie," van Am sterdam, vertrok 24 Jan. van Suez. Het stoomschip //Prins Alexander," van Batavia, arriveerde 25 Jan. te Suez. Het stoomschip Soenda vertrok 26 Jan. van IJmuiden naar Java. Het stoomschip Prins Alexander, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 26 Jan. vanPort-Said. Marktberichten. Hoorn, 24 Jan. Aangevoerd 40 Schapen f34 a 39 per stuk, handel stug. 25 Jan. Aangevoerd Tarwe f6 a 7,50, Gerst f 4,25 a 5, Haver f 3 a 4,ErwtenWitte f9,50 a 10,50, Groene dito f 10,50 a 12, Grauwe dito f 11,50 a 13, Vale dito f 10,50 a 13, Karweizaad f 9,25 a 9,50, Mosterdzaad f17 a 18, 3 Paarden f60 a 200,34 Schapen f24 a 32, 180 Lammeren f 18 a 23, 11 Kal veren f 8 a 22, 36 Varkens f 10 a 20, 7 Zeugen f 25 a 50, 80 Biggen f8 a 12, 50 Kippen f0,60 a 1,75, 800 Kipeieren f4 a 4,50 per 100, 1400 koppen Boter f 0,57 a 0,62 per kop. Bruine Boonen f8 a 9,25. Alkmaar, 24 Jan. Kleine kaas f 3,50. Aan gevoerd 3 stapels wegende 905 K. G. Aangevoerd 5 mudden Rogge. 25 Jan. Aangevoerd 1 Paard f 50, 5 Koeien en Ossen f140 a 255, 12 nucht. Kalveren f 16 a 20, 186 Schapen f 20 a 28, 59 magere Varkens f 15 a 18, 166 Biggen f8 a 13, 6 Bokken en Geiten f4 a 10, Boter per kop f0,70 a 0,88 Kipeiereu f4,50 a 5 per 100. Petroleum-Noteering van A. KLIK Amerik. Petroleum f 9.45 per 100 KG. zonder verbinding. Visscherijberichten. Nieuwediep, 25 Jan. Aangebracht door 23 kor- ders 2 tot 5 mand kleine schol per mand f 3 a 3,25, 1 tot 2 mand schar per mand f 1,50, 3 roggen per stuk f 1,25. 1 korder sohipper Smit, met 65 tongen, 20 mid- delm. en kleine tongen, schol en roggen, besomming f 100. 27 Jan. 1 kotter schipper Dekker, met 87 tongen, groote schol, kleine schol, kabelj., schelv. en rog, besomming f 80. 1 bom sohipper Dijkhuizen, met 60 tongen, 40 middelmatige tongen, groote schol, kleine schol, kabelj. en roggen, besomming f 140. 4 korders met 2 tot 5 mand kleine Bchol per mand f 3,50 a 3,85. 1 Vlaardinger schipper H. de Graaf, met 60 ton gen, schol en kabelj., besomming f 110. 28 Jan. v.m. 8 u. 1 bom schipper P. Hijspelder met 160 tongen, 160 groote schol, kabelj. en rog, besomming f 155. 332a,e Staats-Loterij. 5e klasse8e lijst. No. 65, 3788, 9591, 12031, 13179 f 1000. No. 2475, 10942, 17455 f400. No. f10871, 12459, 12870,19235. f100. No. 5219, 12246, 14245, 15180, 16247, 18063 f100. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 24 tot 28 Jan. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWDH. K. A. Michelsen en M. C. Klappert. BEVALLEN: E. Monsma, geb. Katoen, d. N. A. Klimmert, geb. Klinkers, d. J. Boendermaker, geb. van Willigen, d. A. Verheus, geb. Raap, d. G. v. d. Kleij, geb. v. Brederode, d. N. Hemelrijk, geb. Klinkert, z. C. M. v. d. Ban. geb. Remmers, z. J. Darphorn, geb. Geurts, d. OVERLEDEN A. Bakker, 4 m. F. Liotart, geb. Hoogland, 41 j. M. |8teeman, geb. van Diest, 90 j. J. Kunst, 4 m. M. Krul, 47 j. 1 levenloos aangegeven. Vervolg der Berichten. De Noordwestenstorm, die jl. Zaterdag opstak en Zondag in hevigheid was toegeno men, had de zee veranderd in een woedende poel, welk ieder met angst vervulde, die aan betrekkingen dacht, die daarop nog rond zwervende warenook zonder deze, was elk met angst vervuld over lot van den zeeman, wien het toeval in dien storm op onze kust zou gebracht hebben. De mare, dat een groot schip nabij Callantsoog zou gestrand zijn, was reeds in den vroegen morgen hier verbreid. Het gerucht bleek waarheid te zijn; de En- gelsche viermaster „Loch Moidart", kapitein Andrews, tehuis behoorende te Glasgow, ge laden met salpeter van Pisaguai (Chili), en bestemd naar Hamburg, had het onmogelijke beproefd om van de kust te houden, doch onder deze omstandigheid kon de botsing met de ondiepten niet uitblijven. Vele bewoners van het dorp bewogen zich langs het strand, om het vreeselijk schouwspel aan te zien. Het was niet mogelijk, met de reddingsboot door die woedende watermassa het schip te be reiken; de golven waren van ontzettende hoogte, zoodat elke poging roekeloos mocht genoemd worden. Het vuurpijltoestel werd aangewend, om zoo mogelijk een lijn over te brengen. Eenige malen schoot de pijl, waaraan de lijn bevestigd was, door de lucht, maar het waren wanhopige pogingen,] omdat de afstand, tusschen het schip en het strand, de nadering onmogelyk maakte. Het schip was inmiddels zinkende. Vijf man der equipage hadden zich in een boot begeven, om het strand te naderen, maar ze sloeg om drie er van verdronken en twee kwamen nog levend met de lijken hunner makkers aan 't strand. De overige bemanning, nog 27 perso nen, had zich in de masten begevenzich zelf onmogelijk kunnende redden, wachtten ze op de hulp, die hun van den wal mocht ge bracht worden. IJdel bleek die hoop; de mas ten vielen en met deze de mannen, die er zich in vastgeklemd hadden. Ooggetuigen verhalen, dat enkelen zich in den mast geheel van hun kleederen ontdeden en in zee sprongen, om zoo gemakkelijker zwemmende het strand te bereiken. Alle 27 vonden echter hun dood in de golven. Van het schip zag men niets meer. Dit drama was Zondagmiddag afgespeeld. De twee geredde schipbreukelingen zijn naar hier vervoerd en aan de goede zorgen van den Eng. vice-consul toevertrouwd. Ofschoon de kust thans telephonisch verbon den is, was de toepassing er van bij de stranding zeer onvolkomen, daar toch het schip ongeveer 2 ure 's nachts aan den grond geraakte en eerst omstreeks 7 ure Zondagmorgen aan het Haven kantoor alhier daarvan bericht werd ontvangen. Ook nabij Kijkduin, in de Zuidergronden, werd in den namiddag van dienzelfden dag, een schip ontdekt, dat op het punt was te stranden. Totdat de duisternis viel werd het schip, dat een bark bleek te zijn, nog waar genomen Op de tijding daarvan vertrok alhier de sleepboot „Hercules"met de reddingsboot naar buiten, maar geen spoor van een vaartuig was meer zichtbaar. Voorwerpen, die op het strand verspreid liggen, en rotting, bewijzen maar al te zeer, dat ook dit schip met man en muis in de Zuidergronden is vergaan. Droevige gebeurtenissen voorzeker, nu het aan onze wakkere sloeperlieden, die zich zoo vaak met succes ter redding op zee waagden, niet gegeven was hier hulp te kunnen bieden De elementen waren krachtiger dan hun goe den wil en kebben de rampen volkomen doen zijn. Het Bestuur der Nationale Kies- vereeniging Burgerplicht" alhier heeft dezer dagen van de Directie der Hol- landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij een afwjjzend antwoord ontvangen op 't adres, houdende verzoek tot verkrijging van sneltreinen tusschen Amsterdam en deze gemeente. Aan dat verzoek kan niet worden voldaan, met het oog op de belangen van de stations, waar de snel treinen zouden doorrijden. Het opheffen of wijzigen van bestaande toestanden zoo wordt in 't antwoord verzekerd veroorzaakt groot ongerief, waarom daar aan niet kan worden gedacht. De Di rectie merkt op, dat aau 't verlangen van Burgerplicht'" niet anders kan worden voldaan dan door het inleggen van nog een trein tusschen Amsterdam en deze gemeente. En zulk een maatregel wordt door 't niet toenemend vervoer van rei zigers op de baanvakken Helder en Uit geest geenszins gerechtvaardigd, 't Voor bijrijden der stations tusschen Uitgeest en Amsterdam zou ongeraden zjjn, omdat het vervoer en de opbrengst op dat traject in den laatsten tijd zeer is toegenomeu. In hoofdzaak zijn het deze overwegin gen, die het Bestuur der Spoorweg-Maat schappij aanleiding hebben gegeven, om het verzoek der Kies vereeniging Bur gerplicht" alhier niet toe te laten. Den heer A. van Dam, baas der ernstvuurwerkers, herdenkt op 1 Feb. a. s. den dag waarop hij vóór 25 jaren bjj de Directie der Marine alhier werd geplaatst. Hij mag zich op dien dag ook verheu gen zjjn 60ste levensjaar te zijn ingetreden, Het zal den geachten jubilaris alsdan zeker niet aan bljjken van sympathie ontbreken. Door den kapitein, eerstaanwezend ingenieur| der Genie alhier werd Zaterdag aanbesteedhet maken van gebouwen voor de afstandsmeting voor kustbattery- en, onder het beheer der Genie alhier. ("Raming f 5100.) Ingekomen waren 8 inschrijvingsbiljetten, als van de heeren P. Visser, ad. f 5400 J. F. Philips f 5350; J. Dnijvetter f 4994 D. de Vries f 4970 P. Spruit f 4946 G. Moorman f 4900 H. Wijker f4758 en W. de Jong f4710. Het aangekondigde Werner-Concert, kan geen voortgang hebben, wegens gebrek aan genoegzame deelneming; zoodat beide solisten een contract gesloten hebbea met eene andere plaats. Het gedeelte der equipage van hek barkschip »Neerlands vlag", kapt. D. J. Brouwer, beschuldigd van dienstweige- ringaan boord in volle zee, wat tengevolge had dat gemeld schip uit nood deze ha ven moest binnenvallen, is vrijgelaten. Uit dit feit zou men mogen opmaken dat de gronden voor hun verzet zoo al niet de zeewaardigheid van het schip betref fende, allicht een informaliteit bjj het monsteren in Engeland daartoe aanlei ding gaf. Hoe het zij het gebeurde ver wekt wel bevreemding. Gisterenavond werd in Tivoli" een Volksbijeenkomst gehouden. De zaal was stampvol. Als spreker trad op de heer B. H. Polak, met een causerie over We zen en Schjjn", sluitende met een woord over de toekomst van de plaats onzer inwoning. Daarna droeg de heer W. Thie Fz. voor Brief aan den loteling", van H. Conscience, waaraan hij eenbeschouwing vastknoopte over 't onderwjjs van voor heen en thans. Ten slotte werd door de zangvereeni- ging »Cecilia" ten tooneele gevoerd »De politiek van Judocus of 't vernuft van een hongerige". Beide sprekers werden met aandacht gevolgd en 't bljjspel viel, door JiTgoede opvoering, zeer in den sm.aak. Als gewoonlijk werd de bjjeenkomst opgeluisterd door de muziekuitvoeringen van de kleine kapel der stafmuziek, onder directie van den heer L. A. Schouten. Door de geneeskundige Staatscom missie te Amsterdam is bevorderd tot arts de heer P. Maats, cand. arts. Texel, 27 Jan. Heden werd door den Heer Stikkel, sedert 25 jaren secretaris dezer gemeente, onder vele blijken van belangstelling, 't zilveren ambtsjubilé her dacht. Den jubilaris werd door den heer burgemeester, de wethouders en leden van den raad geluk gewenscht. Behalve een gratificatie van honderd gulden, ontving de feestvierende nog andere bljjken van waardeering. Tal van vlaggen waren door ingezetenen ter eer van den jubilaris uit gestoken. Beroepen bij de Herv. Gem. in de N. Zijpe en Schagerbrug, Ds. W. Lamers, pred. te Ravenswaay. De postschipper van Wieringen op de van Ewjjksluis, J. Bais, Zaterdag van het eiland vertrekkende, verloor tenge volge der hevige rukwinden den mast van zijn vaartuig. In zjjn nu niet benijdens- waardigen toestand werd hem hulp ge boden door schipper C. Omes, die de schuit naar Wieringen terugbracht. De passagiers moesten zich in hun lot schik ken en brieven en pakketten tot betere gelegenheid wachten. Het aantal sterfgevallen te 's-Gra- venhage, met inbegrip van de levenloos aangegevenen, bedroeg sinds 1 Jan. j. 1. 370, of ongeveer 100 meer dan in het zelfde tijdsverloop ten vorigen jare. De hooge vloed bracht Zondag te Rotterdam groote stremming teweeg in de vaart der beneden-stoombooten. Uit Pernis wordt gemeld Door den hoogen vloed zijn de polder Madroelen en alle langs de rivier gele gen landen onder water gezet. Uit Seboonhoven wordt van 26 Jan. gemeld De Lek is hier zoo wassende, dat men het Zondagmiddag |noodig vond een begin te maken met het leggen der schotbalken in de veerpoort. Uit Renkum meldt men van 26 dezer Sedert de laatste dagen is de Rjjn bui tengewoon sterk gewassen en de was houdt nog steeds onafgebroken sterk aan. Reeds zijn alle aan de rivier gelegen ui terwaarden onder water gezet, en is op de stoomfabrieken het vervoer van klei aarde voor de steenfabricage gestaakt. Bjj den storm van Zondagnacht is ten noordwesten van Elburg een vaartuig ge zonken, waarbij de knecht moet zjjn om gekomen. Tengevolge van den hoogen waterstand en den storm is de verbinding op de spoorweglijn Zevenaar Cleve Keulen verbroken. Te Chicago moest een begrafenis stoet den spoorweg passeeren. Juist toen dit geschiedde, kwam een locomotief aan- stoomen, die een der rouwrjjtuigen ge heel verbrjjzelde. Vier personen, die in het rjjtuig zaten, werden terstond gedood. Te Columbus, in den Amerikaan- schen staat Ohio, zjjn door een hevige gasontploffing twee huizen vernield, 6 menschen gedood en 30 gewond. Een treurige herinnering, dat niet alleen het nieuwe electrische, maar ook het oude licht zijne gevaren heeft. De»Lord Derby," van Liverpool naar Cardiff bestemd, en de »Henry Brand" zjjn in de Penarth road in het Bristol- kanaal in aanvaring geweest. Het laatst genoemde schip zonk en alle opvarenden verdronken, terwijl de »Lord Derby," die zwaar beschadigd was, op strand werd gezet. In de Glenmijn bjj Pontypool in Engeland heeft eene ontploffing plaats gehad, terwjjl 170 arbeiders in de mjjn waren. Bjjna allen vluchtten en ontkwa men, doch 5 man verloren het leven. Andermaal een Chineesche ramp Den 13ea October is te Hanting, ten oosten van Shantung, in China, een tem pel ingestort. De tempel stond oorspron- keljjk op een heuvel die echter geheel was weggeruimd, behalve het gedeelte onder den tempel. Er werd daarin een voorstelling gegeven, toen eensklaps de aardmassa instortte, en mannen, vrouwen en kinderen naar de straat, daar bene den, werden geslingerd. Op hen vielen de puinhoopen. Het tooneel moet ver- schrikkeljjk zijn geweest en het aantal slachtoffers wordt op 250 geschat. Te Hamburg komen nog steeds nieuwe werklieden uit Antwerpen om de werkstakers te vervangen. Toch is er nog zulk een gebrek aan handen, dat de ri vierpolitie de stoombooten helpt laden. In een trein van Weenen naar Pe tersburg is nabjj Dnnabnrg door het barsten eener petroleumlamp brand ont staan. Het geheele rjjtuig werd vernield, maar de reizigers ontsnapten op één na, die den dood vond. De anderen werden allen min of meer gewond. In het station van den Oosterspoor weg te Parjjs is, volgens »le Petit Journal,' een zonderlinge gebeurtenis voorgevallen Vrjjdag ochtend te 5 uren haalden de beambten van de Express-Orient uit een wagen een kist, welke één meter vijftig hoog was en waarvan de inhoud, volgens den vrachtbrief, bestond uit een»houten beeld, 90 kilo, breekbaar." Op de voorzjjde stond in het Duitsch geschrevenBreek baar. Niet schudden. Niet omkeeren." De sjouwerlieden brachten de kist naar een loods, in afwachting dat de eigenaar haar kwam opeischen. Plotseling, omstreeks 9 uren, riep een beambte, die in de loods werkzaam was, zijn kameraden toe: »Komt eens hier, de kist beweegt zich." Allen snelden naar de kist, waaruit eensklaps een kleinen man met blonden knevel en de kleederen vol stroo te voor- schjjn kwam. Nadat de beambten van hun verbazing bekomen waren, brachten zjj het manüetje naar het kantoor der douane. Ik heb Dnitsch ondervraagd, verklaarde hjj, Hermann Zeitung te heeten, geboren te Warschau. Te Weenen had hjj als tailleur voor dames slechte zaken gemaakt en besloten naar Parjjs te gaan, om een machine tot het passen van dames, door hem uitge vonden, in de mode te brengen. Daar hjj geen geld had voor de reis, had hij de kist gemaakt en was er ingekropen, na te voren de noodige maatregelen ge nomen te hebben, om de bewuste kist aan zjjn woning te laten afhalen en ver der te vervoeren. Hermann Zeitung is Dinsdagavond van Weenen vertrokken en bleef ongeveer zestig uren in de kist. De zonderlinge reiziger is, beschuldigd] van oplichterjj, door de parjjsche politie ingerekend. Wel had hjj aan den stationschef te Parjjs beloofd, het reisgeld te zullen be talen van het geld, dat hjj te Parijs zou verdienenmaar de spoorweg-maatschappjj stelde geen vertrouwen in de uitvinding van Hermann Zeitung. POLITIE3. GEVONDEN VOORWERPEN. Anres Bureau 11 DAMESKRAAG (bont). Adres Bureau H: 1 SABELKWAST. Adres Bureau Raadhuis1 BRILLEN- DOOS (op de Secretarie achtergelaten), 1 PORTEMONNALE waarin eenig Geld. Getrouwd H. K. A. MICHELSEN, Leeraar op Curafao, en M. C. KLAPPERT. Helder, 27 Jan. 1890. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Zuster en Behuwd zuster MARIA KRUL, in den ouderdom van circa 48 jaar. Helder, 26 Jan. 1890. S. KRUL. Heden overleed onze jongste lie veling MARiA, in den aanvalligen leeftijd van 6 maanden. Helder, 28 Jan. 1890. A. B. NAROLD en Echtgenoote. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Door deze betuigen wjj onzen welge- meenden dank voor de belangstelling, bjj de geboorte onzer dochter ondervonden. Helder, 28 Jan. 1890. H. J. MEERMAN v. d. HORST. H. C. MEERMAN v. d. HORST— TIENSTRA. De Heer en Mevrouw MICHÈLSEN KLAPPERT betuigen bjj dezen, ook na mens wederzjjdsche familie, hunnen har- teljjken dank voor de vele be wjj zen van belangstelling, bjj hun huweljjk onder vonden. De Heer en Mevrouw J. HAREMAKER betuigen hunnen dank voor de bewjjzen van deelneming, ontvangen bjj het over igden hunner geliefde moeder. Helder, 28 Jan. 1890. Voor de vele en harteljjke bewjj zen van deelneming, ontvangen bjj het overigden van onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, betuigen wjj onzen oprechten dank. Namens de Familie, Wed. W. C. DE VISSER—Janssen. Voor de vele bljjken van deelneming, ondervonden bjj het overigden en de ter-aarde-bestelling onzer geliefde Moe der en Behuwdmoeder, betuigen wjj onzen harteiyken dank. Helder, 28 Jan. 1890. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, G. v. d. HAAGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 2